دانلود مقاله فساد اداری

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

فساد اداری

– مبارزه با فساد اداری – راهبردها وراهکارها
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ که‌امروزه‌‏‎ دارد‏‎ عدیده‌ای‌‏‎ و‏‎ گوناگون‌‏‎ اشکال‌‏‎ اداری‌ ، ‏‎ فساد‏‎‌‏‎
بررسی‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ توسعه‌‏‎ درحال‌‏‎ و‏‎ یافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ کشورهای‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ مشکلی‌‏‎
و‏‎ گذشته‌‏‎ کشورها‏‎ مرزهای‌‏‎ از‏‎ زمان‌ ، ‏‎ گذر‏‎ پدیده‌با‏‎ این‌‏‎.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
.می‌شود‏‎ پیچیده‌‏‎ روزافزونی‌‏‎ به‌طور‏‎ و‏‎ است‌‏‎ یافته‌‏‎ ماهیتی‌فراملی‌‏‎ و‏‎ شکل‌‏‎
وجوددارد؟‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ نیز‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ برای‌‏‎ وکاری‌‏‎ ساز‏‎ و‏‎ آیاروش‌

‏‎
می‌دارد‏‎ بیان‌‏‎ فساداداری‌‏‎ مختلف‌‏‎ جوانب‏‎ بررسی‌‏‎ ضمن‌‏‎ می‌خوانید‏‎ که‌‏‎ مقاله‌ای‌‏‎
از‏‎ طبیعتا‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ همکاری‌بین‌المللی‌‏‎ به‌‏‎ نیاز‏‎ جریان‌‏‎ این‌‏‎ تضعیف‌‏‎ که‌‏‎
منتخبی‌‏‎ نوشته‌‏‎ این‌‏‎ آنکه‌‏‎ پایانی‌ ، ‏‎ نکته‌‏‎است‌‏‎ خارج‌‏‎ دولت‌‏‎ چند‏‎ یا‏‎ یک‌‏‎ عهده‌‏‎
و‏‎ جرم‌‏‎ از‏‎ پیشگیری‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ کنگره‌‏‎ نهمین‌‏‎ گزارش‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎
.شده‌است‌‏‎ ترجمه‌‏‎ بشارت‌‏‎ حجت‌الله‌‏‎ آقای‌‏‎ توسط‏‎ که‌‏‎ مجرمین‌‏‎ اصلاح‌‏‎

مقالات‌‏‎ سرویس‌‏‎

در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ علمی‌‏‎ محافل‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ تعریف‌‏‎.کلیات‌‏‎ و‏‎ تاریخچه‌‏‎.‎
به‌نظر‏‎ اکنون‌ ، چنین‌‏‎ هم‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ سالها‏‎ بین‌المللی‌‏‎ مجامع‌‏‎
معنی‌‏‎ بدین‌‏‎ این‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ ریشه‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ می‌اندیشند‏‎ آن‌‏‎ شیوع‌‏‎ به‌‏‎ بیشتر‏‎ که‌‏‎ می‌رسد‏‎
در‏‎ یا‏‎ و‏‎ کرد‏‎ معنی‌‏‎ کلمه‌‏‎ جامع‌‏‎ مفهوم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پدیده‌‏‎ این‌‏‎ باید‏‎ آیا‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎

اما‏‎ است‌‏‎ متعدد‏‎ مورد‏‎ دو‏‎ هر‏‎ بر‏‎ دال‌‏‎ دلایل‌‏‎ البته‌ ، ‏‎ آن‌؟‏‎ محدود‏‎ مفهوم‌‏‎
قابل‌‏‎ توصیف‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ترازو‏‎ کفه‌‏‎ سریع‌ ، ‏‎ اقدام‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ واقعی‌‏‎ نیازهای‌‏‎
بین‌المللی‌‏‎ و‏‎ ملی‌‏‎ طرح‌های‌‏‎ درخصوص‌‏‎ عینی‌‏‎ تدابیر‏‎ کشف‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ که‌‏‎ فهمی‌‏‎
.می‌آورد‏‎ پایین‌‏‎ گردد‏‎

آن‌‏‎ بهترکردن‌‏‎ و‏‎ گردید‏‎ ارائه‌‏‎ سال‌ ۱۹۳۱‏‎ در‏‎ که‌‏‎ تعاریفی‌‏‎ نخستین‌‏‎ از‏‎ یکی‌‏‎
الفاظ‏‎ قالب‏‎ در‏‎ ژسنتوریا‏‎.‎ژ‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ تعریفی‌‏‎ می‌نماید‏‎ دشوار‏‎ بس‌‏‎ کاری‌‏‎
قدرت‌‏‎ از‏‎ غیرقانونی‌‏‎ استفاده‌‏‎ معنی‌‏‎ به‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎:کرد‏‎ عنوان‌‏‎ ذیل‌‏‎
.است‌‏‎ شخصی‌‏‎ نفع‌‏‎ برای‌‏‎ دولتی‌‏‎ وزرای‌‏‎ نوزدهمین‌کنفرانس‌‏‎ در‏‎ ایتالیا‏‎ دادگستری‌‏‎ وزیر‏‎ گزارش‌‏‎ براساس‌‏‎ مالت‌‏‎ کشور‏‎ از‏‎ والتا‏‎ درایالت‌‏‎ اروپا‏‎ شورای‌‏‎ توسط‏‎ که‌‏‎) اروپا‏‎ دادگستری‌‏‎

GME اداری‌‏‎ فساد‏‎ منظوره‌‏‎ چند‏‎ گروه‌‏‎ (گردید‏‎ برگزار‏‎ ژوئن‌ ۱۹۹۴‏‎ و ۱۵‏‎ در ۱۴‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ زیر‏‎ اصلاح‌پذیر‏‎ و‏‎ موقت‌‏‎ تعریف‌‏‎ (‎فرانسه‌‏‎ کلمات‌‏‎ نخست‌‏‎ حروف‌‏‎ با‏‎)‎
چند‏‎ گروه‌‏‎)‎ GME که‌‏‎ چنان‌‏‎ آن‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎:نمود‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎
هرگونه‌‏‎ یا‏‎ رشوه‌خواری‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ می‌کند‏‎ استدلال‌‏‎ (‎اداری‌‏‎ فساد‏‎ منظوره‌‏‎
که‌‏‎ خصوصی‌‏‎ بخش‌‏‎ یا‏‎ دولتی‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ مسئول‌‏‎ افراد‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ دیگر‏‎ رفتار‏‎

عامل‌ ، ‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ خصوصی‌‏‎ و‏‎ دولتی‌‏‎ مشاغل‌‏‎ در‏‎ افراد‏‎ این‌‏‎ وظائف‌‏‎ نقض‌‏‎ موجب‏‎
برقرار‏‎ ارتباط‏‎ ناشایست‌‏‎ امتیازات‌‏‎ کسب‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ غیرمستقیم‌‏‎ یا‏‎ مستقیم‌‏‎
تعریف‌‏‎ همین‌‏‎ نیز‏‎ هشتم‌‏‎ کنگره‌‏‎ شماره‌ ۷‏‎ قطعنامه‌‏‎ که‌‏‎ می‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎می‌کند‏‎
.باشد‏‎ داده‌‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ از‏‎
قدرت‌‏‎ انحصاری‌کردن‌‏‎ نتیجه‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ که‌‏‎ گفت‌‏‎ می‌توان‌‏‎ زمینه‌ ، ‏‎ این‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ داشتن‌مسئولیت‌‏‎ بدون‌‏‎ تصمیم‌گیری‌‏‎ به‌‏‎ نمودن‌‏‎ اقدام‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎
اخذ‏‎ میزان‌‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎ کارمندان‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ معنی‌‏‎ بدان‌‏‎ این‌‏‎است‌‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎
به‌‏‎ اندیشی‌‏‎ جزم‌‏‎ با‏‎ یا‏‎ و‏‎ عمل‌ ، ‏‎ یک‌‏‎ یا‏‎ خدمت‌‏‎ یک‌‏‎ ارائه‌‏‎ درقبال‌‏‎ امتیازات‌‏‎

اینکه‌‏‎ و‏‎ می‌گردد‏‎ طرفین‌‏‎ عاید‏‎ چیز‏‎ چه‌‏‎ که‌‏‎ مورد‏‎ این‌‏‎ در‏‎ گرفتن‌‏‎ تصمیم‌‏‎ هنگام‌‏‎
.اداری‌می‌زنند‏‎ فساد‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ کارشان‌‏‎ مسئول‌‏‎ آنها‏‎ حد‏‎ تاچه‌‏‎
مباحثات‌‏‎ اصلی‌‏‎ ازمشکلات‌‏‎ یکی‌‏‎ به‌‏‎ تبدیل‌‏‎ مسئولیت‌ ، ‏‎ امر‏‎ ترتیب ، ‏‎ بدین‌‏‎
.می‌گردد‏‎ بین‌المللی‌‏‎ همکاری‌‏‎ نهایی‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ بین‌المللی‌‏‎
از‏‎ رتبه‌‏‎ عالی‌‏‎ کارمندان‌‏‎ و‏‎ وزیران‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ روسای‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ بین‌‏‎ تمایز‏‎
افراد‏‎ و‏‎ گمرک‌‏‎ جز ، ماموران‌‏‎ کارمندان‌‏‎ اهمیت‌تر‏‎ کم‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ و‏‎ سو‏‎ یک‌‏‎
و‏‎ جرم‌‏‎ اهمیت‌‏‎ برحسب‏‎ ملی‌‏‎ قوانین‌‏‎سودمنداست‌‏‎ بسیار‏‎ سوی‌دیگر‏‎ از‏‎ پلیس‌‏‎
تخلفات‌‏‎ سایر‏‎ درمورد‏‎ امر‏‎ این‌‏‎ همچنانکه‌‏‎ بسیارمتفاوتند‏‎ دیگر‏‎ معیارهای‌‏‎
خطرمواجه‌‏‎ با‏‎ نیز‏‎ را‏‎ نهادها‏‎ مدت‌‏‎ دراز‏‎ در‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎.‎مصداق‌می‌یابد‏‎
دشواری‌‏‎ کار‏‎ اداری‌کلان‌‏‎ فساد‏‎ و‏‎ خرد‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ بین‌‏‎ دقیق‌‏‎ تمایز‏‎می‌سازد‏‎
که‌‏‎ وقتی‌‏‎ برعکس‌ ، ‏‎کرد‏‎ بی‌اهمیت‌تلقی‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ نوع‌‏‎ نباید‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎

که‌‏‎ چرا‏‎ می‌رساند‏‎ آسیب‏‎ نیز‏‎ اجتماع‌‏‎ به‌بافت‌‏‎ یابد‏‎ شیوع‌‏‎ خیلی‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎
این‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎.‎هستند‏‎ آن‌‏‎ قربانی‌‏‎ بخش‌ها‏‎ وآسیبپذیرترین‌‏‎ فقیرترین‌‏‎ غالبا‏‎
برکشور‏‎ حاکم‌‏‎ دولت‌‏‎ توسط‏‎ باید‏‎ اساسا‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ مشکلی‌‏‎ خود‏‎ فساداداری‌‏‎
می‌کند‏‎ بیداد‏‎ اداری‌کلان‌‏‎ فساد‏‎ که‌‏‎ شرایطی‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ که‌‏‎ شود‏‎ حل‌‏‎ آسیبدیده‌‏‎
جامعه‌‏‎ که‌‏‎ می‌گردد‏‎ اینجاتوصیه‌‏‎ در‏‎.‎نیست‌‏‎ مشکل‌‏‎ حل‌‏‎ به‌‏‎ چندانی‌‏‎ امید‏‎
نخست‌‏‎ سطوح‌ ، ‏‎ کلیه‌‏‎ در‏‎ کلان‌‏‎ اداری‌‏‎ آثارفساد‏‎ و‏‎ عواقب‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ بین‌الملل‌‏‎
.بپردازد‏‎ بدان‌‏‎

موردی‌‏‎ ویا‏‎ ریشه‌ای‌‏‎ می‌توانند‏‎ دو‏‎ هر‏‎ کلان‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ و‏‎ خرد‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎
اقتصادی‌ ، ‏‎ زیانهای‌‏‎ انگیزه‌هاموجب‏‎ تضییع‌‏‎ با‏‎ ریشه‌ای‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎.‎باشند‏‎
قدرت‌‏‎ و‏‎ ثروت‌‏‎ مجدد‏‎ توزیع‌‏‎ با‏‎ و‏‎ سیاسی‌‏‎ زیانهای‌‏‎ موجب‏‎ نهادها‏‎ تضعیف‌‏‎ با‏‎
فساد‏‎ که‌‏‎ مادامی‌‏‎.‎می‌گردد‏‎ اجتماعی‌‏‎ زیانهای‌‏‎ توانگران‌موجب‏‎ و‏‎ اغنیا‏‎ بین‌‏‎
راخدشه‌دار‏‎ سرمایه‌گذاری‌‏‎ انگیزه‌های‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ حاکمیت‌‏‎ حق‌مالکیت‌ ، ‏‎ اداری‌‏‎
صورت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ شدکه‌‏‎ خواهد‏‎ مسدود‏‎ سیاسی‌‏‎ و‏‎ اقتصادی‌‏‎ توسعه‌‏‎ راه‌‏‎ نماید ، ‏‎
که‌‏‎ است‌‏‎ تخلفی‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎.‎داد‏‎ خواهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ معنای‌‏‎ دموکراسی‌‏‎
فراهم‌‏‎ که‌‏‎ مثل‌‏‎ این‌‏‎ براساس‌‏‎.‎می‌گیرد‏‎ قدرت‌نشات‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ از‏‎ معمولا‏‎
زیادی‌‏‎ زمینه‌های‌‏‎ زیاد ، ‏‎ قدرت‌‏‎ می‌گردد ، ‏‎ جرم‌‏‎ ارتکاب‏‎ منجربه‌‏‎ موقعیت‌‏‎ آمدن‌‏‎
این‌‏‎ تاییدکننده‌‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ که‌‏‎ می‌آورد ، ‏‎ فراهم‌‏‎ سودآور‏‎ تخلفات‌‏‎ برای‌ارتکاب‏‎

که‌‏‎ می‌گردد‏‎ آشکار‏‎ حقیقت‌‏‎ این‌‏‎ گیرد‏‎ انجام‌‏‎ قدرت‌تحقیقی‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ به‌‏‎
امااکثر‏‎ می‌شود ، ‏‎ ناشی‌‏‎ انسان‌‏‎ ضعف‌‏‎ یا‏‎ و‏‎ آز‏‎ و‏‎ حرص‌‏‎ از‏‎ این‌تخلفات‌‏‎ هرچند‏‎
که‌‏‎ دارد‏‎ سیاسی‌فرد‏‎ و‏‎ اقتصادی‌‏‎ اجتماعی‌ ، ‏‎ موقعیت‌‏‎ در‏‎ ریشه‌‏‎ آنها‏‎ مواقع‌‏‎
باید‏‎ که‌‏‎ هستند‏‎ این‌موقعیت‌ها‏‎.‎می‌سازد‏‎ آسان‌‏‎ را‏‎ تخلفات‌‏‎ این‌‏‎ ارتکاب‏‎
.داد‏‎ تغییرشان‌‏‎

در‏‎.‎باشد‏‎ محلی‌‏‎ یا‏‎ و‏‎ فراملی‌‏‎ می‌تواند‏‎ کلمه‌ ، ‏‎ وسیع‌‏‎ درمفهوم‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎
و‏‎ آسان‌تر‏‎ بین‌المللی‌‏‎ معاملات‌‏‎ در‏‎ پول‌‏‎ هنگفت‌‏‎ مبالغ‌‏‎ آوردن‌‏‎ به‌دست‌‏‎ مجموع‌ ، ‏‎
به‌طور‏‎ مهم‌‏‎ کلاهبرداری‌‏‎ یک‌‏‎ که‌‏‎ وقتی‌‏‎ حتی‌‏‎.محلی‌‏‎ معاملات‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ مطمئن‌تر‏‎
یک‌‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ حاصله‌‏‎ سرمایه‌های‌‏‎ انتقال‌‏‎ می‌گیرد ، ‏‎ انجام‌‏‎ کشور‏‎ یک‌‏‎ در‏‎ کامل‌‏‎
.می‌آید‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ بین‌المللی‌‏‎ عنصر‏‎
با‏‎ این‌پدیده‌‏‎ جانبه‌‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ از‏‎ ناشی‌‏‎ خطرات‌‏‎
که‌‏‎ جهانی‌‏‎ در‏‎.‎بزرگترمی‌شوند‏‎ و‏‎ جدی‌تر‏‎ یافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ فراملی‌‏‎ جرائم‌‏‎
پدیده‌ها‏‎ بین‌‏‎ معلولی‌‏‎ و‏‎ روابطعلت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دگرگونی‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎

و‏‎ بررسی‌‏‎ سزاوار‏‎ روابط‏‎ اینگونه‌‏‎ مدت‌‏‎ بلند‏‎ عواقب‏‎ می‌گردد ، ‏‎ بیشتر‏‎ همواره‌‏‎
گروههای‌‏‎ زرنگی‌‏‎ و‏‎ مهارت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بین‌المللی‌‏‎ همکاری‌‏‎.‎است‌‏‎ تحقیق‌‏‎
برخوردار‏‎ ویژه‌ای‌‏‎ اهمیت‌‏‎ از‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ فراملی‌‏‎ یافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ جنایی‌‏‎
جرائم‌‏‎ علیه‌‏‎ استراتژی‌مبارزه‌‏‎ هرگونه‌‏‎ عمده‌‏‎ هدف‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ بدیهی‌‏‎است‌‏‎
سازمان‌‏‎ جرائم‌‏‎ روابط‏‎ قطع‌‏‎ و‏‎ فساداداری‌‏‎ از‏‎ جلوگیری‌‏‎ باید‏‎ یافته‌‏‎ سازمان‌‏‎
شده‌‏‎ اعطا‏‎ رشوه‌های‌‏‎.‎باشد‏‎ کیفری‌‏‎ ودادگاههای‌‏‎ سیاسی‌‏‎ مقامات‌‏‎ با‏‎ یافته‌‏‎
خصوصی‌‏‎ شرکت‌های‌‏‎ کارمندان‌‏‎ و‏‎ بانفوذ‏‎ سیاستمداران‌‏‎ مستخدمین‌دولت‌ ، ‏‎ به‌‏‎
از‏‎ حمایت‌‏‎ جلب‏‎ برای‌‏‎ یافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ جرائم‌‏‎ عاملین‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ خاصی‌‏‎ وسیله‌‏‎
بدان‌‏‎ بین‌المللی‌شان‌‏‎ فعالیت‌های‌‏‎ اضمحلال‌‏‎ از‏‎ وجلوگیری‌‏‎ گمنامی‌‏‎ و‏‎ خویش‌‏‎
عواید‏‎ غیرقانونی‌‏‎ منبع‌‏‎ کتمان‌‏‎ یعنی‌‏‎ پول‌ ، ‏‎ تطهیر‏‎ اگرتعریف‌‏‎می‌شوند‏‎ متوسل‌‏‎
و‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ دیگر‏‎ رابطه‌‏‎ دهیم‌ ، ‏‎ قرار‏‎ بررسی‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ جرم‌‏‎ از‏‎ ناشی‌‏‎

شامل‌‏‎ است‌‏‎ ممکن‌‏‎ پول‌‏‎ تطهیر‏‎می‌گردد‏‎ روشن‌‏‎ کاملا‏‎ یافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ جرائم‌‏‎
حساب‏‎ به‌‏‎ پول‌‏‎ کننده‌‏‎ دریافت‌‏‎ فرد‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ شود‏‎ اعمالی‌‏‎
سعی‌‏‎ غالبا‏‎ مجرم‌‏‎ کارمندان‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ خزانه‌‏‎ از‏‎ کلان‌‏‎ دزدیهای‌‏‎ در‏‎.آید‏‎
که‌‏‎ جدیدی‌‏‎ سیاسی‌‏‎ شگرد‏‎ از‏‎ و‏‎ بماند‏‎ پنهان‌‏‎ غیرقانونی‌شان‌‏‎ منافع‌‏‎ می‌کنند‏‎
.بمانند‏‎ امان‌‏‎ در‏‎ گردد‏‎ آنها‏‎ کشف‌‏‎ در‏‎ آسیبپذیری‌شان‌‏‎ موجب‏‎

معضل‌‏‎ دامنه‌‏‎ -‎ الف‌‏‎.اداری‌‏‎ فساد‏‎ توصیف‌‏‎
آن‌زمینه‌‏‎ در‏‎ کلان‌ ، ‏‎ فراملی‌‏‎ و‏‎ اداری‌‏‎ فساد‏‎ که‌‏‎ شرایطی‌‏‎ مطالعه‌‏‎ و‏‎ بررسی‌‏‎
از‏‎ ذیل‌‏‎ معیار‏‎ سه‌‏‎.‎نیست‌‏‎ لطف‌‏‎ از‏‎ خالی‌‏‎ می‌یابد‏‎ شدن‌‏‎ انجام‌‏‎ برای‌‏‎ بهتری‌‏‎
:برخوردارند‏‎ ویژه‌ای‌‏‎ اهمیت‌‏‎

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد