بخشی از مقاله


چکیده

هدف: هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر سبکها یادگیری برعملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دبیرستانهای شهر پاوه بود.

روش تحقیق: روش تحقیق اعمال شده دراین پژوهش توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر پاوه در سال تحصیلی 93-94 بود.

یافتهها و نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که بین سبکهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان تفاوت معناداری وجود ندارد و دانشآموزانی که از نظر وضعیت تحصیلی خیلی خوب، خوب و یا این که متوسط بودهاند، تقریباً به یک اندازه از سبکهای یادگیری مورد مطالعه در این تحقیق بهره برده و استفاده نمودهاند. بنابراین فرضیههای این تحقیق مورد تأیید قرار نگرفتند و همگی رد شدند.

کلید واژهها : سبکهای یادگیری، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان دختر، متوسطه دوم، پاوه

1


مقدمه

یادگیری، یکی از مهمترین فرآیندهایی است که در انسان رخ میدهد. این فرآیند، یکی از استعدادهای حیاتی انسان است که حین تولد شروع شده و در طول زندگی ادامه مییابد. یادگیری از شخصی به شخص دیگر متفاوت است، اما نکته مهم این است که هر فرد چگونه در فرآیند یادگیری به درک و پردازش اطلاعات میپردازد.

فلدر((1996میگویدکه روشهای زیادی وجود دارد که دانشآموزان و دانشجویان به وسیله آنها به درک و پردازش اطلاعات میپردازند، تعدادی از افراد تمایل دارند که روی اطلاعات تمرکز کرده و فعالانه به عمل بپردازند، عدهای دیگر با مدلهای نظری و بسیار دقیق راحتترند، تعدادی دیگر شکلهای دیداری اطلاعات مانند نمودارها، تصاویر و جداول را ترجیح میدهند و عدهای نیز به مطالب گفتاری و نوشتاری واکنش بهتری نشان میدهند. با توجه به اینکه روشهای دیگری نیز وجود دارد که افراد آن روشها را برای یادگیری ترجیح میدهند، باید گفت که در واقع سبک های یادگیری متفاوتی درافراد وجود دارد.

تاکنون مطالعات بسیاری در خصوص سبک های یادگیری انجام گرفته است که نتایج گاه همسان و گاه کاملاً متضادی را در بر داشته است. به طور مثال در رابطه بین هوش با سبکهای یادگیری یا رابطه بین سبکهای یادگیری با موفقیت تحصیلی مطالعات بسیاری انجام شده است که نتایج یکسان و مطلوبی از این مطالعات به دست نیامده است. هرچند که مدافعان سبک های یادگیری می گویند که هنگامی که دانش آموزان در شرایط و موقعیت های متناسب با سبکهایشان آموزش می بینند، بیشتر یاد می گیرند؛ با این حال بسیاری از محققان با استناد به شکست پژوهشها در نشان دادن این که سنجش سبکهای یادگیری دانش آموزان و انطباق روشهای آموزشی با سبکهای مختلف بر یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد، ادعای مدافعان سبکهای یادگیری را مورد تردید قرار میدهد. پیش از کوشش برای هماهنگ کردن فعالیتهای خود با سبکهای مختلف همه دانش آموزان، به یاد آورد که دانشآموزان، به ویژه جوانترها، ممکن است بهترین داور در این باره که چگونه باید یاد بگیرند نباشند (سیف،.(1388

هدف و روش تحقیق

هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر سبکهای یادگیری بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر پاوه می باشد.

روش تحقیق اعمال شده در این پژوهش توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری تحقیق کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم دبیرستانهای شهر پاوه که در سال تحصیلی 1393 – 1394 مشغول به تحصیل بودهاند، را شامل میشود و با توجه به نتایج فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 88 دانشآموز میباشد که از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.

علاوه به استفاده از اسناد، مطالعات کتابخانهای ابزار عمده و اصلی پژوهش در این تحقیق پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب((1985 میباشد. پرسشنامه در دو بخش تدوین و ارایه شده است. بخش اول شامل سؤالاتی در مورد مشخصات عمومی افراد مورد مطالعه و همچنین میزان نمره معدل دانشآموزان در نیم سال اول سال تحصیلی 1393-1394 میباشد. بخش دوم نیز شامل سؤالات سبکهای یادگیری میباشد.


2


روشهای تجزیه و تحلیل آماری

روش تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار آماری SPSS و به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام میشود.در بخش توصیفی توزیع فراوانی دادهها و شاخصهای آماری(میانگین و انحراف استاندارد) ابعاد سبکهای یادگیری و عملکرد و پیشرفت تحصیلی بررسی میشود و در بخش آماراستنباطی با توجه به ماهیت متغیرها، از طریق روشهای آماری(تحلیل-واریانس یک طرفه)، فرضیههای تحقیق بررسی و تحلیل خواهند شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید