دانلود مقاله بررسی نقش آموزش و پرورش در تحقق سبک زندگیایرانی اسلامی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان


چکیده

با توجه به نابسامانی¬هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و از سوي دیگر مشکل کم رشدي در هویت دینی و ملی که در عرصه¬هاي مختلف جامعه وجود دارد؛ تعریف، ترویج و اجراي سبک زندگی اسلامی در جامعه به یک ضرورت تبدیل شده است. ارئه تعریفی جامع از سبک زندگی ایرانی اسلامی تنها با همکاري ملی ممکن خواهد شد. ترویج چنین سبکی رمز موفقیت و امنیت کشور است و رضایت¬مندي خانواده¬ها و جامعه را در پی خواهد داشت. با توجه به وظیفه خطیر آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت، باید به طور جدي به این مقولات بپردازیم. مقاله حاضر می¬کوشد تا با بهره گیري از منابع مختلف و مصاحبه با معلمان، دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان به بررسی سبک زندگی ایرانی اسلامی پرداخته و ضمن تعریف این سبک زندگی و تشریح هدف، به بررسی نقش و آموزش و پرورش در تحقق این موضوع پرداخته است. مهمترین یافته هاي این مقاله راهکارهایی براي بهبود سبک زندگی به شرح زیر می¬باشد: آموزش اصول صحیح زندگی ایرانی اسلامی در مدارس، طراحی برنامه¬هاي رشد و پرورش نوجوان و جوان در راستاي این فرهنگ، اختصاص دروسی تحت عنوان سبک زندگی از منظر ائمه معصومین (ع)، نقد و بررسی سبک¬هاي مناسب زندگی در ایران باستان.
کلید واژه: سبک زندگی، آداب و رسوم، سنت، زندگی ایرانی اسلامی، آموزش و پرورش

National Conference

٢٠١٥/ ٥/٢١ Kome elmavaran danesh R.S. Institute
٣٠٠٢ Article Code:


١

1. مقدمه

سبک زندگی چیست؟ و سبک زندگی ایرانی اسلامی بر چه پایه هایی استوار است؟ سبک زندگی که غربیها از آن به لایف استایل1 تعبیر میکنند به بیان ساده عبارتست از روش و منشی که انسان در زندگی خویش بکار می گیرد و بر اساس آن حیات روزمره خویش را تنظیم نموده و بر وفق آن مشی می نماید.

سبک زندگی ایرانی اسلامی اساسا بر راه و رسم زندگی و زبان و اخلاق ایرانی محکمات دینی خاصه محکمات قرآن کریم معارف و سنن زندگی پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم (ع) ،عرفان ، اندیشه و هنر اسلامی استوار است و رضایت مندي خانواده ها را به همراه دارد.

شرایط زندگی کنونی خانواده هاي ایرانی در خور آن تمدن اسلامی نیست و با ادامه این وضع مردم ما ممکن است در آینده در بعد فناوري و علمی پیشرفت کنند اما لزوما مردم متدینی نباشند پس باید سبک زندگی را با شرایط امروز تعریف کنیم تعریفی که با استناد به معارف ناب آسمانی تضمین کننده سعادت دنیوي و اخروي باشد باز تعریف سبک زندگی امروز گذران زندگی را آسان تر خواهد کرد نظام آموزشی ما را کارآمد خواهد ساخت هدف از زندگی و دانش اندوزي را روشن خواهد ساخت و هیچ کس کاربیهوده و رنج بی گنج نخواهد داشت.

از آنجا که ترویج سبک اسلامی رمز موفقیت کشور است و آرامش روحی و روانی اجتماع و خانواده را به دنبال دارد این مقاله با هدف شناخت و معرفی سبک زندگی اسلامی ایرانی ابتدا به تعریف واضح و دقیق سبک زندگی و زندگی ایرانی اسلامی پرداخته و بعد اهداف بررسی موضوع، نقش باورها در آنو تأثیر آموزش و پرورش در تحول سبک زندگی ایرانی اسلامی را مورد بررسی قرار داده و در پایان راه کارهایی را ارائه میدهد ونتیجه گیري میکند امید که مثمر ثمر واقع گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی تاثیر به کارگیری تئوری مدیریتی y , x مک گرگوربر بهره وری و توسعه ی مدیریت آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهمدیریت از دیرباز در جوامع مختلف به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه ی نظام ها بوده است.در واقع همه ی سازمان ها در جهت رسیدن به اهداف خود نیازمند مدیرانی خلاق و کارامد هستند.سازمان های آموزشی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه ی جوامع نیازی اساسی را در این زمینه احساس می کنند.با توجه به اهمیت و ضرو ...

دانلود مقاله نقش سبک زندگی اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر سالهای اخیر و با شدت گرفتن فشــارهای ناشــی از تحریمهای اقتصادی بین المللی، اقتصاد کشور در شرایط ویژه قرار گرفته است، مقام معظم رهبری با آگاهی کامل از حربهی اقتصادی دشمنان و هدف شوم آنها از تشدید فشارهای همه جانبه به جمهوری اسلامی ایران، آنچه در چند سال اخیر مورد تاکید قرار داده اند بحث اقتصادی مقاومت ...

دانلود مقاله بررسی آسیب های آموزش وپرورش تیزهوشان

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیدهبا نظر به چالشهای موجود در کشور در زمینه آموزش تیزهوشان در این مقاله سعی شده است تا با نگاهی عمقی و ریشهای، به مسائلی چون برگزاری آزمونها، رویکردهای آموزشی رایج، مسائل فرهنگی وتربیتی پیرامون جداسازی وآموزش این دسته از افراد وامکانات فراهم شده توسط دولت،جهت رشد افرادتیزهوش پرداخته وراهکارها یی را برای بهر ...

دانلود مقاله بررسی نقش آموزش کارکنان در توانمندسازی کارکنان ادارهی آموزش وپرورش شهر مرند

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
مقدمهعصر جدید، نیروی انسانی را به عنوان سرمایه انسانی، به شمار می آورد. سازمان ها باید به سمتی حرکت کنند که انسان ها به سرمایه های اصلی سازمان تبدیل شوند و این سرمایه را حفظ کنند (میرسپاسی،(1389 امروزه کارکنان، مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می آیند، که همواره باید دانش، مهارت و توانایی های آن ارتقا یا ...

دانلود مقاله بررسی نقش استقرار اتاق فکر در عملکرد مدیران آموزش و پرورش استان آذر بایجان شرقی در سال تحصیلی 93 - 94

word قابل ویرایش
23 صفحه
21700 تومان
مقدمهاتاق فکر یکی از واژه هایی است که این روزها بسیار می شنویم و در بسیاری از سازمان ها اقدامات متعددی برای ایجاد این اتاق انجام شده است. یکی از آسیبهای جدی در حوزه مدیریتی، روزمرگی مدیران تصمیم گیر در مسایل جاری و اجرایی است که به شکل روال مندی با شرکت در جلسات و پاسخگویی به مراسلات، چندان فرصت تفکر و اندیشه ...

مقاله نقش مدیران مدارس در تحقق اهداف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش مدیران مدارس در تحقق اهداف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش چکیده با توجه به ابلاغ سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، چند سالی است که اجرای آن در سطح کشور آغاز گردیده است. تحقق اهداف سند مذکور، نیازمند تدارک ساز و کارهای متناسب در سازمان آموزش و پرورش از جمله داشتن » مدیران کارآمد و اثربخش« در مدارس اس ...

مقاله تاثیر آزمون پیشرفت تحصیلی بر میزان تحقق اهداف آموزش و پرورش دوره متوسطه شهرستان نکا

word قابل ویرایش
30 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عنوان: تاثیر آزمون پیشرفت تحصیلی بر میزان تحقق اهداف آموزش و پرورش دوره متوسطه شهرستان نکا عزت االله بالویی جامخانه چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آزمون پیشرفت تحصیلی بر میزان تحقق اهداف آموزش و پرورش دوره متوسطه با نمونه 210نفری از دانش آموزان دوره متوسطه شهر نکاء و به روش نمونه گیری تصادفی ساده ...

مقاله نقش نظام پیشنهادات در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش نظام پیشنهادات در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان آموزش و پرورش چکیده : امروزه یکی از متداولترین معضلاتی که سازمانها به آن مبتلا هستند مشکل ناتوانایی سازمان در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان به ویژه در سطوح نیروی انسانی و کارشناسی و تخصصبی است. این امر سبب کاهشی بهره وری سازمان و ناتوانی در رقابت د ...