دانلود مقاله جایگاه و اهمیت کاربری فضای سبز در بین سایر کاربریها

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان

فضاهاي سبز را در ادبيات شهرسازي جزو كاربريها و در ضمن يكي از تسهيلات روبنايي بخش كالبدي محسوب مي‌گردند.
از فضاهاي سبط بعنوان يكي از شاخه‌هاي اصلي و در عين حال ابزار فني محافظت محيط زيست در محيطهاي انسان ساخت مي‌توان نام برد. در گذشته نقش غالب فضاهاي سبز به زيبا سازي و سپس به ظاهر سازي محيط مصنوع محدود مي‌شد. ليكن امروزه كاركرد  اين فضاها در سطح شهرها نقش به مراتب وسيع‌تر و اساسي‌تر  به خود گرفته و همانند ديگر خدمات شهري به پيروي از تقسيم‌بندي شهر به محله و منطقه واحد همسايگي به پاركهاي محلي شهري و واحد همسايگي تفكيك مي‌گردد.  
كاربريهاي شهري به طور كلي به 9 دسته تقسيم مي‌شوند و هر دسته از گروه‌هاي فرعي يا جزئي  تشكيل مي‌شود. از نظر كدگذاري هر گروه فرعي با يك شماره اختصاصي و يك پيش شماره كاربري اصلي مشخص مي‌شود.  براي نمونه كاربري فرهنگي و گذران اوقات فراغت با شماره 7 مشخص مي‌شود و كاربري پاركهاي شهري با شماره 6. بنابراين بين كاربري با شماره 76 كدگذاري مي‌شود.
 
جدول طبق‌بندي و كد كاربريهاي اصلي
كد     كاربري اصلي     كد     كاربري اصلي
1    مسكوني    6    خدماتي
2و3    صنعتي    7    فرهنگي و گذران اوقات فراغت
4    حمل و نقل و تاسيسات    8    منابع توليدي و استخراج
5    تجاري    9    اراضي باير و مناطق آبي

مفهوم و ضرورت سبز در زندگي شهري
منظور از فضاهاي سبز شهري، نوعي از سطوح كاربري زمين شهري، با كوشش‌هاي گياهي انسان ساخت است كه هم واجد بازدهي اجتماعي و هم واجد بازدهي اكولوژيكي هستند. فضاي سبز شهري از ديدگاه شهرسازي در برگيرزد بخش از سيماي شهر است كه از انواع پوشش‌هاي گياهي تشكيل شده است و به عنوان يك عامل زنده و حياتي در كنار كالبدي جان شهر، تعيين كنند ساخت مرفولوژيك شهر است.
با توجه به مفهوم فضا، زمين‌هايي كه به پوشش گياهي كوتاه  (نازك و كم حجم) اختصاص دارد، مثل همين و مراتع به عنوان سطوح سبز و زمينهايي كه به پوشش‌هاي گياهي بلند با نسبتاً اختصاص دارند، نظير جنگل، باغ و … به عنوان فضاهاي سبز دسته‌بندي مي‌شود.
از آن جا كه فضاي سبز و محيط زيست شهري در زمره اساسي‌ترين عوامل پايدار حيات طبيعي و انساني در امر سلامت اسكان انسان است لذا بايد نياز انسان به گياهان كه از مهمترين عوامل اكوسيستم است را بالاتر از ساير نيازها منظور نمود و روند نابودي آنها را به دليل اثرات مطلوب آنها، رنگ خطري براي جوامع بشري به حساب آورد.
مهمترين اثر فضاي سبز در شهرها، كاركرد زيست محيطي آنهاست كه شهرها را به عنوان محيط زيست جامعه انساني  معني‌دار كرده است و سبب افزايش كيفيت زيستي شهرها مي‌شوند: اين كاركرد زيست محيطي شامل تعديل‌ها، افزايش رطوبت نسبي، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است. ديگر تأثيرات فضاي سبز در شهرها نقش نسبي دارند.
عملكردهاي فضاي سبز
اگر چه در گذشته، به علت تعداد محدود شهرها در مقابل روستاها و وسعت كم شهرها: غالب فضاهاي سبز در زيباسازي  و سپس در ظاهرسازي محيط‌هاي مصنوع محدودي شد، ليكن امروزه كاركرد اين فضاها در سطح شهرها، نقشي به مراتب وسيعتر و اساسي‌تر به خود گرفته است كه بطور كلي در سه دسته ذيل قابل طرح مي‌باشند.
1- عملكرد زيست محيطي فضاي سبز . 2- عملكرد فضاي سبز در ساخت كالبدي شهر. 3- عملكرد اجتماعي – رواني فضاي سبز.
 
1- عملكرد زيست محيطي:
ايجاد  فضاي سبز يكي از راه‌هايي است كه به شكل موثر آلودگي محيط زيست، اعم از آلودگي گازي، ذره‌اي، صوتي، تشعشي، بوهاي نامطبوع و ديگر آلاينده‌هاي موجود در هوا و آب و خاك  را كنترل كرده، محيط سالمتري براي انسان فراهم مي‌كند.
تأثير فضاي سبز زيست بر اقليم شهر زماني به حداكثر خود مي‌رسد كه اولاً فضاي سبز از لحاظ اقليمي به درستي مكان يابي شده و ثانياً در طراحي فضاي سبز عمدتاً از درختان و درخچه‌ها بهره گرفته باشند.
2- عملكرد فضاي سبز در ساخت كالبدي شهر
امروزه فضاي سبز به علت نقشي كه در حكم سازي مي‌دهند. و هدايت كننده رشد و توسعه كالبدي فيزيكي شهرها ايفا مي‌كند بطور اساسي مورد توجه قرار گرفته و در هماهنگي با بخش بي‌جان شهر (كالبد)، ساختار، بافت و سيماي آن را تشكيل مي‌دهد در اين حالت فضاي سبز مي‌تواند نقش ؟؟ شهر، تفكيك فضاي شهر و آرايش شبكه راه‌ها را برعهده گيرد.  
در واقع مي‌توانند در خدمات مديريت فرم شهر، بهبود شرايط اكولوژيكي، حفظ منابع آب و خاك، فقط چشم‌اندازهاي روستايي، توسعه امكانات فراغت، حفظ و تقويت عناصر هويت بخش قرار گيرند.
بطور كلي از نقطه نظر شهرسازي، جهت حصول بدين امر ( تحت تأثير قرار دادن عامل توسعه بخش كالبدي و هدايت فرم فيزيكي) دو ديدگاه عمده مطرح گشته است: در ديدگاه اول فضاي باز و سبز نه تنها مانع توسعه بلكه آنها به صورت مداوم استمرار‌ مي‌يابد.  در ديدگاه دوم فضاهاي باز، كوچك بوده و در گستره كالبدي شهر توزيع مي‌‌گردند تا بدين ترتيب موجب تسهيل دسترسي عموم شود. توزيع فضاهاي باز در نقاط مختلف شهر ادراك مطلوبي براي مردم و تمام ساكنين بوجود مي‌آورد. علاوه بر اين خصوصيات كيفي آن را مي‌توان برحسب موراد ذيل مطرح ساخت.
ارتقاء كيفيت هوا
ايجاد تنوع در زندگي روزانه در اثر تركيب آن با فضاهاي شهري
بطور كلي ديدگاه اول فضايي باز را به عنوان عاملي در نظر مي‌گيرد كه فعاليت معين معمولي را داشته و نسبت به محيط متراكم شهري تنوعي را ارائه مي‌دهد در حاليكه ديدگاه دوم فضاي باز را از حيث كيفيت مد نظر دارد. جنبه مورد توجه ديگر از نقطه نظر ديدگاه اول ادراك مطلوب از فضاهاي شهري بواسطه تمركز اين فضاها در جريان فعاليتهاي روزانه مردم است. حال آنكه ديدگاه دوم بر اين اعتقادات كه يك محيط خوب با دلپذير بخشي جدايي ناپذير از محل سكونت بوده و محيط مسكوني بايستي با اين عامل عجين گردد.
 
3- عملكرد اجتماعي – رواني فضاي سبز
كاركردهاي اجتماعي رواني فضاي سيز شهري به مسائل اجتماعي حاكم بر شهرهاي امروزي از اهميت بالائي برخوردار است. چشم اندازي سبز مي‌توانند در سلامت و بهبود وضعيت روحي و جسمي افراد از طريق ايجاد مكانهاي تفريح و نيز معاشرت گروه‌هاي مختلف نقش ارزنده‌اي داشته باشند. بدين ترتيب فضاهاي سبز يا اكوسيستم شبه طبيعي موجب تجديد قواي جسمي و روحي انسان شهرنشين مي‌شود.
نقش و اثرات فضاي سبز در محيط زيست شهري
- تعديل آب و هوا و افزايش رطوبت نسبي
دماي يك هكتار فضاي سبز در مرداد ماه 5/4 درجه سانتيگراد كمتر از فضاي مجاور خالي از درخت است. به همين نحو رطوبت نسبي درون يك فضاي سبز تا 11% بيش از محيط خارج، اندازه‌گيري شده است. با تعديل ايندوپارامتر، فضاي سبز ميكروليكي بوجود مي‌آورد كه آسايش و فيزيكي مناسبي براي زيست انسان در پي دارد.
توليد اكسيژن
هواي مورد نياز هر فرد 15 كيلوگرم در روز است. بر اساس تحقيقات انجام شده تنها 5/1 متر مربع چم كوتاه نشده مي‌تواند به اندازه نياز يك انسان در سال اكسيژن توليد كند.
 
جذب گرد و غبار
درختان به سبب پراكندگي شاخ و برگ خود بر تمام زوايا و سطوح يك گردگير عمل مي‌كنند و طي بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص گرديده است كه يك هكتار فضاي سبز كه حدود 200 درخت‌ در آن كاشته شده باشد تا 68 تن گرد و غبار را در هر بارندگي جذب مي‌كند.
- توليد فيتوسيند
درختاني مانند گردو، كاج، فراو، بلوط، فندق، سروكوهي، اكاليپوس، سرو، افرا، زبان گنجشك و داغداغان از خود ماده‌اي به نام فيتوسيند توليد مي‌كنند كه بر بسياري از باكتريها و قارچ‌هاي تك سلولي و برخي از حشرات ريز كشندگي دارد و در عين حال توليد چنين مواردي توسط درختان بر روي انسان اثر فرح بخشي دارد. تعديل بين دو نيمكره مغز را به خوبي برقرار مي‌سازد و حالت آرام بخشي را در انسان ايجاد مي‌كند.
- كاهش آلودگي صوتي:
قدرت صداگيري انواع مختلف درختان تفاوت چنداني با يكديگر ندارند. بلكه بافت باز با متراكم بودن آنها حائز اهميت است. به علاوه درختان دائمي و هميشه سبز در تمام مدت سال به صورت يكنواخت صدا را كاهش مي‌دهد در صورتي كه درختان خزان پذير تا وقتي برگهاي آنها خزان نكرده قادر هستند صداهاي بيشتري را بگيرند. به علاوه از كشت درختان بلند و دامنه كشت وسيع‌تر نتايج بهتري حاصل گشته است. افزودن بر اين تراكم بوته‌هاي كاشته شده بايد كاملاً از سطح زمين رو به بالا ادامه يابد.
امواج صدا بر سطوح سخت مثل آسفالت و سيمان سريع‌تر عبور مي‌كند ولي بر سطوح نرم مانند چمن يا هر گونه پوشش گياهي ديگر صداگيري مي‌شود. بنا به مطالعات انجام شده هر 33 متر عرض بخش پوشيده از گياه 7 دسي بل صدا را مي‌كاهد. هم چنيني گفته شده كه يك پرچين سوزي برگ به عرض 1 متر 4 دسي بل فركانس صدا را پايين مي‌آورد.  
در مورد شهرها و درون شهرها براي كاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي مي‌توان اقدامات زير را انجام داد:
1-حفظ واحدهاي معين ميان كاربريهاي بالقوه و آلاينده و محدوده‌هاي حساس به آلودگي‌ها هوا و آلودگي صوتي.
2- پيش‌بيني يك حريم حفاظتي سبز ميان واحدهاي بالقوه آلاينده و محدودهاي حساس به آلودگي هوا و آلودگي صوتي.
3- در صورتي كه حساسيت كاربريهاي واقع در فاصله 50 متري از لبه خيابان نسبت به آلودگي صوتي زياد نباشد، مي‌توان دو رديف پرچين و در ميان آن يك رديف درختكاري احداث كرد.
- حساسيت كم كاربري نسبت به آلودگي صوتي
4- احداث فضاي سبط اگر با توجه به شرايط اقليمي، جهت باد و سرعت آن مكانيابي و مطرح شود، بازهي زيست اقليمي بالا خواهد داشت.
5- اگر كاهش شديد بارآلودگي ضروري باشد مي‌توان خاكريزي، به ارتفاع حداقل 2متر ايجاد كرده بر روي آن فضاي سبز احداث نمود.
نقش فضاي سبز در جذب پرتوها و ذخيره انرژي
اشعه‌هاي نور خورشيد در طيف‌هاي ماوراي بنفش و مادون قرمز با طولي  موجهاي بلند وقتي  به سطح زمين برخورد مي‌كنند در نواحي شهري بخصوص در سطوح آسفالت و ساختمانها و زمينهاي خالي به گرما تبديل شده و درجه حرارت شهرها را بالا مي‌برد ولي همين پرتوها پس از برخورد به فضاهاي سبز جذب درختان شده و با عمل فتوسنتز درختان به انرژي جنبشي تبديل شده و باعث رشد درختان و پوششهاي گياهي ‌مي‌شود. بر همين احساس آرامشي كه در سايه درختان به انسان دست مي‌دهد مربوط به جذب همين پرتوهاست. در واقع درختان مي‌توانند 9 درصد انرژي خورشيدي را در تابستان جذب كنند و گرماي واضحي ساختمانها را كاهش دهند. همچنين اثر تعديلي درختان و فضاي سبز  روي دماي شهرها باعث كاهش در مصرف انرژي لازم جهت سرمايش و انتشار گازهاي گلخانه متصادعد شده از واحدهاي مبدل انرژي مي‌گردد.
 
تأثير هيدرولوژيك و جذب برگاب
توسعه مناطق شهري باعث افزايش سطوح غير قابل نفوذ آب مي‌گردد به عنوان مثال افزايش سطوح پاركينگ، جاده‌ها و خيابانها و ساختمانها همگي نشان دهنده افزايش مساحت زمينهاي غير قابل نفوذ نسبت به سطوح پوشيده از گياهان مي‌باشد.
در چنيني شرايطي جذب آب در خاك كاهش يافته و در نتيجه بارندگيها، جريان آبي موجب بروز سيل و ساير مشكلات مي‌شود افزايش پوشش گياهي در شهرها و حومه‌هاي آنها مي‌تواند به طور موثري در مسائل هيدرولوژيك ناشي از توسعه شهري موثر باشد. گياهان از طريق جذب، ذخيره و استفاده از آب نقش موثري را در چرخه آب به عهده دارند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود گزارش کارآموزی آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز

word قابل ویرایش
49 صفحه
21700 تومان
گزارش كارآموزي آفات و بيماري گياهان – نگهداري فضاي سبزمحل كارآموزي: پارك جمشيديه تحت پوشش ناحية 4 زمان بهره برداري 1359- نحوه آبياري پارك: به صورت باراني – نهري- وضعيت كفپوش خيابانهاي پارك به صورت سنگفرش- وضعيت روشنايي پارك: پروژكتور – پايه چراغn150 – تعداد شعله 120- مصرف برق ماهيانه «kwh»- مساحت پارك 6900 2m ...

دانلود مقاله اهمیت فضای سبز و رابطه آن با محیط زیست

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
فهرست:1- اهمیت فضای سبز و رابطه آن با محیط زیست2- احداث پارک به منظور بهسازی محیط زیست و موارد مصرف گیاهان3- از انتخاب زمین تا احداث فضای سبز - انتخاب مکان مناسب- بازدید از زمین و نقشه برداری- تجزیه و تحلیل مکان- تجزیه و تحلیل نیازهای افرادی که بیشتر از آن مکان استفاده می کنند- انتخاب بخش های مختلف مجموعه فضا ...

مقاله تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه چای ترش Hibiscus sabdariffa بمنظور استفاده گیاهان داروئی در فضای سبز شهری

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه چای ترش Hibiscus sabdariffa بمنظور استفاده گیاهان داروئی در فضای سبز شهری چکیده: یکی از راهکارهای مهم که جایگاه ویژهای نیز در ایجاد فضای سبز دارد، استفاده از گیاهان بومی است. و بکارگیری پتانسیلهای موجود این گیاهان خصوصاً گیاهان داروئی که از جنبه ظاهری نیز زیب ...

مقاله جداره سبزجایگاه آن در طراحی فضای شهری معاصر

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
جداره سبزجایگاه آن در طراحی فضای شهری معاصر   چکیده باتوجه به تاثیراتی که جدارهسبز چه از نظر محیطزیستی در مقیاس کلان شهری و چه در مقیاس خرد دارد، نیاز به بررسی این سیستم در راستای بهرهمندی از حداکثر مزایای آن جهت بهبود شرایط محیط زندگی شخصی و عمومی در مقیاس شهری میباشد. جهت رسیدن به مقصود از طریق مطالعات ک ...

مقاله جایگاه فضای سبز شهری درجذب گردشگر با رویکرد به اکوتوریسم پایدار ( نمونه موردی میدان نقش جهان اصفهان )

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عنوان:جایگاه فضای سبز شهری درجذب گردشگر با رویکرد به اکوتوریسم پایدار(نمونه موردی میدان نقش جهان اصفهان) چکیده: شهرها، به عنوان یکی از مهم ترین میراث های تمدن بشر از جمله اصلی ترین مقصد های گردشگری به ویژه گردشگری فرهنگی و تاریخی به شمار می آیند ، از همین رو گردشگری شهری به عنوان یکی از اشکال گردشگری چه برا ...

مقاله ارزیابی میزان تحقق کاربریهای آموزشی ، بهداشتی و فضای سبز طرح تفصیلی شهر بجنورد

word قابل ویرایش
35 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده رشد سريع شهرنشيني ورشد کالبدي ناموزون شهرها از چند دهه قبل سبب شده است که مسئولين به چاره انديشي و تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري براي شهرهاي مختلف افتند. عليرغم اين که بيش از چهاردهه از تجربه طرح هاي توسعه و عمران شهري در ايران ميگذرد؛ اين طرح ها در رسيدن به اهداف خود موفق نبوده اند. در پژوهش حاضر سعي ...

مقاله ارزیابی میزان تحقق کاربریهای آموزشی ، بهداشتی و فضای سبز طرح تفصیلی شهربجنورد

word قابل ویرایش
35 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده رشد سريع شهرنشيني ورشد کالبدي ناموزون شهرها از چند دهه قبل سبب شده است که مسئولين به چاره انديشي و تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري براي شهرهاي مختلف افتند. عليرغم اين که بيش از چهاردهه از تجربه طرح هاي توسعه و عمران شهري در ايران ميگذرد؛ اين طرح ها در رسيدن به اهداف خود موفق نبوده اند. در پژوهش حاضر سعي ...

مقاله جایگاه گیاهان پرچین و هرسپذیر در طراحی و منظرسازی فضای سبز شهری

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: امروزه گیاهان پرچین و هرسپذیر بدلیل کاربردهاي بیشماري که در منظرسازي فضاي سبز شهري ایفاء میکنند، مورد توجه طراحان زیباسازي فضاي سبز می باشند. اگرچه بهره گیري از درختچه هاي پرچین در اغلب نواحی کشور منحصر به تعداد انگشت شماري از عناصر گیاهی معروف همچون "ترون"، "شمشاد" و "مورد" میباشد، با این حال بواسطه ...