بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

طرح درس

* طرح موضوع،تعريف و تحديد مفاهيم

* تاريخچه آموزش بزرگسالان در جهان و ايران

* ويژگي هاي آموزش بزرگسالان

* روان شناسي بزرگسالان

* روان شناسي يادگيري و آموزش بزرگسالان

* روش هاي آموزش بزرگسالان

* برنامه ريزي آموزش بزرگسالان

* فلسفه آموزش بزرگسالان

اسلاید 2 :

اهداف درس

* آشنايى با مفاهيم كليدى آموزش بزرگسالان ،تفاوت ها، تشابه ها و كاربردهاى هر يك

* آشنايى با سرگذشت  و ويژگى هاى آموزش بزرگسالان

* شناخت ويژگي هاى روان شناختي و روان شناسي يادگيرى بزرگسالان

* مطالعه روش هاى آموزش بزرگسالان، روش هاى       برنامه ريزى و برخى ديدگاههاى فلسفى مربوط به بزرگسالان

اسلاید 3 :

* با توجه به توسعه دانش و تكنولوژي  بزرگسالان به طور مداوم نيازمند بازآموزي  مي باشند .

* نهادهاي آموزش وپرورش دائما با تقاضاي بزرگسالان براي بازگشت به مدرسه روبرو هستند .

* در نتيجه كشوري كه نتواند                           مؤسسات ضروري براي پاسخگويي                       اين نيازها به وجود آورددر دنياي                      علم و تكنولوژي دوام نخواهد آورد.

اسلاید 4 :

* امروزه آموزش بزرگسالان وبلكه آموزش مداوم براي همه كشورها اعم از پيشرفته يا در حال پيشرفت نه يك ضرورت سياسي بلكه يك نياز واقعي است.

 

*

اسلاید 5 :

* اين درس كه از دروس تخصصي دوره كارشناسي علوم  تربيتي است  سعي دارد:

* ماهيت آموزش بزرگسالان، آموزش سواد و اهميت اجراي برنامه هاي مربوط به اين قبيل آموزشها را براي كساني كه به نحوي دست اندر كار آموزش به طور كلي و آموزش بزرگسالان به طور خاص هستند بشناساندتا به طور مؤثردر اين قبيل برنامه ها مشاركت  ويااز برنامه هاي در حال اجراپشتيباني كنند.

اسلاید 6 :

*

* هدف كلى:

* درك ضرورت و اهميت آموزش بزرگسالان و آشنايى با مفاهيم،تعاريف،اصطلاحات گوناگون

     اين نوع آموزش و قلمرو كاربرد آنها.

اسلاید 7 :

هدفهاي رفتاري :

* بيان اصطلاحات مختلف و مترادف با آموزش بزرگسالان و مقايسه آنها با هم

* بررسي رابطه،تفاوت و تشابه نظام آموزش رسمي و غيررسمي

* توضيح تفاوت مفهوم و قلمرو آموزش بزرگسالان و سوادآموزي

اسلاید 8 :

* تحولات اقتصادی-اجتماعی، به ويژه تكنولوژيكي فکرگسترش آموزش و پرورش را در کشورهای مختلف توسعه داده است.

* با این وجود مساله بی سوادی هنوز باقی مانده است. جدول زير نشان دهنده اين مساله است.

* جدول مقايسه آمار بيسوادي در سالهاي نيمه دوم قرن بيستم

اسلاید 9 :

* از دهه80-0 197توجه کشورها به ویژه کشورهای توسعه نیافته  به مبارزه جدی با بیسوادی جلب شد و بخشی از فرایند نظام آموزشی ،به آموزش بازماندگان از تحصیل اختصاص یافت.

* ویژگی های فردی و اجتماعی این افراد،آ موزش خاصی را ایجاب می کرد ،که امروزه به نام آموزش بزرگسالان(Adult Education) معروف شده است.

اسلاید 10 :1.آموزش بزرگسالان

* فرایندی سازمان یافته به منظور ایجاد آگاهی،شناخت و مهارت در بزرگسالان، تا در جهت تکامل حرکت و در سرنوشت جامعه خود از لحاظ اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی مشارکت فعالانه داشته باشند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید