دانلود مقاله حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان


چکیده مطالب
نویسندگان کنترل تعادل در کودکان را از دید پیشرفت در مهارتها بیان مینمایند و ارتباط بین مهارتهای حرکتی و ارادی خاص و کارکرد تعادل حرکتی و ایستائی را آزمایش کرده اند. 50 کودک 11 تا 13 ساله زیر آزمایش تعادل با یک پا ایستادن روی یک سطح صاف قرار گرفتند. کنترل وضعی در حالت حداکثر تغییرات مرکز تعادل یا مرکز ثقل در جهات قدامی – خلفی بدن و میانة بدن بررسی شد. با نگاه ساده و توصیفی و انتخاب زمانهای واکنش اختیاری و توجه بدون وقفه، هماهنگی دیداری

حرکتی، حسی خبثی و عمق موارد ادراکی و اختیاری همچنین در یک سری از آزمایشات حرکتی – ارادی مشخص گردید. آنالیزهای ارتباطی آشکار کرد که تعادل در وضعیتهای مختلف حرکتی با توانائی درک و روند اطلاعات دیداری ارتباط دارند که در کنترل تعادل بر پایه واکنش منفی (فیربک) مهم هستند. از طرف دیگر وقتی در وضعیتهای تعادل حرکتی به سیستم کارهای دیگری اضافه یا

تحمیل میشود، توانائی پاسخ به از دست دادن تعادل مفصل ران و دور شدن و نزدیک شدن آن از بدن برای بدست آوردن یا حفظ کردن تعادل با سرعت حرکات عکس العملی ارتباط دارد و پیشنهاد می شود که روش کنترل واکنش مثبت نزولی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، درست مانند بزرگسالان، بچه های 11 تا 13 ساله توانائی آن را دارند که روشهای تعادلی متفاوتی را انتخاب نموده و پیش بگیرند (واکنش منفی فیربک یا واکنش مثبت فیرفوروارد یا هر دوی آنها) البته به تناسب اجباری که در انجام کار خاصی دارید.


لغات کلیدی : تعادل، فیربک در مقابل فیرفوروارد کنترل، مهارتهای حرکت ارادی
کنترل وضعی به طور نزدیکی با توانائی درک صحیح از محیط در طی سیستم های حسی جنبی درست هماننذ پردازش مرکزی و تحریکات حساب شدة درونی بدن، دیدن، و اطلاعات دهلیزی مغز در سطح سیستم مرکزی اعصاب (CNS) ارتباط دارد. این توانائی به (CSN) این قدرت را میدهد که تشدید و تخفیف فعالیت ماهیچه ای را بکار برد و این کار لازم است تا تعادل بدن حفظ شود (…Lajoie , Teasdale 1992) اگر چه مدارک قابل توجهی در مورد مهم بودن توانائی سازماندهی

سیستم حسی در بدن کودکان برای تعادل وجود دارد (Assaiante , Amblard 1992 ......) طبیعت حقیقی آن مکانیزمها در مورد پیشرفت در مهارتها هنوز به خوبی تحقیق و تفحص نشده اند. تمرکز در بیشتر تحقیقات روی واکنش های وضعی به دیدن و اختلالات تحریکی درونی بدن بوده است (..... Assaiante سال 1992 و....) و یا تعارض وضعیتهای حسی که توسط ترکیبی از دو مورد مثل الگوهای حرکت در فضای متحرک و غیره حاصل میشود . (Sveistrop 1996 .....)


از طرف دیگر هم محققان و هم پزشکان کلینیک تکیه بر مقیاسهای کیفی در انجام حرکات مثل آزمایشات Bruininks – Oseretsky برای مهارتهای حرکتی یا داشتن مهارتهای حرکتی (1988 ............. Werber ) برای تعیین پیشرفت مهارت و تعادل در کودکان دارند. اگر چه آن مقیاسها برای درک یک بخش عمده از کارها در مقایسه با قواعد مرسوم برخوردارند هیچ بینشی در مورد چگونگی اینکه شخص از مهارتهای حرکتی و ادراکی خود استفاده کند تا کارهای تعادل حرکتی یا ایستائی را پیش بینی نماید، در اختیار ما نمی گذارد. در تحقیق حاضر ما سعی کرده ایم کنترل تعادل را در کودکان از دید پیشرفت مهارتی نشان دهیم و بفهمیم چگونه مهارتهای ارادی و حرکتی با انجام تعادل حرکتی و ایستائی رابطه دارند.


قبل از در نظر گرفتن سهم مهارتهای حرکتی و ارادی در کنترل تعادل انسان باید مسئله روشهای مختلف مورد استفاده در CNS را به خاطر حفظ تعادل در رابطة با طبیعت موضوع که حرکتی باشد یا ایستائی در نظر بگیرد. به عنوان مثال ایستادن در حالت آرام گفته میشود که توسط فیربک حسی بر پایة سیستم حلقة بسته صورت می گیرد (1976 Nashner) که در آن مرکز فشار پا در فازی

حرکت می کند که مرکز ثقل وجود دارد. (1998 Winter ....) سنجش بینائی و تحریکات بوجود آمده از داخل بدن برای آن کنترل لازم هستند (1996 .......... Massion) . اهمیت اثرات بینائی در حفظ ژست ایستاده بدن به خوبی شناخته شده است. بخصوص در کودکان که از آن برای ایجاد شمائی از وضعیت بدن در ایستادن بهره می برند. (1987 .......... Gallahrve ) بخصوص در کودکان که از آن برای ایجاد شمائی از وضعیت بدن محاسبه و پردازش می شود و در سطح مرکزی سیستم عصبی تا آنجائی این کار ادامه پیدا می کند تا منتهی به ژست ساکن و ایستاده شوند (2000 …. Jeka ) از طرف دیگر تعادل در موارد و حالات حرکتی به کنترل فید فوروارد که قبلاً ذکر شد نیاز دارد (1998 ....Horak ) با کنترل فید فوروارد، اختلالات وضعی قابل پیش گوئی هستند و پیش بینی هائی که به تنظیمات ژست بدن در حالت انتظار یا ساکن (APAS) می انجامند که به حرکت کننده این

توانائی را میدها که پابرجا و متعادل باقی بماند (1992 Massion ) . اینجاست که کنترل تعادل از یک طبیعت قابل انعطافتری در رابطة با توانائی انتقال سریع اختلالات تحریکات داخلی بدن یا مراکز دهلیزی مغز به واکنشهای مفید حرکتی، دارا میباشد، یعنی یک توانائی که به واکنش عملی مناسب مرتبط است (1986 ..... Lord ) اهمیت موارد شناختی برای ادراه و سازماندهی و محاسبة اطلاعات حسی در دسترس در هر دو حالت حرکت و ایستائی بدن و کنترل وضعیتهای آن همچنین به خوبی تصدیق و تأیید شده اند. (1992 ... Schmidt ) علی رغم این موضوع سهم

متفاوتی که مهارتهائی از قبیل اردة عمقی و ادراکی و زمان واکنش و مهارتهای شناختی از قبیل توجه به کارها و رفتارهای حرکتی و ایستائی دارد به طور رسمی هنوز تحقیق و بررسی به طور عمده روی آنها صورت نگرفته است. به علت اینکه محدودیت در امور برای تعادل حرکتی و ایستائی متفاوت هستند ما این تئوری را میدهیم که به نسبت اینکه آیا محدودیت های عمل، حرکتی یا ایستائی یا در حال سکون باشند، مهارتهای مختلف حرکتی و ارادی میتوانند با تعادل در رابطه باشند که روی مکانیزم های فیربک و فید فوروارد تنظیم تعادل به ترتیب انعکاس مییابند.


انتخاب استراتژی و روش خوب و مفید در هر وضعیت نه تنها به محدودیت های عملی و خواست های محیطی بستگی دارند بلکه تابعی از بلوغ سیستم عصبی و تجارب آن هستند. یک سیستم بر پایة فیربک در کنترل تعادل در نخستین سالهای زندگی بوجود می آید و همانطور که شواهد تجربی نشان می دهد تشدید و تخفیف یا سینژی واکنشهای وضعی که توسط اختلالات حسی تحریک میشوند در ماههای 15 تا 31 اول زندگی کودک شروع میشوند و در مقایسه با آن موارد در بزرگسالان این امور در کودکان به صورت نهفته است.


(1985 ............Shumway ) . از طرف دیگر توانائی یک کودک در بکارگیری کنترل فیدفوروارد و آغاز یک APA برای رسیدن به تغییرات به طور عمده مربوط است به توانائی کنترل وزن و نیروهای متناوب (جزر و مدی) (1999 .... Berger) و برای حرکت دادن سر جدای از بدن (1995 ..... Assaiante ) و مهارتهائی که بعداً تکمیل میشوند، بین 6 تا 10 سالگی اتفاق می افتد. اگر چه حضور رفتار پیشرفته قابل انتظار به موارد خاص و کار مورد نظر بستگی دارد و در طی تمرینات و آموزشها در محیطهای خاص شکل می گیرند (1988 ...... Haas ص 58) به این مربوط میشوند که آیا اختلالات و ناهماهنگی منشأ خارجی دارد و یا از خود شخص سرچشمه می گیرد (1987 .............. Riach )


ما تحقیق حاضر را طوری طراحی نمودیم که بفهمیم آیا بچه های 11 تا 13 ساله قادر به انتخاب روش خوب و مفید تعادلی هستند که به محدودیت های عملی و حرکتی و ایستائی مربوط میشوند، یا نه. توانائی کودک برای انتخاب مکانیزم کنترلی بر پایة فیربک و فیدفوروارد در وضعیتهای متفاوت مهارتهای حرکتی ارادی برای انجام تعادل انعکاس مییابد و ارتباط دارد به اینکه آیا آن کار خاص مربوط به حالت حرکتی است یا ایستاده. بچه ها در یک سری از تمرینات تعادل حرکت و ایستائی شرکت کردند و این در موقعی بود که توسط یک پاروی یک سطح صاف ایستاده بودند و این به ما اجازه میداد که خصوصیات کمی تعادل را بررسی کنیم. سپس آنها را در یک سری آزمایشات حرکتی ارادی شرکت دادیم که زمان واکنش، اراده و ادراک عمقی، توجه متداوم، حس جنبش و اندازه گیری های دیداری حرکتی و هماهنگی آنها در آنها منظور شده بود. ما از یک دیدگاه ارتباطی چندگانه برای تحقیق در مورد تعادل بر پایة طیف بینائی چند عاملی و چند لایه در مهارتهای انتخابی حرکتی، ارادی و فکری نیز سود جستیم.


روش کار :
افراد تحت آزمایش :
پنجاه پسر (سال 7/1 11) داوطلب شرکت در این تحقیق به طور مطلع موافقت کردند. هیچ کدام از پسران اختلالات بالینی مرتبط با بینائی و سیستم مغزی دهلیزی نداشتند و در فعالیتهای ورزشی که در آنها ایستادن با یک پا یا عضو مد نظر باشد شرکت نکرده بودند. در شروع جلسه آزمایش از داوطلبان خواسته شد که پائی را که بیشتر با آن ضربه میزنند را بگویند که کدام پایشان است.
تمامی تمرینات تعادلی که در آنها لازم بود روی یک پا بیاستند روی پائی انجام گرفت، مخالف با پائی که آنها معمولاً از آن برای شوت کردن یا ضربه زدن استفاده می کردند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری - بازداری

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان
تأثير ياددهي مهارت هاي اداره و كنترل رفتار به مادران مضطرب داراي كودكان پيش دبستاني مبتلا به گوشه گيري- بازداريچكيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير ياددهي مهارت‌هاي اداره و كنترل رفتار بر كاهش اضطراب مادران داراي كودكان مبتلا به گوشه‌گيري- بازداري انجام شده است.جامعه آماري در اين تحقيق كليه كودكان پيش دبستاني ...

مقاله در مورد اختلالات مهارتهای حرکتی و ناتوانی های بدنی کودکان و نوجوانان استثنایی

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
اختلالات مهارتهاي حركتي و ناتواني هاي بدني كودكان و نوجوانان استثنايياختلالات مهارتهاي حركتي و ناتواني هاي بدني Physical Disabilities:يك اختلال در توالي رشد و هماهنگي حركتي است و اين در حالي است كه هيچ گونه عقب ماندگي ذهني يا عمومي،اختلال فراگير رشد و يا اختلال عصبي و ناتواني هاي عصبي عضلاني،فلج مغزي و يا اخت ...

مقاله در مورد بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان

word قابل ویرایش
78 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکانپیشگفتار انسان با قبول اینکه پریشانی براو مقدر بوده است به حیات خویش ادامه می دهد . انسان با نگرش به مقدرات و یا درد و رنجهای گریز ناپذیر خود ارزش ها را مورد شناسایی قرار می دهد . بنابراین درد و رنج نیز دارای مفهوم است از دید فرانکل ا ...

مقاله در مورد مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی - حرکتی

word قابل ویرایش
114 صفحه
34700 تومان
مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی-حرکتیفصل اولکلیات پژوهشمقدمهآن جا که پدیده معلولیت در دهه های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است مسائل جانبی آن از جمله نحوه نگرش و برخورد خانواده های دارای چنین فرزندانی نیز محل اعتنا واقع شده است و رابطه کلی خانواده اعم از رابطه پدر و ...

دانلود فایل پاورپوینت نقش تغذیه درپیشگیری و کنترل چاقی کودکان

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعریف اضافه وزن شرایطی است که در آن وزن فرد از مقدار استاندارد آن بر طبق قد تجاوز کند .   چاقی حالتی است که چربی ذخیره در بدن به حد بالایی برسد . که نتیجه آن زیاد شدن وزن بدن میباشد. اسلاید 2 : شيوع براساس آمار سازمان جهانی بهداشت: در سال 2002-19 ...

دانلود فایل پاورپوینت راهبردهای جدید کنترل اضافه وزن و عوامل خطر زای بیماریهای قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نمايه گلايسمي اصطلاحي است که براي توانايي غذاها در افزايش قند خون به کار ميرود. نحوه اندازه گيري نمايه گليسمي به اين شکل است که مقدار مشخصي از ماده غذايي مورد نظر را به فرد داده و در فواصل معين قند خون وي را اندازه ميگيرند. سپس با مقادير به دست آمده نموداري ...

دانلود فایل پاورپوینت راهبردهای جدید کنترل اضافه وزن و عوامل خطر زای بیماریهای قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نمايه گلايسمي اصطلاحي است که براي توانايي غذاها در افزايش قند خون به کار ميرود. نحوه اندازه گيري نمايه گليسمي به اين شکل است که مقدار مشخصي از ماده غذايي مورد نظر را به فرد داده و در فواصل معين قند خون وي را اندازه ميگيرند. سپس با مقادير به دست آمده نموداري ...

دانلود فایل پاورپوینت رشد حرکتی کودکان پری ترم

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعريف كودكان پري ترم خصوصيات كودكان پري ترم بررسي كودكان پري تر م درمان شده با سورفكتنت بررسي ابزارهاي اندازه گيري اجراي حركتي اسلاید 2 : صفات شناختي صفات رفتاري عاطفي خصوصيات كودكان پري ترم صفات يادگيري و اجراي كار مدرسه صفات جسمي مهارت ...