بخشی از مقاله


چکیده:

بــه طــور خلاصــه پیــام تحقیــق آن اســت کــه ســازمانها در بطــن جوامــع و محــیط هــای متغیــر حرکــت مــیکننــد و برنامــه ریزی آنها که به ناچار مـیبایسـت یـک برنامـه بلنـد مـدت باشـد کـه بـدون شـناخت عوامـل موجـود در محـیط هـای درون و بیرون سازمان و همچنـین کلیـه عوامـل تغییـر و تحـولات مربـوط بـه ایـن محـیط هـا میسـر نخواهـد بـود و لـذا ضـروری اســت کــه بــا شــناخت پارامترهــا و فاکتورهــای لازم، اســتراتژی مناســب ســازمان انتخــاب و ســپس دســتور تــدوین برنامــه های آتی سازمانی صادر گردد. لذا بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع در ایـن مقالـه تحلیلـی جـامع از تـدوین اسـتراتژی مناسـب برای بانک اقتصاد نوین با بکارگیری روشهای SWOT، IEFE و SPACE بیان گردیده است.

کلمات کلیدی: تدوین استراتژی، نقاط ضعف- قوت و فرصت- تهدید، ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک.

Strategic Management Using SWOT, IEFE and SPACE methods, Case Study: Eghtesad-Novin Bank

H.pouralikhani, S.H.Karimi

Abstract:

Research is that organizations move into communities and variable environment. Planning in this situation should be a long-term. Without knowing the environment inside and outside the
organization as well as factors related to changes in the environment would not be possible. Therefore, it is necessary to know the significant parameters and factors to choose the appropriate strategy. Given the importance of this comprehensive analysis of the E-N Bank's
strategy, SPACE, IEFE and SWOT methods are presented. Keywords: strategy, SWOT, situation assessment, strategic action

مقدمه:

صنعت بانکداری ایران شرایط جدیدی را تجربه می کند. ورود بانک های خصوصی به بازار و همچنین برنامه های اصلاحی بانک های دولتی روح رقابت را به این عرصه دمیده اند از سوی دیگر این صنعت نیروی قدرتمندی را از سوی صنایع رقیب حس می کند هر چند بازار بورس اوراق بهادار اکنون دوران رکود خود را سپری می کند اما با بازگشت خو ش بینی به این بازار که در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست. این بازار همانند سایر نقاط دنیا، رقیب قدرتمندی برای سپرده گذاری دربانک ها و اعطای تسهیلات به بنگاه ها خواهد شد از سوی دیگر حدود سه سال است که تقاضای گسترده ای برای اعتبارسنجی در بین بنگاه های ایرانی شکل گرفته است ما با تغییر چشم انداز ایران، این روند بار دیگر ادامه خواهد یافت و رقیبان بین المللی نیز به عرصه تامین اعتبار در ایران گام خواهند نهاد از سوی دیگر با وجود اینکه مدت هاست تکنولوژی اطلاعات را ه حل های جدیدی را برای خدمات بانکداری ممکن ساخته است اما تاثیر این تحولات با تاخیر و با ورود برخی بانک های ایرانی به عرصه بانکداری


1 حامد پورعلیخانی کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آدرس: خیابان اشرفی اصفهانی. خیابان فکوری. خیابان فراهانی. پلاک
24 واحد .7 ، پست الکترونیکی: hamed_pouralikhani@aut.ac.ir

2 سید هانی کریمی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، پست الکترونیکی: hani.karimi.64@gmail.com

اینترنتی در حال ورود به ایران است. این سیر تحولات یعنی شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداری و آغاز تاثیرگذاری تحولات تکنولوژیک بر بانکداری ایران همراه با تهدید قریب اوقوع کالاهای جایگزین از جمله بازارهای اوراق بهاداروتامین مالی از طریق بازارهای بین المللی باعث گردیده تا بحث استراتژی در صنعت بانکداری در شرایط کنونی از اهمیتی خاص برخوردار باشد نحوه تدوین و همچنین مفهوم استراتژی در هر بنگاه، وابسته به حوزه فعالیت بنگاه است ویژگی های منحصر به فرد بافتاری هر صنعت به پدیده های مختلف در آن معنا و مفهومی خاص می بخشند و معنایی ویژه به استراتژی می دهند این جنبه در صنعت بانکداری با توجه به ویژگی های کاملا خاص آن از جمله، نسبت های اهرمی بالای بانکها، خدماتی بودن صنعت و تاثیر گسترده آن بر اقتصاد کشور، پررنگ تر است در ادامه به ادبیاتی در زمینه مقالات مرتبط در زمینه تدوین استراتژی اشاره می گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید