بخشی از مقاله


الف- مقدمه
دانشگاههاي ما، به دليل گرفتاريها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت اين را داشته اند به نظرات دانشجويان، كه در حقيقت دريافت كنندگان اصلي آموزش عالي هستند، وقوف پيدا كنند و ملاحظه نمايند كه آيا آموزش عالي در راه صحيح و مناسب حركت مي كند، يا آن كه چنين نيست و تلاشها فاقد جهت هستند.
يك رودخانه هميشه مسير خودش را پيدا مي كند و به دريا مي ريزد، ما هم بايد هدف و راه خودمان را پيدا كنيم، هدف اصلي همه انسانها خوشبخت زيستن است و لازمه خوشبختي خوب دانستن است و اگر دانشگاه مي رويم به دليل بهتر ياد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگي است.


تمام سازمانهاي آموزش دنيا بايد از خودشان اين سئوال را داشته باشند كه آيا ما مي توانيم اين كساني را كه به اين مراكز آمده اند راضي، موفق و در نهايت خوشبخت كنيم؟ اين رسالت بزرگ در دست معلمين و استادان معظم ماست، بنابراين آشنا شدن با ديدگاهها و نظرات دانشجويان نسبت به يك استاد خوب كمك مي كند تا استاد از دريچه چشم و عقايد دانشجو ديده شود. همانطور كه ملاحظه مي شود دانشگاهها يكي از مراكز يا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهيم در هر جامعه اي مي باشد و ميزان كار آيي استادان به نحوه آموزش آنها بستگي دارد، شناخت يك استاد خوب هم بستگي به شناخت ويژگيهاي او دارد. معيارهاي ارزشيابي فرمول از قبل تعيين شده و ثابت نيستند و در شرايط متفاوت آموزشي دستخوش تنوع و دگرگوني مي شوند.


رضايت دانشجو از اساتيد موجب دلگرمي و تلاش او در درس شده و همين رضايت آينده درخشان تر ي را براي او و جامعه رقم مي زند، بنابراين اين آگاهي از نظرات دانشجويان كه از سرمايه هاي ثابت و هميشگي هر نهاد آموزشي اند و انديشيدن به تجارب و گرايش آنان ضرورت مهم ديگري است كه نمي توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به ميزان زيادي مي تواند زمينه اي عيني و مشخص و روشن، بر حل بسياري از مسائلي كه هم اكنون اكثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره اي از مشكلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالي واقف سازد و تغييراتي در برنامه هاي موجود به وجود آورد

ب- بيان مسأله
موفقيت هر سازماني در گرو رضايت مراجعين آن است وهمين رضايت موجب شكوفايي، رشد و پيشرفت و همچنين سازمان دهي بهتر خواهد شد. بنابراين راضي بودن و راضي ماندن يكي از مسائل مهم اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه هر سازمان و مركزي براي اين امر مهم بايد تلاش كند. يكي از اين مراكز مهم و پر اهميت مركز آموزش عالي است كه تربيت كننده نسل جوان، پيشرو و آينده ساز مملكت است.


بنابراين، اين مراكز بايد تلاشي مضاعف نسبت به ديگر سازمانها و ارگانها داشته باشند. در دانشگاهها اولين مساله اي كه مهم به نظر مي رسد رضايت دانشجو از استاد است. بر همين اساس در بررسيهاي اوليه اي كه از طريق مصاحبه اكتشافي از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان به عمل آمد، اين نتيجه بدست آمد که دانشجويان از اساتيد خود رضايت كمي دارند، در ضمن هيچگونه كار تحقيقاتي در اين زمينه در اين مركز انجام نشده بود، در بررسي كارهاي تحقيقي خارج از اين مركز هم شاهد نارضايتي دانشجويان از اساتيد و بخشهاي مختلف از جمله كادر اداري، كتابخانه، خدمات رفاهي و ...........) بوديم.

ج- اهميت و ضرورت پژوهش
بر طبق ديدگاههاي جديد تكنولوژي آموزشي، معلم مهمترين عامل موفقيت در اهداف آموزش است و از آنجايي كه دانشجويان چشم بيدار جامعه هستند و در هر كشوري از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار مي باشند و دانشگاهها يكي از مراكز يا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهيم هستند، پرداختن به موضوع رضايت نقش چشمگيري در تحقق توسعه همه جانبه و ارتقاء بهره وري به عهده دارد. بايد در اين مجامع فضايي فراهم شود كه با ايجاد روابط انساني بين استاد و دانشجو، آنها را افرادي متعهد و ملزم به رعايت قوانين و مقررات و از طرفي كار آمد براي فرداي جامعه پرورش داد، كه در اين صورت موجبات افزايش كارايي و

بهره وري فراهم آمده و اين امر هم از جمله اهداف عمده نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت دستيابي به توسعه انساني و اسلامي است و با توجه به تجربه كشور هاي موفق جهان به اين مطلب كه در مقايسه بين عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعي، اقتصادي، صنعتي آنچه از عوامل ديگر مهمتر مي باشد، توجه به ارزشها ي انساني و ابعاد معنوي يك كار است و رضايت افراد در محيط كار و تحصيل ميل و رغبت دروني افراد را براي انجام كار توام با كيفيت مطلوب فراهم مي آورد.


اهميت و ضرروت اين تحقيق از آنجايي مشخص مي شود كه در دانشگاهها با قشر جواني كه آينده ساز مملكت هستند روبه رو هستيم و چون آنها جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده اند بنابراين رضايت يا عدم رضايت آنان در سازمان آموزشي نقش بسزايي دارد. پس ضرورت آشنا شدن با ديدگاه دانشجويان نسبت به يك استاد خوب كمك مي كند تا استاد از دريچه چشم دانشجو ديده شود و مسائل و مشكلات نمايان گردد و با ارائه برنامه هاي مناسب در تنظيم فعاليتهاي تدريس، ارزيابي، تصميمات آگاهانه اي گرفته شود.


در بررسيهاي اوليه مساله بودن رضايت دانشجويان به چشم مي خورد و نشانه هايي از نارضايتي در گفت و شنودها با دانشجويان مشهود بود، تحقيق علمي كمكي خواهد بود تا به طور دقيق با ابعاد اين امر آشنا و بتوانيم با تكيه بر نتايج علمي در جهت بالا بردن و تقويت سطح رضايت دانشجويان راهكارهايي اتخاذ نمائيم.

د- اهداف پژوهش
محقق دراين تحقيق به دنبال دستيابي به پاسخي روشن براي سوال اساسي تحقيق(سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي – واحد قوچان در سال تحصيلي 85-1384 ) يعني تعيين و اندازه گيري ميزان رضايت دانشجويان از اساتيد در هر يك از حيطه هاي مختلف با استفاده از مقياس هاي اندازه گيري كه در قالب پرسشنامه براي رضايت طراحي شده است و مشخص كردن سهم هر يك از عوامل و تعيين اهميت هر كدام از آنها است.


با توجه به اهداف تحقيق رسيدن به نتايج علمي داراي ارزش مي باشد. اما زماني اين نتايج به واقعيت نزديك مي شود كه از اين نتايج در راه بهبود اوضاع و تصميم گيريهاي مسئولين استفاده شود واميدوارم كه نتيجه اين تحقيق بتواند يك منبع مفيدي براي دست اندركاران امور اجرايي اين مركز آموزشي باشد و از طرفي ما به عنوان قشري كه با علوم اجتماعي سر و كار داريم هدف اصلي اين است كه تاثير روابط انساني را بر رفتار انسانها اعم از احساس و فكر و عمل آنها را بشناسيم.
اهداف فرعي تحقيق شامل :
1- بررسي و مقايسه ميزان رضايت دانشجو از اساتيد در ابعاد مختلف.
2- بررسي و مقايسه رضايت دانشجو از اساتيد با توجه به ويژگيهاي فردي دانشجويان.
3- بررسي و مقايسه رضايت دانشجو از اساتيد در بين رشته هاي مختلف.
4- بررسي وجوه تشابه و تمايز ميزان رضايت با متغيرهاي مستقل تحقيق.
5- بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق.

الف- مقدمه
اين فصل از تحقيق شامل سه بخش فرعي است که عبارتند از: پيشينه تحقيق و پس از آن به نقد و بررسي تحقيقات مزبور پرداخته است. در نهايت تعريفي از رضايت به عنوان چارچوب مفهومي کار ارائه گرديده است.

ب- پيشينه تحقيق


هر پديده داراي سابقه يا پيشينه اي است كه مطالعه سابقه آن محقق را در شناسايي و درك دقيق ماهيت آن پديده ياري مي كند
(ساروخاني 1372: 147)


يك تحقيق علمي فرايندي مداوم و پويا است كه در آن، گذشته، حال و آينده موضوع پيوند مي يابد. واقعيتهاي مورد تحقيق داراي چنين خصلتي مي باشند. يعني ريشه اي در گذشته ، وضع و حال در زمان موجود و دور نمايي در آينده دارد. وقتي يك محقق در خصوص موضوع مورد نظرش به منابع مختلف مراجعه مي كند:


اولا از محتواي منابع در رابطه با موضوع آگاه مي شود و براساس آن مي تواند حد و مرز شناخت علمي را در رابطه با موضوع مشخص كند و آماده شود تا قدم به جلو بر دارد.


دوما با آگاهي از نكات قوت و ضعف منابع در برخورد با موضوع مي تواند چهار چوب نظري جامع تر و واقع بينانه تري را شكل دهد و خطاهاي قبل را مرتكب نشود در اين تحقيق سعي شده در حد امكان با مطالعه منابع متعدد مرتبط شامل: كتاب، مقالات و مراجعه به مراكز علمي و پژوهشكده هاي آستان قدس و كتابخانه ها و بررسي تحقيقات انجام شده شامل طرحهاي پژوهشي و پايان نامه ها، آنها را ارزيابي كرده و با مصاحبه اكتشافي نزديكي بيشتري به موضوع حاصل گردد.

ب- 1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور :
با جستجو در پايگاه اطلاعات جامع پايان نامه هاي تحصيلي و طرحهاي تحقيقاتي كشور ((iran .doc و ساير پايگاه هاي اطلاعاتي موجود در اينترنت، بررسي طرحهاي پژوهشي در موسسات پژوهشي و آموزشي مختلف، در ارتباط با موضوع مورد نظر تعداد 13 اثر تحقيقي در داخل ايران جمع آوري شده که به صورت مقاله، طرح پژوهشي و يا رساله کارشناسي ارشد و دکترا ارائه شده است. ترتيب ارائه مقاله با توجه به نزديکي موضوع اثر به عنوان تحقيق حاضر است كه در ذيل بدان اشاره شده است :


1- فتحي، يدالله، ميزان رضامندي دانشجويان از ارائه مشاوره و راهنمايي در دانشگاه علوم پزشکي همدان”.
هدف اين مطالعه بررسي وضعيت رضامندي دانشجويان از ارايه خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي از طريق دانشگاه ها بوده است. تعداد 445 نفر دانشجوي (230 نفر مرد، 215 نفر زن) سال آخر تحصيلي کليه رشته هاي مختلف باضافه دانشجويان مقطع فيزيوپاتولوژي و نشانه شناسي پزشكي و علوم پايه

دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي در ماني استان همدان به صورت داوطلبانه در اين مطالعه شركت نمودند. ميزان رضامندي دانشجويان در خصوص ارايه راهنمايي و مشاوره توسط پرسشنامه اي تهيه و پس از پايايي و روايي آنها مورد استفاده قرار گرفت. نمره رضامندي دانشجويان (82/10 SD.

52/25M) از ارايه مشاوره و راهنمايي اساتيد غير قابل قبول (نمره كمتر از 30) بوده است. نمره رضامندي دانشجويان مرد دانشكده هاي پرستاري و مامايي به ميزان 3512 (SD11/74) و بهداشت به ميزان 3098 (SD9/07) قابل قبول بوده است. هم چنين تفاوت زيادي بين نمره رضامندي دانشجويان مرد 2607، (SD11/74) و زن 2409 (SD9/72) دانشگاه وجود نداشت. اين مطالعه نشان داد ارايه مشاوره و راهنمايي دانشگاه نتوانسته است جايگاه رضايت بخشي براي دانشجويان داشته باشد همچنين دانشجويان منبع مطمئن و مشخصي براي رفع نيازهاي مشاوره اي و راهنمايي در طي دوران تحصيل خود نمي شناسند.
(فتحي، 1379)
2- احرامپوش، محمد حسين و ديگران، ويژگيهاي يك استاد خوب از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد.
بر طبق ديدگاه جديد، تكنولوژي آموزشي معلم مهمترين عامل در موفقيت در اهداف آموزشي است. آشنايي با ديدگاه دانشجويان نسبت به يك معلم خوب ما را كمك مي كند تا استاد را از دريچه دانشجو ببينيم و با ارائه برنامه مناسب در تنظيم فعاليتهاي تدريس و ارزيابي تصميمي اگاهانه بگيريم. تحقق مذكور يك مطالعه پيمايشي از نوع مقطعي است كه تعداد 162 دانشجو به طور تصادفي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري پرسشنامه بوده كه پس از تعيين روايي به مرحله گذشته شده است. مهمترين ويژگيهاي يك استاد خوب به تفكيك رشته تعيين گرديده است. به طور كلي مهمترين خصوصيات يك استاد خوب عبارتند از: احترام به دانشجو– داشتن علم به موضوع تدريس، داشتن طرح درس، داشتن اعتقادات مذهبي و رعايت عدالت، بر طبق نتايج اين بررسي بين ضرورت حضور و غياب در كلاس و مقطع تحصيلي.(P/03) و ضرورت امتحان كوئيز و مقطع تحصيلي (P/05) نيز اعتبار آماري معنا داري وجود داشته است. نتايج بدست آمده از اين تحقيق مي تواند ملاك مناسبي جهت ارزشيابي يك استاد خوب قرار گيرد.
(احرامپوش، مظلومي و كلرانتر، 1379)


3- سلطاني عربشاهي، کامران، بررسي ويژگيهاي تدريس اثربخش از ديدگاه اساتيد و دانشجويان مرکز علوم پايه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران.
هر زمان كه تاريخ علوم و دستيابي بشر به دانش شده انتقال دانش از نسلي به نسل ديگر به وسيله كتب و مقالات و نيز تدريس و تعليم مطرح مي شود. در اين زمان ميان مهمترين عنصر در انتقال دانش به نسل بعدي معلمين بوده اند. بنا بر اين تدريس در تاريخ علوم و در طي قرون متمادي نقش اساسي در پيشرفت بشر ايفا نموده است. اجراي تدريس اثر بخشي دركلاس و داشتن اهداف آموزشي روشن، به منظور ياددهي و يادگيري بهتر از اوايل قرن بيستم به

صورت جدي مطرح بوده است. چگونگي تعامل دانشجو و استاد از دل مشغوليهاي اصلي نظام تعليم و تربيت در هر جامعه است. با توجه به اهميت تدريس هدفمند يا اثر بخش. در اين پژوهش با هدف بررسي نظرات اساتيد و دانشجويان در مورد ويژگيهاي كه تدريس اثر بخش مي تواند داشته باشد. به ارزيابي اين ويژگيها در مركز علوم پايه پزشكي پرداختيم تا از اين طريق بتوانيم با ارائه پيشنهاداتي در مورد شاخص تدريس اثر بخش، در بهبود و ارتقاء تدريس اساتيد (Staff Devlopment) در دانشگاه قدمي كوچك برداريم. نوع مطالعه مشاهده توصيفي تخيلي و مقطعي انجام پذيرفته است.


(عربشاهي، 1377)
4- آقاجاني، سعيد، مقايسه نظرات مدرسين و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان در مورد معيار يك استاد خوب دانشگاه.
از آنجا كه دانشگاه يكي از مراكز تبادل اطلاعات و مفاهيم در جامعه مي باشد و ميزان كارايي مدرسين با نحو آموزش آنها بستگي دارد و مدرسين به عنوان نيروي انساني درگير در آموزش، مهمترين نقش را در آموزش دانشجويان دارند پس شناخت ويژگيهاي آنان از ديدگاه دانشجويان و خود آنها در مورد معيار يك استاد خوب مي تواند مهم باشد. زيرا اگر ضرورت ارزشيابي اساتيد را بپذيريم، اين نكته مطرح است كه معيارهاي اين ارزشيابي چيست و همان طور كه

مشاهده مي شود معيارهاي ارزشيابي فرمول از پيش تعيين شده ثابتي نيست و در شرايط متفاوت آموزش دستخوش تنوع و دگرگوني مي شود و اين پژوهش ويژگيهاي يك استاد خوب دانشگاهي را از چهار جنبه دانش پژوهي، توانايي ايجاد ارتباط، شخصيت فردي مورد بررسي قرار مي گيرد تا لزوما در كيفيت يادگيري و ياددهي موثر واقع گردد.
(آقاجاني، 1376)

 

5- صفري، يحيي، بررسي رابطه بين سبك رهبري مديريت كلاس و اثر بخشي تدريس مدرسين دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در تيم سال دوم تحصيلي (1375-76).
بدون شك پاسخ به اين پرسش كه چه چيز موجب اثر بخشي رهبر است؟ براي رهبري سازمانها بيشترين اهميت را دارد. اثر بخشي سازمانهاي آموزشي به ميزان يادگيري ( تغيير رفتار مطلوب در فرا گيران) بستگي دارد. زيرا رسالت و محور فعاليتهاي موسسات آموزشي در جهت يادگيري است. تدريس موثر از متغيرهايي حاصل مي شود كه يكي از اين متغيرها رفتار ياد دهنده در كلاس درس است. اگر ما ياد دهنده را در مفهوم جديد آن مدير كلاس بدانيم شناسايي سبك رهبري مديريت كلاس و رابطه آن با اثر بخشي تدريس در فرايند ياددهي و يادگيري اهميت فراواني خواهد داشت. هدف كلي اين تحقيق، كشف وجو يا

عدم وجود رابطه بين سبك رهبري مديريت كلاس و اثربخشي تدرسي مدرسين دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه است. هدفهاي جزيي اين تحقيق تعيين نوع سبك رهبري مديريت كلاس و اثر بخشي تدريس مدرسين دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه است. هدفهاي جزيي اين تحقيق تعيين نوع سبك رهبري مدرسين در كلاس درس و تعيين ميزان اثر بخشي هريك از سبكهاي رهبري مديريت كلاس است.
(صفري، 1376)

 


6- توانا، داريوش، بررسي پيرامون معيارهاي ارزشيابي مدرسين درس روش تدريس رياضي ابتدايي در مراكز تربيت معلم استانهاي فارس و بوشهر
آموزش و پرورش را مي توان به صورت فرآيندي تعريف كرد كه براي تغيير و تعديل رفتار دانش آموز، با توجه به هدفهاي معين، طرح ريزي شده است. نقش معلم در اين فرآيند عبارتست از فراهم ساختن شرايط و امكانات به گونه اي كه تغييرات مطلوب در رفتار دانش آموز ايجاد مي شود. اين تغييرات كه با توجه به برنامه، وسايل، روشها و هدفهاي آموزش و پرورش در رفتار دانش آموز ايجاد مي شود. يادگيري نام دارد. ارزشيابي بخشي از فرآيند آموزش و پرورش است كه براساس

آن اطلاعات لازم در مورد يادگيري يا آموخته هاي دانش آموزان جمع آوري و تجزيه و تحليل مي شود تا ميزان تحقق هدفهاي پيش بيني شده مورد قضاوت قرار گيرد. اين تحقيق تحت عنوان بررسي معيارهاي ارزشيابي مدرسين درس روش تدريس رياضي ابتدايي مراكز تربيت معلم استانهاي فارس و بوشهر مي باشد. اين پژوهش به دنبال آن است كه اثر بخشي ارزشيابي تشخيص و تكويني و ميزان انطباق و رابطه ارزشيابي مدرسين درس روش رياضي ابتدايي را با اهداف

آموزش و همچنين كيفيت سوالات امتحاني آنان بر اساس سطوح مختلف حيطه شناختي با توجه به طبقه بندي هدفهاي آموزشي بررسي نمايد. جهت پي گيري اين هدف جامعه مدرسين را مشخص كرده كه شامل 30 نفر بوده است و از بين دانشجويان ترم دوم سال تحصيلي 1372-1373 كه با مدرسين ذكر شده درس داشته اند نمونه تصادفي به عمل آمده و 160 نفر از دانشجويان فوق الذكر در تكميل پرسشنامه مشاركت نموده اند. و سوالات مدرسين را طبقه بندي كرده و با طبقه بندي كه از طرف خود مدرسين انجام شده بود مقايسه اي به عمل آمد و ارزيابها به اين نتيجه رسيدند كه 90/33 درصد از سوالات در سطح دانش و فهميدن طرح شده است. كه بين قضاوت طراحان سوال و ارزيابها تفاوت محسوسي وجود داشته است. دانشجويان اظهار داشته اند كه 30 درصد از مدرسين د

ر هر جلسه، قبل از شروع درس از ارزشيابي تشخيص جهت مشخص كردن دانش پايه دانشجويان استفاده نمي كنند و 1/3 از مدرسها ارزشيابي تكويني به عمل نمي آورند و 2/3 از مدرسيني كه ارزشيابي راهنمايي لازم نمي كنند. در اين تحقيق از آزمونهاي x2, z درصد گيري و تجزيه و تحليل واريانس استفاده شد.37 درصد از مدرسين 30 درصد از نمره پايان ترم را جهت فعاليتهاي علمي و 23 درصد از آنها، 40 درصد از نمره پايان ترم را به فعاليتهاي عملي اقتصادي مي دهند و 53/33 درصد از مدرسين تدريس عملي را همراه با طرح درس از دانشجويان انتظار دارند. تقريبا 17 درصد از مدرسين از دانشجويان انتظار دارند كه وسايل كمك آموزشي تهيه كنند. 13 درصد از مدرسين جهت فعاليتهاي عملي نمره اي در نظر نمي گيرند و 7 درصد آنها از مقالات تحقيقي بهره مي گيرند مدرسين تقاضاي تشكيل سمينار ها و كارگاههاي آموزشي و گرد هماييهاي مختلف در جهت بهتر شدن كار را دارند. و نيز انتظار دارند كه امكانات بيشتري در اختيار آنان گذاشته شود. و دانشجويان قويتر جذب مراكز تربيت معلم گردد.
(توانا، 1373)

7- گرجي، يوسف، رابطه ميزان مجبوبيت اجتماعي استادان از نظر دانشجويان و نحوه ارزشيابي دانشجويان از فعاليتهاي آموزشي آنان.
هدف از انجام اين تحقيق تعيين رابطه ميزان محبوبيت اجتماعي استادان با ارزشيابي هاي دانشجويان از فعاليتهاي آموزشي آنان بوده است علاوه بر آن، تعيين ميزان رابطه بين معدل دانشگاهي، نمره مورد انتظار و ترم تحصيلي دانشجويان يا ارزشيابي آنان از فعاليت هاي آموزشي استادان و تعيين متفاوت بودن ارزشيابي هاي دانشجويان زن و مرد از اهداف ديگر پژوهش حاضر بود. براي اين منظور 30 تن از استادان رشته هاي روانشناسي، جغرافيا و پرستاري

دانشگاههاي اصفهان توسط 931 نفر از دانشجويان خود مورد ارزشيابي قرار گرفتند. اين ارزشيابي در دو مرحله و با فاصله زماني سه هفته انجام شد. ابتدا پرسشنامه اي كه ميزان محبوبيت اجتماعي استادان را از نظر دانشجويان مي سنجيد توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد . بعد از گذشت بيست روز پرسشنامه دوم كه فعاليتهاي آموزشي استادان را مورد ارزشيابي قرار مي داد توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. از تحليل داده ها، نتايج زير حاصل شد: بي

ن محبوبيت اجتماعي استادان از نظر دانشجويان و ارزشيابي آنان ضريب همبستگي 75 درصد وجود داشت. بين نمره مورد انتظار دانشجويان و ارزشيابي آنان ضريب همبستگي 0/174 وجود داشت و همچنين بين معدل دانشگاهي دانشجويان و ارزشيابي آنان ضريب همبستگي 0/99 وجود داشت كه همه در سطح 0/1 معني دار بودند. همچنين معلوم شد كه دانشجويان مرد در مقايسه با دانشجويان زن و دانشجويان ترم هاي تحصيلي بالا سبت به ترم هاي پائين به طور معني داري استادان را بالاتر ارزشيابي كردند. علاوه بر آن، مشخص شد كه بين ترم تحصيلي دانشجويان و نمرات ارزشيابي آنان همبستگي معني داري وجود نداشت.
(گرجي، 1373)


8- منصوري، مهشيد، مقايسه نظرات دانشجويان كارشناسي ارشد و كارشناسي رشته كتابداري دانشگاه هاي دولتي شهر تهران در مورد يك استاد خوب دانشگاهي.
در پژوهش حاضر كه به روش پيمايش توصيفي انجام شده، ويژگي هاي يك استاد خوب دانشگاهي از چهار جنبه، دانش پژوهي، روش تدريس، توانايي ايجاد ارتباط و مشاوره، و شخصيت فردي از ديد 245 نفر از دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد كتابداري دانشگاههاي دولتي شهر تهران با روش درصد گيري و محاسبه ميانگين امتيازات هر جنبه بررسي و مقايسه شده است. با تائيد فرضيه هاي پژوهش مشخص شد كه دانشجويان مقطع كارشناسي از ميان چهار جنبه ياد شده، اولويت را به تدريس و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد اولويت را به دانش پژوهي مي دهند. در پاسخ به سوالات پژوهش دانشجويان

كارشناسي خصوصيات يك استاد خوب را به ترتيب:روش تدريس، دانش پژوهي، توانايي ايجاد ارتباط و مشاوره، روش تدريس و شخصيت فردي مي دانند. بيش از نود درصد دانشجويان كتابداري تسلط استاد در درس مورد تدريس را بسيار مهم دانسته اند در حالي كه شوخ طبعي و آراستگي ظاهر از ديد دانشجويان كم اهميت بوده است. در پايان براساس يافته هاي تحقيق پيشنهاداتي شده و نيز چند پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده آمده است. (منصوري، 1372)
9- عزيزي علويجه، حسن، تجزيه و تحليل تدريس اساتيد دروس برنامه ريزي آموزشي دانشگاههاي شهر تهران.


تدريس يكي از اركان اصلي آموزش و پرورش به شمار مي ورد كه كارايي دروني هر نظام آموزش بستگي به آن دارد. يكي از مشكلات نظام تعليم و تربيت در كشور ما مربوط به عدم آشنايي و عدم استفاده الگوها و روش هاي پيشرفته تدريس است. مشاهدات مكرر نشان مي دهد كه متاسفانه بسياري از اساتيد دانشگاهها هنوز از روشهاي سنتي استفاده مي كنند. اين تحقيق نيز به منظور بررسي تدريس اساتيد در دروس برنامه ريزي آموزشي دانشگاههاي تهران و بر مبناي شاخص هاي چهار خانواده الگوهاي تدريس صورت گرفته است. فرضيه هاي اصلي اين تحقيق عبارت است از اين كه: اساتيد دروس برنامه ريزي آموزشي شاخص هاي الگوهاي تدريس (الگوهاي اجتماعي، اطلاعات پردازي، فردي و رفتاري) را رعايت مي كنند. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه اساتيد و

دانشجويان مقطع كارشناسي دروس برنامه ريزي آموزشي دانشگاههاي شهر تهران در نيمسال دوم سال 1372- 73 است. تعداد نمونه اساتيد برنامه ريزي آموزشي 6 نفر ( كليه اساتيد جامعه آماري) و تعداد نمونه دانشجويان 84 نفر ( به ازاي هر استاد يك كلاس و در مجوع 6 كلاس) به طور تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از يك پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روش شوراي داوران (panel of judge) استفاده شد كه داراي 70 سوال است. اطلاعات بدست آمده در دو وضعيت موجود و مطلوب بكارگيري شاخص هاي تدريس موفق مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار گرفت و نتايج حاصله حاكي از اين است كه بين وضعيت موجود (از نظر دانشجويان) و وضعيت مطلوب (از نظر 5 استاد روش تدريس) تفاوت معنا داري وجود دارد. بنابراين اساتيد دروس برنام

ه ريزي اموزشي شاخص هاي خانواده هاي الگوهاي تدريس را رعايت نمي كنند و اين مطلب بيانگر اين واقعيت است كه اساتيد جامعه آماري مورد نظر آموزش هاي كافي را در اين زمينه نديده اند و به اهميت استفاده از شاخص هاي تدريس موفق ( براساس چهار خانواده الگوهاي تدريس) چندان واقف نيستند. گرد آوري و ارائه 15 نوع طبقه بندي از روش هاي تدريس شناخته شده و همچنين تهيه و تنظيم شاخص هاي تدريس موفق براساس چهار خانواده الگوهاي تدريس، از جمله كارهاي بديع در اين تحقيق به شمار مي روند و اين به معني شروع راهي است كه مي تواند به تحولات چشمگيري در آموزش و پرورش منجر گردد.
(علويجه، 1373)


10- شمس، خوبچهر، بررسي عقايد دانشجويان دانشگاه شيراز درباره يك استاد ايده آل.
هدف اين تحقيق بررسي عقايد دانشجويان دانشگاه شيراز درياره مشخصات و صفات شايسته اي است كه يك استاد بايد دارا باشد و همچنين صفات و مشخصاتي كه در خور مقام يك استاد دانشگاه نيست. آزمودني ها از بين دانشجويان زن و مرد دانشكده هاي ادبيات و علوم، مهندسي، كشاورزي دانشگاه شيراز انتخاب شدند براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه باز استفاده شد. عقايد دانشجويان طبقه بندي شده و فرواني و درصد هر كدام از عقايد طبقه بندي شده محاسبه گرديد نتايج حاصله نشان داد كه: 1- ايجاد ارتباط دوستانه بين استاد و دانشجو يكي از مهمترين صفات مشخصه يك استاد خوبست و سپس به ترتيب اهميت صفات و خصوصيات پسنديده ديگري از قبيل تسلط كامل بر موضوع مورد تدريس، توانايي، تشويق دانشجو به انديشيدن، عدالت در ارزشيابي

درس و نمره دادن، مطرح كردن موضوعات درسي به نحوي زنده و با روح، تكرار مطالب درسي مشكل، شمرده صحبت كردن، علاقه مند و پرحرارت نسبت به موضوع درسي، در نظر گرفتن توانايي و كشش دانشجو در مقابل تكاليف درسي، تجربه كافي در تدريس، علاقه مند كردن دانشجو نسبت به موضوع درسي، در نظر گرفتن اوقاتي براي سوال و بحث و گفتگو، و صرف وقت بعد از كلاس به منظور كمك به دانشجو. 2- در قسمت صفات و خصوصيات ناپسنديده عدم رعايت اصول اخلاق و ادب ذكر شده اند. عدم ارتباط دوستانه، تبعيض، تاكيد بيش از حد بر روي نمره و آن را به عنوان سلاحي در مقابل دانشجو به كار بردن، نداشتن تجربه در تدريس، بي سوادي و نداشتن معلومات كافي در رشته مورد تدريس و بالاخره نداشتن خط خوب و خوانا.


(شمس، 1375)
11- مقدم، مهدي، مقايسه نتايج خود سنجي و ارزشيابي دانشجويان از عملكرد اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در نيمسال اول.
ارزشيابي به علت ماهيت و عملكرد خاص خود در هر گونه نظام آموزشي يكي از گسترده ترين مباحث فرآيند آموزش است و عليرغم اهميت فراوان آن و نيز اختصاص دادن حجم عظيمي از مباحث تربيتي به خود، نتايج آن به مقدار كمي مورد استفاده قرار مي گيرد. به واقع مي توان گفت تا كنون بيشتر از ضرورت اجراي ارزشيابي صحبت به ميان آمده تا به كارگيري آن روشها ارزشيابي استاد بر حسب هدف ارزشيابي و ملاكهاي آن متفاوت است. اگر منظور ارزشيابي

دقيق و قابل اعتماد از عملكرد هيات علمي مي باشد، لازم است كه روشهاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد. اين پژوهش به صورت يك مطالعه مقطعي تحليلي مي باشد، جمعيت مورد مطالعه كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه در نيمه سال تحصيلي 79 بوده اند كه فرم هاي خود سنجي را تكميل نموده و نتايج حاصله از ارزشيابي آنها توسط دانشجويان در آن ترم موجود بوده است. حيطه هاي موجود بررسي در پرسشنامه هاي جمع آوري اطلاعات شامل: حيطه هاي تسلط علمي، تاثير روحي- معنوي و اجتماعي استاد بر دانشجو، فن تدريس و استفاده از امكانات سمعي و بصري. ايجاد انگيزه جهت مطالعه و نحوه كنترل كلاس بوده

اند. نتايج بدست آمده توسط نرم افزار spss و به كمك آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن (SPIARMN) مورد بررسي قرار گفت. در اين بررسي از بين 216 نفر عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان. 118 نفر دوم خود سنجي را تكميل نمودند (53%response) به كمك آزمون ضريب همبستگي اسپرمن در تمام حيطه هاي علمي، معنوي و اخلاقي، تسلط علمي- كنترل كلاس و نظم كلاس بين نتايج خود سنجي با ارزشيابي توسط دانشجو تفاوت معني داري موجود نبود p) 0/05 ) در اين بررسي مشخص شد كه ميانگين نمرات ارزشيابي توسط دانشجويان از نمرات خود سنجي كمتر بوده است. در بعضي از مطالعات ديگر نيز به اين امر اشاره شده است كه نتايج خود سنجي با نتايج ساير روشهاي ارزشيابي تطابق و همخواني ندارد. علل اين امر بايد مشخص شوند تا نتايج ارزيابي

ها پايايي (Stability) و روايي (Viability) بيشتري داشته باشند. با توجه به بالاتر بودن نمرات خود سنجي نسبت به ارزشيابي دانشجويان از اساتيد، ظاهرا تفسير نتايج خود سنجي بايستي با احتياط بيشتري انجام پذيرد. در ضمن بايستي در جهت يافتن راه حلهايي در زمينه دقيق تر شدن نتايج ارزشيابي ها، به ويژه خود سنجي، اقدامات موثري صورت گيرد.
(مقدم، 1380)
12- مرندي، اعظم، بررسي معيار هاي استاد خوب از ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشكده پزشكي زاهدان در نيمه اول سال تحصيلي 81- 1380.
مراكزآموزش عالي براي تعيين شايستگي اساتيد خود ملاكهايي را تعيين، تا عملكرد آنها را مورد ارزشيابي قرار دهند و از اين طريق استادان نمونه خود را مشخص و با استفاده از آن، سعي مي گردد كيفيت آموزش را ارتقا بخشد. اين پژوهش يک مطالعه توصيفي- تحليلي مي باشد. جمعيت مورد مطالعه اساتيد و دانشجويان دانشكده پزشكي زاهدان بوده است كه به منظور بررسي و مقايسه نظرات دو گروه در مورد معيارهاي يك استاد خوب دانشگاهي در چهار جنبه

شخصيت فردي ، دانش پژوهي، روش تدريس و توانايي در ايجاد ارتباط و مشاوره انجام گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان داد كه اساتيد و دانشجويان از ميان چهار جنبه و از ويژگيهاي استاد خوب اولويت اول را به جنبه روش تدريس داده اند– اساتيد اولويتهاي بعدي را به ترتيب توانايي در ايجاد ارتباط و مشاوره، دانش پژوهي و شخصيت فردي دانسته و دانشجويان نيز به ترتيب توانايي در ايجاد ارتباط و مشاوره . شخصيت فردي و دانش پژوهي را اولويت دانسته اند. وي‍ژگي

شيوايي بيان از نظر دانشجويان و علاقمندي به تدريس از نظر اساتيد از جنبه شخصيت فردي مهم تلقي شده است. همچنين اكثريت اساتيد و دانشجويان در گزينه مهم تسلط استاد در درس مورد تدريس، نحوه سازماندهي و تنظيم دروس و آمادگي براي كمك به رفع مشكل دانشجو را به ترتيب مهمترين ويژگي جنبه شخصيت فردي، دانش پژوهي و توانايي در ايجاد ارتباط مشاوره دانسته اند و هر دو گروه مورد پژوهش ويژگي تسلط استاد در درس مورد تدريس را مهمترين معيار يك استاد خوب مي دانند. آناليز اطلاعات حاصل از اين پژوهش نشان داد كه ميانگين نظرات اساتيد و دانشجويان در مورد معيارهاي يك استاد خوب تفاوت معني داري دارد.
(مرندي، 1380)
13- سرچشمي، رامين و مسعود حسيني، تعيين ديدگاههاي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين در مورد اولويتهاي ارزشيابي اساتيد در نيم سال دوم تحصيلي80- 1379 دانشگاه علوم پزشكي قزوين.
جهت انجام اين مطالعه توصيفي از پرسشنامه استفاده شده است پرسشنامه هاي توسط محققين و از طريق واحدهاي آموزش دانشگده هاي مختلف در بين دانجشويان توزيع گرديده و مجددا از همين طريق جمع آوري و مورد بررسي قرار گرفته است. يافته نشان داد كه از نظر اكثريت دانشجويان (2/85 درصد) مهمترين الويت در ارزشيابي استاد تسلط موضوع درس مي باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید