دانلود مقاله بررسی رابطه شادکامی و رضایت شغلی(مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبدانان است )

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

هدف کلی این تحقیق شناسایی رابطه بین شادکامی و رضایت شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان آبدانان است .روش تحقیق در این پزوهش از نوع همبستگی و جامعه اماری آن را کارکنان اداره آموزش و

پرورش شهرستان آبدانان تشکیل می دهند.که تعداد ۱۱۳ نفر از انها انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مورد مصاحبه قرا گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه که روایی محتوای آن توسط اساتید صاحبنظر در حوزه تخصصی و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ ./۹۲ تایید شد و نتایج و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و از طریق آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی آر پیرسون نشان داد که بین شادکامی و رضایت شغلی در مردان رابطه معنی دار وجود دارد و فرضیه ما تایید شدولی بین زنان و مردان از لحاظ شادکامی و رضایت شغلی و بین شادکامی و رضایت شغلی در زنان تفاوتی وجود نداردو فرضیه های ما تایید نگردیدو همچنین تحقیق حاضر نشان می دهد که میانگین شادکامی در مردان بیشتر از زنان است که دلیل چنین یافته ای در پژوهش حاضر می تواند ارتقای شغلی مردان نسبت به زنان در نمونه این تحقیق باشد.

واژههای کلیدی: شادکامی، رضایت شغلی، کارکنان آموزش و پرورش

١

– ۱ مقدمه

تمام همت روانشناسان در سراسر جهان این است که عوامل و موانع شاد زیستن را شناسایی کنند، دردهای عاطفی انسان را التیام بخشند و روش هایی ابداع کنند تا در پرتو آن افراد بتوانند به سازگارانه ترین شکل زندگی کنند . روانشناسان در پی کشف قواعد معتبر بهتر زیستن هستند تا انسان بتواند خود را بهتر پیش بینی کند و وقتی توانست به این مهم دست پیدا کند، برای او مهار و کنترل خود فراهم می شود.[۱] افراد برای این که از شغلشان رضایت داشته باشند باید عواملی دست به دست هم دهند تا این امر ممکن شود، یکی از این عوامل شادکامی می باشد.

در طی سال های اخیر بررسی تجربی شادکامی توسط روانشناسان و جامعه شناسان افزایش یافته است[۲] و روانشناسان علاقه مند به حیطه روانشناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساس های مثبت نظیر احساس شادکامی معطف کرده اند.[۳]

از عهد باستان به احساسات مثبت انسان از جمله شادکامی توجه شده است. به عقیده ارسطو سه نوع شادی وجود دارد:

در پایین ترین سطح: مردم عادی این نظریه را دارند که لذت ، شادی آفرین است.

در سطح دوم: مردم با فرهنگ غنی تر شادی را با موفقیت و کامیابی یکسان می دانند. در سطح سوم: شادی ناشی از زندگی معنوی است.

æ شادکامی مورد نظر ارسطو، شادکامی ناشی از معنویت قرار می گیرد.[۴] به عبارت دیگر، ارسطو شادکامی را عبارت از زندگی معنوی می داند و افلاطون آن را حالت تعادل میان سه عنصر استقلال، هیجان و امیال ارزیابی می کند.[۵]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد