بخشی از مقاله


فساد اداري

– مبارزه با فساد اداري – راهبردها وراهكارها
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌امروزه‌‏‎ دارد‏‎ عديده‌اي‌‏‎ و‏‎ گوناگون‌‏‎ اشكال‌‏‎ اداري‌ ، ‏‎ فساد‏‎‌‏‎
بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ توسعه‌‏‎ درحال‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ مشكلي‌‏‎
و‏‎ گذشته‌‏‎ كشورها‏‎ مرزهاي‌‏‎ از‏‎ زمان‌ ، ‏‎ گذر‏‎ پديده‌با‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
.مي‌شود‏‎ پيچيده‌‏‎ روزافزوني‌‏‎ به‌طور‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ ماهيتي‌فراملي‌‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎
وجوددارد؟‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ براي‌‏‎ وكاري‌‏‎ ساز‏‎ و‏‎ آياروش‌

‏‎
مي‌دارد‏‎ بيان‌‏‎ فساداداري‌‏‎ مختلف‌‏‎ جوانب‏‎ بررسي‌‏‎ ضمن‌‏‎ مي‌خوانيد‏‎ كه‌‏‎ مقاله‌اي‌‏‎
از‏‎ طبيعتا‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ همكاري‌بين‌المللي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎ تضعيف‌‏‎ كه‌‏‎
منتخبي‌‏‎ نوشته‌‏‎ اين‌‏‎ آنكه‌‏‎ پاياني‌ ، ‏‎ نكته‌‏‎است‌‏‎ خارج‌‏‎ دولت‌‏‎ چند‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ عهده‌‏‎
و‏‎ جرم‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ كنگره‌‏‎ نهمين‌‏‎ گزارش‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎
.شده‌است‌‏‎ ترجمه‌‏‎ بشارت‌‏‎ حجت‌الله‌‏‎ آقاي‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ مجرمين‌‏‎ اصلاح‌‏‎

مقالات‌‏‎ سرويس‌‏‎

در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ محافل‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎ تعريف‌‏‎.كليات‌‏‎ و‏‎ تاريخچه‌‏‎.‎
به‌نظر‏‎ اكنون‌ ، چنين‌‏‎ هم‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ سالها‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎
معني‌‏‎ بدين‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ ريشه‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ مي‌انديشند‏‎ آن‌‏‎ شيوع‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎
در‏‎ يا‏‎ و‏‎ كرد‏‎ معني‌‏‎ كلمه‌‏‎ جامع‌‏‎ مفهوم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎


اما‏‎ است‌‏‎ متعدد‏‎ مورد‏‎ دو‏‎ هر‏‎ بر‏‎ دال‌‏‎ دلايل‌‏‎ البته‌ ، ‏‎ آن‌؟‏‎ محدود‏‎ مفهوم‌‏‎
قابل‌‏‎ توصيف‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ترازو‏‎ كفه‌‏‎ سريع‌ ، ‏‎ اقدام‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ درخصوص‌‏‎ عيني‌‏‎ تدابير‏‎ كشف‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ كه‌‏‎ فهمي‌‏‎
.مي‌آورد‏‎ پايين‌‏‎ گردد‏‎

آن‌‏‎ بهتركردن‌‏‎ و‏‎ گرديد‏‎ ارائه‌‏‎ سال‌ 1931‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تعاريفي‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
الفاظ‏‎ قالب‏‎ در‏‎ ژسنتوريا‏‎.‎ژ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تعريفي‌‏‎ مي‌نمايد‏‎ دشوار‏‎ بس‌‏‎ كاري‌‏‎
قدرت‌‏‎ از‏‎ غيرقانوني‌‏‎ استفاده‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎:كرد‏‎ عنوان‌‏‎ ذيل‌‏‎
.است‌‏‎ شخصي‌‏‎ نفع‌‏‎ براي‌‏‎ دولتي‌‏‎ وزراي‌‏‎ نوزدهمين‌كنفرانس‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ دادگستري‌‏‎ وزير‏‎ گزارش‌‏‎ براساس‌‏‎ مالت‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ والتا‏‎ درايالت‌‏‎ اروپا‏‎ شوراي‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎) اروپا‏‎ دادگستري‌‏‎


GME اداري‌‏‎ فساد‏‎ منظوره‌‏‎ چند‏‎ گروه‌‏‎ (گرديد‏‎ برگزار‏‎ ژوئن‌ 1994‏‎ و 15‏‎ در 14‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ زير‏‎ اصلاح‌پذير‏‎ و‏‎ موقت‌‏‎ تعريف‌‏‎ (‎فرانسه‌‏‎ كلمات‌‏‎ نخست‌‏‎ حروف‌‏‎ با‏‎)‎
چند‏‎ گروه‌‏‎)‎ GME كه‌‏‎ چنان‌‏‎ آن‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎:نمود‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎
هرگونه‌‏‎ يا‏‎ رشوه‌خواري‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ مي‌كند‏‎ استدلال‌‏‎ (‎اداري‌‏‎ فساد‏‎ منظوره‌‏‎
كه‌‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ يا‏‎ دولتي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ مسئول‌‏‎ افراد‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ رفتار‏‎


عامل‌ ، ‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ خصوصي‌‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎ مشاغل‌‏‎ در‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ وظائف‌‏‎ نقض‌‏‎ موجب‏‎
برقرار‏‎ ارتباط‏‎ ناشايست‌‏‎ امتيازات‌‏‎ كسب‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ غيرمستقيم‌‏‎ يا‏‎ مستقيم‌‏‎
تعريف‌‏‎ همين‌‏‎ نيز‏‎ هشتم‌‏‎ كنگره‌‏‎ شماره‌ 7‏‎ قطعنامه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎مي‌كند‏‎
.باشد‏‎ داده‌‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎ از‏‎
قدرت‌‏‎ انحصاري‌كردن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ داشتن‌مسئوليت‌‏‎ بدون‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ به‌‏‎ نمودن‌‏‎ اقدام‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎
اخذ‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎ كارمندان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معني‌‏‎ بدان‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎
به‌‏‎ انديشي‌‏‎ جزم‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ عمل‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ خدمت‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ درقبال‌‏‎ امتيازات‌‏‎


اينكه‌‏‎ و‏‎ مي‌گردد‏‎ طرفين‌‏‎ عايد‏‎ چيز‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گرفتن‌‏‎ تصميم‌‏‎ هنگام‌‏‎
.اداري‌مي‌زنند‏‎ فساد‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ كارشان‌‏‎ مسئول‌‏‎ آنها‏‎ حد‏‎ تاچه‌‏‎
مباحثات‌‏‎ اصلي‌‏‎ ازمشكلات‌‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ مسئوليت‌ ، ‏‎ امر‏‎ ترتيب ، ‏‎ بدين‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ بين‌المللي‌‏‎ همكاري‌‏‎ نهايي‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎
از‏‎ رتبه‌‏‎ عالي‌‏‎ كارمندان‌‏‎ و‏‎ وزيران‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ روساي‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎ بين‌‏‎ تمايز‏‎
افراد‏‎ و‏‎ گمرك‌‏‎ جز ، ماموران‌‏‎ كارمندان‌‏‎ اهميت‌تر‏‎ كم‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎ و‏‎ سو‏‎ يك‌‏‎
و‏‎ جرم‌‏‎ اهميت‌‏‎ برحسب‏‎ ملي‌‏‎ قوانين‌‏‎سودمنداست‌‏‎ بسيار‏‎ سوي‌ديگر‏‎ از‏‎ پليس‌‏‎
تخلفات‌‏‎ ساير‏‎ درمورد‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ همچنانكه‌‏‎ بسيارمتفاوتند‏‎ ديگر‏‎ معيارهاي‌‏‎
خطرمواجه‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ را‏‎ نهادها‏‎ مدت‌‏‎ دراز‏‎ در‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎.‎مصداق‌مي‌يابد‏‎
دشواري‌‏‎ كار‏‎ اداري‌كلان‌‏‎ فساد‏‎ و‏‎ خرد‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎ بين‌‏‎ دقيق‌‏‎ تمايز‏‎مي‌سازد‏‎
كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ برعكس‌ ، ‏‎كرد‏‎ بي‌اهميت‌تلقي‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ نوع‌‏‎ نبايد‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎


كه‌‏‎ چرا‏‎ مي‌رساند‏‎ آسيب‏‎ نيز‏‎ اجتماع‌‏‎ به‌بافت‌‏‎ يابد‏‎ شيوع‌‏‎ خيلي‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎
اين‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎.‎هستند‏‎ آن‌‏‎ قرباني‌‏‎ بخش‌ها‏‎ وآسيبپذيرترين‌‏‎ فقيرترين‌‏‎ غالبا‏‎
بركشور‏‎ حاكم‌‏‎ دولت‌‏‎ توسط‏‎ بايد‏‎ اساسا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشكلي‌‏‎ خود‏‎ فساداداري‌‏‎
مي‌كند‏‎ بيداد‏‎ اداري‌كلان‌‏‎ فساد‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ حل‌‏‎ آسيبديده‌‏‎
جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گردد‏‎ اينجاتوصيه‌‏‎ در‏‎.‎نيست‌‏‎ مشكل‌‏‎ حل‌‏‎ به‌‏‎ چنداني‌‏‎ اميد‏‎
نخست‌‏‎ سطوح‌ ، ‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎ كلان‌‏‎ اداري‌‏‎ آثارفساد‏‎ و‏‎ عواقب‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎
.بپردازد‏‎ بدان‌‏‎

موردي‌‏‎ ويا‏‎ ريشه‌اي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كلان‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎ و‏‎ خرد‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎
اقتصادي‌ ، ‏‎ زيانهاي‌‏‎ انگيزه‌هاموجب‏‎ تضييع‌‏‎ با‏‎ ريشه‌اي‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎.‎باشند‏‎
قدرت‌‏‎ و‏‎ ثروت‌‏‎ مجدد‏‎ توزيع‌‏‎ با‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ زيانهاي‌‏‎ موجب‏‎ نهادها‏‎ تضعيف‌‏‎ با‏‎
فساد‏‎ كه‌‏‎ مادامي‌‏‎.‎مي‌گردد‏‎ اجتماعي‌‏‎ زيانهاي‌‏‎ توانگران‌موجب‏‎ و‏‎ اغنيا‏‎ بين‌‏‎
راخدشه‌دار‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ حاكميت‌‏‎ حق‌مالكيت‌ ، ‏‎ اداري‌‏‎
صورت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ شدكه‌‏‎ خواهد‏‎ مسدود‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎ راه‌‏‎ نمايد ، ‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ تخلفي‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎.‎داد‏‎ خواهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ معناي‌‏‎ دموكراسي‌‏‎
فراهم‌‏‎ كه‌‏‎ مثل‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ قدرت‌نشات‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ از‏‎ معمولا‏‎
زيادي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ زياد ، ‏‎ قدرت‌‏‎ مي‌گردد ، ‏‎ جرم‌‏‎ ارتكاب‏‎ منجربه‌‏‎ موقعيت‌‏‎ آمدن‌‏‎
اين‌‏‎ تاييدكننده‌‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آورد ، ‏‎ فراهم‌‏‎ سودآور‏‎ تخلفات‌‏‎ براي‌ارتكاب‏‎


كه‌‏‎ مي‌گردد‏‎ آشكار‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎ گيرد‏‎ انجام‌‏‎ قدرت‌تحقيقي‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ به‌‏‎
امااكثر‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ناشي‌‏‎ انسان‌‏‎ ضعف‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ آز‏‎ و‏‎ حرص‌‏‎ از‏‎ اين‌تخلفات‌‏‎ هرچند‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ سياسي‌فرد‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ موقعيت‌‏‎ در‏‎ ريشه‌‏‎ آنها‏‎ مواقع‌‏‎
بايد‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ اين‌موقعيت‌ها‏‎.‎مي‌سازد‏‎ آسان‌‏‎ را‏‎ تخلفات‌‏‎ اين‌‏‎ ارتكاب‏‎
.داد‏‎ تغييرشان‌‏‎

در‏‎.‎باشد‏‎ محلي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ فراملي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كلمه‌ ، ‏‎ وسيع‌‏‎ درمفهوم‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎
و‏‎ آسان‌تر‏‎ بين‌المللي‌‏‎ معاملات‌‏‎ در‏‎ پول‌‏‎ هنگفت‌‏‎ مبالغ‌‏‎ آوردن‌‏‎ به‌دست‌‏‎ مجموع‌ ، ‏‎
به‌طور‏‎ مهم‌‏‎ كلاهبرداري‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ حتي‌‏‎.محلي‌‏‎ معاملات‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ مطمئن‌تر‏‎
يك‌‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ حاصله‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ انتقال‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ انجام‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كامل‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ عنصر‏‎
با‏‎ اين‌پديده‌‏‎ جانبه‌‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ خطرات‌‏‎
كه‌‏‎ جهاني‌‏‎ در‏‎.‎بزرگترمي‌شوند‏‎ و‏‎ جدي‌تر‏‎ يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ فراملي‌‏‎ جرائم‌‏‎
پديده‌ها‏‎ بين‌‏‎ معلولي‌‏‎ و‏‎ روابطعلت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دگرگوني‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎


و‏‎ بررسي‌‏‎ سزاوار‏‎ روابط‏‎ اينگونه‌‏‎ مدت‌‏‎ بلند‏‎ عواقب‏‎ مي‌گردد ، ‏‎ بيشتر‏‎ همواره‌‏‎
گروههاي‌‏‎ زرنگي‌‏‎ و‏‎ مهارت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بين‌المللي‌‏‎ همكاري‌‏‎.‎است‌‏‎ تحقيق‌‏‎
برخوردار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ فراملي‌‏‎ يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ جنايي‌‏‎
جرائم‌‏‎ عليه‌‏‎ استراتژي‌مبارزه‌‏‎ هرگونه‌‏‎ عمده‌‏‎ هدف‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎است‌‏‎
سازمان‌‏‎ جرائم‌‏‎ روابط‏‎ قطع‌‏‎ و‏‎ فساداداري‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ بايد‏‎ يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎
شده‌‏‎ اعطا‏‎ رشوه‌هاي‌‏‎.‎باشد‏‎ كيفري‌‏‎ ودادگاههاي‌‏‎ سياسي‌‏‎ مقامات‌‏‎ با‏‎ يافته‌‏‎
خصوصي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ كارمندان‌‏‎ و‏‎ بانفوذ‏‎ سياستمداران‌‏‎ مستخدمين‌دولت‌ ، ‏‎ به‌‏‎
از‏‎ حمايت‌‏‎ جلب‏‎ براي‌‏‎ يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ جرائم‌‏‎ عاملين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خاصي‌‏‎ وسيله‌‏‎
بدان‌‏‎ بين‌المللي‌شان‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ اضمحلال‌‏‎ از‏‎ وجلوگيري‌‏‎ گمنامي‌‏‎ و‏‎ خويش‌‏‎
عوايد‏‎ غيرقانوني‌‏‎ منبع‌‏‎ كتمان‌‏‎ يعني‌‏‎ پول‌ ، ‏‎ تطهير‏‎ اگرتعريف‌‏‎مي‌شوند‏‎ متوسل‌‏‎
و‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎ ديگر‏‎ رابطه‌‏‎ دهيم‌ ، ‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ جرم‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎


شامل‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ پول‌‏‎ تطهير‏‎مي‌گردد‏‎ روشن‌‏‎ كاملا‏‎ يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ جرائم‌‏‎
حساب‏‎ به‌‏‎ پول‌‏‎ كننده‌‏‎ دريافت‌‏‎ فرد‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ اعمالي‌‏‎
سعي‌‏‎ غالبا‏‎ مجرم‌‏‎ كارمندان‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ خزانه‌‏‎ از‏‎ كلان‌‏‎ دزديهاي‌‏‎ در‏‎.آيد‏‎
كه‌‏‎ جديدي‌‏‎ سياسي‌‏‎ شگرد‏‎ از‏‎ و‏‎ بماند‏‎ پنهان‌‏‎ غيرقانوني‌شان‌‏‎ منافع‌‏‎ مي‌كنند‏‎
.بمانند‏‎ امان‌‏‎ در‏‎ گردد‏‎ آنها‏‎ كشف‌‏‎ در‏‎ آسيبپذيري‌شان‌‏‎ موجب‏‎

معضل‌‏‎ دامنه‌‏‎ -‎ الف‌‏‎.اداري‌‏‎ فساد‏‎ توصيف‌‏‎
آن‌زمينه‌‏‎ در‏‎ كلان‌ ، ‏‎ فراملي‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ فساد‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ مطالعه‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎
از‏‎ ذيل‌‏‎ معيار‏‎ سه‌‏‎.‎نيست‌‏‎ لطف‌‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ مي‌يابد‏‎ شدن‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ بهتري‌‏‎
:برخوردارند‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ اهميت‌‏‎

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید