بخشی از مقاله


چکیده

انگیزه ی کاری در میان کارکنان یکی از دلایل اصلی موفقیت سازمان ها می باشد که با برنامه ریزی صحیح مدیران و اتخاذ سیاست های درست سازمانی محقق می شود. از طرف دیگر با توانمندسازی کارکنان، فرهنگ سازمانی هم باید دستخوش تغییر شود و همانند توانمندسازی، بخش عمده ای از فرهنگ سازمانی و تصمیم گیری در مورد آن منوط به درایت مدیران و تصمیم گیرندگان است. بنابراین انتخاب مناسب مدیران و کارکنان بر مبنای توانایی ها و شایستگی های آنان می توان نقش تعیین کننده ای در موفقیت سازمان ها داشته باشد که به فراخور حیطه ی مطالعه ی حاضر مورد بحث قرار می گیرند. تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه شایسته سالاری و توانمند سازی کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سعی در بررسی این موارد دارد. روش تحقیق مطالعه ی حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که بین فاکتورهای شایسته سالاری و توانمند سازی رابطه ی مثبت و معنادار

×وجود دارد. روایی پرسشنامه براساس نظر کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شدند.

واژگان کلیدی: توانمند سازی- شایسته سالاری- فرهنگ سازمانی- کارکنان ثبت احوال

1


×مقدمه

امروزه نیروی انسانی یکی از مهمترین عنصرهای یک سازمان به شمار می رود. و طبیعی است که سازمانها توجه زیادی به آن داشته باشند. درواقع الگوهای جدید بر مبنای نیروی انسانی ارائه شده اند و واضح است که سازمان هایی که برنامه های جامع تری برای توانمند ساختن

افراد کارمندان خود داشته باشند موفق تر عمل می کنند. بنابراین از آنجا که انسان محور تحولات سازمانی است، برای دستیابی به تراز

بالندگی قابل قبول سازمانی، باید به ارتقای تراز منابع انسانی پرداخت، آنها را از درون رشد داد و بــه گونه ای خودفرمان پرورد. بنابراین می توان گفت که توانمند سازی کارکنان یکی از فاکتورهای مهم در توسعه و ارتقای سازمان است. درموردتوانمندسازی و تحول سازمانی، تعاریف

متعددی شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

- تواناسازی، یعنی آزادکردن نیروهای درونی افراد، برای کسب دستاوردهای شگفت انگیز و تکنیکی است برای افزایش بهرهوری از راه بالابردن

تعهدکارکنان نسبت ب سازمان و به عکس.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید