دانلود مقاله تاثیر آموزش ضمن خدمت در بهره وری دبیران آموزش و پرورش اصفهان

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارایه مناسب خدمات، بخصوص در سازمان های خدماتی و دولتی می باشد که چنانکه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجراء شود، نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا می برد، بلکه بهبود مهارت های مدیران و افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی خواهد داشت. . هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی آموزش ضمن خدمت با مؤلفه های بهره وری در دبیران آموزش پرورش اصفهان می باشد در این پژوهش به بررسی و شناخت توانمند سازی پرداخته شده است. این پژوهش از نوع پژوهشهای همبستگی- کاربردی بوده است . جامعه مورد پژوهش شامل دبیران آموزش و پرورش اصفهان می باشد به تعداد۴۵۰ نفر بوده است جامعه آماری شامل ۴۵۰ نفر است . نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده صورت گرفته است . جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته برای آموزش ضمن خدمت استفاده شده برای سنجش بهره وری کارکنان از پرسشسنامه بهره وری اساس شاخص ۷گانه ی مدل گلد اسمیت استفاده شده است. و روایی آن از طریق روایی صوری به تایید متخصصین مرتبط رسید. پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ۰/۹۱تعیین شد برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی نظیرجدول توزیع فراوانی(درصد)، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تمامی مؤلفه های بهره وری با آموزش ضمن خدمت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و لذا هیچکدام از فرضیه های پژوهش رد نگردیده اند. ضمنا یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های بهره وری از نظر اهمیت و تأثیر آن بر آموزش ضمن خدمت به این ترتیب اولویت بندی شدند که، شناخت شغلی رتبه ی اول را با میانگین ۱/۶۲ به خود اختصاص داد، عوامل محیطی با میانگین رتبه ی ۳/۰۴ در رده ی بعد، انگیزش کارکنان ۳/۱۵ به عنوان مؤلفه ی سوم، اعتبار تصمیمات با میانگین ۳/۷۱ در رده ی چهارم، ارزیابی کارکنان با میانگین ۴/۳۱ در جای پنجم، توان کارکنان با میانگین ۴/۵۱در جایگاه های بعدی قرار گرفتند و در آخرین مرتبه هم مؤلفه ی کمک به کارکنان با میانگین ۵/۲۸ نشست.

واژگان کلیدی: بهره وری، آموزش ضمن خدمت ، آموزش و پرورش

مقدمه:

لازمهی خودکفایی هر کشور در گرو توسعهی آن کشور در زمینه های مختلف است توسعهی هر کشور در گرو فعالیتهای افراد آن میباشد.در واقع نیروی انسانی ماهر و متخصص یکی از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر توسعهی همه جانبه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است.تحقق آرمان ،استقلال و خودکفایی در ابعاد مختلف با تخصص و مهارت افراد بستگی کامل دارد.و انتقال اینگونه مهارتها خود نیازمند اجرای برنامه های آموزشی است.(محمدی نائینی،(۱۳۸۶ آموزش در حقیقت خود مدیریت است .بدین معنا که بدون آموزش کارکنان پایه های مدیریت هم متزلزل می شود.آموزش کارکنان امری اجتناب ناپذیر و امری حیاتی است.زیرا هرچه کارکنان سازمان آگاه تر،بر انگیخته تر و پویا تر باشند،سازمان نیز توان و پویایی بیشتری خواهد داشت. آموزش ضمن خدمت به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت نیروی انسانی،افزایش بازدهی کاری کارکنان و ارتقاء بهرهوری سازمانی میشود،از این روی، تقویت قابلیتهای موجود کارکنان،تسهیل کسب دانش،پرورش مهارتها،توانایی مربوط به بهبود عملکرد کارکنان، از اهداف عمدهی دوره های آموزش ضمن خدمت است. (قنبری وپارسا،(۱۳۸۸
بیان مساله:
در هر اجتماعی افرادی دانا و توانا وجود دارد ولی چنانچه دقیقتر بنگریم متوجه میشویم هر دانایی لزوماً به توانایی نمی انجامد.کم نیستند افرادی که از دانش بالایی در یک زمینهی خاص برخوردارند،ولی توانایی انجام دادن کار در آن زمینه را ندارند.در سازمان بسیار شاهد حضور کارکنانی هستیم که از دانش و تخصص ارزشمندی برخوردارند،ولی در عمل بهرهوری بالایی ندارند و سازمان بهره وری از دانش آنها نمی برد.محیط کار امروزی به انسانهایی نیاز دارد که بتوانند هوشمندانه و بدون راهنمایی، روش صحیح انجام دادن کار را برگزینند و احساس کنند در بهترین ایدهها با مدیران خود سهیم هستند. با توجه به مشکلات وسائل مطروح،لازم است که مدیران به جای فرماندهی،کنترل و اصلاح کارکنان،تلاش کنند تا هوشمندی هر فردی را کشف و مغز و اندیشه کارکنان را به پویش بیشتر وا دارند(زراعی متین و همکاران،(۱۳۸۶ آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضـامن ارایـه مناسـب خـدمات،

بخصوص در سازمان های خدماتی و دولتی می باشد که چنانکه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجراء شود، نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا می برد، بلکه بهبود مهارت های مدیران و افزایش رضایت کارکنان و اربـاب رجوع را نیز در پی خواهد داشت.

در این جهت تحقیق حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است که آیا بین آموزشهای ضمن خدمت و بهرهوری کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد؟

اهمیت موضوع

بدون شک تغییرات تکنولوژی فراوانی که در جوامع بشری صورت گرفته است امروزه مشاغل موجود در سازمانها هم تحول یافتهاند و انسانهای مورد نیاز برای این مشاغل افرادی نیستند که تنها در یک موضوع شغلی دارای مهارت و دانش باشند.بلکه جوامع نوین به انسانهایی توسعه یافته نیاز دارند که بتوانند با بینشی مناسب مجموعه ای از مهارتهای مختلف را در مشاغل متعدد به کار گیرند.انسانهایی که با خلاقیت ،ابتکار،دانش و مهارت گسترده،ضمن انجام دادن بهینهی مأموریتهای شغلی به تحقق اهداف سازمان خود کمک کنند.کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد مالی به نحو مؤثری بهره برداری کند،قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد. بنابراین با توجه به روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی،پیشرفتهای شگرف و عمیق در علوم و فنون گوناگون،پیشرفت تکنولوژی و تأثیرات عمیق آن در عرصه های مختلف فعالیتهای تولیدی و خدماتی مؤسسات سازمانها،نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در یک سازمان را افزایش داده و آن را ضروری ساخته است. (متانی و همکاران،(۱۳۸۷ همانطور که می دانیم آموزش و بهسازی ، آموزش مداوم و برنا مه ریزی شد ه بوسیله مدیریت جهت بهبود سطوح شایستگی عملکرد سازمان می باشد. کارکنان نیز برای غلبه بر مسایل و دشو اری ها ی ناشی ا زتغییرا ت سریع از محیط سازمان باید آموزش های لازم رابگذرانند تا بهتر بتو انند از استعدادهای خود بهره گر فته و سازمان را در راه رسیدن به اهدافش کمک نمایند.(۲۰۰۳،( Reimers مسلما هدف هر

فعالیت آموزشی تغییر در رفتار عملی فرد است.این تغییر منجر به بهبود فعالیتها می گردد و سطح دانش موجود فرد را افزایش میدهد،به طوری که کارگر یا کارمند بتواند شغل فعلی خود را به طور مؤثر و کار آمد انجام دهد و آمادگی لازم برای ارتقاء شغل همراه با مسئولیتهای بیشتر را بدست آورد.در هر حال بهرهوری هر سازمان دریک سطح رضایت یخش ، مستلزم آموزش ضمن خدمت کارکنان است؛لذا سازمان باید فرصتهایی را برای آموزش مستمر کارکنان تدارک بیند. یکی از عوامل درایجاد وارتقا بهره وری سازمانها، آموزش نیروی انسانی ا ست.بنابراین امروزه رشد نیروی انسانی بیش از پیش مورد توجه و تأکید سازمانه ها قرار گرفته است. تأکیدی که درکوشش های مدیریت نوین ، تحولی چشمگیر به شمار می آید . در د نیای معاصر بیش از هر زمان دیگربقا و دوام سازمان ها در گرو تعادل بین روشهای اجرای کار د ر سازمان ها با تغییر و تحول و نوآوری های فرا سازمان است. اکثر صاحبنظران مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در خصوص این امر توافق دارند که کلد اصلی این تعادل در استفاده از ساز و کار مؤثر آموزش ضمن خدمت کارکنان است. به همین دلیل امروزه کم تر سازمان یا نهادی را میتوان یافت که دارای بخش ویژه ای تحت عنوان(( آموزش ضمن خدمت )) کارکنان نباشد.(فتحی و اجارگاه، (۱۳۸۳ آموزش به عنوان یک فرایند برنامه ریزی شده ای برای تغییر نگرش، دانش یا رفتار مهارتی از طریق تجربه یادگیری برای رسیدن به عملکرد مؤثردر یک فعالیت یا محدوده فعالیت ها نامیده می شود و هدفش، در محیط کار عبارت است ازتوسعه توانایی های فردی به منظور اقناع نیاز های حال و آینده سازمان. به عبارتی دیگر، آموزش به مداخله برنامه ریزی شده سازمان برای بهبود شایستگی های مربوط به کار کارکنان اشاره دارد.(۲۰۰۷، (Bloisi بررسی سوابق تاریخی در این زمینه نشان می دهد که آموزش ضمن خدمت به مراتب از آموزشهای ر سمی و کلاسیک دیرینه ترمیباشد .اما در قرن بیستم آموزش ضمن خدمت در بسیاری از ممالک توسعه یافته شکل گرفته و در نیمه دوم این قرن نهادینه گردید. آموزش های ضمن خدمت باید در جهت شکل دادن به نگرش مثبت کارکنان تنظیم و اجرا شود تا از این طریق حمایت نسبت به فعالیت های سازمانی، حس همکاری،اشتراک مساعی و وفاداری آنها نسبت به سازمان بیشتر گردد. این امر باعث می شود تا کارکنان به شغل خود اهمیت بیشتری بدهند و به آن علاقه مند تر شوند. در حال حاضر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است.

آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی که به معنای انتقال مجموعه ای ا ز مهار تها و فنون به شکل استادـ شاگردی ا ست، سابقه ای بسیار طولانی دارد. آنچه موجبات توجه بنیادی به آموزش ضمن خدمت به مفهوم جدید را ایجاد و تسهیل کرد، گسترده تغییر و تحولا تی بود که دستاوردهای مهمی بخصوص در قلمرو و فناوری به همر اه د اشت.(۲۰۰۱،( Woodhall برنامه های آموزش کارکنان در یک سازمان میتواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را رفع کند و تضمینی برای حل مشکلات کارکنان باشد.

ادبیات و پیشینه:
پیشینه های خارجی و داخلی پژوهش به شرح زیر می باشد.

(۲۰۱۱ )Carol& Damands، در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر سه نوع آموزش ضمن خدمت روی دست اندرکان کلاس های پیش دبستانی به این نتیجه رسیدند که آموزش ضمن خدمت فشرده تاثیر بیشتری نسبت به انواع دیگر آموزش ها داشته است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 12 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد