دانلود پاورپوینت ریاضی عمومی ۲

PowerPoint قابل ویرایش
483 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ریاضی عمومی ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ریاضی عمومی ۲ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

لازم به تذکـــــر است به جهت این که Font بکاربرده شده در اسلاید ها B Nnazanin  می باشد خواهشمندیم قبل از نمایش اسلایـــدها  به نصب Font مذکور که در CD موجود می باشد اقدام نمایید.

اسلاید ۲ :

فصل اول: دنباله وسری

که شامل ۸۶ اسلاید می باشد.

فصل دوم: هندسه تحلیلی

که شامل ۱۰۰ اسلاید می باشد.

فصل سوم: جبر خطی

که شامل۱۴۷ اسلاید می باشد.

فصل چهارم: رویه ها و دیگر دستگاههای مختصات

که شامل ۴۲ اسلاید می باشد.

فصل پنجم: توابع برداری یک متغیره

که شامل ۱۰۴ اسلاید می باشد.

اسلاید ۳ :

دنباله ها و سری ها

دنباله و سری از مفاهیم بنیادی حسـاب دیفرانسیل و انتگرال هستند. دانشجو

در این درس با این مفاهیـــم ، مفاهیم وابسته و کاربردهای ساده  آنها ، نظیر

پیدا کردن حد برخی دنباله ها ، به دست آوردن مقدار تقریبی برخی اعداد و …

آشنا می شود.

هدف کلی از ارائه این فصـل آشنا کردن دانشجو به طوری که مطالعه درسهای

آنـالیز ۱ و معــــادلات دیفرانســـیل برای آنان آسانتر و لذت بخشتـــر باشد.

اسلاید ۴ :

دانشجو پس از مطالعه این فصل باید بتواند :

۱- دنباله، دنبـــاله های صعودی،نزولـــی، و یکنــوا را تعــــریف و برای هر

کـدام مثالــی ذکر کنــد.

۲- دنباله های همگـــــرا و واگــــرا را از هم باز بشنــاسد ، و در هـر مورد

مثــال ارائــــه کنـــد.

۳- ثـــابت کند که هر دنبــــاله یکنــــوا و کرانـــــدار همگــــراســــت.

۴- ثــــابت کند که مجموع ، تفاضـل ، حاصلضرب ، و خـــــارج قسمت دو

دنبـــــاله (بـــا مخرج غیر صفر) همگــــرا، دنبـــــاله ای همگـــــراست.

اسلاید ۵ :

۵- سری، جمــــله عمومی ســــری، مجمــــوع جزئیn ام سری،همگرایی

و واگرایـــی ســـری را تعریـــف کنــــد.

۶- آزمــون کوشـــی برای همگرایی را را بیان کند و با استفاده از آن آزمون

واگـــرایی                    را نتیجـه بگیرد.  

۷- آزمون همگـــرایی سریـــهای با جملـــه های نامنفــی و مجمـــــوع

جــزئــی کرانـــــدار را بیـــان کنـــد.               

۸- انــــواع آزمونهای همگــــرایی ، آزمون مقایســــه ، آزمون نسبـــت ،

آزمون ریشـــــه را بیان کنــــدو از آنها استفــــاده کنــــد.

۹- ثابت کند که سری           واگرا و سری                        همگـراست.

اسلاید ۶ :

۱۰- سریـــهای متناوب را شناسایی و آزمون همــــگرایی آنها را بیان کند و

به کار برد

۱۱- همگرایــــی مطلق و مشروط را تعریف کند و نشان دهد که همگــــرایی

مطلق همگرایی معمولی را ایجاب می کند .

۱۲- سریــــهای توان را تعریف کند . شعاع همگــرایی و بازه همگرایی را برای

هـــر ســـری تــــوان را به دســت آورد.

۱۳- با سریـــــهای توان روی بازه همگــــرایی به عنوان یک تابع رفتار کند و

تشخیـــص دهد که تحت چه شرایطی می توان حد ســـری تـوان را محاسبه

کرد ، از آن مشتــــق یا انتـــگرال گرفت.

اسلاید ۷ :

در ایــن بخش پس از معـــرفی دنبـــاله ، مفاهیم بنیادی وابستـــه به آن

را بیــــان مـــی کنیم . در میان این مفاهیم ، همگـــرایی دنبــاله اهمیت

ویـــژه ای دارد. در واقـــع، سعی خواهیـــم کرد که به هر دنباله ای عددی

نسبــت دهیم ، اگر ایـــن کار امکان پذیر باشد می گوییم دنباله همگراست

وگرنه دنبــــاله واگرا نامیده خـــواهد شد. به ایــــن ترتیب ،دنبــــاله ها

را بــه دو دستــــه همـــگرا و واگــــرا تقسیــــم مـــی کنیــم.

اسلاید ۸ :

۱ . ۱ . ۱ تعریف

فرض کنید A مجمــــوعه ای دلخواه باشد. تابـــع f با قلمرو N و برد A را

یک دنباله در A می گوییم.مقـــدار f به ازای n را جمله عمومی دنبـــــاله

f می نامیم و معمولا به صورت              و…. نشـــان می دهیم.در تعریــف

۱ . ۱ . ۱ اگر A=R یا ¢ A= آنــگاه دنباله را حقیقــی یا مختلط می نامیم.

۲ . ۱ . ۱ مثال :

الف) دنباله              یک دنباله از اعداد حقیقی و لذا یک دنباله حقیقی

است . جمله عمومی این دنباله عبارت است از:

اسلاید ۹ :

۴ . ۱ . ۱ تعریف :

می گوییم دنباله حقیقی          به عدد l همگراست اگر به ازای هر        ،

یک عدد طبیعی     وجــود داشته باشــد که از          نتیـجه می شــود:

اگر دنباله         به عددی همــگرا نباشـــد واگـــرا نامیـــده مـی شـود.

۵ . ۱ . ۱ گزاره

اگر دنبـــاله         به اعـــداد حقیقـــی l و   همگـــرا باشد آنگاه          .

به عبارت دیگر ، هر دنباله می تواند حداکثر به یک عدد حقیقی همگرا باشد.

اسلاید ۱۰ :

اثبات:

فرض کنید         و در تعریف همگرایی    را مساوی با              انتخاب کنید.

در ایــن صـــــــورت     وجـــود دارد کـــه از            نتیـــجه مــی شود:

حال با استفاده از نــامساوی مثلث و نامساوی های فـــوق به ازای         داریم

واگرا از این رو

این یک تناقض است ، ولذا           .با استفاده از این گزاره تعریف زیر را داریم.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 483 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد