بخشی از مقاله

چکیده:

گسترش IT در جوامع روستایی امروز امری اجتناب ناپذیر است و این فناوری نوین یکی از مؤلفه های اساسی در امر توسعه و بالاخص توسعه روستایی می باشد. اثر گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف امری اجتناب ناپذیر بوده و این مسئله در صنعت گردشگری مشهود تر است. گردشگری روستایی با استفاده از فناوری نوین میتواند مسیر توسعه را برای روستاها هموار سازد. در این راه الگو برداری مناسب از کشورهایی که قبلاً این مسیر را پیموده اند و توجه به کشور و ویژگیهای آن میتوان مسیر رسیدن به موفقیت را در زمینه گردشگری کوتاه و هموار کرد. هدف از این تحقیق بررسی نقش فناوری اطلاعات در گردشگری و بالاخص گردشگری روستای در ایران بوده است. برای دستیابی به این اهداف اول باید بانک اطلاعاتی قوی ایجاد کرد و بعد از آن شناخت دقیق جاذبه های گردشگری شهرستان و جمع آوری اطلاعات دقیق آنها و ثبت در بانک اطلاعاتی میباشد و در مرحله آخر باید تمامی اطلاعات موجود شهری از قبیل هتل، رستوران، کمپ، خیابان، مرکز درمانی، بانک، عابر بانک و.... جمع آوری شود و در بانک اطلاعاتی ذکر شود.

کلیدواژه: گردشگری روستایی، فناوری اطلاعات، توسعه گردشگری.


-1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، خوارزمیm.morady67@yahoo.com -2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،خوارزمی f.tofighian@yahoo.com
-3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور شهید صدوق یزد mohamad6363@yahoo.com

-1 مقدمه

گردشگری از پدیده های مهم اوائل قرن بیستم، به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی، و عاملی موثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب میگردد .گردشگری روستایی گرایشی نوین در صنعت گردشگری است، که از دهه 50 به بعد مطرح گردید(بهرامی،.(1 :1389 توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، ( صباغ کرمانی، امیریان، (11 :1379 محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخوردار است(رنج پور، کریمی تکانلو، نجفی نسب، .( 115 : 1390 از سوی دیگر آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل توجهی در اختیار اقتصاد یک کشور قرار میدهد، سبب شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند(طهماسبی پاشا و مجیدی، 1384، .(27بنابراین توسعه گردشگری در نواحی روستایی می تواند نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی داشته و زمینه ساز توسعه پایدار روستایی باشد، از طرف دیگر وسیله ای برای تحریک رشد اقتصاد ملی از طریق غلبه بر انگاره های توسعهنیافتگی و بهبود استانداردهای زندگی مردم محلی به حساب آید (شریف زاده و مرادی نژاد، .(38 :1831 در سال های اخیر فناوری اطلاعات روشهای عمل در تمامی سازمان ها به ویژه در صنعت گردشگری را متحول ساخته است. فناوری اطلاعات به عنوان یکی از اجزای محیط خارجی صنعت گردشگری میباشد که به گونه ای میتوان ان را واسط و رابط محیط درونی و بیرونی صنعت دانست(میرزایی، ملکان، قصابی،.(4 :1391

در صنعت جهانگردی فناوری نقشی بسیار قدرتمند و پویا داشته و باعث تغییرات زیادی در گذشته و حال شده است و در آینده نیز این صنعت دستخوش تغییرات شدیدی خواهد بود. پیشرفت فناوری، به ویژه در این دو دهه، باعث شده است که خدمات مسافرتی راحتتر عرضه شوند و بر ساختار سیستم توزیع محصولات و خدمات مسافرتی، اثراتی شدید بگذارند(چاگ وای گی،.(15 :1933 بزرگترین مزیت شبکه اینترنت، این است که میتواند محصولات مختلفی در زمینه صنعت جهانگردی، در سراسر دنیا با هزینه ای بسیار اندک که در اختیار متقاضیان و مسافران قرار دهد .هزینه های مربوط به دفاتر فروش بلیت و ذخیره جا، کاهش هزینه چاپ و صدور بلیت و پرداختن کمیسیون به آژانسهای مسافرتی، توانسته است هزینه ذی ربط را کاهش دهد (هیبرت،.(12 :1995 باید اذعان داشت که هیچ صنعتی به اندازه گردشگری تحت تأثیر تحول تکنولوژیک و انقلاب اطلاعات نبوده است. فرایند ایجاد اطلاعات و تبادل آن روز به روز در صنعت گردشگری توسعه بیشتری مییابد(بهزادی راد، .(94 :1385مالزی 30 درصد جذب گردشگر خود را مدیون گردشگری الکترونیکی است، در حالی که سهم ایران در این زمینه صفر است(ادب و همکاران، .(2 :1387 فناوری اطلاعات زمینه را برای جذب گردشگر بیشتر فراهم نموده و باعث درآمد زایی و رشد منطقه ای و ملی میگردد. در عصری که جهان به سوی دهکده جهانی پیش میرود نقش فناوری اطلاعات در حوزه های گوناگون اجتناب ناپذیر است. گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که با توسعه آن میتوان زمینه را برای توسعه روستایی و بعد از آن توسعه ملی فراهم کرد. استفاده از IT در گردشگری روستایی باعث رونق این صنعت میشود. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی میدانند (ابراهیمی، خسرویان 1384،(32 .از این رو باید نقش فناوری اطلاعات در گردشگری به عنوان یک استراتژی توسعه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

-2 پیشینه

میرزایی، ملکان، قصابی در مقاله ای با عنوان تبیین نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری به بررسی نقش فناوری اطلاعات در گردشگری پرداختهاند و برای تجزیه دادهها به دست آمده از روش آزمون دو جمله ای استفاده شده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده از روش آزمون دو جمله ای استفاده شده است. نکته قابل تأمل براساس اطلاعات مذکور دو استراتژی توسعه زیرساختهای عمومی و استراتژی ارتقاء کیفیت و رضایت گردشگران بیش از سایر استراتژیها مد نظر کارشناسان بوده است. دلبری و میر پور 1390 در مقاله نقش فناوری

اطلاعات در توسعه گردشگری منطقه سیستان نشان دادهاند که بسیاری از مشکلاتت موجود توسط فن آوری اطلاعات قابل حل است. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده است و از مدل سوات استفاده شده است . ملک نیا و زندی 1390 در مقاله گردشگری مجازی بررسی ضرورتها و نیازهای شهری تهران به نتایج زیر رسیدهاند از نظر شهروندان تهرانی ارایه خدمات گردشگری به صورت مجازی و فراهم کردن زیر ساختها و امکانات امری بسیار ضروری تلقی میشود و لازم است مسئولان امر به ویژه شهرداری تهران به آن توجه ویژه ای مبذول کنند. جهانتیغ، فیروزکوهی، بندهی 1390 مقاله ای با عنوان بررسی نقش IT در جاذبه های گردشگری سیستان عنوان کردهاند با ایجاد شبکه مجازی از گردشگری میتوان برای افرادی که به این نوع از گردشگری علاقه دارند شرایط سفر مجازی را فراهم آورد همچنین برخی از نقاط دیدنی و و جاذب توریسم در این استان را معرفی کردهاند. کاظمی، فیاضی، میرزاده 1384، در مقاله خود با عنوان موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران به بررسی و مطالعه موانع استفاده از فناوری اطلاعات در گردشگری ایران پرداختهاند. نتایج نشان میدهد به جز عوامل طبقه سازمانی- ساختاری و مدیریتی، سایر عوامل به عنوان موانع استقرار فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران مطرح میباشند. علوی 1390 در مقاله بررسی آثار استفاده از فناوری اطلاعات در توسعه صنعت گردشگری ایران با استفاده از DEA به بررسی موردی پنج منطقه از جهان، پنج استراتژی بر مبنای فناوری اطلاعات برای ارتقای صنعت گردشگری را معرفی کرده است. در تحقیق خود برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون دوجمله ای استفاده کرده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید