دانلود مقاله استقرار نظام مدیریت بهره وری در شرکت برق منطقه ای تهران

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :

امروزه بهره وری یکی از مهترین معیارهای موفقیت سازمانهاست. یکی از معضلات بزرگ سازمانها و بویژه سازمانهای دولتی، پایین بودن بهرهوری است. برای رفع این مشکل، راهکارهای مختلفی ارائه میشود که استقرار چرخه بهرهوری یکی از این راهکارهاست. شرکت برق منطقه ای تهران با درک ضرورت ایجاد و گسترش مدیریت فراگیر و جامع بهرهوری از اواخر سال ۱۳۸۳ بـرای اسـتقرار نظـام مـدیریت بهره وریبا استفاده از مدل IO (ستانده به داده)، اقدام نموده است. این حرکت گسترده کـه بـا مشـارکت فعـال مـدیران و کارشناسـان شرکت آغاز شده، تاکنون نتایج مثبتی را دربرداشته است که از جمله آنها بسترسازی فرهنگی برای استقرار چرخه بهره وری، شناسایی مشکلات و موانع ارتقاء بهره وری و ارائه راهکار برای برطرف نمودن آنها و همچنین تعریف شاخص های بهره وری در سطح کل شرکت و در سطح فرآیندهای اصلی بوده است. در این مقاله به بررسی موانع بهبود بهرهوری در شرکت برق منطقهای تهران میپردازیم و ضمن شناسایی و طبقهبندی مسائل و مشکلات، راهکارهای لازم جهت غلبه بر موانع ارائه میگردد.

واژه های کلیدی: بهره وری ، عارضه یابی، مدل داده- ستانده ، شاخصهای بهره وری ، برنامه ریزی برای بهبود

-۱مقدمه

امروزه در کلیه کشورها بهره وری و استفاده صحیح و هرچـه بهتر و مناسب تر از مجموع عوامل تولید (اعم از کالا و خدمت) به یک اولویت ملی تبدیل شده اسـت و همـه جوامـع بـه ایـن رویکرد و باور رسیده اند که تداوم حیـات و بقـای هـر جامعـه بدون توجه به موضـوع بهـره وری ممکـن نیسـت، بهـره وری دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی را از طریـق افـزایش تولید ناخالص ملی برای مردم یک جامعه میسر می سازد. بهره وری به صورت نسبت مطلوبیت های حاصل شده (ستانده هـا) به منابع مصروفه (داده ها) برای حصول آنها بیان می گردد. به عبارت دیگر بهره وری میزان توان سیستم در متناسب سـازی معقول، منطقی و اقتصادی داده ها با ستانده ها را ارزیابی مـی کند. هم اکنون کلیه کشورهای توسعه یافته و در حال توسـعه

برای بهبود و ارتقاء سطح بهره وری در سـطوح مختلـف ملـی، بخشی، سازمانی و فردی سرمایه گذاری قابل توجهی نموده اند

æ بنا به اظهار و ادعـای خودشـان، همـه آنهـا رشـد و توسـعه مسـتمر خــود را مــدیون و مرهـون توجــه و اهمیــت دادن بــه موضوع بهره وری می دانند.

مدیریت شرکت برق منطقه ای تهران نیز با درک صـحیح ایـن موضوع، در راستای ارتقاء بهره وری مجموعه تحت نظارت خود

æ بمنظور تحقق اهداف وشاخصهای کمـی مربـوط بـه ارتقـای بهره وری مطابق ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی کـه مـی بایسـتی تولیـد ناخالص داخلی در سطح کلان اقتصادی بـه میـزان %۸ بطـور متوسط در طی سالهای اجرای قانون رشد یابـد وتحقـق %۲/۵ ازاین رشد از طریق ارتقاء بهره وری صورت پذیرد ، نسـبت بـه

۱

اجرای پروژه استقرار چرخه مـدیریت بهـره وری اقـدام نمـوده است .

شرکت بـرق منطقـه ای تهـران، مسـئولیت تولیـد و انتقـال انـرژی الکتریکی برق به صـورت فراگیـر و مطمـئن را بـرای متقاضـیان و مشترکین استانهای تهران، البرز و قم دارا میباشد. این محدوده بـا مساحتی حدود سی هزار کیلومتر مربع از شمال به استان مازندران، از شرق به استان سمنان، از غرب به استانهای قزوین و مرکـزی و از جنوب به استان اصفهان محدود شده است. در ایـن منطقـه حـدود ۷۵۲۷۶۰۲ مشــترک وجــود دارد و درســال۹۲ انــرژی مصــرفی ۴۳۹۷۳۵۷۴مگاواتساعت بوده است ، از نظـر چـارت سـازمانی بـرق تهران شامل ۶ معاونـت بنـام هـای بهـره بـرداری ، برنامـهریـزی وتحقیقات ، منابع انسانی، طرح وتوسعه، مالی و پشتیبانی و هماهنگی میباشد. [۱]

-۲ مروری بر ادبیات نظام مدیریت بهره وری

مـدیریت بهــره وری، دارای یـک چرخــه کامـل بــه نـام نظــام مدیریت بهره وری است ( شـکل ( ۱ کـه بـه عنـوان یـک مـدل مناسب و سـودمند بـرای بهبـود و ارتقـاء بهـره وری مطـرح و پذیرفته شده است و شامل چهار مرحله اصـلی بـه شـرح زیـر است:[ ۲]
-۱-۲ اندازه گیری بهره وری

در این مرحله معیارها و شـاخص هـای مناسـب بـرای انـدازه گیری بهره وری کل سازمان و همچنین واحدهای مختلـف آن مبتنی بر رویکرد فرآینـدی، انتخـاب، تعریـف و محاسـبه مـی شوند .حرکت بهره وری به طور اصولی از این مرحله شروع مـی شود. لیکن برای حصول اطمینان از شروع درسـت و مناسـب، مجموع فعالیت های واحـدهای مختلـف سـازمان بایسـتی بـه خوبی و با دقت شناخته شده و با رویکرد فرآیندی، ورودی هـا و خروجی های آنها به طور جامع مورد مطالعه و بررسـی قـرار گیرد و آنگاه با تعریف رابطه خروجی ها و ورودی هـا شـاخص های مناسب تعریف گردد.
اندازه گیری بهره وری

داده داده

تحلیل و ارزیابی اجرا و بهبود

اطلاعات اطلاعات

برنامه ریزی برای بهبود

شکل -۱ نظام مدیریت بهره وری

-۲-۲ تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تفسـیر نتـایج انـدازه گیری بهره وری

در این مرحله علل نوسانات شاخص های مختلف بهره وری به عنوان متغیرهای مورد نظر بررسی می شـوند کـه نتیجـه ایـن بررسی تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان در طـول دوره مـورد نظر (معمولا یک سال) است. در این مرحلـه نتـایج حاصـل از اندازه گیری بهره وری پردازش و طبقه بندی می شوند و پـس از انجام مقایسه های مختلف به ویـژه مقایسـه بـا اهـداف، بـه ریشه یابی و شناخت علل اصلی تغییرات شاخص هـا پرداختـه می شود و بر این اساس دلایل کاهش یـا افـزایش هـر یـک از متغیرها که همان معیارها و شاخص های انـدازه گیـری بهـره وری هستند در قالب نقاط قوت و قابلیت های سازمان و نقـاط ضعف و کمبودهای سازمان مطرح و مشخص می شوند.
-۳-۲ برنامه ریزی برای بهبود و ارتقای سطح بهره وری

نتایج تحلیل شاخص های بهره وری که مشخص کننده نقاط قوت و ضعف شرکت در طول دوره های مورد بررسی هسـتند، اطلاعات لازم را برای برنامه ریزی بهبود بهره وری فـراهم مـی سازند. بر این اساس وضعیت مطلوب و مـورد نظـر کـه هـدف برنامه ریزی رسیدن به آن وضعیت می باشد، شرایطی است که در آن نقاط ضعف کاهش یافته و یا برطرف شده باشند و نقاط قوت شرکت تقویـت شـده و قابلیـت هـای آن افـزایش یافتـه باشند.

در مرحله برنامـه ریـزی پـس از تعیـین اهـداف و راهکارهـای مناسب، فعالیت های لازم برای بهبود و ارتقاء سطح بهره وری شرکت تعریف می شوند و منـابع و امکانـات مـورد نیـاز بـرای انجام فعالیت های مزبور مشخص می گردنـد و بـدین ترتیـب راهکارهای پیشنهادی برای بهبـود وضـعیت شـرکت در قالـب برنامه عملیاتی منسجم و یکپارچه تنظیم و ارائه مـی گـردد و مسئولیت واحدها و اجزای مختلف سازمان مشخص می گردد.
-۴-۲ اجرای برنامه و بهبود بهره وری

آخرین مرحله نظام مـدیریت بهـره وری، انجـام فعالیـت هـا و اقدامات تعریف شده در برنامه بهبود است. اجـرای راهکارهـا و فنون و روش های مختلف بهبود باید متناسب با نوع مشکلات و مسائلی باشد که شرکت با آنها روبروست و انتظار می رود که این موضوع در تهیه و تنظـیم برنامـه بهبـود بهـره وری مـورد توجه قرار گرفته باشد.

نتیجه اجرای برنامه بهبود باید باعث بهبود وضـعیت شـرکت و ارتقاء سطح بهره وری آن شود و لذا این مرحله شـامل اجـرا و بهبود بهره وری است. البته اجرای نظام مـدیریت بهـره وریـدر شرکت با گذشت زمان باعث ارتقـاء جایگـاه شـرکت و بهبـود اساسی در وضعیت آن می شود و به پویـایی حرکـت و تحـول

۲

مثبت در سازمان منجر می گردد، بدین لحاظ چنانچـه نظـام
مدیریت بهره وری به شکلی صحیح و دقیق مطابق برنامـه بـه نظام مدیریت بهره وری دارای چهارمرحله اصلی زیر است :
اجرا در آید، شرکت در مـدار بهـره وری (شـکل (۲ قـرار مـی -۱ اندازه گیری بهره وری
گیرد[۲] -۲ تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تفسیر نتایج اندازه گیـری

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد