بخشی از مقاله

مقدمه

امروزه پژوهشها نشان داده است، تحصیلات و هوش منطقی بـالا صـرفاً تـضمین کننـدة

موفقیــت فرزنــدان نیــست، افــراد بــراي موفقیــت نیازمنــد هــوش هیجــانی نیــز هــستند

٢٠٨


(گلمن1، .(1379 آدمی داراي دو شعور است یکی متّکی برعقل و اندیشه و دیگري متّکـی بـر احساسات و عواطف. این دو شیوة متفاوت و اساسی آگاهی، بر یکدیگر تأثیر و تـأثّر متقابـل دارند و حیات ذهنی ما را می سازند. یکی، شعور عقلانی و منطقی شامل درك مسایل از طریق تکیه بر آگاهی، اندیشه و توانایی تفکّر و بررسی و واکنش متقابل است. دیگري یعنی شـعور احساسی، شیوة آگاهی دهندة قدرتمندي است که گهگاه به گونهاي غیرمنطقی عمل میکند، این دو شعور به طور معمول با هماهنگی کامل و در تعاملی تنگاتنگ با یکدیگر عمل میکنند (بارـ آن2، .(2000 امروزه پژوهشگران و روانشناسان به عواطف اهمیت ویژهاي میدهند، زیرا اعتقاد

براین است که عواطف میتواند شناخت و طرز تفکّر فرد و حتّی شیوة پردازش اطّلاعات او را تحت تأثیر قرار دهد (ولز3، .(2000 میزان EQ یا هوش هیجانی در هر فرد تحت تأثیر عوامـل زیستشناختی و ارثی و همچنین عوامل محیطی است (گلمـن، .(1379 هـدف ایـن پـژوهش پاسخدهی به این پرسش است که آیا میتوان با استفاده از شـیوهاي مـؤثّر میـزان مهـارتهـاي عاطفی، را تغییر داد و در جهت افزایش آن کوشید. شیوة مورد استفاده شیوة آموزش پـردازش هیجانی است که به عنوان متغیر مـستقلّ مطـرح اسـت. در ایـن روش ارتبـاط بـین احـساس، شناخت، رفتار و تعامل درونی بین آنها، آموزش داده میشود.

کارن استون علاوه برتدریس دروس مختلف، ساعاتی نیز به آموزش مهارتهاي احساسی و عاطفی اختصاص داده است. او میگوید یادگیري، موضوعی جدا از احساسات کودك نیست، یعنی در پهنه فراگیري دانش آموزان به اندازة سواد علمی (در زمینه ریاضی و روخوانی)

اهمیت دارد. هدف از آموزش مهارتهاي هیجانی، بالا بردن قابلیتهاي عاطفی و اجتماعی

دانشآموز، به عنوان بخشی از برنامه درسی ثابت آنهاست. این درس که میتوان آن را به اسامی مختلفی چون »یادگیري مهارتهاي عاطفی و اجتماعی« یا »مهارتهاي زندگی« نامید در واقع شامل برنامههاي مختلف پیشگیري از مشکلاتی مثل مصرف سیگار و مواد مخدر،

ترك تحصیل و اخیراً خشونت و پرخاشگري در نوجوانان است. پژوهشهایی که در خصوص

1- Goleman, D.

2- Barr-on, R.
3- Wells, A.

٢٠٩

برنامههاي پیشگیري صورت گرفته است، نشان میدهد آموزش قابلیتهاي اجتماعی و عاطفی در یافتن پاسخی براي گرفتاريهاي اجتماعی نقش بسیار مؤثّري ایفا میکند (بار- آن، .(2000

این مهارتها ممکن است سپر حفاظتی کودکان در مقابل مشکلات خاص مثلاً پرخاشگري یا افسردگی باشند. ابتکار جدید یعنی ایجاد سلامت عاطفی در مدرسه باعث می شود حیات عاطفی و اجتماعی فرد به عنوان یک موضوع مطرح شود و تکرار آن باعث میشود که مغز، آنها را به عنوان مسیرهاي اصلی و عادتهاي عصبی بپذیرد و در مواقع فشار، شکست و ناکامی به کار گیرد (گلمن، .(1379 در این پژوهش از شیوة پردازش هیجانی براي افزایش

مهارتهاي عاطفی استفاده شده است. این شیوه براي کاهش ترس و اضطراب در طی زمان، بالأخص در مداخلههاي درمانی مبتنی برمواجهه مورد استفاده قرار میگیرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید