بخشی از مقاله

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رده قابلیت های یادگیری سازمانی اداره برق جهرم می باشد. فرضیه تحقیق به این صورت است که سطح قابلیت های یادگیری و کار تیمی اداره برق جهرم در سطح متوسط به بالا می باشد. در این تحقیقپس از بررسی ادبیّات تحقیق دو متغیر به عنوان متغیرهای اصلی قابلیت یادگیری سازمانی در نظر گرفته شدند که این متغیرها عبارتند از قابلیت های فردی، کار تیمی، بر مبنای این متغیرها پرسشنامه تحقیق طراحی گردید. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارشناسان و مدیران رسمی شرکت توزیع برق جهرم در سال 1393 بود. برای سنجش میزان روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده گردید و برای پایایی با انجام پیش آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/95 بدست آمد. در این پژوهش با استفاده از آزمون t تک عاملی به بررسی فرضیه ها پرداخته شد . نتایج حاصل از تحقیق صورت گرفته حاکی از آن است که سطح قابلیت های توانایی های فردی، کار تیمی در اداره برق شهرستان جهرم درسطح متوسط به بالامی باشد و نهایتاً اینکه قابلیت های یادگیری سازمانی اداره برق جهرم در سطح متوسط به بالا است.

کلید واژهها: قابلیتهای یادگیری، ، قابلیت های فردی، کار تیمی، اداره برق جهرم.

-1 مقدمه ×
با توسعه دانش و فناوری و گسـترش حیطـههـای کسـب و کـار از جمله سازمان های مجازی یا تحت شبکه، بنگاه های اقتصادی گسـترش یافته، و محیط کسب و کار به محیطـی رقـابتی و پـر از چـالش تبـدیل گردیده و پارادایم های جدیدی ظاهر شده کـه بقـاء را بـرای بسـیاری از بنگاهها مشـکل سـاخته اسـت. در چنـین محیطـی طبیعـی اسـت کـه مزیتهای رقابتی تغییر شـکل مـی دهنـد. بزرگتـرین مزیـت رقـابتی در پارادایم های جدید کسب و کار، یادگیری بیـان شـده اسـت. از ایـن رو، یادگیری مرکزیت پارادایم جدید است. بنابراین، سازمان هایی موفـقتـر هستند که زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند (بهنامی، .(1384

یادگیری سازمانی عامل تعیین کننده ای در عملکرد طولانی مـدت و بقای سازمان(یوکل1، .(2009 و عاملی مؤثر برای موفقیت سـازمانی و منبعی برای کسب مزیت رقابتی می باشد (بتنگار2، .(2006

در طی سالیان گذشته، تحقیقگـران از دیـدگاه هـای متفـاوتی بـه موضوع یادگیری سازمانی نگریسته انـد. کنگولوسـی3، دل و سـنگه4 در

1 .Yukl

2 Bhtnagar. 3 Cangelosi 4 .Dill and Senge

نیمه دوم دهه گذشته به یادگیری سازمانی بیشتر از منظـر اسـتراتژی و به عنوان مبنایی برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها نگریسـته انـد (برسون و همکـاران، .( 2006 اخیـراً نیـز مسـائل مربـوط بـه یـادگیری سازمانی از دید فرآیند کسب دانش و قابلیت یادگیری سـازمانی5 مـورد تحقیق قرار گرفته است (آرمسترانگ6، .(2000

قابلیت یادگیری سازمانی به معنای قابلیت خلق، کسب، انتقال و یکپارچه سازی دانش و اصلاح رفتـار سـازمان بـرای انعکـاس وضـعیت جدید با دیدگاه بهبـود در عملکـرد سـازمان مـی باشـد (جـرز-گـومژ و همکاران، .(2005

شروع به کار در فضای متلاطم ضمن اتخاذ یک رویکرد نوین نسبت به شیوه های مدیریت، نیازمند قابلیت جدید و آموزش های جدید است. بنابراین سازمان در بدو امر باید خودش را برای ورود به چنین فضایی آماده کند. برای این کار قابلیت یادگیری سازمانی موجود باید مورد بررسی و سنجش قرار گیرد و در صورت وجود شکاف در وضع موجود و مطلوب راهبردهای جدیدی برای افزایش قابلیت یادگیری سازمانی در شرایط متلاطم اتخاذ گردد ( نادری خورشیدی، .(1381

5 .Organizational Learning Capability

6 Armstrong.

دومین همایش داخلی مدیریت و حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز- 26 آذر ماه 1392


در واقع قابلیت یادگیری و ایجاد تغییر مناسب، کلیدی ترین قابلیتی است که یک مجموعه انسانی در دنیای رقابتی می تواند داشته باشد. کسب قابلیت یادگیری سازمانی جهت انطباق با موقعیت رقابتی یکی از مهمترین چالش های سازمان ها در کشور ما در جهت بقاء و حفظ مزیت رقابتی در آینده محسوب می شود.

یادگیری سازمانی : یادگیری سازمانی را در گرو به اشتراک گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در میان افراد تیمها میداند(آرگریس، .(1999

قابلیت یادگیری : مجموعه ای از منابع یا مهارت های ملموس و غیر ملموس که فرایند یـادگیری سـازمانی را تسـهیل مـی نمایـد (الگـرا و چیوا7، .(2008

بخش انرژی، بخصوص برق به عنوان یکی از منابع مفید انرژی، نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشور دارد و شرکت توزیع برق به عنوان متولّی توزیع آن، جایگاه ویژه و تأثیر مهمی در آن دارد. با توجه به پتانسیل های مثبت و مناسب در جهت توسعه صنعت و با توجه به افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی و عدم اطمینان شدید نسبت به عوامل محیطی و جهانی شدن اقتصاد به نظر می آید که تنها راه پیش رو برای شرکت تغییر و تطبیق با این محیط است (اصل

انعطاف پذیری) و یادگیری سازمانی فرایندی است که می تواند شرکت را در تطبیق باینا محیط دائماً در حال تغییر یاری دهد.

درواقع، می توان گفت زیربنای ایجاد تحوّل، قابلیت یادگیری است ، قابلیتی که امری ضروری به منظور روانسازی تغییـر اسـت. از آنجـا کـه تاکنون بسیاری از مؤلفه هایی که به عنوان متغیرهای قابلیت یـادگیری سازمانی معرّفی گردیده اند قابلیت سنجش ندارند، در این تحقیق سعی بر آناست تا با مروری جامع بر ادبیّات موضوع، مؤلفه های اصلی و قابل سنجش قابلیـت هـای یـادگیری سـازمانی اسـتخراج گردیـده و سـطح حاکمیت آن در شرکت توزیع برق شهرستان جهرم مورد سـنجش قـرار گیرد. عوامل استخراج شده از ادبیّات عبارتند از:تسلّط یا قابلیـت هـای

فردی8و کار تیمی)9نادری خورشیدی، .(1381

حال با توجه به مطالب فوق سوالات زیر مطرح می باشد:

-1قابلیت های (مهارت های فردی) اداره برق شهرستان جهرم در چه سطحی می باشد؟

-2 قابلیتهای (کار تیمی) اداره برق شهرستان جهرم در چه سطحی می باشد؟


7 .Alegre and Chiva 8 .Personal Mastery

9 Time Work.


-3 فرضیه های تحقیق

- قابلیت های مهارت های فردی اداره برق شهرستان جهرم در سطح متوسط به بالا می باشد.

- قابلیتهای کار تیمی اداره برق شهرستان جهرم در سطح متوسط به بالا می باشد.

-4 چارچوب نظری

قابلیت یادگیری ماهیتی چند بعدی و پیچیده دارد. گرچه مطالعات بسیاری، عناصر و ابعاد مختلفی از آن را مشخص نموده اند که اکثر آن ها به صورت تئوریک بوده است و تنها تعداد معدودی از آن ها، مقیاس اندازه گیری برای ابعاد شناسایی شده ارائه داده اند، لذا در این تحقیق به منظور شناسایی متغیرهای قابل سنجش، پس از بررسی پیشینه و تحقیق های انجام گرفته متغیرهای پیشنهادی گاه ( ( 1997 ، وانگ (2003)، جرز-گومژ (2005) و ابزار پنجمین فرمان سنگه((1990 به عنوان متغیرهای تحقیق مد نظر قرار گرفتند که بر این اساس دو بعد کار تیمی و قابلیت های مهارتهای فردی به عنوان مؤلفه های قابلیت های یادگیری سازمانی تحقیق در نظر گرفته شده اند.

در جدول1شاخص های هر متغیر و منابع بر گرفته شده این شاخص ها نشان داده شده است.

جدول -1 متغیر ها و شاخص های تحقیق

متغیر شاخص ها منابع

کارایی فردی سنگه .(1990)
قابلیت موضع گیری نسبت نویس .(1995)
های به نوآوری نویس (1995)، بنت و اوبرین
فردی
توسعه توانایی های (1994)، وانگ .(2003)

فردی

یادگیری تیمی گاه و ریچاردز (1997)، گاه
کار (1998)، گاه (2003)، استاتا
(1989)، سنگه (1990)، یانگ و
تیمی حل مسئله گروهی
واتکینز و مارسیک .(1996)


گاه و ریچاردز (1997)، گاه
(1998)، گاه (2003)، لئونارد-
بارتون .(1992)

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید