بخشی از مقاله


چکیده

شروع به کارگیري علمی و عملی اصول و معیارهاي دانش برنامه ریزي درسی در سیري در یادگیري دانش آموزان محسوب می شود که یادگیري آنان را تسهیل می کند. طراحی ، اجرا ، ارزشیابی باعث تعمیق و توسعه منطقی محتواي مورد نظر می شود. علاوه بر موارد مذکور در یادگیري دروس دیگر از قبیل ریاضی،دینی،علوم و... نیز تأثیر بسزایی دارد. در این نوشتار به تحلیل عناصر برنامه درسی فارسی اول ابتدایی اشاره شده است تا در جهت به کارگیري معلمین در فرآیند آموزش تا یادگیري را عمق ببخشد. این مقاله به تحلیل عناصر برنامه درسی کتاب فارسی اول دبستان از دیدگاه فرانسیس کلاین پرداخته است که این عناصر عبارتند از : »هدف، محتوا، فعالیت هاي یاددهی-یادگیري، روش هاي تدریس،مواد و منابع آموزشی،گروهبندي فراگیران، فضا، زمان، ارزشیابی«


کلمات کلیدي: عناصر نه گانه ، کتاب فارسی ، اول ابتدایی

National Conference 27/8 /2015 Kome elmavaran danesh R.S. Institute

Article Code: 3239

1

مقدمه

از آنجا که مهارت هاي زبانی داراي دو ماهیت شفاهی و کتبی است،لذا به منظور بهبود روند یاددهی یادگیري آموزش زبان فارسی ،براي اولین بار در تاریخ زبان آموزي ایران،کتاب هاي فارسی ابتدایی در دو نسخه تفکیک و تدوین شده است در تدوین و سازماندهی این کتاب ها هم به ماهیت درس و هم به شرایط سنی و نیازهاي مخاطبان توجه گردیده است.زبان فارسی ،براي ما جایگاه و اهمیت بسیار ارجمندي دارد.چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان می دهد و از سوي دیگر ،درگاه رفتن به دنیاي آموزش و یادگیري دیگر علوم و فضائل است.درس فارسی پیام آور شکوه و جلال فکر و فرهنگ ایران اسلامی در طول روزگاران است.مراد از کتاب هاي آموزشی فارسی(بخوانیم و بنویسیم)کتاب هاي غیر درسی هستند.این گونه کتاب ها معمولا در جهت براورده شدن هدف هاي کلی و جزیی کتاب هاي درسی فارسی و کمک به تقویت یادگیري و یاددهی آنها تهیه و تولید می شوند. هدف کتاب فارسی:تربیت شهروندي باصلاحیت هاي مشترك(مبتنی بربرنامه ي درسی ملی).

(1 عنصر هدف:

اهداف کلی آموزش زبان فارسی در سال اول ابتدایی الف) اهداف شناختی

- آشنایی با نشانه هاي خط فارسی

- آشنایی اولیه با عناصر محورهاي جانشینی و هم نشینی

- آشنایی با گونه ي گفتاري زبان معیار و نظم ونثر

- آشنایی اولیه با مسائل اعتقادي،ملی،فرهنگی- تربیتی،علمی،اجتماعی و هنري و پرورش حافظه و تفکر خلاق

ب) اهداف عاطفی

فراهم نمودن زمینه هاي ایجاد علاقه و نگرش مثبت نسبت به:

-مسائل اعتقادي،ملی،فرهنگی- تربیتی،علمی،هنري و اعتقادي تلطیف و احساسات و عواطف

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید