بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

قرارداد طرح جامع مشهد با يك وقفه حدوداً 2ساله در سال 1367به مهندسين مشاور مهر آزان ابلاغ گرديد.

در سال 1372 طرح جامع مشهد به تصويب شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران رسيد . نظر به اهميت شهر مشـهد و همچنين موارد منحصر به فرد آن در مطالعات طرح جامع علاوه بر تهيه طرح جامع برمبناي شرح خدمات تيپ 12 موارد ذيل مورد بررسي قرار گرفته است .

1- مطالعه بخش مركزي شهر مشهد باتوجه به مجموعه حرم مطهر امام رضا (ع) وتمركز فوق العاده انواع فعاليتهاي تجاري - خدماتي و اداري اطراف آن .

2- مسائل مربوط به حومه شهر مشهد خصوصاًضلع شرقي شهر كه بدون هيچگونه طرحي از پيش انديشيده شده اي شكل گرفته و مسائل ومشكلات فراواني ايجاد كرده است .

3- مطالعات زوارومسائل متعددي كه ازاين مسئله براي شهرمشهد ايجاد ميشود

اسلاید 2 :

موقعيت جغرافيائي

شهر مشهد در دره كشف رود واقع شده است . ازشمال به كوههاي هزار مسجد واز جنوب وغرب به كوههاي بينالود محدودميگردد.ارتفاع اين شهر از سطح دريا 943متر و شـيب عمومي از شمالغرب به سمت جنوب شرقي است.
علاوه بركشف رود كه از شمال شهر مشهد عبورميكند چند رودخانه ديگر نيز در اين حوضه جاري است كه از جمله آنهاميتوان به كارده ، طرق ، شانديز وجاغرق اشاره كرد.

اسلاید 3 :

حوزه نفوذ شهر مشهد

  حوزه نفوذ شهر مشهد ، باتوجه به اهميت اين شهر در استان خراسان و منطقه شرق ايران بسيار گسترده است . همچنين باتوجه به نقش زيارتي اين شهر در ايران و مراجعه زوار به اين شهر دامنه نفوذ آن كل كشور را هم در برميگيرد. ليكن باتوجه به تعريف حوزه نفوذ در قراردادهاي توسعه و عمران شهري ( محدوده اي كه با در نظر گرفتن امـكان دسترسي مراكز جمعيتي اطراف به خدمات شهري تعيين ميشود .) ميتوان به محدوده حوزه نفوذ مستقيم شهر مشــــــهد دست يافت .بنابراين حوزه نفوذ مستقيم جنبه خدماتي دارد و شامل تمام محدوده اي است كه ساكنين آن براي استفاده ازخدمات شهري به شهر اصلي رفت و آمد ميكنند عوامل موثر در تعيين اين محدوده :1- دسترسيهاو راهها 2- موانع طبيعي 3- مرزهاي اداري و تقسيمات كشوري4- حوزه هاي نفوذ رقيب ( شهرهاي مهم كه امكان ارائه خدمات شهري را دارند).
حوزه نفوذ مستقيم شهر مشهد ، باتوجه به ارتباطات موجود در سطح منطقه شمال خراسان خارج ازاين منـطقه نخواهد بود.محدوده حوزه نفوذ مستقيم شهر شمال مجموعه روستاهاي اطراف شهر است كه با آن رابطه روز مره دارند.
-
محدوده منطقه شهري : بخشي از حوزه نفوذ مستقيم شهر كه از لحاظ روابط سكونت وكار باشهر اصلي داراي رابطه تنگاتنگ است .
منطقه جمعيتي در كل حوزه نفوذ قابل تشخيص است بديهي است دراين تقسيم بندي شهر مشهد و سه شهر بزرگ پيش بيني شده در طرح جامع شهرهاي كوچك را تحت پوشش قرار خواهند داد. فقط در منطقه حاشيه اي دوري از شهرهاي بزرك موجب قطب شدن شهرهاي كوچك كلات و سرخس براي دهستانهاي منطقه شده است .
شهر مشهد به جهت مركزيت شهرستان و
جاذبه هاي بسيار قوي و غير قابل رقابتي كه در مقايسه با شهـــرهاي ديگر،شهرستان دارد از حوزه نفوذ بسيار وسيع و گسترده اي برخوردار است به طوري كه حتي روستـ-ــاهاي واقع در حوزه هاي نفوذ محدود ساير شهرهاي شهرستان نيز جزء حوزه نفوذ شهر مشهد محسوب ميشود واين وضعي است كه در كمتر شهري از شهرهاي كشور وجود دارد.

اسلاید 4 :

پيشينه تاريخي شهر مشهد

با ويران شدن دو شهر نيشابور و طوس، ساكنان اين دوشهر ناگزير ازمهاجرت به مناطق ديگر شدند.از مركزي كه سكونتگاه اين مهاجران را تشكيل ميداد نوغان وسناباد بود كه رفته رفته روبه توسعه نهاده و با ادغام آن دو شهر مشهد كنوني بوجود آمد .

در زمان ديالمه به خاطر توجهي كه آنان به مذهب شيعه و امام رضا(ع) داشتند مشهد مورد توجه بيشتري قرار گرفت ومردم از اطراف و اكناف به زيارت مرقد مطهر حضرت رضا(ع) مي آورند.

در قرن چهارم سبكتكين غزنوي گنبد و بارگاه حضرت را ويران كرد ومردم را منع زيارت نمود تا آنكه در اوايل قرن پنجم هجري سلطان محمود بكار تعمير بقعه وساختن حصاري به گرد شهر پرداخت و پسرش مسعود نيز ديواري برگرد بقعه كشيد. در سال 617 نام آباديهاي طاهران و نوغان و همچنين دوقبر سناباد پايمال لشگريان مغول گرديدند و يكسره غارت وتاراج شدند.ولي در اثر توجه ثروتمندان شيعه دوقبري كه در مجاور طوس در قريه سناباد بودند مجدداً آباد شدند.

از قرن هشتم به بعد سناباد به مشهد معروف شد و در زمان حمد ا… مستوفي مشهد به صورت شهري بزرگ در آمد و در آن مزارهاي بسيار با گنبد هاي متعدد وجود داشت از آن جمله قبر محمد غزالي و قبر فردوسي راميتوان نام برد . در زمان صفويه مشهد واقعاً رونق گرفت وبه صورت دومين زيارتگاه با اهميت شيعيان جهان و مهمترين زيارتگاه شيعيان ايران در آمد.

اسلاید 5 :

در دهه 1340 بيشترين توسعه شهر مشهد در ابتداي خيابان طبرسي به سمت شمال و در امتداد خيابان احمد آباد و كوهسنگي به سمت غرب و جنوب غربي و همچنين در امتداد خيابان امام رضا(ع) به سمت جنوب بوده است در حاليكه در دوره قبلي رشد شهر تقريباً به صورت يكسان گرداگرد حرم مطهر امام رضــــــا(ع) توسعه يافته بود. در دهه 50 توسعه شهر به سمت شــرق و غرب از شدت بيشتري برخوردار شده و در طي دهه گذشته نيز مطابق با پيش بيني هاي طرح جامع بيشترين توسعه به سمت غرب و شمالغرب و اراضي قاسم آباد صورت گرفت اما به صورت غير اصولي وبدون برنامه ريزي توسعه بسمت شرق نيز در طي دهه مذكور ادامه داشت

مساحت محدوده ساخت وساز شده شهرمشهد در سال 1370 نزديك به 185 كيلومترمربع بوده است .

اسلاید 6 :


نرخ رشد متوسط 40 ساله شهر مشهد 27/5درصد است.
پيش بيني جمعيت در طرح جامع با فروض سه گانه ذيل صورت گرفته است .
1- فرض باروري  
پيش بيني جمعيت شهر مشهد بركاهش باروري در چهار چوب سياستهاي جمعيتي كشور با توجه به اهميت مهاجرت و باروري بالاي مهاجران تدوين شده است . در اين فرض روند كلي كاهش ميزان رشد طبيعي جمعيت از حدود 5/3درصددر آغاز دوره به  52/2 در صد در پايان آن ملحوظ شده است .
2- فرض مربوط به مرگ ومير
اين فرض باتوجه به سطح اميد زندگي و برآوردهاي اعمال شده در اين خصوص ميزان مرگ و مير براي سالهاي آينده پيش بيني شده است .
3- فرض مربوط به مهاجرت
در پيش بيني جمعيت شهر مشهد فرض توقف مهاجرتهاي خارجي ونقش مهاجرتهاي داخلي يعني مهاجرتهايي كه به هر حال منشا’ روستايي دارند از اهميت خاصي برخوردار است . دراين رمينه باتوجه به نسبت جمعيت شهري و روستايي و نقطه نظرهاي مربوط به آن از 84/0 در آغاز دوره طرح به 38/0 در حدود سال 95 برآورد ميگردد.

اسلاید 7 :

در دهه 80 - 1370 بخش خدمات همچنان سهم اصلي را در توليد ناخالص داخلي شهر برعهده خواهد داشت . توليد اين بخش در دهه مذكور رشدي درحدود8درصد خواهد داشت . نقش زيارتي شهر در رشد بخش خدمـــــات بويژه هتل داري . فروش و حمل و نقل تاثيري عمده دارد
سريعترين رشد مربوط به بخش صنعت با رشد 11درصدميباشد ورشد متوسط سالانه در بخش كشاورزي 4 درصــد ميباشد.
پيش بيني هاي جمعيت فعال براي سال 1380 حاكي است كه دراين سال حدود 680 هزار نفر در شهر مشهد       ا زنظر اقتصادي فعال به شماره ميايند بدين معني كه در فاصله سالهاي 80 - 1365 بيش از 300 هزارنفر به جمعيت فعال شهر مشــــــهد افزوده ميگردد.
طبق برآورد هاي انجام شده و تعداد شاغلين شهر مشهد از 326 هزارو نفر در سال 1365 به 430 هزار نفر در سال 70 و 640 هزار نفر در سال 1380 خواهد رسيد و ميانگين رشد سالان   اشتغال  در فاصله   سالهاي 70 - 1365 برابر7/5 در صد  و در ده سال 80 - 1370 برابر 4 درصد خواهد بود. بدين ترتيب نرخ اشتغال درمشهد سير نزولي خواهد داشت و از   5/11  در صد در سال 65  وبه 10 درصد در سال 70 و 5 در صد در سال 1380 پائين خواهد آمد.
توزيع شاغلين برحسب بخشهاي عمده اقتصادي  طبق نمودار زيربرآورد
شده است 

اسلاید 8 :

باعنايت به مطالب فوق .ترار فيزيكي كليه ارگانهاي اجرايي شهر منفي خواهد بود وتنها تراز.مالي فيز.يكي شهرداري مثبت ارز.يابي  مي شودو

 .چنانچه 15درصد از. درآمد هاي شهرداري صرف هز.ينه هاي اجتماعي گردد تراز. مالي فيز.يكي نزد يك به صفر خواهد شد 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید