بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

لازم به تذکـــــر است به جهت این که Font بکاربرده شده در اسلاید ها B Nnazanin  می باشد خواهشمندیم قبل از نمایش اسلایـــدها  به نصب Font مذکور که در CD موجود می باشد اقدام نمایید.

اسلاید 2 :

نــام درس:   رياضی عمومی (2)    

تعداد واحد:    4 واحد

منبع درس:    کتاب رياضی عمومی (2)

مؤلـف:          محمد جلوداری ممقانی 

تهيه کننده:    محسن ساعدی

نوع درس:    پــــــــايه

ناشــــر:    دانشگاه پيـــــام نور

اسلاید 3 :

فهرست مطالبکتاب حاضرشامل  5  فصل با عنا وين زيراست:

فصل اول: دنباله وسری

که شامل 86 اسلاید می باشد.

فصل دوم: هندسه تحلیلی

که شامل 100 اسلاید می باشد.

فصل سوم: جبر خطی

که شامل147 اسلاید می باشد.

فصل چهارم: رویه ها و دیگر دستگاههای مختصات

که شامل 42 اسلاید می باشد.

فصل پنجم: توابع برداری یک متغیره

که شامل 104 اسلاید می باشد.

اسلاید 4 :

دنباله ها و سری ها

هدفهای کلی

دنباله و سری از مفاهیم بنیادی حسـاب دیفرانسیل و انتگرال هستند. دانشجو

در این درس با این مفاهیـــم ، مفاهیم وابسته و کاربردهای ساده  آنها ، نظیر

پیدا کردن حد برخی دنباله ها ، به دست آوردن مقدار تقریبی برخی اعداد و ...

آشنا می شود.

هدف کلی از ارائه این فصـل آشنا کردن دانشجو به طوری که مطالعه درسهای

آنـالیز 1 و معــــادلات دیفرانســـیل برای آنان آسانتر و لذت بخشتـــر باشد.

اسلاید 5 :

هدفهای رفتاری:

دانشجو پس از مطالعه این فصل باید بتواند :

1- دنباله، دنبـــاله های صعودی،نزولـــی، و یکنــوا را تعــــريف و برای هر

کـدام مثالــی ذکر کنــد.

2- دنباله های همگـــــرا و واگــــرا را از هم باز بشنــاسد ، و در هـر مورد

مثــال ارائــــه کنـــد.

3- ثـــابت کند که هر دنبــــاله یکنــــوا و کرانـــــدار همگــــراســــت.

4- ثــــابت کند که مجموع ، تفاضـل ، حاصلضرب ، و خـــــارج قسمت دو

دنبـــــاله (بـــا مخرج غیر صفر) همگــــرا، دنبـــــاله ای همگـــــراست.

اسلاید 6 :

5- سری، جمــــله عمومی ســــری، مجمــــوع جزئیn ام سری،همگرایی

و واگرایـــی ســـری را تعريـــف کنــــد.

6- آزمــون کوشـــی برای همگرایی را را بیان کند و با استفاده از آن آزمون

واگـــرایی                    را نتيجـه بگیرد.  

7- آزمون همگـــرایی سریـــهای با جملـــه های نامنفــی و مجمـــــوع

جــزئــی کرانـــــدار را بیـــان کنـــد.               

8- انــــواع آزمونهای همگــــرایی ، آزمون مقایســــه ، آزمون نسبـــت ،

آزمون ریشـــــه را بیان کنــــدو از آنها استفــــاده کنــــد.

9- ثابت کند که سری           واگرا و سری                        همگـراست.

اسلاید 7 :

10- سریـــهای متناوب را شناسایی و آزمون همــــگرایی آنها را بیان کند و

به کار برد

11- همگرایــــی مطلق و مشروط را تعريف کند و نشان دهد که همگــــرایی

مطلق همگرایی معمولی را ایجاب می کند .

12- سریــــهای توان را تعريف کند . شعاع همگــرایی و بازه همگرایی را برای

هـــر ســـری تــــوان را به دســت آورد.

13- با سریـــــهای توان روی بازه همگــــرایی به عنوان یک تابع رفتار کند و

تشخیـــص دهد که تحت چه شرایطی می توان حد ســـری تـوان را محاسبه

کرد ، از آن مشتــــق یا انتـــگرال گرفت.

اسلاید 8 :

1 . 1 دنباله

در ایــن بخش پس از معـــرفی دنبـــاله ، مفاهیم بنیادی وابستـــه به آن

را بیــــان مـــی کنیم . در میان این مفاهیم ، همگـــرایی دنبــاله اهمیت

ویـــژه ای دارد. در واقـــع، سعی خواهیـــم کرد که به هر دنباله ای عددی

نسبــت دهیم ، اگر ایـــن کار امکان پذیر باشد می گوییم دنباله همگراست

وگرنه دنبــــاله واگرا نامیده خـــواهد شد. به ایــــن ترتیب ،دنبــــاله ها

را بــه دو دستــــه همـــگرا و واگــــرا تقسیــــم مـــی کنیــم.

اسلاید 9 :

1 . 1 . 1 تعريف

فرض کنید A مجمــــوعه ای دلخواه باشد. تابـــع f با قلمرو N و برد A را

یک دنباله در A می گوییم.مقـــدار f به ازای n را جمله عمومی دنبـــــاله

f می نامیم و معمولا به صورت              و.... نشـــان می دهیم.در تعريــف

1 . 1 . 1 اگر A=R یا ¢ A= آنــگاه دنباله را حقیقــی یا مختلط می نامیم.

2 . 1 . 1 مثال :

الف) دنباله              یک دنباله از اعداد حقيقی و لذا یک دنباله حقیقی

است . جمله عمومی این دنباله عبارت است از:

اسلاید 10 :

4 . 1 . 1 تعريف :

می گوییم دنباله حقیقی          به عدد l همگراست اگر به ازای هر        ،

یک عدد طبیعی     وجــود داشته باشــد که از          نتيـجه می شــود:

اگر دنباله         به عددی همــگرا نباشـــد واگـــرا نامیـــده مـی شـود.

5 . 1 . 1 گزاره

اگر دنبـــاله         به اعـــداد حقيقـــی l و   همگـــرا باشد آنگاه          .

به عبارت دیگر ، هر دنباله می تواند حداکثر به یک عدد حقیقی همگرا باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید