مقاله در مورد آموزش بزرگسالان

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آموزش بزرگسالان

از جمله مهمترین نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مسوول آموزش بزرگسالان‌ میتوان به سازمان نهضت سواد آموزیL.M.O ‌، وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی‌ و سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود. نظر ‌به‌نقش قاطع L.M.O در آموزش بزرگسالان در سال ۱۹۸۷ شورای پشتیبانی آموزشی تحت ریاست رئیس‌شورا به تشکیل جلساتی جهت طراحی و تصویب استراتژی ها و یافتن راه حلهای علمی جهت مبارزه با بی سوادی تشکیل یافت.

برنامه‌ریزی آموزشیاز جمله مهمترین برنامه ریزی های آموزشی که در حوزه آموزش بزرگسالان صورت گرفته می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱٫ تغییر ساختار دوره های آموزش حضوری ‌به‌ آموزش مکاتبه‌ای و نیمه حضوری ۲٫ برطرف نمودن بیسوادی در افراد رده های سنی ۴۰-۱۰ سال ۳٫ تحکیم و تثبیت مهارت‌های سوادآموزان و نوسوادان در جهت جلوگیری از بازگشت آنان ‌به‌دوره بیسوادی ۴٫ ثبت‌نام کودکان در مدارس رسمی ۵٫ اعمال محدودیتهایی ‌در هدایت افراد بیسواد و کم سواد رده

های سنی زیر ۴۰ سال ‌به‌کلاس‌های سوادآموزی ۶٫ استفاده از منابع عمومی و خصوصی جهت مبارزه با بیسوادی من جمله رسان‌ه‌های جمعی مانند رادیو، تلویزیون و نشریات
اهداف و استراتژی‌ها
استراتژی‌ها
ازجمله مهمترین راهبردهای آموزشی آموزش بزرگسالان طی برنامه ۵ ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱٫ تعیین و تعریف سطح آموزش در جامعه و توسعه کشور، تعیین و تعریف مسئولیت‌های مکمل دولت و مردم درآموزش و ارتقائ انگیز‌ه‌های ملی جهت برقراری مشارکت و همکاریهای مردمی ۲٫ .تأکید برآموزشهای عملی‌، علمی و فنی و حرفه‌‌ای در چارچوب برنامه های جاری آموزشی ۳٫ تلاش درجهت کسب اطمینان از همکاری سازمانهای مربوطه ‌به‌ منظور اصلاح قوانین و مقررات موجود ‌درجهت برخورداری همگانی از تسهیلات اجتماعی من جمله قانون ممنوعیت کار ویژه کودکان رده های سنی ۶ تا ۱۰ سال ۴٫ تأکید برانسجام و تقویت روشهای آموزشی جهت جلوگیری از بیسوادی‌و اولویت دادن ‌به‌ نو آوری و اتخاذ

روشهای مناسب جهت یادگیری موثر و قابل کاربرد برای افراد شاغلازجمله مهمترین راهبردهای آموزشی آموزش بزرگسالان طی برنامه ۵ ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱٫ توسعه وتشویق آموزش بزرگسالان زیر رده سنی ۴۰

سال ‌به‌واسطه اتخاذ متدهای مدرن آموزشی ۲٫ توسعه آموزش مکمل بزرگسالان
اهداف کیفی
از جمله مهمترین اهداف کیفی مقطع آموزش بزرگسالان می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱٫ ریشه کنی بی سوادی بین افراد رده های سنی ۳۵-۶ سال ۲٫ برقراری ثبات میان نوآموزان و جلوگیری از بازگشت ‌بی سوادی
سیاستها ، استراتژی‌ها و اولویتها
از جمله مهمترین سیاستها‌، استراتژی‌ها و اولویت‌های آموزش بزرگسالان می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱٫ ریشه کنی بی سوادی بین رده های سنی۳۵-۶ سال ۲٫ .تمرکز بر سیاستگذاری آموزش بزرگسالان با تأکید بر تفویض قدرت اجرایی ‌به‌مناطق و نهادهای محلی ۳٫ اولویت دادن به نوآوری و اجرای روشهای آموزش کاربردی مناسب کشاورزان ،صنعتگران ، روستاییان و زنان ۴٫ ارزیابی فعالیت‌های سواد آموزی درمراکز آموزش ابتدایی مناطق محروم و هماهنگی کامل با برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش

برنامه‌های عملی
ازجمله مهمترین برنامه های عملی آموزش بزرگسالان که در جهت مبارزه علیه بی سوادی‌ توسط نهضت سواد آموزی L.M.O به اجرا در آمده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود: طرح سواد آموزی کارکنان و کارگران با اجرای طرح مذکور طی سالهای ۱۹۹۸ – ۱۹۹۰‌،بالغ بر ۱۷۱ / ۵۷ / ۴ نفر به‌واسطه اجرای طرح مذکور ازمهارت‌های سوادآموزی برخوردار گردیدند. طرح سرباز معلم طی طرح مذکور افراد باتحصیلات دیپلم و بالاتر به گذراندن دوره خدمت وظیفه نظامی پس ازگذراندن دوره تعلیمات آموزشی خود ‌به‌عنوان معلمین سوادآموزی درمناطق روستایی و عقب مانده گمارده

شدندکه باپیشرفت فزاینده برنامه‌های سوادآموزی همراه بود. طرح بسیج سواد آموزی طرح مذکور طی سال ۱۹۹۰ همزمان با تصویب اظهار نامه جهانی آموزش درجامتین تایلند به اجرا درآمد که در نتیجه آن از حدود ۳ میلیون نفر بی سواد در کلاس‌های سواد آموزی ثبت نام به عمل آمد. طرح سوادآموزی نیروهای مسلح با اجرای طرح مذکور طی سالهای ۱۹۹۸ – ۱۹۹۰‌، بالغ بر۳۷۶۷۶۹ نفر از نعمت سواد برخوردار گردیدند. طرح سواد آموزی قبایل چادر نشین با اجرای طرح مذکور طی سالهای ۹۸ – ۱۹۹۰،بالغ بر ۸۷۶ / ۱۳۱ نفر از نعمت سواد برخوردار گردیدند.طرح سواد آموزی زندانیان طرح فراگیر سواد آموزی ( پیگیری فعالیتهای آموزشی )از جمله مهمترین سیاستهای به

اجرا در آمده در طرح مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱٫ اجرای سیاست تداوم در آموزش ۲٫ طرح خواندن با خانواده ۳٫ طرح تداوم گروهها ۴٫ آموزش از رسانه‌های گروهی ۵٫ برپایی مسابقات کتابخوانی ۶٫ تجهیزکتابخانه‌ های شهری و روستایی ‌ویژه نوسوادان طی دهه اخیر اجرای برنامه های موفقیت آمیز سواد آموزی‌، اجرای دور‌ه‌های فراگیر سواد آموزی‌، تقویت مهارت‌های خواندن و نوشتن‌، تشویق افراد بیسواد و کم سواد ‌به‌مطالعه و ارتقاء مهارتهای حرفه‌‌ای توسط سازمان نهضت سواد آموزی L.M.O به اعطای ۳ جایزه بین المللی ذیل ‌به‌سازمان مربوطه منتهی گردید: دیپلم افتخار و جایزه NOMA (سال ۱۹۹۰ ) نشان افتخار سواد آموزی (سال ۱۹۹۸ )جایزه Malcom Adisa Shia ( سال ۱۹۹۹) با وجود این آموزش بزرگسالان با مشکلات متعددی مواجه بوده است که از آن جمله میتوان به دلایل اصل‌‌ ذیل اشاره نمود: ۱٫طبیعت غیر قابل اجرا و عدم وضوح مواد درسی۲٫کمبود نیروی انسانی۳٫فضای آموزش نامناسب و غیرآموزشی مراکز سواد آموزی نظیرخانه های مسکونی، مساجد و…… ۴٫کمبود بودجه و مواجه با مشکلات مالی ۵٫ فقر مالی و فرهنگی مردم بی سواد وکم سواد ۶٫٫ غیر قابل دسترس بودن بعضی از مناطق عقب مانده بخاطر دوری‌‌ آن‌ها ۷٫تدارک عمده منابع مالی طرحهای سواد آموزی توسط دولت وتدارک تنها بخش ناچیزی از بودجه توسط افراد خیر و موسسات خیریه و سازمانهای غیر دولتی

نرخ سواد آموزی از گذشته تا حال
طی سال ۱۲۸۵ در آستانه انقلاب مشروطه جمعیت کشور ایران بر۹ میلیون نفر بالغ می گردیدکه از این تعداد تنها چند دهم درصد از نعمت سواد برخوردار بودند. طی سال ۱۳۰۰ ( آغاز حکومت پهلوی) جمعیت کشور بر ۷ر۹ میلیون نفر با حدود حدود یک در صد افراد با سواد بالغ گردید.این در حالیست که در شهریور ۱۳۲۰ پس از ۲۰ سال حکومت رضا شاهی از ۸ ر ۱۲ میلیون نفر جمعیت حدود جهار درصد از نعمت سواد برخوردار بودند . در پایان دهـه ۱۳۲۰ که از آن تحت عنوان دوران آشفتگی همراه با آزادی نسبی یاد می گردد جمعیت ایران بر ۲ر۱۶ میلیون و شمار افراد با سواد به ۸ درصد بالغ گردید. (سالنامه آماری کشورـ تهران : مرکز آمار ایران ۱۳۷۶) از سال ۱۳۳۵ به بعد شمارش نسبتا دقیقی از جمعیت کشور درگروههای سنی گوناگون و جمعیت با سواد کشور وجودداشته است . در آبان همان سال جمعیت رده سنی بالای ۶ سال کشور بر۶ ر۱۵ میلیون و نسبت با سوادان آن بر ۲۴ر۱۲ در صـد بالغ گردید.پس از گذشت۱۰ ســال( آبان ۱۳۴۵) نسبت افراد بـاسواد کشور بر۶۸ ر۲۸ در صد و طی سال۱۳۵۵ (آستانه انقلاب اسلامی) ، بر ۵ر۴۷ درصد بالغ

گردید. به عبارت دیگر در سال ۱۳۵۵ جمعیت رده سنی ۶ سال به بالای کشور بر ۱۱ر۲۷ میلیون نفر و شمار دانش آموزی و دانشجویی کشور جمعا بر ۳۷۴ ۸۷۸ ۷ نفر بالغ گردیدبه دیگر سخن از هر ۵ر۳ نفر یک نفر به آموزش اشتغال داشت درمهرماه ۱۳۶۵ نرخ با سوادی افراد رده سنی۶ سال بر ۷۸ر۶۱ درصد و در آبان ۱۳۷۵ بر۵۱ ر۷۹ درصد بالغ گردید. (سالنامه آماری مرکز آمار ایران سال۱۳۷۶ ) در آبان۱۳۷۵ جمعیت رده سنی ۶ سال به بالای کشور بر ۳ر۵۲ میلیون نفر افزایش یافت . درهمان اثناء جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور بر ۸ ر۱۹ میلیون نفر افزایش یافته وبدین ترتیب به

ازای هر ۶ ر۲ نفر یک نفر به آموزش مبادرت داشتند. ( سالنامه آماری مرکز آمار ایران، سال۱۳۷۶)
مطابق اصل۷ اعلامیه حقوق کودکان کلیه کودکان محق به برخورداری از تعلیم و تربیت رایگان و اجباری می باشند.مطابق اصل مذکور کودکان می بایستی ازتعلیم و تربیتی بر خوردار گردند که به ارتقاء فرهنگ عمومی آنان و توانایی آنان بر رشد توانایـی ها ، قضاوت های فردی ، حس مسـوولیت اخلاقی و اجتماعی منجر گردد. مطابق اصل مذکورکودکان می بایستی از فرصت کامل جهت پرداختن به بازیها و تفریحات گوناگون با اهدف تعلیم و تربیت بر خوردار گردند .این در حالیست که جامعه و مقامات دولتی نیز ملزم تلاش در جهت تامین این حقوق می باشند . علاوه بر این ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۲۶ بند اول کنوانسیون حقوق بشر موکدا بر تحصیل رایگان کودکان تاکید دارند. از این روی تحصیل و آموزش حق مسلم هر کودکی است ودولت مکلف به فراهم نمودن ابزار آموزشی و پرورشی رایگان برای کودکان می باشد.با وجودیکه نمیتوان با دستاویزهایی چون فقر خانوادگی ، نیاز به دستمزد کودکان ،بعد مسافتی ودوری راه و… کودکان را از تحصیل منع نمود.اما متاسفانه با آغاز هر سال تحصیلی بخش عظیمی از دانش آموزان با مشکلات بیشمار اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر بوده و به دلائل اقتصادی واجتماعی ازادامه تحصیل باز میمانند.طبق آمار اعلام شده توسط سازمان نهضت سواد آموزی در آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۷ بالغ بر۴ میلیون نفر از جمعیت زیر ۴۰ سال کشور بی سواد می باشند.به گزارش سازمان مذکور علیرغم کلیه فعالیت ها همچنان ۱۰ میلیون نفر ازمردم کشور ازنعمت سواد محروم می باشندواین در حالیست که بر اساس اساسنامه سازمان مذکور افرادی که از ۵ کلاس سواد برخوردار باشند با سواد تلقی

گردیده و بر این اساس ۵۰ درصد ازجمعیت کشور ازسواد ابتدائی برخوردار می باشند.
طبق آمار دولتی نشریه زن ـ شماره ۱۳۳ سال اول ـ چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۷۷ طی سالهای ۷۷ـ۷۶ آمار مردودین مقطع آموزش ابتدائی بر۱ میلیون و ۴۰۰ هزار کودک بالغ گردیده،مبلغی بالغ بر۵۰۰ هزار ریال برای هر دانش آموز هزینه گردیده و در مجموع از بابت مردودی این تعداد دانش آموز خسارتی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال بـه دولت وجـامعه وارد گردیـده است . بـه موجب گزارش سال تحصــیلی

۷۷ ـ ۷۶ آمـوزش و پـرورش، هزینه سرانه آموزشی هر دانش آموز بر رقمی بالغ بر ۲ میلیون ریال در سال بالغ می گردد.. به موجب گزارش کانون اصلاح تربیت تهران ، ۵۳ درصد اتهام نوجوانان که پس از بیکاری به دام بزهکاران حرفه أی افتاده‏اند ، سرقت میباشد که ۶۸ در صد این نوجوانان تا مقطع آموزش ابتدائی تحصیل نموده اند. در سال ۱۳۷۵ تعداد ۳۶۸ هزار کودک رده های سنی۱۰ تا ۱۴ سال و یک میلیون و ۵۴۷ هزار کودک رده های سنی ۱۵ تا ۱۹ سال جهت کمک به اقتصاد خانواده به فعالیت در کارگاهها و موسسسات خدماتی اشتغال داشته‏اند.گفتنی است که آمار فوق کودکان و نوجوانان روستایی شاغل در کشتزارها ،مزارع و کارگاه های قالی بافی را شامل نمی گردد. در همان اثناء تعداد ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار دانش آموز پس از گذراندن دوره راهنمایی از ورود به مراکز آموزش متوسطه باز مانده و اجباراّ به ترک تحصیل مبادرت نمودند . با بررسی و مقایسه آمار و تعداد دانش آموزان محروم ازتحصیل و شاغل مشخص میگردد که بخش عمده کودکان جویای کاردرجوامع شهری وروستایی بدون انجام هیچگونه فعالیت سازنده به حال خود رها می‏شوند. بی سبب نیست که خطرات و آسیب های اجتماعی در این بخش ازجامعه تمرکزدارد. از سوی دیگر ،طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال تحصیلی ۷۷ ـ ۷۸ قریب به ۲۰ میلیون دانش آموز در تعداد ۱۱ هزار مدرسه به تحصیل مبادرت می نمایند.به عبارت دیگر هر ساله نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت دانش آموزی کشور افزوده شده و در مقابل تدبیر اساسی جهت آماده سازی موسسات آموزشی کشور جهت پذیرش این تعداد دانش آموز صورت نگرفته است. به این ترتیب هر ساله گروه زیادی از جوانان و نوجوانان کشور از دستیابی به امکانات آموزشی محروم میگردند.
تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشی (طی سالهای ۱۳۷۷و۱۳۷۵)
دوره ســــال ۱۳۷۷ ســـال ۱۳۷۵
ابتــدائـی, ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۰۲۰,۳۷۸
راهنـــمایــی ۵,۳۵۰,۰۰۰ ۵,۱۵۳,۴۹۴
متوسطه ( جدید وقدیم ) ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۳,۶۷۶,۲۲۰
پیش دانشگاهی, ۱۴۰,۰۰۰ ۱۰۸,۲۵۱
جمـــــع ۱۸,۶۷۰,۰۰۰ ۱۷,۹۵۸,۳۴۳
منبع: سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵
اغلب صاحب نظران بر این باورند که اولین گام در جهت توسعه اقتصادی، آموزش نیروی انسانی است. تحقق توسعه اقتصادی به انسانهایی با ذهن و نگرش معقول و نوین نیازمند است .این درحالیست که تنها وجود انسانهایی که از جهت فرهنگی متحول گردیده اند، به توسعه اقتصادی

کشور منجر نمی گردد بلکه لازم است که در چار چوب برنامه های آموزشی مناسب، از تخصصهای جدیدی نیز بر خوردار گردند. در هر نظام سیاسی ، تربیت نیروی انسانی مشخصاّ در زمره وظایف وظایف سیستم آموزشی آن کشور محسوب می گردد . درکشور ایران نیز بودجه آموزش و پرورش عمومی بر ۵/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بالغ می گردد .این در حالیست که در سایرکشورهای جهان معمولاّ بودجه عمومی دولتی حوزه آموزش و پرورش از ۲ تا ۶ در صد تولید ناخالص داخلی

متشکل می گردد . بی تردید آموزش و پرورش به بودجه بیشتری جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و نیل به پوشش آموزشی صددر صد تا پایان مقطع آموزشی نیازمند می باشد. درواقع تعلیم و تربیت به عنوان یک پدیده اجتماعی جزء لاینفک زندگی بشمار رفته و اهمیت و تاثیر آن در بهبود وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی، صنعتی ، سیاسی ، فرهنگی و …یک کشور بر کسی پوشیده نیست . اگرجامعه ای صاحب درآمد ارزی فراوان بوده اما از وظیفه پرورش و تربیت نیروی انسانی لازم و

متخصص خطور نماید، یقیناّ رشد و توسعه اقتصادی در آن کشور فراهم نگردیده وبه استقلال اقتصادی دست نمی یابد زیرا توسعه کشاورزی ، صنعتی ، اقتصادی، تکنولوژی ، بهداشتی ، درمانی و … به آموزش و پرورش بستگی دارد بر این اساس سیستم آموزشی میبایست با در نظر داشتن نیازمندیهای کشور جهت نیل به توسعه اقتصادی نسبت به برنامه ریزی آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر همت گمارد . طبیعتا سرمایه گذاری در آموزش و پرورش در این چار چو

ب نه تنها به هدر نرفته، بلکه بازده اقتصادی آن بسیار بیش از سرمایه گذاری در سایر بخش ها خواهد بود.
با توجه به مختصات فوق میبایست بررسی نمود که آیا دولت ایران توانسته به سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی دقیق در این عرصه بپردازد ؟
نرخ باسوادی افراد رده سنی ۶ سال
طبق برآورده های به عمل آمده درآغاز طرح ۵ ساله اوّل، درصد باسوادان رده سنی ۶ سال کشور بر%۷/۷۹طی سال ۱۹۹۳و %۱/۸۶ طی سال ۱۹۹۸ بالغ می گردد. عملکردها نشان می‌دهند که برنام‌ه‌های سوادآموزی کمی از میزان پیش‌بینی شده عقب‌تر بوده‌اند.طی سال ۱۹۹۸ نرخ باسوادی مردان بر %۶ /۸۴ و نرخ باسوادی زنان بر %۲۱/۷۴ بالغ می گردد. اختلاف جنسیت در سوادآموزی طی سال ۱۹۸۶، %۱۹ بوده که ‌طی سال ۱۹۹۱ به %۶ /۱۳ و طی سال ۱۹۹۶ ‌به‌%۴/۱۰ کاهش یافته است که این خود نشاندهنده‌ سیرنزولی اختلاف جنسیت درسوادآموزی است.
جمعیت افراد باسواد رده های سنی۶ سال و بالاتر در مناطق شهری/روستائی ‌به‌تفکیک نرخ باسوادی و جنسیت
سال جمعیت رده سنی۶ سال و بالاتر (برمبنای هزار) نرخ باسوادی (بر مبنای درصد)
سراسر کشور تعداد کل مرد زن تعداد کل مرد زن
۱۹۸۶ ۳۸۷۰۹ ۱۹۸۲۲ ۱۸۸۸۷ ۷۸/۶۱ ۰۲/۷۱ ۰۸/۵۲
۱۹۹۱ ۴۳۸۵۶ ۲۳۶۷۵ ۲۲۱۸۱ ۰۷/۷۴ ۶۴ /۸۰ ۰۶/۶۷
۱۹۹۶ ۵۲۲۹۵ ۲۶۵۳۴ ۲۵۷۶۱ ۵۱ /۷۹ ۶۷ /۸۴ ۲۱/۷۴

مناطق شهری
۱۹۸۶ ۲۱۲۱۰ ۱۰۹۰۷ ۱۰۳۰۴ ۱۱ /۷۳ ۳۶ /۸۰ ۴۳/۶۵
۱۹۹۱ ۲۶۵۲۱ ۱۳۷۲۷ ۱۲۷۹۵ ۹۲ /۸۱ ۷۲ /۸۶ ۷۷/۷۶
۱۹۹۶ ۳۲۵۰۰ ۱۶۵۹۳ ۱۶۹۰۷ ۷۱ /۸۵ ۵۶ /۸۹ ۷/۸۱
مناطق روستائی
۱۹۸۶ ۱۷۳۰۷ ۸۸۱۸ ۸۴۸۸ ۳۷ /۴۸ ۹۵/۵۹ ۳۳ /۳۶
۱۹۹۱ ۱۹۰۴۷ ۹۷۹۹ ۹۲۴۸ ۶۸ /۶۳ ۶/۷۲ ۲۲ /۵۴

۱۹۹۶ ۱۹۶۲۵ ۹۸۵۷ ۹۷۶۸ ۶۱ /۶۹ ۷۴/۷۶ ۴۱ /۶۲
منبع: شاخص‌های جمعیتی ایران (طی سالهای۹۶-۱۹۵۶)، مرکز آمار ایران
نرخ باسوادی افراد رده های سنی ۱۵سال و بالاتر
بررسی جمعیت باسواد کشور که بالای ۱۵سال دارند نشاندهنده افزایش از %۹/۶۲ در ۱۹۹۰ ‌به‌%۵/۷۵ در سال ۱۹۹۸ می‌باشد که افزایش %۶/۱۲ را نشان می‌دهد.این نرخ رشد برای مردان از %۹/۷۱ ‌به‌%۶/۸۱ و برای زنان از %۱/۵۳ ‌به‌%۲/۶۹ می‌باشد.‌به‌علاوه، نسبت زنان باسواد ‌به‌مردان بالای ۱۵ سال از ۷۳/۰ در سال ۱۹۹۰ ‌به‌۸۶/۰ در سال ۱۹۹۶ افزایش یافته است.
درصد جمعیت باسواد بالای ۱۵ سال ‌به‌تفکیک (۱۹۹۸-۱۹۹۰)
سال ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
مرد/زن ۹/۶۲ ۲/۶۵ ۹/۶۶ ۵/۶۸ ۱/۷۰ ۵/۶۱ ۹/۷۲ ۵/۷۵
مرد ۹/۷۱ ۹/۷۳ ۲/۷۵ ۴/۷۶ ۶/۷۷ ۶/۷۸ ۷/۷۹ ۶/۸۱
زن ۱/۵۳ ۸/۵۵ ۲/۵۸ ۳/۶۰ ۳/۶۲ ۲/۶۴ ۹/۶۵ ۲/۶۹
منبع: مرکز آمار ایران
بررسی شاخصه های باسوادی طی دهه ۹۰ نشان می‌دهد که نرخ باسوادی افراد رده های سنی ۲۴-۱۵ سال از %۶ /۸۴ طی سال ۱۹۹۰ ‌به‌%۴/۹۵ طی سال ۱۹۹۸ افزایش یافته و افزایش ۸/۱۰درصدی مشهود می باشد. نرخ باسوادی زنان از %۱/۷۸ طی سال۱۹۹۰ ‌به‌%۴/۹۳ طی سال ۱۹۹۸ افزایش یافته است. نرخ باسوادی مردان نیز از %۸/۹۰ طی سال۱۹۹۰ به %۳۰/۹۷ بالغ گردیده و از رشد %۶ /۶ برخوردار بوده است. ‌به‌علاوه نسبت زنان باسواد ‌به‌مردان رده های سنی ۲۴-۱۵ از ۸۶/۰ طی سال ۱۹۹۰ ‌به‌۹۵/۰ طی سال ۱۹۹۸ افزایش یافته است.

نرخ باسوادی افراد رده های سنی ۲۴-۱۵ سال‌به‌تفکیک جنسیت
سال ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
مرد/زن ۶/۸۴ ۶/۸۶ ۰/۸۸ ۰/۹۸ ۶/۹۰ ۷/۹۱ ۹/۹۲ ۶/۹۴ ۴/۹۵
مرد ۸/۹۰ ۹/۹۲ ۸/۹۲ ۵/۹۳ ۱/۹۴ ۸/۹۴ ۴/۹۵ ۳/۹۷ ۴/۹۷

زن ۱/۷۸ ۹/۸۰ ۰/۹۳ ۰/۸۵ ۹/۸۶ ۷/۸۸ ۳/۹۰ ۹/۹۱ ۴/۹۳
منبع: مرکز آمار ایران
طبق سرشماری به عمل آمده طی سالهای ۱۹۸۶و ۱۹۹۶، نرخ باسوادی افراد رده های سنی۲۵-۱۵سال از %۴/۸۶ طی سال ۱۹۸۶ ‌به‌%۵/۹۶ طی سال ۱۹۹۶ افزایش یافته است. نرخ باسوادی مردان از %۵/۹۱ ‌به‌%۳/۹۷ و نرخ باسوادی زنان از %۱/۸۱ ‌به‌%۶ /۹۵ بالغ گردیده است. در عین حال، نرخ باسوادی در مناطق روستائی از %۶ /۶۱ طی سال۱۹۸۶ ‌به‌%۳ /۸۷ طی سال ۱۹۹۶ افزایش یافته است. نرخ باسوادی مردان روستایی از %۷/۷۵ ‌به‌%۴/۹۲ و نرخ باسوادی زنان روستایی از %۹/۴۵ ‌به‌%۴/۸۲ افزایش یافته است.
علیرغم سیرصعودی نرخ سوادآموزی بزرگسالان و وضعیت نسبتاُ مناسب کمیت آموزشی طی دهه ۹۰، در برخی استانهای کشورنظیر سیستان و بلوچستان وضعیت بحرانی بنظرمی‌رسد؛ آمارها نشان می‌دهند که توجه کمی ‌به‌سوادآموزی دراین استان مبذول گردیده است.چراکه فاصله زیادی میان نرخ باسوادی افراد رده سنی زیر ۲۴ سال این استان و سایراستانهای کشور وجود دارد.
نرخ باسوادی افراد رده های سنی۲۴-۱۵ درمناطق شهری و روستائی
( طی سالهای ۱۹۸۶، ۱۹۹۱و ۱۹۹۶ ‌به‌تفکیک جنسیت)
سال جمعیت ۲۴-۱۵ (میلیون) نرخ باسوادی (درصد)
تعداد کل مرد زن تعداد کل مرد زن
سراسر کشور
۱۹۸۶ ۳/۹ ۷/۴ ۶/۴ ۳/۷۵ ۶/۸۴ ۷/۶۵

۱۹۹۱ ۸/۱۰ ۵/۵ ۲/۵ ۶/۸۶ ۱/۹۲ ۷/۸۱
۱۹۹۶ ۳/۱۲ ۱/۶ ۱/۶ ۹/۹۲ ۴/۹۵ ۲/۹۰
مناطق شهری
۱۹۸۶ ۲/۵ ۶/۲ ۵/۲ ۴/۸۲ ۵/۹۱ ۱/۹۱
۱۹۹۱ ۶ ۳ ۹/۲ ۸/۹۲ ۴/۹۵ ۲/۹۰
۱۹۹۶ ۴/۷ ۷/۳ ۷/۳ ۵/۹۶ ۲/۹۷ ۶/۹۵
مناطق روستائی

۱۹۸۹ ۱/۴ ۲ ۲ ۱/۶۱ ۷/۷۵ ۸/۴۵
۱۹۹۱ ۷/۴ ۴/۲ ۲/۲ ۱/۷۹ ۴/۸۸ ۳/۶۹
۱۹۹۶ ۸/۴ ۴/۲ ۴/۲ ۲/۸۷ ۴/۹۲ ۴/۸۲
منبع: شاخص‌های جمعیتی مرکز آمار ایران (۹۶-۱۹۵۶)
اجرای برنامه‌های توسعه سوادآموزی درجمهوری اسلامی ایران طی دو دهه گذشته، کاهش اختلاف جغرافیائی جمعیت باسواد و بیسواد کشور را به همراه داشته است که نشان می‌دهد درصد جمعیت باسواد رده سنی بالای ۱۵ سال از %۵/۶۵ طی سال ۱۹۸۶ ‌به‌%۸۱ طی سال ۱۹۹۶ افزایش یافته است. نرخ مذکور برای مردان از %۷۵ ‌به‌%۴/۸۶ و برای زنان از %۸/۵۶ ‌به‌%۸/۷۶ افزایش یافته است. این نرخ برای مردان روستایی از %۴/۴۷ ‌به‌%۸/۶۷ و برای زنان روستایی از %۴/۲۲ ‌به‌%۷/۴۹ افزایش یافته است. ‌به‌عبارت دیگر نرخ باسوادی در مناطق روستائی از سیرصعودی بیشتری برخوردار بوده و اختلاف میان نرخ باسوادی میان مناطق شهری و روستائی ‌به‌ میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است.
جدول مقایسه نرخ باسوادی جمعیت رده های سنی ۱۵ سال و بالاتر ‌به‌تفکیک جنسیت
سال جمعیت ۱۵سال و بالاتر (میلیون) نرخ باسوادی (درصد)
سراسر کشور تعداد کل مرد زن تعداد کل مرد زن
۱۹۸۶ ۹/۲۶ ۷/۱۳ ۱/۱۳ ۵/۲۵ ۲/۶۳ ۲/۴۱
۱۹۹۱ ۱/۳۱ ۱۶ ۱۵ ۲/۶۵ ۹/۷۳ ۸/۵۵
۱۹۹۶ ۳/۳۶ ۴/۱۸ ۹/۱۷ ۹/۷۳ ۷/۷۹ ۹/۶۵
مناطق شهری
۱۹۸۶ ۳/۱۵ ۸/۷ ۴/۷ ۵/۶۵ ۷۵ ۸/۵۶
۱۹۹۱ ۳/۱۸ ۵/۹ ۸/۸ ۷/۷۵ ۴/۸۲ ۴/۶۸

۱۹۹۶ ۹/۲۲ ۷/۱۱ ۲/۱۱ ۸۱ ۴/۸۶ ۵/۷۶
مناطق روستائی

۱۹۸۶ ۶/۱۱ ۹/۵ ۷/۵ ۳۵ ۴/۴۷ ۴/۲۲
۱۹۹۱ ۵/۱۲ ۴/۶ ۶ ۳/۵۰ ۸/۶۱ ۵/۳۸
۱۹۹۶ ۳/۱۳ ۶/۶ ۶/۶ ۶/۵۹ ۸/۶۷ ۷/۴۹
منبع : شاخص‌های جمعیتی مرکز آمار ایران (طی سالهای۹۶-۱۹۵۶)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد