بخشی از مقاله

بررسی میزان طلاق در چند سال اخیر

فهرست مطالب
موضوع..صفحه
مقدمه2
جمع آوری داده ها.3
تجزیه و تحلیل داده ها..4
محاسبات آماری..4
نمودار ها.9
بررسی مشکلات13
نتیجه گیری.13
ضمیمهA..14
ضمیمهB..15
منابع و مآخذ.16
مقدمه:
هدف این پروژه بررسی میزان طلاق در چند سال اخیر می باشد برای انسا نهای عادی وقتی صحبت از موضوع طلاق میشود ذهن همگی معطوف سوال هایی میشود که ما سعی داریم در این تحقیق آنها را بررسی کینم.سوالاتی که گاه جواب آن برای بسیاری از انسانها گاه کوتاه یا خیلی معمولی به نظر میرسد. اما همین سوالات گاه کم ارزش کل بنیاد یک خانواده را بر هم میزند.اماهدف واقعی این پروژه این است که به همین سوالات جواب و آن را ریشه یابی کند.بیشتر انسانهایی چه مرد و چه زن باشند که برای اولین بار پای آنها به راهروهای دادگاه باز میشود شاید آن موقع به سوالاتی که برای آنها پیش می آید توجه نکنند

اما بعد از وقوع طلاق و با توجه به مشکلاتی که برای آنها پیش می آید شاید روزی هزار بار این سوالات را از خود بپرسند؟که چرا این چنین شد و هستی یک خانواده از هم پاشیداما اگردرست نگاه کنیم چه کسانی از این معضل ضرر می بینند؟آیافقط آن زن و مرد جدا شده هستند که دچار مشکلاتی میشوند؟آیا اگر آنها دارای فرزندانی هستند آن فرزندان دچار مشکل نمیشوند؟ یا حتی جامعه ،ما در این پروژه به این سوالات پاسخ روشنی میخواهیم بدهیم.


جمع آوری داده ها:
به دلیل مشکلات به وجود آمده و تحمل سختی های بسیار و با توجه به دسترس نبودن همه ی مباحث مهم و در واقع ما، جامعه آماری را تمام افراد مطلقه انتخاب کردیم و به عنوان نمونه از پرس وجو از افرادی که طلاق گرفتند و کتاب ها و اینترنت یاری جستیم.برای جمع آوری داده هامی توانستیم از چند طریق بهره ببریم اما ما در واقع برای جمع آوری داده ها از چند روش استفاده کردیم.اولین روش به کار برده شده از طریق پرسش بوده است.

در واقع افراد حاضر در این پروژه با توجه به اینکه چه افرادی از خانواده و یا بستگان آنها طلاق گرفته اند از آنها به صورت شفاهی پرسش کردند و حاصل آنها را گزارش دادند و دومین روش به کار برده شده از طریق مصاحبه از افراد خبره در این کار بودند،دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و مصاحبه با سر دفتر آنها و نگاه دقیق به دفاتر آنها و ثبت همه ی اسناد موجود انجام پذیرفت و با توجه به همین اسناد به رسم جداول و انواع نمودارها بهره جستیم.


تجزیه و تحلیل داده ها:
نمودار شماره یک:
میزان طلاق در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته.

همانطور که میبینیم میزان طلاق در این چند کشور تفاوت های بسیار فاحشی با هم دارند و حال این چند کشور را با هم مقایسه میکنیم.
کشور های در حال توسعه و کشور های توسعه نیافته:
در کشور های توسعه یافته با توجه به رفاهی که آنها دارند و کم بودن میزان مشکلات میزان طلاق کمتر بوده است اما همین اندک ریشه در مشکلاتی دارندکه این مشکلات حاکی ازچند مورد است.در واقع در جوامع غربی مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات عبارت است از سست بودن بنیان بسیاری از خانواده ها. اما همین خانواده هابه علت آزاد بودن، افراد آن تمایل زیادی به پای بند بودن به اصول زندگی وجود ندارد و هر فرد از این خانواده ها برای خود زندگی کاملا مستقلی دارد.وجود آزادی بیش از حد این نوع زندگی باعث ایجاد روابط نا مشروع شده.حاصل این روابط به وجود آمدن کودکانی هستند که این کودکان مشکلات بسیاری از این جوامع هستند و گاه زندگی آنها در مقابل افراد دیگر و در جوامع مختلف کاملا سست است.اما همانطور که در جدول شماره یک می بینید تفاوت این دو (کشور در حال توسعه و کشور های توسعه نیافته)بسیار فاحش است و این حاصل همانرفاه مادی است اما نسبت به کشور های توسعه نیافته به دلیل فقر بیش از حدبسیاری از مردم آنها به صورت یک نفری زندگی میکنند تا شاید بتوانند از مشکلات خود بکاهند.اما همانطور که میدانیم بر خلاف این آمار ها میزان افراد این جامعه بسیار زیاد است و دارای رشد جمعیتی زیاد هستند و دولت ها نمیتوانند برای آنها کاری بکنند.
نمودار شماره دو:
میزان طلاق در ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب(1368-1350)

میزان طلاق در ایران در فاصله های قبل و بعد از انقلاب تفاوتی با هم دارند.این تفاوت باعث شده ما به این مبحث توجه کنیم که در قبل از انقلاب با توجه به اینکه فساد زیاد بوده است و گاهی هم فقر مادی و بهره مند نبودن از امکانات بسیار ساده در زندگی مردم باعث این تفاوت شده اما در بعد از انقلاب با توجه به امکانات قرار گرفته در شهر و روستا های ایران زندگی کمی در رفاه قرار گرفته است و پایبندی افراد به مذهب است.


نمودار شماره سه:
میزان طلاق در شهر و روستا

در این نمودار ها همانطور که مشاهده میکنید میزان طلاق در شهر و روستا با هم متفاوت بوده است در واقع این تفاوت حاصل از این است که در شهر ها با توجه به تجملاتی بودن بعضی از افراد و گران بودن اقلام و همچنینمسکن باعث شده اما در روستا ها به دلیل سادگی و در دسترس بودن همه چیز و با توجه به اینکهاینگونه افراد که در روستا ها زندگی میکنند موضوع طلاق را بسیار بد میشمارند و گاه به شدت از آن دوری میجویند. وجود افراد بزرگتر و در واقع همان ریش سفید ها باعث شده گاه موضوعات را بین زن و شوهر حل و فصل کند و کار انها به دادگاه ها نکشد.
نمودار شماره چهار:

کل داده ها:35/20

در ابتدا میانگین داده ها اندازه گیری میشود.

نمودار مستطیلی:


نمودار میله ای:

نمودار چند بر فراوانی:

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید