بخشی از مقاله

چکیده

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد معلمان زن در مدارس شهرستان نقده می باشد.نوع روش تحقیق با توجه به جامعه آماري و موضوع تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه دبیران زن در سال تحصیلی 1392 در مدارس شهرستان نقده می باشند که به تعداد حدود 1200 هزار نفر می باشد.نمونه آماري تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیري ساده تصادفی با توجه به فرمول کوکران انتخاب شدند که تعداد 100 نفر از معلمان زن به طور تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع آوري اطلاعات -1 پرسشنامه مدیریت دانش -2 پرسشنامه عملکرد معلمان.با توجه به تجزیه و تحلیل اماري نتایج زیر حاصل شد. بین تشخیص دانش با کل مولفه هاي عملکرد فردي رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد (P=0/0001) ، بین تحصیل دانش با کل مولفه هاي عملکرد فردي رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد (P=0/0001) و میزان اشتراك 0/47می باشد، و بین بکارگیري دانش با کل مولفه هاي عملکرد فردي رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد (P=0/0001) و میزان اشتراك /48 می باشد و بین اشتراك دانش , توسعه دانش و نگهداري دانش با کل مولفه هاي عملکرد فردي رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد (P=0/0001) و میزان اشتراك0/97می باشد توان آماري در هر شش مورد نیز 0/99می باشد. با توجه به نتایج حاصله بیشترین مقدار شامل اشترك دانش ,توسعه دانش , نگهداري دانش 0/97می باشد.و کمترین ان شامل تشخیص دانش وتحصیل دانش 0/62و0/47می باشد.

واژگان کلیدي: مدیریت دانش ، عملکرد ، دبیران ، مدارس متوسطه

1

مقدمه:
توان بخشیدن به فرایندهاي عملیاتی و نیروهاي انسانی در سازمان براي بالا بردن کیفیت عملکرد، لازمه توسعه و
تحول سازمانی می باشد. تحول سازمانی ، تلاشی است برنامه ریزي شده ، در سراسر سازمان که به وسیله مدیریت عالی
سازمان اداره شده و اثربخشی و سلامتی سازمان را بوسیله روشهاي تغییر برنامه ریزي شده در فرایندهاي سازمان ،با
استفاده از علوم رفتاري افزایش می دهد . مهمترین عامل این تغییر و تحول ، بلوغ رفتاري در سطوح فردي و گروهی
است که هدایت عالمانه و علمی آن ، افزایش بهره وري در عملکرد را به همراه خواهد داشت. براي حصول و استقرار بلوغ
رفتاري اشاره شده، کوشش دوجانبه فرد و سازمان لازم است، یعنی فرد باید از موهبت علم، روح علمی و استنباط
هاي عقلی برخوردار بوده و سازمان نیز باید با ابزارهایی نظیر: آموزش فنون مرتبط با بهبود رفتار، تشویق و تنبیه و
غیره و همچنین اتخاذ سبک مدیریت متناسب، به شکوفایی رفتار مطلوب کمک کند که در نتیجه منجر به بالندگی
فرد و سازمان میگردد (می یر1 ، ( 2008 هچنین امروزه سازمان ها براي بقاء انتظام و بالندگی خود می کوشند که از
طریق منابع خود در گستره جهانی به رشد سریع، بهبود مستمر، کارآمدي، سودبخشی ، انعطاف ذیري ، آمادگی براي
آینده و برخورداري از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نایل شوند. بدون این کفیتها، سازمانها واقعا غیر ممکن
است که بتواند در مواجهه با بهترین ها به صورت رقابتی و اثر بخشی عمل کنند. در دنیاي پیشرفته صنعتی از میان
سه عامل ثروت اور شامل: منابع طبیعی، منابع فیزیکی و منابع انسانی، بیش ترین توجه، بهره دهی و سودآوري را، منابع
انسانی نصیب آنها کرده است صاحب نظران و دانشمندان معتقد ند که انسان محور توسعه است و توجه به انسان با
در نظر گرفتن ابعاد مدیریت دانش باعث افزایسش ظرفیت ها و قابلیت هاي انسانی است(فرهی بوزجانی
وهمکاران،.(1387 نیروي انسانی واجد شرایط و ماهر، عامل با ارزش و سرمایه بی پایان در جهت رشد و توسعه سازمانها و
کشورها هستند و بزرگترین سرمایه یک کشور و عامل اصلی پیشرفت آن است. اگر در گذشته کار ، سرمایه و زمین
عوامل اصلی تولید به حساب می آمدند ، امروزه تغییرات فناوري ، نیروي انسانی افزایش بهره وري به عنوان عوامل رشد و
توسعه تلقی می شود (بختیاري نصر آبادي و همکاران ، . (1387 بنابراین شایسته است ، براي ارتقاي عملکرد خود کارکنان
بویژه دبیران آموزش و پرورش به مقوله مدیریت دانش پیش از پیش اهمیت داده می شود.
بیان مساًله:
سازمان ها همواره تحت تاثیر محیط پیرامون خود قرار دارند که این عوامل غالبا کمتر تحت نظارت و کنترل
سازمان می باشند. چنانچه سازمان بتواند عوامل محیطی را شناسایی و کنترل کند میتواند حیات وبقا خود را تداوم
بخشد . امروزه محیط سازمان ها به لحاظ تحولات علمی و فناوري روز به روز بی ثبا ت تر و پیچیده تر می شوند ، اما عوامل
محیطی حیات سازمان را تهدید میکنند . در چنین شرایطی سازمان هایی برنده و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش
و آگاهی وسیع از عوامل محیطی، حفظ حیات خود، زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمانی را بهبود بخشند


1Mayer

2


یکی از راه هاي تحقق این امر مقوله مدیریت دانش است. گفته می شود مفهوم مدیریت دانش به دنبال مطرح شدن
مفهوم سازمان یادگیرنده2 بوده است . مفهوم سازمان یادگیرنده را پیتر سنج3 نخستین بار باانتشار اثري به نامه پنجمین
فرمان مطرح کرد و به قولی با این کار خود نه تنها نفوذ عظیمی در حوزه مدیریت دانش ایجاد کرد، بلکه پارادایم
جدیدي نیز براي نظریه مدیریت سازمان عرضه کرد (رجایی پور و رحیمی ، . (1387
محققان و صاحب نظران چون نوناکا و تاکئوچی معتقدند در عرضه سازمان ها ، دو نوع دانش وجود دارد : دانش آشکار یا صریح و
دانش ضمنی ( نوناکا و تاکوچی4 ، .(1995 نخستین بار، پولان میان دانش اشکار و ضمنی تمایز قائل شده و بعدها نوناکو
و تاکوچی اذعان کردند،نکته اي که غالبا در سازمان ها به ورطه فراموشی سپرده می شود، مواردي چون بینش، شهود،
گمان، حس ناخودآگاه، ارزش ها، تصورات، استعاره ها و مقایسه ها است ( انواري رستمی و شهائی، .(1388
عملکرد معمولا با دو معیار کارایی و اثر بخشی سنجیده می شود. کارایی به معنی درست انجام دادن کارها از راه
صرفه جویی در منابع و تجهیزات، به دست آوردن بیشترین ستاده از کمتریت داده ها است، و اثر بخشی یعنی انجام
دادن کارهاي درست و رسیدن به هدف ( رابینز5 ، .(1383 عملکرد، نحوه انجام وظایف و مسولیت هاي محوله است. به
عیارتی رفتارها در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند می باشد( مورهد و گریفین6 ،.(1380

دسلر(1378)7 رفتارهاي فرد، انگیزه ، تقویت مثبت ، غنی سازي شغل ، روحیه ، ساختار سازمانی ، روابط میان گروهی ، رهبري در

سازمان ، یاد گیري و آموزش ، تغغیر و بهبود سازمانی را از مهم ترین عوامل در عملکرد می داند.الگو هایی در مورد عملکرد
وجود دارد که یکی از این مدل ها، مدل هرسی و گلداسمیت است که داراي مولفه هاي توانایی ، شناخت، کمک،
انگیزش ، ارزیابی ، اعتبار و محیط می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید