دانلود مقاله رویکرد زیست محیطی از دیدگاه ژئوپلیتیک

word قابل ویرایش
5 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

مسایل ژئوپلیتیک زیسترمحیطیراز اواخر قرن بیستم به موضوع اصلیرفعالیترها و نگرانیر ها بین گروهرهایرانسانیرو بازیگران ملیرو فراملیردر سطوح منطقهرایرو جهانیرتبدیل شده است. رمحیط زیست بشریردر سطوح محلی، ملی، منطقه رایرو جهانی دستخوش مخاطرات گردیده است.راین مخاطرات در سه بعد:رکاهش و کمبود منابع، تخریب منابع و آلودگیرمحیط زیست تجلیریافته است .راز دید ژئوپلیتیک، کمبود منابع زیست محیطیریا محروم کردن انسانرها از زیستن در مکان مورد علاقهریرآنرها رقابت و کنش متقابل بین گروهرهایرانسانیرو بازیگران سیاسیردر سطوح مختلف را در پیردارد.راز آنجاییکهر سابقاً، کشورهایر توسعه یافته غربی، بزرگترین مصرف کننده منابع زیست محیطیربودند اما الان، میرتوانرپیشربینیر کرد که در آینده، حکومترهایردر حال توسعه نیز به دلایلیراز جمله افزایش رشد و سطح توسعه یافتگی، نقش مؤثریررا در تأثیر بر اکوسیستمرها ایفا خواهند نمود.راین عملکرد که انعکاسیراز کمبود روز افزون منابع خواهد بود. ربر این اساسراین الگویردر حال ظهور، منازعات ژئوپلیتیکی ررا بر سر منابع زیسترمحیطیر میرتواندرافزایش دهد. راز این رو، در جهان فعلیرتعدادیراز ملترها صرف نظر از نظام حکومتیرو درجه توسعه یافتگی، تمایل و آمادگیرزیادیردر جهت تدوین و تصویب مقررات زیست محیطیربه صورت منطقهرایرو بینرالمللیراز خود نشان میردهند،رزیرا رابطهی رژئوپلیتیک زیست محیطی با مسائلیرهمچون امنیت، تغییرات زیست محیطی، منازعه و تهدیدات و منافع ملیرحکومترها پذیرفته شده است.رمشخص کردن عوامل و اثرات زیست محیطیردر مناطق مختلف جهان، وظیفهرایرهمگانیرو فوریراست.ربهبود و افزایش دانش ارائه واکنشرهایرمناسب به این مشکلات زیست محیطیراز طرف حکومترمداران وظیفهرایرحیاتیراست.

در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-ررتحلیلیرسعیرگردیده از یک سو به بررسیرمسایل ژئوپلیتیک زیست محیطیرپرداخته و از سویردیگر تهدیدات و مسایل امنیتیراین رویکرد را از نظر ژئوپلیتیک بیان میرداریم.

واژههای کلیدی:رژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک زیست محیطی، امنیت زیست محیطی، تهدیدات زیست محیطی.

مقدمه

ررررتمایل جوامع انسانیربه بهرهرکشیراز محیط زیسترو منابع مشترکربه نحویرکه گویا محیط زیست یک منبعر پایان ناپذیر است، از یک سو،رسبب بروز فاجعهرو از سویردیگر،رمنازعات بین حکومترها رارمنجر شده است.ر صنعتی رشدن گسترده کشورها و رشد سریع جمعیت، روضعیت را بهرگونهرای ردیگر رقم زد. رمیرتوان رگفت بهرهربرداریرنادرست منابعرتقرباًیردر تمام مناطق جهان اتفاق افتاده و در اواخر قرن بیستم رنیزراینراثرات تخریبیر محیط زیست، تهدیداتیررا در رسطوح رمنطقهرای رو رجهانی ربرای رکشورها به دنبال داشتهرو امنیترآن ها را به مخاطره انداخته است عکرین,ر,۱۳۸۳ ر-۸۷۵ر۸۷۶لا. ردر این بین امنیت انسان به حفظ رابطه کارآمد میان مردم و محیط طبیعیرآنان بستگیرزیادیردارد. ردر نتیجه تحولات بوم شناختیرجهانی، مسائل زیست محیطیردر متن

-۱ کارشناسیرارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرسرر -۲رکارشناسیرارشد مهندسیرعمران-رمهندسیرمحیط زیست دانشگاه تربیت مدرسرر -۳رکارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتیرر

بحث امنیت به مفهوم گسترده آن در دنیای رمعاصر اهمیت خاصی رپیدا کرده است رعMiller, 67 1995,لا. ر امروزه اقتصادردانان، متخصصان صنعتیرو رهبران سیاسیربر این باورند که،رهمه ملترها باید توسعه آینده اقتصاد جهانی ررا از طریق توسعه تکنولوژیرهای رنوین، تسلط بر بازارها و بهرهوریراقتصاد ملی رکنترل نمایند. رتوسعه بحرانرهایرزیست محیطی رو تبعات آن در زمینه الگوهایرتعامل و همکاری، یا کشمکش بین گروهرها و ابناء بشر و بازیگران سیاسیرعامل اصلیرتوجه ژئوپلیتیک و متخصصان این رشته به مسائل زیست محیطیرشده است و این موضوع به صورت یکیراز مکاتب ژئوپلیتیک سبز۱رنیز تعبیر میرشودرعحافظ نیا،ر۱۳۸۵،ر ۹۰لا.رما در این تحقیق به بررسیراین مسائل زیست محیطیراز دیدگاه ژئوپلیتیک میرپردازیم.رر

روش تحقیق

رررردر این تحقیق با استفاده از مطالعه کتابخانهرای، اینترنتیررو روش توصیفیر–رتحلیلیربه دنبال تبیین مسائل زیسترمحیطیراز دیدگاه ژئوپلیتیک میرباشیم.رسوال اصلیراین تحقیق، این است که از دیدگاه ژئوپلیتیک مسائل زیسترمحیطیربا چه تهدیدات و مسائل امنیتیرمواجه میرباشد؟رر

یافتههای تحقیق مفهوم منابع کاربردی در ژئوپلیتیک

رررراز نقطه نظر تاریخی، دولترهایرصنعتیرو غربیربزرگترین مصرف کنندگان منابع جهان بوده اند. رالبته در آینده، دولترهای در حال توسعه، به دلیل رشد جمعیت و افزایش سطح استفاده از مواد، نقش فزایندهرایررا در تأثیر بر اکوسیستمرهای رزمینی رایفا خواهند کرد. ربنابراین بر اساس این الگوی ردر حال ظهور، درگیریرهایر ژئوپلیتیکیربر سر منابع زیست محیطیرافزایش میریابند.ربر اساس دیدگاه اقتصادردانان کلاسیک غربیرمانند دیوید ریکاردو۱و جان استوارت میلمنابع۲ ذاتاًرکمیاب هستندرعیعنیرمحدود در کمیت و موقعیتلا.رپسررقابت بر سر منابع محدود، آزمونیربرایررشد اقتصادیرکشورها به حساب میرآید.رمنابع را میرتوانربه دو قسمت تقسیم کرد:ر الف-ررمنابع قابل تجدید، ب-ررمنابع غیر قابل تجدیدرعبرادت و شلی،ر۱۳۸۳،ر-۲۴۰ر۲۴۲لا

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 5 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد