بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه :

نقطه مقابل مفهوم فضای بسته و تمام شده، مفهوم شفافیت و تداوم قرار دارد، در چنین فضایی، مسیر حرکت انسان و یا نگاه او در تداومی پیوسته صورت می گیرد، به طوری که گشایش های فضایی در خطوط افقی و عمودی موجب شفافیت در لابه لای دیوارها و ستون ها می گردد که دور نما و منظر نهایی در افقی لایتناهی و مستهیل، مجدداً جان و جلوه تازه به خود می گیرد.

اسلاید 2 :

¢هنگامی که با نور کار می کنیم در جستجو برای سبکی و شفافیت هستیم و از حذف کردن چیزهای زائد می فهیم که چه چیزهایی ضروری هستند و معماری را به عنوان یک فضای سراسر شفاف و پوسته نازک و شفاف که بین انسان را احاطه می کند وفضاهای شهری را متجانس می کند.

اسلاید 3 :

ایدئولوژی شفافیت:

¢ فرضیه ای وجود دارد که در آن ایهام و نه تملق قابل اعتماد نیست، حتی اگر در حقیقت چیز بدی را هم مخفی نکند در حقیقت پنهان کردن چیز بدی است. به عبارت دیگر، نورگذر کرده بطور مستقیم روشن است، واضح و کاملاً حقیقی است و تاریکی گرفته، مبهم و غیر واقعی است.

اسلاید 4 :

¢هنگامی که به دنبال سبکی هستید خود به خود به چیز با ارزش دیگری دست می یابید که شاعرانه بسیار مهم است: شفافیت یا کم کردن. کدر بودن مصالح را هم حذف می کنید. در این کار جستجویی سردرگم و تقریباض ناخودآگاه در پی برازندگی وجود داشت سبکی وسیله است و شفافیت کیفیتی شاعرانه این تفاوت بسیار مهمی است

اسلاید 5 :

نقش نور در شفافیت

معماری و نور به همان اندازه به یکدیگر وابسته اند که جسم و روح یکی برای زنده بودن و دیگری برای حضور مادی این جهان به دیگری نیاز دارد و آن هنگام که نور بر جسم فضا جاری می شود هر دو در جهان مرئی «وجود» پیدا می کنند

اسلاید 6 :

¢نور یک ابزار بیان معماریست که علاوه بر آن بر سایر ابزارهای معمارانه نیز تاثیر گذار است. سناریویی که معمار برای نور مطلوب ساختمان خود در روز وشب در نظر می گیرد در پیدایش حال و هوای کلی حاکم در بنا نقش دارد

اسلاید 7 :

ورودی، در پلان مرسوم یک خانه معماری اسلامی همواره فضایی تاریک است که به دنبال آن برای حفظ سلسله مراتب حضور نور، فضاهای نیمه تاریک و روشن شکل گرفته است. حیاط یک لکه روشن در مرکز بناست و جهت گیری سایر اتاق ها نسبت به خورشید شکل دهنده ماهیت و عملکرد این فضاها شده است.

اسلاید 8 :

در فضاهای سر پوشیده بازار که امکان نور گیری تنها از سقف وجود دارد نور موضعی جدا از تامین روشنایی مطلوب در کشش به حرکت، جلب توجه و مکث تاثیر بسزایی دارد.

اسلاید 9 :

در مسجد تاکید بر منبع نور وجود ندارد مگر اینکه علاوه بر ایجاد نور اشباعی یکدست یک فضای نورانی لطیف بر دو محور «بالا» و«قبله» نیز تاکید ورزد

اسلاید 10 :

عنصر گنبد یکی از زیباترین عناصر معماری اسلامی ظرفی وارونه است که حس عظمت را در مخاطب ایجاد می کند. نوری که در بخشهای مختلف گنبد به چشم می آید گنبد را در حال جدا شدن از بدنه بنا نشان می دهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید