بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد.
بدین ترتیب هدفهای آموزشی ریاضیات در دبیرستان مبتنی بر چهار دسته ذیل می باشد :

اسلاید 2 :

      نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان .1
     نقش ریاضیات در تربیت فکر .2
 
نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامعه  .3
  نقش ریاضیات در تربیت فرهنگی  .4

اسلاید 3 :

اکنون به اختصار هر یک از این اهداف را در قالب اهداف جزئی و واسطه تشریح می کنیم .
نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان
 1
                  آشنایی با ساختارهایی از جهان عینی که در تجربیات دانش آموزان ظاهر می شود و دسته بندی آنها

اسلاید 4 :

آموزش تکنیکهای لازم برای مدلسازی ریاضی و مسائل روزمره زندگی و تجزیه و تحلیل این مدلها
آموزش ریاضی مورد نیاز برای مطالعه سایر موضوعات درسی
آشنایی با نقش ریاضیات در صنعت ، تکنولوژی ، کشاورزی ، و علوم انسانی و اجتماعی .

اسلاید 5 :

نقش ریاضیات در تربیت فکر  .2
2-1  : پرورش قوه تفکر ریاضی ( اندیشه ، استدلال ، تخمین و استنتاج )
2-2 : پرورش دقت (نظری و عملی )و عادت به نظم فکری و پرورش  قوه نقد و انتقاد .
2-3 : پرورش قوه ارائه دقیق یک فکر  ( شفاهی و کتبی )

اسلاید 6 :

2-4 : پرورش اعتماد  به  نفس  در بکار  بردن دانسته های  ریاضی  برای  حل  مسائل . (شک در علم جایز نیست . اینکه "من این مسأ له را حل کرده ام ولی نمی دانم درست است یا خیر "  یا حل نکردن آن چندان فرقی نمی کند  ).
2-5 : پرورش قوه خلاقیت و درک شهودی
2-6 : پرورش قوه تصمیم و تجرید

اسلاید 7 :

نقش ریاضیات در تامین آینده افراد
3-1 : آماده سازی دانش آموزان برای تحصیلات  بعدی
3-2 : آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار
4-  نقش ریاضیات در ارتقا سطح فرهنگی جامعه

4-1 : آشنایی مقدماتی با تاریخ ریاضیات و شناخت شناسی .
 4-2 : آشنایی مقدماتی با زیبا شناختی ریاضیات .

اسلاید 8 :

برای آشنایی دانش جویان نمو نه ای از تدوین اهداف عینی را که برای وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است درج می کنیم
قسمتی از ریز ماد ریاضی کاربردی
1- دانش آموز مفاهیم مجموعه عضویت و جزئیت را بداند و با نمادهای آن آشنا شود . مجموعه های عددی   
Q   -   Z   -    N   معرفی می شوند .

اسلاید 9 :

2- دانش آموز اعمال بر مجمو عه ها ( اجتماع ، اشتراک ، متمم ، تفاضل ، ضرب ، دکارتی ) را بداند .
3- قوانین دمورگان را بداند .
4- بتواند با نمایش دیاگرام ون اعمال بر مجموعه ها را نمایش دهد .
5- مفاهیم مجموعه های متناهی و نا متناهی و کراندار را بداند .

اسلاید 10 :

6- تعداد اعضای یک مجموعه متناهی  ( مرتبه یک مجموعه متناهی )  را بداند و قانون های
n(A -B)=n (A ) – n (A ) – n (B)
n (Ø ) = 0
n ( A 
B)                          -  n (B)  ) + n (A =   B  ۷  A  n (

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید