دانلود مقاله حافظه فعال و هوش

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

حافظه فعال و هوش

بحث آکرمن ، بیر و بویل ( ۲۰۰۵ ) در مورد همبستگی و ارتباط مابین هوش و حافظه فعال
کلوس آبرر : دانشگاه پوتسدام – اولیور ویلهلم : هامبولت برلین – رالف شوانر : دانشگاه ویلهلمز – مارتین – هنز : دانشگاه ماگ برگ .
بر اساس یک آنالیز داده های متغیر منطقی ، همبسته های جفت مابین عملکرد های حافظه فعال و اندازه گیری های توانایی شناختی قرار دارند

.
پی . ال . آکرمن – ام – ای . بیر و ام . او بویل ( ۲۰۰۵ )
بیان می دارند که حجم حافظه فعال (WMC ) در کمتر از %۲۵ از آن واریانس مرتبط با هوش عمومی و همراه با توانایی استدلالی سهیم می باشند . در این بحث محققان در این مورد می گویند که این داده های متغیر به سبب کمبود های متعدد شیوه شناختی و تعصبان خاص کمتر ارزیابی می شوند .

یک آنالیز دوباره از گزارش آکرمن از شیوه های آماری بر شرح g وWMC که به نحوه خیلی زیادی به هم همبسته می باشند استفاده می کند . در یک سطح ادراکی ، نویسندگان متذکر می شوند که WMC باید به عنوان یک ساختار توضیحی برای توانایی های ذهنی مورد بررسی قرار گیرد . نظر های حافظه فعال مدعی نمی شوند که WMC یک شکل همسانی را با عوامل هوش تشکیل

دهند . اما آن یک پیشبینی کننده بسیار قوی ا توانایی استدلالی می باشد و جریان سیال هوش را به طور کلی پیش بینی می کند . آکرمن ، بایر و بویل سعی دارند تا تلاش بی باکانه خودشان در کسب جمع آوری یک مجموعه ای از یافت ها که مابین اندازه گیری های حجم حافظه فعال ( WMC ) و تستهای توانایی شناختی همبسته می باشند ستایش کنند . با وجود این آنالیز ها و تفسیر این یافته ها نسبتاً ناقص می باشد و نسبتاً بر پایه تعصب می باشد . ما استفاده می کنیم که

مقاله این محققان تعبیری غلط از مفهوم نظری همبسته های مابین اندازه گیری های فعلی WMC و تستهای هوش و دیگر تستهای توانایی می باشد . در بحث ما ، ما ابتدا مشکلات شیوه شناختی را همراه با آنالیز داده های متغیر آکرمن متذکر می شویم . در بخش دوم این بحث ، ما از قائده نظری آن ارتباط در مفهوم تلاش هایی برای درک ماهیت طبیعی هوش صحبت می کنیم .
موضوعات شیوه شناختی : همبستگی مابین WMC و هوش چه است ؟

هدف آکرمن از آنالیز داده های متغیر آن بود که برآورد هایی از همبستگی های مابین ساختمان WMC و ساختار های مختلف توانایی شناختی ارائه کند .
این شیوه داده های متغیر از آن نوشته این محققان دقیقاً بیان می شود که این ها قصد دارند تا همبستگی های فوق الذکر کم ارزش جلوه بدهند . ما نشان دادیم که شیوه آنها شامل عواملی می باشد که همبستگی های برآوردی تنزلی متعصابه باشند . و فواصل اعتمادی بین آنها بسیار اندک می باشد .

« گزینش وظیفه »
یک چنین فاکتوری انتخاب عملکرد های وظیفه ای برای ارئه در WMC می باشد . معیار های نتیجه گیری که از الگوی آکرمن استفاده می کنند مبهم می باشند . متن مقاله پیشنهاد می کند که عملکرد های وظیفه ای حافظه فعال ، الگو های عملکردی دوگانه ای می باشند که با عملکرد

حافظه کوتاه مدت که همراه با یک فرایند عملکردی می باشد مرتبط می باشند . با وجود لیستی از مقاله الحاقی این محققان شامل آن عملکرد هایی می باشند که با این شرح هماهنگ نمی باشد ( برای مثال تست آماری تولید تصادفی استار ) . با وجود این شرح عملکردی ، هر وظیفه ای که محققان اصلی در یک عملکرد WMC شرح داده اند شامل می شود . احتمالاً هیچ معیار گزینشی منصفانه ای دیگر وجود ندارد . بنابراین آکرمن بحث می کند که هیچ انتخابی مگر این که عملکرد ها توسط برچسب های این محققان انتخاب شود وجود ندارد . علی رغم این موضوع نتیجه آن است که آنالبیز داده های متغیر که روند پیشرفت در تایید ساختمان WMC در بیش از دو دهه گذشته

انگاشته شده است . برای مثال کار گروهی ما شامل تولید تصادفی و تست آماری استار در یک روند مطالعاتی می باشد تا تجربه تایید ساختاری مطالعات این محققان بدست آید . این شیوه ما آن دو عملکرد هایی که از شاخص های قابل تردید WMC می باشند که سهم کمتری از واریانس تولید تصادفی همراه با دیگر وظایف WM می باشد به وجود آورند . و تست آماری استار در یک فاکتوری جداگانه یک ترکیبی از عملکرد های اجزایی را ( بدین معنی که نظارت بر فرایند های اصلی وجود دارد . ) و فرایند سرعت می باشد منعکس می کند . تحقیق بعدی شکل عملکرد های اجزای

یک یا چند فاکتور که پیش بینی کننده های عالی توانایی استدلالی WMC می باشند منعکس می کند . در حالی که فاکتوری که عملکرد های اجزای عملکرد های و سرعت را منعکس می کند یک پیش بینی کننده خوب برای سنجش سرعت روانی می باشند اما آن توانایی استدلالی را توجیح نمی کند .

بنابراین ما حال یک تصویر پاک تری از WMC به عنوان یک ساختمان حافظه ای دارا می باشیم به طوری که ما دلایلی برای بازگشت به گذشته را دارا باشیم تا از آن وظایفی که به حد کافی ساختمان WMC را اندازه گیری نمی کند صرف نظر کنیم . بویژه بعضی از وظایف طراحی شده اند تا عملکرد های اجزایی را اندازه گیری کنند . چنین عملکرد هایی که آنالیز های داده های متغیر آکرمن را شامل می شود بر پایه برآورد متعصبانه همبسته WMC و تنزل و استدلالی و برآورد های آن محققان از همبسته WMC و سرعت صعودی می باشد .

آنالیز داده های متغیر :
یک مجموعه ثانوی از مشکلات حاصل از الگو و شیوه هایی می باشد که برای هدایت آنالیز داده های متغیر استفاده می شود . آکرمن ( ۲۰۰۵ ) یک الگو تاثیر ثابت را مفروض می دارد . فرض با انتخاب این الگو انتخاب می شود که آن تمام مطالعات ترکیبی برآوردی از همبستگی یکسان در کل مطالعات می باشد . به طور کلی این فرض به نحو زیادی با تردید مواجه می باشد . و بویژه برای

وضعیت قطعی تردید بیشتری وجود دارد . در این زمان ما در بخش بعد از وظایف مختلف WMC که شکل ترکیبی منابع واریانسی را منعکس می کنند بحث می کنیم .
بنابراین این همبستگی های وابسته همراه با تست های توانایی در کل مطالعات غیر متجانس می باشند . علاوه بر این نمونه مشارکت کننده در طرح تحقیقاتی از جمعیت های مختلفی حاصل می شود و دیگر ویژگی های مطالعاتی احتمالاً به ناهمگنی مقادر تاثیر اضافه می شود . یک الگو

تاثیرات تصادفی برای این وضعیت خیلی مناسب شده اند . نتایج استفاده از الگوی تاثیرات ثابت در زمانی می باشد که یک الگوی تاثیرات ثابت در مراحل چند گانه تصحیح شود ( برای یک بررسی مجدد دیدگاه فکری شوئز ( ۲۰۰۴ ) مشاهده کنید .
اگرچه آن احتمال وجود ندارد که برآورد های میانگین اندازه تاثیر که توسط آکرمن گزارش داده شده است به سبب استفاده از شیوه های الگوی تاثیرات ثابت متعصبانه باشد ، فواصل زمانی مطمئن در زمانی که ناهمگنی در کل مطالعات متداول می باشد خیلی محدود می باشد .
علاوه بر این عرض های فواصل زمانی مطمئن همچنین به سبب شیوه ای که برای تخمین این متغیر های استفاده می کند تا تصحیح را برای توجیح کاهش نپذیرد کم ارزش جلوه می کند . فواصل زمانی مطمئن برای همبسته های اصلاح شده بزرگتر از آن متغیر هایی می باشد که برای

همبسته های تصحیح نشده به کار رود . بنابراین تعدادی از نتایج که توسط آکرمن شرح داده شود بر اساس فواصل زمانی مطمئن غیر تداخلی می باشد که احتمالاً در مانی که در شیوه های

مناسب استفاده می شود . متفاوت می شوند. برای مثال همبسته متوسط مابین عملکرد اصلی شناختی و تست های WM می باشد احتمالاً به نحوی چشمگیر از همبسته متوسط تست های WM و اندازه گیری های عمومی هوش ( g ) فراتر می باشد . واریانس ناخواسته و تعبین خاص وظیفه :

شکل دیگری که به یک بی ارزشی همبستگی مابین WMC و توانایی های شناختی منتهی می شود آن است که هیچ وظیفه واحدی استفاده نمی شود . تا مقدار WMCکه یک شاخص خالص می باشد اندازه گیری کند . وظایف WM در یک ترکیبی از حداقل چهار منابع واریانسی هدفمند مسلماً منعکس می شود که عبارت از :
a) ( : واریانس ساختمان WMC

(b) : واریانس خاص الگوی وظیفه ای ( برای مثال عملکرد های دوگانه حافظه و پردازش حافظه ، وظیفه جاری حافظه ، وظیفه تشخیصی کوتاه مدت ، وظایف انتگرال گیری وابسته )
(c) : واریانس وابسته به حجم
(d) : شیوه واریانسی ( برای مثال ارزیابی بر اساس محاسبه کامپیوتر – محدودیتهای زمانی مدیریتی )
بعد ها منابع مقیاسی ناخواسته واریانسی که معمولاً همبستگی با متغیر های اندازه گیری شده داشت کاهش یافت ( بدین معنی که همچنین در زمانی اینها بر متغیر های مقیاسی تاثیر نگذاشته اند . )

برای اینکه اینها منابع هدفمند واریانسی می باشند تاثیرشان با صحت الگوی کاربردی تخفیف مدت آکرمن تصحیح نمی شود . یک شیوه که تاثیر واریانس ناخواسته را محدود می کند دستیابی به WMC می باشد که یک باطری عملکردی آن ، در وظیفه متفاوت برای تعادل با الگو ها ، حجم ها و شیوه ها انتخاب شود . ایده آل ترین شیوه آن است که به یک رو دیگری نزدیک شویم که دوباره

ناخواسته می تواند از طریق جمع آوری در سطح متوسطی بدست آید . یک تعداد از مطالعات که در آثار علمی وجود دارد که با لنسبه ما را به هدف نزدیک می کند . این امر مفید می باشد که متذکر کی شویم که در ۳ تا ۴ مطالعه تحقیقاتی ، فاکتور های WM برای واریانس توانایی استدلالی یا هوش سیال عمومی نسبت به برآورد آکرمن بسیار گسترده تر می باشد .
( استثنا در اینجاست که لیکن فقط از وظایف پردازشی – ذخیرشی حافظه برای اندازه گیری WMC استفاده کرد . )
در یک آنالیز دوباره که حاصل از دو مطالعه تحقیقاتی بود چگونگی همبستگی بدست آمده مابین اندازه گیری های WMC در یک جنبه افزایش یافت . و در جنبه دیگر توانایی استدلالی و هوش عمومی به عنوان سطحی از جنبه WMC افزایش یافت . وظایف فردی همچون فاصله خواندن یا فاصله محاسباتی همبستگی هایی با مقیاس های هوش در یک رنجی که توسط آکرمن شرح داده شده است دارا می باشد . در اولین سطح الگو انباشت آبرور ، ترکیباتی از وظایف که شکل گرفته بود عملکرد یکسان WM را ( حافظه انگیزشی و پردازش حافظه یا انتگرال گیری نسبی ) با همان حجم اندازه گیری کرد . ( شفاهی – عددی یا فاصله ای ) این ترکیبات همبستگی هایی با هوش از رنج حدودی ۵۰ تا ۶۹ دارا می باشد .

در یک سطح ثانوی از مرحله انباشت محققان یک ترکیبی از WMC واحد که هم عملکرد ها و هم حوزه های حجمی را دوباره ارائه می کند ایجاد می کنند . این ترکیب با مقیاس های رنجی ۶۶ تا ۷۷ هوش همبسته می باشد . آکرمن از قابلیت های انباشتی حافظه آگاه بود . اما این محققان به نحوی گسترده به ارزیابی شان از همبستگی مابین WMC و توانایی های ذهنی که این ها بر

اساس برآورد های گسترده همبستگی های مابین وظایف فردی WM و نتایج تست توانایی شکل گرفته بودند بی اعتنا بودند . در حالی که فرضیه هایی که این محققان ارائه کردند قصد داشتند تا فرمول سطح ساختار ها ، آنالیز این داده های اطلاعاتی که بر اساس شاخص فردی متمرکز است را مورد استفاده قرار میدهد.

« الگو های معادله ساختاری »
یک شیوه پیچیده تر آن است که شاخص های انباشتی که در الگوی معادله ساختاری بکار برده می شود استفاده شود . این شیوه می تواند شدت ارتباط مابین متغیر های ساکن که مفروض می باشد تا ساختار های مفیدی را دوباره ارائه کند برآورد می کند . شکل متغیر های ساکن ( پنهان ) به عنوان دلایلی می باشند تا واریانس های متغیر که ما بین این شاخص ها می باشن

د شرح دهند . واریانس های متغیر دارای ارتباط مابین تمام شاخص های موجود می باشند و قصد دارند نا محدودیت های قطعی در زمانی که توانایی کاربرد SEM ارتباط متغیر های پنهان را قادر می سازد مشخص کند . آکرمن تلاش دارد تا این شیوه را بکار برد تا یک همبستگی تصحیح نشده نیمه مستقلی از این آنالیز های داده های متغیر برآورد کند .

تست بحران فرضیه ای که حاصل از WMC و g می باشد . ساختمان های نا همگن آنها الگوی آکرمن هستند .
بنابراین ما دوباره داده های اطلاعاتی آکرمن که در جدول ۴ آنالیز شده اند و الگو های آنها که با بارگذاری های فاکتور نامحدود مناسب می باشد و استفاده از نرم افزاری برای تحقق اجزای یک برآورد محدود الگوریتمی که به نحوی مناسب مارتکسی های همبسته را آنالیز می کرد را بکار برد

یم . علاوه بر این ما همبستگی ما بین WMC و یک فاکتوری که در درون یک مسیر غیر مستقیم بود تغییر دادیم . نمونه مخصوص مان که در زیر بحث می شود در این الگو برآورد پارامتر استاندارد شده برای همبستگی ما بین متغیر های پنهان به طور قطعی مشخص شده منعکس گردید .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد