دانلود مقاله رابطه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان پل دختر

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور بود. به همین منظور ۲۸۰ نفر از

دانشجویان دانشگاه پیام نور بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (۱۹۸۷)، هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (۲۰۰۱)، و پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ ماده ای (GHQ) گلدبرک و هیلیر .(۱۹۷۹) روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی بود. نتایج تحقیق نشان دادند، بین سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که مهارتهای اجتماعی پیش بینی کننده بهتری برای سلامت روان بود.

واژگان کلیدی: سبکهای دلبستگی، هوش هیجانی، سلامت روان

The relationships between attachment style, emotional intelligence whith mental health of the students at Payame Noor univer sity of pol- dokhtar

Abstract This study aims to investigate the relationship between attachment style, emotional intelligence and mental health of the students at Payame Noor univers. The Sample consisted of, 280 students of Payame Noor university who were selected by random cluster sampelig. The Instruments consisted of a Attachmend style Questionnaire developed by Hazan and Shavar , s (1987), Emotional Intelligence Questionnaire developed by petrides and Furnam (2001) and General Health Questionnaire (GHQ-28) developed by Goldberg and Hiller and this study used Pearson correlation method and regression to analyze the data. The results of indicated that there was a

significant relationship between students’ attachment styles and emotional intelligence their mental health.
Similarly, the results of the stepwise regreeion indicated social skills was better predhctors for mental health.

Keywords: attachment style, emotional intelligence, mental health

.۱ مقدمه امروزه صاحبنظران بر این باورند که یکی از دلایل مهم توسعه کشورهای پیشرفته توجه و اهتمام آن کشورها به تربیت نیروهای مؤثر و خلاق است.

دانشجویان نیروی انسانی برگزیده از نظر استعداد، خلاقیت، پشتکار و منابع معنوی هر جامعه و سازندگان فردای کشور هستند. بنابراین توجه به سلامت و بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بخصوص در مناطق محروم اهمیت بسزایی دارد. (باقری، .(۱۳۸۵

سلامت روان نیاز اساس و ضروری برای تمام افراد در هر زمان است (سازمان بهداشت جهانی۴،.(۲۰۰۱ کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت روان را تعادل بین اعضاء و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می دانند. در حقیقت سلامت روان چیزی بیش از عدم وجود بیماری است و شرط لازم برای دستیابی به سلامت روان داشتن نظام ارزشی منسجم است. سلامت روان یکی از مهمترین مؤلفه های یک زندگی سالم است که عوامل بی شماری

۴ World Health Organization (WHO )

۱

در شکل بندی صحیح یا ناصواب آن دخیل هستند. سازمان بهداشت جهانی در سال (۱۹۴۸) ابعاد سه گانه سلامت یعنی سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی را مطرح کرد که هر سه بعد لازم و ملزوم یکدیگر است ( قدرتی و خرمایی، .(۱۳۸۹

رابطه مادر- کودک در هر کشوری بنا بر آداب و رسوم و فرهنگ ها بر افراد جوامع متفاوت است، به همین دلیل رشد دلبستگی وابسته به فرهنگ است. البته سبکهای دلبستگی نیز از لحاظ تنوع متفاوت است و می تواند تأثیر زیادی بر شخصیت فرد بگذارد. نظریه دلبستگی۱ انسانها را بعنوان موجودات اجتماعی می نگرد که ظرفیت برقراری ارتباط با سایر انسانها را دارند تا بتوانند زنده بمانند. دلبستگی پیوند عاطفی نسبتا” پایداری است که بین کودک و یا تعداد بیشتری از افرادی که نوزاد در تعامل منظم دایمی با آنهاست، ایجاد می شود. رفتارهای دلبستگی با ترس، تهدید، بیماری یا خستگی راه اندازی می شود و به عنوان هر نوع رفتاری که نتیجه آن بازیافتن یا حفظ تماس با نگاره دلبستگی است، تعریف شده اند (بالبی۲،.(۱۹۷۳ به دنبال پژوهش های بالبی، اینسورث و بلهر۳، واترز و وال۴، ۱۹۷۸؛ نقل از ون دن درایز، ایزندورن و بکرمن۵، .( ۲۰۰۹ سه سبک دلبستگی ایمن ۶، دلبستگی اجتنابی۷ و دلبستگی ناایمن دوسو گرا۸ تشخیص داده شد. بنابراین کیفیت رابطه کودک یا نوزاد با مراقبان اولیه زندگی او که با ایمنی و دلبستگی مشخص می شود، یکی از عوامل مهم سلامت روانی در طول زندگی است و کیفیت این دلبستگی به گونه ای معنادار بر سلامت روان شناختی وی مؤثر است (نقل از پیوسته گر، بشارت، پژوهی نیا و سیفی، .(۱۳۹۱ بطورکلی هیجانات هم نقش مهمی در زندگی افراد ایفا می کنند به گونه ای که موجب نیروبخشی به رؤیاها و خاطرات و ادراکات آدمیان می گردند. بار-اُن(۲۰۰۰) ۹ هوش هیجانی را مجموعه ای از توانایی ها، قابلیتها و مهارتهایی می داند که فرد را برای سازگاری مؤثر با محیط در رسیدن به موفقیت در زندگی آماده می کند. هوش هیجانی توانایی درک، توصیف، دریافت و کنترل هیجانهاست. هر شخصی با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در مواجهه با وقایع مثبت یا منفی زندگی به موضع گیری پرداخته و به سازش با آنها می پردازدانسان. با برخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم می بخشد، به طوری که اصولاً با هوش هیجانی بالا، شخص وقایع منفی کمتری را در زندگی تجربه می کند (گلمن، .(۱۹۹۵ بار اُن- (۲۰۰۰) هوش هیجانی را مجموعه ای از توانایی ها، قابلیتها و مهارتهایی می داند که فرد را برای سازگاری مؤثر با محیط در رسیدن به موفقیت در زندگی آماده می کند. ابعاد این متغیر در تحقیق شامل ۴ مقیاس خوش بینی۱۰، درک عواطف خود و دیگران۱۱، کنترل عواطف خود و دیگران۱۲ و مهارتهای اجتماعی۱۳ تشکیل شده است (آگهیار و شریفی، .(۲۰۰۸

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد