دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هر یک از مراحل چرخه عمر

Word قابل ویرایش
154 صفحه
19900 تومان
199,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هر یک از مراحل چرخه عمر

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱ بیان مسئله: ۶
۵-۱فرضیه های تحقیق ۹
۶-۱اهداف تحقیق ۹
۱-۶-۱ اهداف علمی : ۹
۲-۶-۱اهداف کاربردی : ۱۰
۷-۱اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱
۸-۱حدود مطالعاتی ۱۲
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۲

۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۱۲
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۲
۹-۱تعریف واژه های تحقیق ۱۲
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۵
۲-۲بخش اول: ساختار مالکیت وتئوری ها ۱۶
۱-۲-۲ ساختار مالکیت: ۱۶
۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی ۱۷
۳-۲ سرمایه گذاران نهادی ۲۰
۱-۳-۲ دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی ۲۲

۲-۳-۲ میزان مالکیت نهادی ۲۲
۳-۳-۲ مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی ۲۳
۴-۳-۲ اهداف مالکان نهادی در شرکتها ۲۷

۵-۳-۲ نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی ۲۹
۶-۳-۲ سرمایه گذاران نهادی وافشای اطلاعات ۳۰
۷-۳-۲ طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی ۳۱
۸-۳-۲ فرضیات موجود درخصوص سرمایه گذاران نهادی ۳۲
۴-۲ چارچوب نظری حاکمیت شرکتی ۳۳
۱-۴-۲ تئوری نمایندگی ۳۴
۲-۴-۲ تئوری هزینه معاملات ۳۶
۳-۴-۲ تئوری ذینفعان ۳۷
۴-۴-۲ تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی ۳۹
۵-۴-۲ تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی ۳۹
۵-۲ تئوری چرخه عمر شرکت ۴۰
۱-۵-۲ نحوه طبقه بندی شرکت ها به مراحل چرخه عمر ۴۸

۶-۲بخش دوم :ارزش شرکت ۴۹
۱-۶-۲ نسبت Q توبین ۴۹
۲-۶-۲ معایب نسبت Q توبین: ۵۲
۳-۶-۲ مزایای نسبت Qتوبین: ۵۳
۷-۲ پیشینه تحقیق ۵۳
۱-۷-۲تحقیقات در خارج از کشور ۵۳
۲-۷-۲ تحقیقات در کشور ایران ۵۶
فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۶۰

۲-۳ روش تحقیق ۶۰
۳-۳ جامعه مطلعاتی ونمونه آماری ۶۱
۴-۳ ویژگی های نمونه آماری وروش نمونه گیری ۶۱
۵-۳مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۶۲
۱-۵-۳متغیر وابسته: ۶۲
۲-۵-۳متغیر مستقل: ۶۳
۳-۵-۳متغیرهای کنترل: ۶۳
۴-۵-۳متغیر تعدیلی: ۶۳
۶-۳فرضیه های تحقیق ۶۴
۷-۳ قلمرو تحقیق ۶۴
۱-۷-۳ قلمرو مکانی تحقیق ۶۴
۲-۷-۳ قلمرو زمانی تحقیق ۶۴
۳-۷-۳ قلمرو موضوعی تحقیق ۶۵
۸-۳ روش وابزار گردآوری اطلاعات ۶۵
۹-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۶۵
۱۰-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش ۶۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۷۰
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۷۱
۳-۴ روش آزمون فرضیه های تحقیق ۷۲
۱-۳-۴- بررسی اعتبار مدل ۷۳
۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته : ۷۴
۵-۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح زیر بیان می شود : ۷۴
۱-۵-۴ فرضیه اصلی اول : بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود دارد. ۷۴
۱-۱-۵-۴فرضیه فرعی اول : بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله رشد رابطه مثبت وجود دارد. ۷۸
۲-۱-۵-۴فرضیه فرعی دوم : بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله بلوغ رابطه مثبت وجود دارد. ۸۲
۳-۱-۵-۴فرضیه فرعی سوم : بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله افول رابطه مثبت وجود دارد. ۸۵

۲-۵-۴ فرضیه اصلی دوم : بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد. ۸۹
۱-۲-۵-۴فرضیه فرعی اول : بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله رشد رابطه منفی وجود دارد. ۹۲
۲-۲-۵-۴فرضیه فرعی دوم: بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله بلوغ رابطه منفی وجود دارد. ۹۷
۳-۲-۵-۴فرضیه فرعی سوم : بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله افول رابطه منفی وجود دارد. ۱۰۱
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۰۷
۲-۵ ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۱۰۷
۱-۲-۵ بررسی فرضیه اصلی اول: ۱۰۷
۲-۲-۵ بررسی فرضیه اصلی دوم: ۱۰۹
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۱۱
۴- ۵ پیشنهادهای تحقیق : ۱۱۲
۲-۴-۵- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۱۲
۵-۵- محدودیت های تحقیق ۱۱۳
پیوست ها
خروجی نرم افزار ۱۱۵
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۴۰
منابع لاتین: ۱۴۲
منابع اینتر نتی: ۱۴۴
چکیده لاتین ۱۴۵

جدول شماره(۱-۱)تاریخچه تحقیق ۵
جدول شماره(۲-۱)مطالعات خارجی ۶
جدول شماره(۱-۲) ویژگی های سازمان در چهار مرحله از چرخه حیات ۴۲
جدول شماره( ۲-۲):مدل چرخه عمر شرکت ۴۹
جدول شماره (۱-۴) : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 71
جدول (۲-۴) نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (آزمون کولموگروف اسمیرنف) ۷۴
جدول شماره (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیر های سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ۷۵
جدول شماره (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 75
جدول ه شماره (۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 76
جدول شماره (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیر های سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله رشد ۷۸
جدول شماره (۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 79
جدول شماره (۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 80
جدول شماره (۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیر های سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ۸۲
جدول شماره (۱۰-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 83
جدول شماره (۱۱-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 83
جدول شماره (۱۲-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- وات

سون میان متغیرهای سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله افول ۸۵
جدول شماره (۱۳-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 86
جدول شماره (۱۴-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 87
جدول شماره (۱۵-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیرهای تمرکزسرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ۸۹
جدول شماره (۱۶-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 90
جدول شماره (۱۷-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 91
جدول شماره (۱۸-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیرهای سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ۹۳
جدول شماره (۱۹-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 94
جدول شماره (۲۱-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیر های سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ۹۷
جدول شماره (۲۲-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 98
جدول شماره (۲۳-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 99

جدول شماره (۲۴-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیر های سرمایه ۱۰۱
جدول شماره (۲۵-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 102

نمودارشماره (۱-۲):رابطه بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری ۴۱
نمودار شماره (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۷۷
نمودار شماره (۲-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۸۱
نمودار شماره (۳-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۸۴
نمودار شماره (۴-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۸۸

نمودار شماره (۵-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۹۲
نمودار شماره (۶-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۹۶
نمودار شماره (۷-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۱۰۰
نمودار شماره (۸-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۱۰۴

چکیده:


مقدمه:
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
یکی از موضوعات مهم واساسی در تعیین ارزش شرکت ها ساختار مالکیت آنها می باشد.ساختار مالکیت عبارت است از یک معیار سنجش برای مالکیت متمرکز ،عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است. ترکیب سهامداران شرکت های مختلف متفاوت است بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقوقی قراردارد این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً بر اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت های مالی منتشره اتکا می کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفه ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری وسرمایه گذاری های بلند مدت شرکت ،از طریق ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد.
سهامداران نهادی شخصیت یا موسسه ای هستند که به خرید وفروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازند: مانند بانک های دولتی وخصوصی ،صندوق های بازنشستگی ،شرکت های بیمه وسازمان تأمین اجتماعی صندوق ها وشرکت های سرمایه گذاری ،بنیادها ونهادها که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند .از این رو، سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شرکتهای سهامی عام شده اند این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری برفعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت وبه طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشند.که در این صورت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند بسیار با اهمیت باشد.
در ایران در باب رابطه بین سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت تحقیقات بسیاری صورت گرفته است امادر هیچکدام از این تحقیقات این رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر مورد بررسی قرار نگرفته است.

تئوری چرخه عمر عنوان می دارد که شرکت ها وصنایع همانند موجودات زنده روزی متولد می شوند(مرحله ایجاد) ،رشد می کنند(مرحله رشد)،بالغ می شوند(مرحله بلوغ) ومیمیرند(مرحله افول) شرکت ها نیز چنین مراحلی را طی می کنند ودر هریک از این مراحل مختلف دارای قابلیت های متفاوت از لحاظ انعطاف پذیری ،وکنترل می باشند و رفتارهای متفاوتی در زمینه فروش،سرمایه گذاری وتقسیم سود دارند.
این مطالعه به بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی با ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه

عمر پرداخته وانتظار می رود این را بطه در هریک از مراحل پیش گفته متفاوت باشد.
اما اهمیت تحقیق در چیست وچرا به مطالعه در مورد آن می پردازیم ؟ تا کنون تحقیقات متعددی در زمینه مربوط بودن ساختار مالکیت و ارزش شرکت صورت پذیرفته است لیکن در هیچکدام از این تحقیقات تأثیر چرخه عمر به عنوان متغیر تعدیلی بر ارزش شرکت مورد توجه قرار نگرفته است در حقیقت هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد.با توجه به کشف رابطه فوق این تحقیق می تواند به عنوان چراغی فراروی سرمایه گذاران قرار گرفته ونمایانگر این موضوع باشدکه یک سرمایه گذار با در نظر گرفتن سطوح مختلف عمر سازمان وهمچنین میزان سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در یک زمان مناسب سرمایه گذاری خود را انجام داده واز مزایای سهام خریداری شده بهره مند گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19900 تومان در 154 صفحه
199,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد