بخشی از مقاله

دنیای امروزی دنیای تحولات و تغییرات مداوم و عصر عدم تداوم هاست لذا ضرورت دارد سازمان بصورت مستقیم یاغیرمستقیم برای حفظ، بقا وتداوم حیات خود با تغییراتی که سازمان را با تهدید مواجه می نمایند تطبیق یابد. چابکی سازمانی و یادگیری سازمانی هم از موضوعات مرتبط با تغییر و تحولات سازمانی هستند. مقاله حاضر از نوع مروری است که مطالب آن با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و مقالات مرتبط جمع آوری گردیده است. چابکی و یادگیری سازمانی دو عاملی هستند که مدیر را قادر می سازند برخورد صحیح و موثرتری با تغییر و تحولات داشته باشد و از فرصت های پدید آمده به بهترین نحو استفاده نماید. همچنین می توانند منجر به رشد و سازگاری بهتر و مدیریت صحیح تغییرات شوند.

واژههای کلیدی: یادگیری سازمانی، مدیریت تغییر و تحول، چابکی سازمانی.


× 628

International Conference on Management

Organizational Agility

Hamed, dolatmand 1; mohammad reza, zabihi 2
1 Master Student, Islamic Azad University, Mashhad, Iran .

2 Doctor of Public Administration, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

Abstract

Today's world and the world of constant changes and developments in the era of discontinuity is therefore necessary to maintain the organization directly Yaghyrmstqym, your life changes in an organization's survival was threatened stability and continuity of the implementation of the too.Organizational agility and organizational learning are also the issues related to organizational change. This paper is a review of the content of library resources, online books and articles have been collected. Organizational Learning and agility are two factors which enable the Director properly and effectively deal with change, and the opportunity arose to best use. Can also lead to the development and adoption of better management practices change.

Keywords: Organizational learning, change management, organizational agility.


× 629

-1 مقدمه

ما در زمان و عصری زندگی می کنیم که روند تغییرات و تنوع ابزار مورد استفاده در جریان زندگی هر روز بیشتر می شود. علم مدیریت نیز بنا بر این اصل، تحولاتی را شاهد بوده است. مدیریت اعم از آنکه در بخش دولتی باشد یا خصوصی، مسئولیت بکارگیری صحیح و مناسب عوامل تولید را در جهت اهداف سه گانه سازمان، کارکنان و دولت بعهده دارد. به این دلیل، ایفای نقش مدیریت در این عصر، بسیار پیچیده و دشوار است. همچنین از آنجا که تغییر، یکی از بزرگترین خصوصیات سازمانها و موسسات در حوزه رقابتی امروز است، تغییرات تکنولوژیکی یا هر نوع تغییر دیگری، تغییرات مدیریتی را نیز طلب می نماید(مشبکی، .(1377 انطباق با شرایط موجود، پذیرفتن فضای رقابتی و بهره گیری از سازوکارهای اقتصادی نیاز به ابزارهایی برای موفقیت، بهره گیری هر چه بیشتر از فرصتهای ایجاد شده در اثر تغییر، ایجاد تغییرات موردنیاز وهمچنین مدیریت صحیح و سازگاری موثر با تغییرات دارد. لذا این مقاله به بررسی نقش دو عامل چابکی و یادگیری سازمانی برای دستیابی به موارد مذکور و همچنین اهداف سازمان می پردازد.چابکی توانایی سازمان برای تغییر است تا فرصتهایی را که براساس این تغییر ایجاد می شود مورد بهره برداری قرار دهد. سازمان چابک سازمانی است که می تواند تغییر کند و خود را با تغییرات محیطی همچون یک استراتژی پیروز مندانه وفق دهد (ملاحسینی و همکاران، ( 1386یادگیری سازمانی هم منجر به پدید آمدن سازمان یادگیرنده خواهد شد؛ سازمانی که با قدرت و به صورت جمعی یاد میگیرد و دائماً خودش را به نحوی تغییر میدهدکه بتواند با هدف موفقیت مجموعه سازمانی به نحو بهتری اطلاعات راجمعآوری، مدیریت و استفاده کند(ابویی اردکان، .(1379

-2 تغییر

تحول، تغییر و دگرگونی یعنی فرآیند ذوب شدن اندیشهها، باورها ورفتارها ی سنتی وتثبیت ارزشهای نوین و استقرار نظامهای جدید، منطبق کردن سازمانها با آخرین پدیدههای روز، خروج باورهای ناصواب مدیریت سنتی، ورود باورهای صواب مدیریت نوین و معرفت عقلی، ظهور خدمات و اجراء وعملی نمودن تصمیمات موفق با اولویت مصالح نظام(جلیل خانی، ( 1384 وظیفه مدیریت تغییر (از وضعیت واکنشی تا پیشگویی کننده) :مشهورترین و واضح ترین تعریف مدیریت تغییر
است. مدیریت تغییر خود دارای دو معنی است. معنی اول مدیریت تغییر به ایجاد تغییرات با یک برنامه به روش سیستماتیک و مدیریت شده اشاره دارد و هدف آن اثربخشی بیشتر سیستمها و روش های جدید اجرایی در یک سازمان در حال پیشرفت است. تغییرات باید مدیریت شود و بوسیله سازمان کنترل شود. اما در هر حال این تغییرات داخلی ممکن است توسط حوادث و جریان های خارج از سازمان تحت تاثیر قرار گیرد که اصطلاحا به آن "محیط" می گویند(نیک پور و همکاران، (1391تعریف جامع در مورد تغییرات برنامه ریزی شده به شرح زیر می باشد: برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در زمینه نوآوری ساخت سازمانی، مشخص کردن یک هدف یا تغییر در فلسفه عملیاتی، جو سازمان و یا روش عملکرد سازمانی(آصف زاده و همکاران، .(1385

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید