دانلود مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد معلمان زن در مدارس دوره متوسطه شهرستان نقده

word قابل ویرایش
20 صفحه
5700 تومان

چکیده

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد معلمان زن در مدارس شهرستان نقده می باشد.نوع روش تحقیق با توجه به جامعه آماری و موضوع تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران زن در سال تحصیلی ۱۳۹۲ در مدارس شهرستان نقده می باشند که به تعداد حدود ۱۲۰۰ هزار نفر می باشد.نمونه آماری تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی با توجه به فرمول کوکران انتخاب شدند که تعداد ۱۰۰ نفر از معلمان زن به طور تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات -۱ پرسشنامه مدیریت دانش -۲ پرسشنامه عملکرد معلمان.با توجه به تجزیه و تحلیل اماری نتایج زیر حاصل شد. بین تشخیص دانش با کل مولفه های عملکرد فردی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P=0/0001) ، بین تحصیل دانش با کل مولفه های عملکرد فردی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P=0/0001) و میزان اشتراک ۰/۴۷می باشد، و بین بکارگیری دانش با کل مولفه های عملکرد فردی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P=0/0001) و میزان اشتراک /۴۸ می باشد و بین اشتراک دانش , توسعه دانش و نگهداری دانش با کل مولفه های عملکرد فردی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P=0/0001) و میزان اشتراک۰/۹۷می باشد توان آماری در هر شش مورد نیز ۰/۹۹می باشد. با توجه به نتایج حاصله بیشترین مقدار شامل اشترک دانش ,توسعه دانش , نگهداری دانش ۰/۹۷می باشد.و کمترین ان شامل تشخیص دانش وتحصیل دانش ۰/۶۲و۰/۴۷می باشد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش ، عملکرد ، دبیران ، مدارس متوسطه

۱

مقدمه:
توان بخشیدن به فرایندهای عملیاتی و نیروهای انسانی در سازمان برای بالا بردن کیفیت عملکرد، لازمه توسعه و
تحول سازمانی می باشد. تحول سازمانی ، تلاشی است برنامه ریزی شده ، در سراسر سازمان که به وسیله مدیریت عالی
سازمان اداره شده و اثربخشی و سلامتی سازمان را بوسیله روشهای تغییر برنامه ریزی شده در فرایندهای سازمان ،با
استفاده از علوم رفتاری افزایش می دهد . مهمترین عامل این تغییر و تحول ، بلوغ رفتاری در سطوح فردی و گروهی
است که هدایت عالمانه و علمی آن ، افزایش بهره وری در عملکرد را به همراه خواهد داشت. برای حصول و استقرار بلوغ
رفتاری اشاره شده، کوشش دوجانبه فرد و سازمان لازم است، یعنی فرد باید از موهبت علم، روح علمی و استنباط
های عقلی برخوردار بوده و سازمان نیز باید با ابزارهایی نظیر: آموزش فنون مرتبط با بهبود رفتار، تشویق و تنبیه و
غیره و همچنین اتخاذ سبک مدیریت متناسب، به شکوفایی رفتار مطلوب کمک کند که در نتیجه منجر به بالندگی
فرد و سازمان میگردد (می یر۱ ، ( ۲۰۰۸ هچنین امروزه سازمان ها برای بقاء انتظام و بالندگی خود می کوشند که از
طریق منابع خود در گستره جهانی به رشد سریع، بهبود مستمر، کارآمدی، سودبخشی ، انعطاف ذیری ، آمادگی برای
آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نایل شوند. بدون این کفیتها، سازمانها واقعا غیر ممکن
است که بتواند در مواجهه با بهترین ها به صورت رقابتی و اثر بخشی عمل کنند. در دنیای پیشرفته صنعتی از میان
سه عامل ثروت اور شامل: منابع طبیعی، منابع فیزیکی و منابع انسانی، بیش ترین توجه، بهره دهی و سودآوری را، منابع
انسانی نصیب آنها کرده است صاحب نظران و دانشمندان معتقد ند که انسان محور توسعه است و توجه به انسان با
در نظر گرفتن ابعاد مدیریت دانش باعث افزایسش ظرفیت ها و قابلیت های انسانی است(فرهی بوزجانی
وهمکاران،.(۱۳۸۷ نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر، عامل با ارزش و سرمایه بی پایان در جهت رشد و توسعه سازمانها و
کشورها هستند و بزرگترین سرمایه یک کشور و عامل اصلی پیشرفت آن است. اگر در گذشته کار ، سرمایه و زمین
عوامل اصلی تولید به حساب می آمدند ، امروزه تغییرات فناوری ، نیروی انسانی افزایش بهره وری به عنوان عوامل رشد و
توسعه تلقی می شود (بختیاری نصر آبادی و همکاران ، . (۱۳۸۷ بنابراین شایسته است ، برای ارتقای عملکرد خود کارکنان
بویژه دبیران آموزش و پرورش به مقوله مدیریت دانش پیش از پیش اهمیت داده می شود.
بیان مساًله:
سازمان ها همواره تحت تاثیر محیط پیرامون خود قرار دارند که این عوامل غالبا کمتر تحت نظارت و کنترل
سازمان می باشند. چنانچه سازمان بتواند عوامل محیطی را شناسایی و کنترل کند میتواند حیات وبقا خود را تداوم
بخشد . امروزه محیط سازمان ها به لحاظ تحولات علمی و فناوری روز به روز بی ثبا ت تر و پیچیده تر می شوند ، اما عوامل
محیطی حیات سازمان را تهدید میکنند . در چنین شرایطی سازمان هایی برنده و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش
و آگاهی وسیع از عوامل محیطی، حفظ حیات خود، زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمانی را بهبود بخشند

۱Mayer

۲

یکی از راه های تحقق این امر مقوله مدیریت دانش است. گفته می شود مفهوم مدیریت دانش به دنبال مطرح شدن
مفهوم سازمان یادگیرنده۲ بوده است . مفهوم سازمان یادگیرنده را پیتر سنج۳ نخستین بار باانتشار اثری به نامه پنجمین
فرمان مطرح کرد و به قولی با این کار خود نه تنها نفوذ عظیمی در حوزه مدیریت دانش ایجاد کرد، بلکه پارادایم
جدیدی نیز برای نظریه مدیریت سازمان عرضه کرد (رجایی پور و رحیمی ، . (۱۳۸۷
محققان و صاحب نظران چون نوناکا و تاکئوچی معتقدند در عرضه سازمان ها ، دو نوع دانش وجود دارد : دانش آشکار یا صریح و
دانش ضمنی ( نوناکا و تاکوچی۴ ، .(۱۹۹۵ نخستین بار، پولان میان دانش اشکار و ضمنی تمایز قائل شده و بعدها نوناکو
و تاکوچی اذعان کردند،نکته ای که غالبا در سازمان ها به ورطه فراموشی سپرده می شود، مواردی چون بینش، شهود،
گمان، حس ناخودآگاه، ارزش ها، تصورات، استعاره ها و مقایسه ها است ( انواری رستمی و شهائی، .(۱۳۸۸
عملکرد معمولا با دو معیار کارایی و اثر بخشی سنجیده می شود. کارایی به معنی درست انجام دادن کارها از راه
صرفه جویی در منابع و تجهیزات، به دست آوردن بیشترین ستاده از کمتریت داده ها است، و اثر بخشی یعنی انجام
دادن کارهای درست و رسیدن به هدف ( رابینز۵ ، .(۱۳۸۳ عملکرد، نحوه انجام وظایف و مسولیت های محوله است. به
عیارتی رفتارها در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند می باشد( مورهد و گریفین۶ ،.(۱۳۸۰

دسلر(۱۳۷۸)۷ رفتارهای فرد، انگیزه ، تقویت مثبت ، غنی سازی شغل ، روحیه ، ساختار سازمانی ، روابط میان گروهی ، رهبری در

سازمان ، یاد گیری و آموزش ، تغغیر و بهبود سازمانی را از مهم ترین عوامل در عملکرد می داند.الگو هایی در مورد عملکرد
وجود دارد که یکی از این مدل ها، مدل هرسی و گلداسمیت است که دارای مولفه های توانایی ، شناخت، کمک،
انگیزش ، ارزیابی ، اعتبار و محیط می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد