بخشی از مقاله


چکیده

امروزه توانمند ساز ی منابع انسانی از مباحث مهم مدیریت منابع انسانی سازمان ها به شمار می آید و در این میان آنچه که از اهمیت برخوردارمی باشد این است که هر یک از افراد سازمان نسبت به توانمند بودن خود چه حسی دارند. با مرور ادبیات و نوشته های مربوط به توانمند سازی منابع انسانی، نقش و جایگاه مدیریت دانش در رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در بکار گیری افراد توانمند در سازمان، به اهمیت بکار گیری مدیریت دانش در سازمان می رسیم. این مقاله به بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در جهت رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در میان 137 شرکت فعال در شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه طبق جدول مورگان به بررسی تعداد 106شرکت می پردازد. نتایج حاکی از این واقعیت می باشد که مدیریت دانش نقش کاملا مهم و مشخص در توانمند سازی کارکنان دارد. به طوری که وجود مدیریت دانش به همراه کارکنان دانشی در هر سازمان می تواند سازمان خود را در رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نسبت به سایر سازمان ها هدایت کند.

واژگان کلیدی: منابع انسانی، توانمندسازی، مدیریت دانش، مزیت رقابتی پایدار


1 کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه،کرمانشاه، ایران www.iauksh.ac.ir
2 استادیار، و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه،کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول) www.m.islampanah@iauksh.ac.ir

مقدمه

با توجه به تغییرات مستمر، افزایش عدم اطمینان، پیچیدگی شرایط و رشد روزافزون سرعت و شتاب آنها در عرصه های مختلف، به ویژه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اوضاع اقتصادی و خواسته های مشتریان؛ فضای رقابت بین سازمان ها در حوزه کسب و کار بیش از پیش تشدید شده است .در چنین فضایی افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی سازمان ها به منظور ادامه حیات و بقاء آن ها نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. افزایش قدرت رقابتی سازمان ها در گرو تولید محصولات و ارایه خدمات با قیمت مناسب، کیفیت مطلوب، خدمات پس از فروش به موقع و قابل قبول به مشتریان و نهایتا تامین حاشیه سود مناسب و منفعت برای سهامداران و ذینفعان می باشد. مدیریت دانش رویکرد نظام مند خلق دریافت سازماندهی دست یابی و استفاده از دانش و آموخته ها در سازمان است که در سازمان های آموزشی به بهبود تصمیم گیری، انعطاف پذیری بیشتر و کاهش بار کاری افزایش بهره وری ایجاد فرصت های جدید کسب و کار کاهش هزینه و بهبود انگیزه کارکنان کمک می کند. عمده ترین سرمایه سازمان های تولیدی و خدماتی عصر حاضر، دانشی است که به آن دسترسی دارند. سازمان هایی می توانند پیشرو و پیشتاز باشند که قادرند بیشترین، معتبرترین و به روزترین دانش بشری را در حوزه کسب و کار خود در اختیار گیرند، از آن استفاده بهینه کنند و باکسب دانش، خرد و تجربیات کارکنان و نیز پیاده سازی آن به مزیتی پایدار در جهت رقابت پذیری بیشتر دست یابند(انصاری و همکاران3، .(2012 امروزه شرکتها به این نتیجه رسیدهاند که باید به آنچه میدانند ( سرمایه فکری ) بیش از آنچه دارند ( سرمایه مادی ) اهمیت بدهند. سازمانها با درک اهمیت و نقش حیاتی مدیریت دانش اشتیاق وافری به اعمال این سیستمها از خود نشان میدهند. : راز بقا و موفقیت سازمان ها در دنیای رقابتی امروز چیست؟ پاسخ سوال را در ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار در می یابیم به این معنا که صاحب نظران(بارنی4، 1999؛متا5و همکاران، 2007؛پورتر6،1980؛اندرسون7، 1997؛رایت8، (1998 معتقدند سازمان ها برای مصون ماندن از امواج سمهگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، راهی جز کسب و تداوم مزیت رقابتی پایدار ندارند. واضح است که برای رسیدن به این هدف مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است که از نظر علی، مبهم و از نظر اجتماعی و مدیریت پیچیده است. همه سازمان ها برای بقا نیازمند ایده های نو و بدیع هستند. ایده های نو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و نابودی نجات می دهد. ظهور نو آوری دانش نه تنها سازمان را قادر می سازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی به دست آورند بلکه ابزار سودمندی برای ارتقا عملکرد سازمان است. امروزه بهره وری و مدیریت دانش از جذاب ترین واژه های مورد کاربرد در علوم مختلف به ویژه مدیریت می باشند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید