دانلود مقاله حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستاده کودکان

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستاده کودکان

چکیده مطالب
نویسندگان کنترل تعادل در کودکان را از دید پیشرفت در مهارتها بیان مینمایند و ارتباط بین مهارتهای حرکتی و ارادی خاص و کارکرد تعادل حرکتی و ایستائی را آزمایش کرده اند. ۵۰ کودک ۱۱ تا ۱۳ ساله زیر آزمایش تعادل با یک پا ایستادن روی یک سطح صاف قرار گرفتند. کنترل وضعی در حالت حداکثر تغییرات مرکز تعادل یا مرکز ثقل در جهات قدامی – خلفی بدن و میانه بدن بررسی شد. با نگاه ساده و توصیفی و انتخاب زمانهای واکنش اختیاری و توجه بدون وقفه، هماهنگی دیداری

حرکتی، حسی خبثی و عمق موارد ادراکی و اختیاری همچنین در یک سری از آزمایشات حرکتی – ارادی مشخص گردید. آنالیزهای ارتباطی آشکار کرد که تعادل در وضعیتهای مختلف حرکتی با توانائی درک و روند اطلاعات دیداری ارتباط دارند که در کنترل تعادل بر پایه واکنش منفی (فیربک) مهم هستند. از طرف دیگر وقتی در وضعیتهای تعادل حرکتی به سیستم کارهای دیگری اضافه یا

تحمیل میشود، توانائی پاسخ به از دست دادن تعادل مفصل ران و دور شدن و نزدیک شدن آن از بدن برای بدست آوردن یا حفظ کردن تعادل با سرعت حرکات عکس العملی ارتباط دارد و پیشنهاد می شود که روش کنترل واکنش مثبت نزولی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، درست مانند بزرگسالان، بچه های ۱۱ تا ۱۳ ساله توانائی آن را دارند که روشهای تعادلی متفاوتی را انتخاب نموده و پیش بگیرند (واکنش منفی فیربک یا واکنش مثبت فیرفوروارد یا هر دوی آنها) البته به تناسب اجباری که در انجام کار خاصی دارید.

لغات کلیدی : تعادل، فیربک در مقابل فیرفوروارد کنترل، مهارتهای حرکت ارادی
کنترل وضعی به طور نزدیکی با توانائی درک صحیح از محیط در طی سیستم های حسی جنبی درست هماننذ پردازش مرکزی و تحریکات حساب شده درونی بدن، دیدن، و اطلاعات دهلیزی مغز در سطح سیستم مرکزی اعصاب (CNS) ارتباط دارد. این توانائی به (CSN) این قدرت را میدهد که تشدید و تخفیف فعالیت ماهیچه ای را بکار برد و این کار لازم است تا تعادل بدن حفظ شود (…Lajoie , Teasdale 1992) اگر چه مدارک قابل توجهی در مورد مهم بودن توانائی سازماندهی

سیستم حسی در بدن کودکان برای تعادل وجود دارد (Assaiante , Amblard 1992 ……) طبیعت حقیقی آن مکانیزمها در مورد پیشرفت در مهارتها هنوز به خوبی تحقیق و تفحص نشده اند. تمرکز در بیشتر تحقیقات روی واکنش های وضعی به دیدن و اختلالات تحریکی درونی بدن بوده است (….. Assaiante سال ۱۹۹۲ و….) و یا تعارض وضعیتهای حسی که توسط ترکیبی از دو مورد مثل الگوهای حرکت در فضای متحرک و غیره حاصل میشود . (Sveistrop 1996 …..)

از طرف دیگر هم محققان و هم پزشکان کلینیک تکیه بر مقیاسهای کیفی در انجام حرکات مثل آزمایشات Bruininks – Oseretsky برای مهارتهای حرکتی یا داشتن مهارتهای حرکتی (۱۹۸۸ …………. Werber ) برای تعیین پیشرفت مهارت و تعادل در کودکان دارند. اگر چه آن مقیاسها برای درک یک بخش عمده از کارها در مقایسه با قواعد مرسوم برخوردارند هیچ بینشی در مورد چگونگی اینکه شخص از مهارتهای حرکتی و ادراکی خود استفاده کند تا کارهای تعادل حرکتی یا ایستائی را پیش بینی نماید، در اختیار ما نمی گذارد. در تحقیق حاضر ما سعی کرده ایم کنترل تعادل را در کودکان از دید پیشرفت مهارتی نشان دهیم و بفهمیم چگونه مهارتهای ارادی و حرکتی با انجام تعادل حرکتی و ایستائی رابطه دارند.

قبل از در نظر گرفتن سهم مهارتهای حرکتی و ارادی در کنترل تعادل انسان باید مسئله روشهای مختلف مورد استفاده در CNS را به خاطر حفظ تعادل در رابطه با طبیعت موضوع که حرکتی باشد یا ایستائی در نظر بگیرد. به عنوان مثال ایستادن در حالت آرام گفته میشود که توسط فیربک حسی بر پایه سیستم حلقه بسته صورت می گیرد (۱۹۷۶ Nashner) که در آن مرکز فشار پا در فازی

حرکت می کند که مرکز ثقل وجود دارد. (۱۹۹۸ Winter ….) سنجش بینائی و تحریکات بوجود آمده از داخل بدن برای آن کنترل لازم هستند (۱۹۹۶ ………. Massion) . اهمیت اثرات بینائی در حفظ ژست ایستاده بدن به خوبی شناخته شده است. بخصوص در کودکان که از آن برای ایجاد شمائی از وضعیت بدن در ایستادن بهره می برند. (۱۹۸۷ ………. Gallahrve ) بخصوص در کودکان که از آن برای ایجاد شمائی از وضعیت بدن محاسبه و پردازش می شود و در سطح مرکزی سیستم عصبی تا آنجائی این کار ادامه پیدا می کند تا منتهی به ژست ساکن و ایستاده شوند (۲۰۰۰ …. Jeka ) از طرف دیگر تعادل در موارد و حالات حرکتی به کنترل فید فوروارد که قبلاً ذکر شد نیاز دارد (۱۹۹۸ ….Horak ) با کنترل فید فوروارد، اختلالات وضعی قابل پیش گوئی هستند و پیش بینی هائی که به تنظیمات ژست بدن در حالت انتظار یا ساکن (APAS) می انجامند که به حرکت کننده این

توانائی را میدها که پابرجا و متعادل باقی بماند (۱۹۹۲ Massion ) . اینجاست که کنترل تعادل از یک طبیعت قابل انعطافتری در رابطه با توانائی انتقال سریع اختلالات تحریکات داخلی بدن یا مراکز دهلیزی مغز به واکنشهای مفید حرکتی، دارا میباشد، یعنی یک توانائی که به واکنش عملی مناسب مرتبط است (۱۹۸۶ ….. Lord ) اهمیت موارد شناختی برای ادراه و سازماندهی و محاسبه اطلاعات حسی در دسترس در هر دو حالت حرکت و ایستائی بدن و کنترل وضعیتهای آن همچنین به خوبی تصدیق و تأیید شده اند. (۱۹۹۲ … Schmidt ) علی رغم این موضوع سهم

متفاوتی که مهارتهائی از قبیل ارده عمقی و ادراکی و زمان واکنش و مهارتهای شناختی از قبیل توجه به کارها و رفتارهای حرکتی و ایستائی دارد به طور رسمی هنوز تحقیق و بررسی به طور عمده روی آنها صورت نگرفته است. به علت اینکه محدودیت در امور برای تعادل حرکتی و ایستائی متفاوت هستند ما این تئوری را میدهیم که به نسبت اینکه آیا محدودیت های عمل، حرکتی یا ایستائی یا در حال سکون باشند، مهارتهای مختلف حرکتی و ارادی میتوانند با تعادل در رابطه باشند که روی مکانیزم های فیربک و فید فوروارد تنظیم تعادل به ترتیب انعکاس مییابند.

انتخاب استراتژی و روش خوب و مفید در هر وضعیت نه تنها به محدودیت های عملی و خواست های محیطی بستگی دارند بلکه تابعی از بلوغ سیستم عصبی و تجارب آن هستند. یک سیستم بر پایه فیربک در کنترل تعادل در نخستین سالهای زندگی بوجود می آید و همانطور که شواهد تجربی نشان می دهد تشدید و تخفیف یا سینژی واکنشهای وضعی که توسط اختلالات حسی تحریک میشوند در ماههای ۱۵ تا ۳۱ اول زندگی کودک شروع میشوند و در مقایسه با آن موارد در بزرگسالان این امور در کودکان به صورت نهفته است.

(۱۹۸۵ …………Shumway ) . از طرف دیگر توانائی یک کودک در بکارگیری کنترل فیدفوروارد و آغاز یک APA برای رسیدن به تغییرات به طور عمده مربوط است به توانائی کنترل وزن و نیروهای متناوب (جزر و مدی) (۱۹۹۹ …. Berger) و برای حرکت دادن سر جدای از بدن (۱۹۹۵ ….. Assaiante ) و مهارتهائی که بعداً تکمیل میشوند، بین ۶ تا ۱۰ سالگی اتفاق می افتد. اگر چه حضور رفتار پیشرفته قابل انتظار به موارد خاص و کار مورد نظر بستگی دارد و در طی تمرینات و آموزشها در محیطهای خاص شکل می گیرند (۱۹۸۸ …… Haas ص ۵۸) به این مربوط میشوند که آیا اختلالات و ناهماهنگی منشأ خارجی دارد و یا از خود شخص سرچشمه می گیرد (۱۹۸۷ ………….. Riach )

ما تحقیق حاضر را طوری طراحی نمودیم که بفهمیم آیا بچه های ۱۱ تا ۱۳ ساله قادر به انتخاب روش خوب و مفید تعادلی هستند که به محدودیت های عملی و حرکتی و ایستائی مربوط میشوند، یا نه. توانائی کودک برای انتخاب مکانیزم کنترلی بر پایه فیربک و فیدفوروارد در وضعیتهای متفاوت مهارتهای حرکتی ارادی برای انجام تعادل انعکاس مییابد و ارتباط دارد به اینکه آیا آن کار خاص مربوط به حالت حرکتی است یا ایستاده. بچه ها در یک سری از تمرینات تعادل حرکت و ایستائی شرکت کردند و این در موقعی بود که توسط یک پاروی یک سطح صاف ایستاده بودند و این به ما اجازه میداد که خصوصیات کمی تعادل را بررسی کنیم. سپس آنها را در یک سری آزمایشات حرکتی ارادی شرکت دادیم که زمان واکنش، اراده و ادراک عمقی، توجه متداوم، حس جنبش و اندازه گیری های دیداری حرکتی و هماهنگی آنها در آنها منظور شده بود. ما از یک دیدگاه ارتباطی چندگانه برای تحقیق در مورد تعادل بر پایه طیف بینائی چند عاملی و چند لایه در مهارتهای انتخابی حرکتی، ارادی و فکری نیز سود جستیم.

روش کار :
افراد تحت آزمایش :
پنجاه پسر (سال ۷/۱ ۱۱) داوطلب شرکت در این تحقیق به طور مطلع موافقت کردند. هیچ کدام از پسران اختلالات بالینی مرتبط با بینائی و سیستم مغزی دهلیزی نداشتند و در فعالیتهای ورزشی که در آنها ایستادن با یک پا یا عضو مد نظر باشد شرکت نکرده بودند. در شروع جلسه آزمایش از داوطلبان خواسته شد که پائی را که بیشتر با آن ضربه میزنند را بگویند که کدام پایشان است.
تمامی تمرینات تعادلی که در آنها لازم بود روی یک پا بیاستند روی پائی انجام گرفت، مخالف با پائی که آنها معمولاً از آن برای شوت کردن یا ضربه زدن استفاده می کردند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد