بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فرآيندهاي مديريت پروژه :   (project  management  processes)

در اکثر پروژه ها مشترک است ؛ شامل :

Initiating    ,    Planning    ,     Executing

 Monitoring & Controlling   ,    Closing

اسلاید 2 :

چرخه بهبود PDCA

اسلاید 3 :

تطبيق گروههاي فرآيندي مديريت پروژه بر چرخه بهبود PDCA

اسلاید 4 :

1- گروه فرآيندي آغازين

(Initiating process group)

پروژه و يا فاز پروژه را

تعريف و تصويب مي کند

اسلاید 5 :

2- گروه فرآيندي برنامه ريزي

(planning  process group)

تعريف و اصلاح اهداف,

برنامه ريزي فعاليتها براي دستيابيبه اهداف

اسلاید 6 :

3-گروه فرآيندي اجرايي

(executing  process group)

يکپارچه سازي و هماهنگی

 افراد و ساير منابع به منظور اجراي برنامه مديريت پروژه

اسلاید 7 :

4- گروه فرآيندي نظارت و کنترل

(monitoring & controlling  process  group)

ارزيابي و نظارت دائمي ميزان پيشرفت ، براي تعيين انحرافات از برنامه مديريت پروژه که بر مبناي آن اقدامات اصلاحي ميتواند در مواقع ضروري و مورد نياز براي رسيدن به اهداف ، اتخاذ شود .

اسلاید 8 :

5-گروه فرآيندي اختتامي

(closing  process  group)

پذيرش رسمي محصول ، خدمت ويا نتيجه و رساندن پروژه و يا يک فاز پروژه به نقطه نهايي

اسلاید 9 :

1-مديريت  يکپارچگيپروژه

 projectintegrationmanagement

تعريف :

    شامل فرآيندها و فعاليتهاي مورد نياز براي تشخيص ، تعريف ، ترکيب ، يکپارچه سازي و هماهنگی فرآيندهاي مختلف مديريت پروژه در خلال گروههاي فرآيندي است .

اسلاید 10 :

 فرآيندهاي مديريت  يکپارچگيپروژه

.1ايجاد منشور محدوده

.2ايجاد بيانيه مقدماتي محدوده

.3ايجاد برنامه مديريت پروژه

.4هدايت و مديريت اجرای پروژه

.5نظارت وكنترل كارهاي پروژه

.6کنترل يکپارچه تغييرات

.7اتمام پروژه 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید