بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


مطالعات و اقدامات صورت گرفته براي تدوين
لايحه پيشگيري از فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري

اسلاید 2 :

تعاريففساد(Corruption)

فساد از كلمه لاتين (RUMPERE) مي‌آيد كه به معناي شكستن است. بنابراين در فساد (‌چيزي مي‌شكند) يا (‌نقض مي‌شود) . اين چيز ممكن است :

( يك شيوه رفتار اخلاقي) يا( يك قانون ) يا ( مقررات اداري) باشد.

-

اسلاید 3 :

افلاطون : در انجام وظيفه، نه براي اعمال خوب و نه براي اعمال بد، نه براي انجام كاري و نه براي خودداري از انجام امري نبايد تحفه گرفت. هركس براي انجام وظيفه تحفه بگيرد بايدمحكوم به اعدام شود

اسلاید 4 :

منتسكيو:در حكومت مشروطه شرافت به قدري مؤثر است كه از هر پيشكشي بهتر است اما در حكومت استبدادي كه نه شرافت هست و نه تقوي،‌نمي‌توان به انجام كاري تصميم گرفت مگر به اميد منفعت.

-

اسلاید 5 :

بانك جهاني و سازمان شفافيت بين‌الملل:

Transparency International

organization  (TI) 

فساد اداري عبارتست از استفاده از قدرت عمومي براي كسب منافع خصوصي

-

اسلاید 6 :

مفهوم كلي فساد در نظام اداري
 تعريفگزيده

اسلاید 7 :

 اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع و بهره‌برداري براي خود و يا اشخاص ديگر و يا در قبال دريافت مال براي خود و يا اشخاصديگر صورت مي‌گيرد از طريق

-
نقض ،‌تغيير و تفسير قوانين، مقررات، ضوابط اداري
-
خودداري ،‌كند كاري و يا كوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع
-
تسهيل و يا تسريع غيرعادي در انجام كار براي اشخاص معين درمقايسه با ديگران
-
دادن اطلاعات و ارايه اسناد طبقه‌بندي شده به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قانوناً حق دريافت آنها را ندارند.

اسلاید 8 :

مفاهيم اساسي در مبارزه با فساد اداري

اسلاید 9 :

پاسخگويي( Accountability)

مراد ازپاسخگويي مسئوليت‌پذيري و گزارش‌دهي‌دستگاهها پيرامون عملكرد و وظايفي كه مورد غفلت واقع شده مي باشد.

  • پاسخگويي در برگيرنده گزارش‌دهي عملكرد است.
  • پاسخگويي يعني شهروند مداري

اسلاید 10 :

شفافيت (Transparency)

منظور از شفافيت، افزايش آگاهي مردم از تصميمات و ساز و كارهاي داخلي دولت است. بدين معني كه افراد از سياستها واقدامات دولت آگاهي و در هنگام بروز مشكلات يا داشتن شكايات از اينكه به كجا مراجعه كنند اطلاع كافي داشته باشند.

براي ايجاد رابطه مطلوب بين دولت و مردم و تحقق هدف فوق رعايت اصول (حق آگاه شدن ) و ( آزادي اطلاعات) ضروري است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید