بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف كلي و كلان دوره هاي آموزشي:

üهماهنگ و همسو كردن كاركنان با سازمان(شناخت بهتر افراد از سازمان واهدافش ، احساس مسئوليت و ...)

üافزايش رضايت شغلي و بهبود روحيه كاركنان

üكاهش حوادث و ضايعات كاري و هزينه ها.   

üبه هنگام سازي دانش و توانش كاركنان و بهره وري

üكمك به تغيير وتحولات سازماني

üتقويت روحيه همدلي و همكاري در بين كاركنان سازمان ، بهبود ارتباطات

üانطباق با شرايط و اوضاع واحوال اجتماعي

كارگاه : ويژه گي هاي آموزش اثربخش

اسلاید 2 :

1)آموزش ضمن خدمت حضوري(چهره به چهره) face to face

   الف)برنامه هاي تمام وقت

     ب)برنامه هاي نيمه وقت:1) برنامه عصرانه(twilight program) 2) برنامه هاي پايان هفته(weakends program)

2)دو ره هاي ساندويچي Sandwich Program

3)آموزش ضمن خدمت سيار(موبايل)Mobile Inservice Education

1-3)آموزش ضمن خدمت در محل كار On the Spot training

2-3)آموزش ضمن خدمت كاركنان مناطق دور افتادهRemot-area Inservice Education

4)آموزش هاي چند رديفي با استفاده از اشخاص كليدي (Multi Tier)

5)آموزش در اوقات بيكاري Spare time Education

6)اعطاي فرصت هاي مطالعاتيSabbatical

 7)خود آموزي كاركنان  Self-study Course

 8)انجمن هاي كاركنان Personnel Associations

  9)آموزش ضمن خدمت انفرادي شده”IIEIndividulizedInservice Ed

 10)موسسات ايستگاهي Unit Cluster

 11)آموزش از راه دور Distance Education

اسلاید 3 :

الف)روش هاي گروهي

1)كنفرانس:عبارت است از اجتماع بين دو يا چند نفر براي حل مسئله يا مسائلي خاص كه در آن هر يك از اعضاء داراي تجربيات و اطلاعات و فرصت اظهار نظر هستند.كنفرانسها قبلاً به دقت طرح ريزي شده اند و شخص مجربي هدايت فرايند بحث را بر عهده دارند.

2)سمپوزيوم: شيوه اي كه در آن افراد دور هم جمع شده و به سخنراني گروهي خاص و كوچك در ارتباط با موضوع ويژه اي گوش فرا مي دهد(با شركت صاحب نظران)

3)سمينار: بررسي و بحث موضوعي خاص از ديدگاه ها و چشم انداز هاي مختلف.

4)فوريوم: جلسه اي كه با سخنراني يك نفر آغاز مي شود و افراد حاضر به سوال و اظهار نظر مي پردازند.

5)كارگاه آموزشي: وجود گروه هاي كوچك وبررسي مسئله.

6)قضاياي اداري: در اين روش يك قضيه اداري(فرضي يا حقيقي)مطرح مي شود و مورد تجزيه و تحليل حضار قرار مي گيرد تا اينكه افراد به نتيجه يا راه حلي دست يابند.

7)شبيه سازي: از آنجا كه همواره آموزش در محيط كار امكانپذير نيست،مو قعيتي شبيه آن ساخته مي شود.شبيه سازي بر سه نوع است:

1-7) ايفاي نقش: افراد به ايفاي نقش خاصي مي پردازند وساير حضار با تحليل عملكرد آنها نقاط قوت و ضعف آنها را بررسي مي كند.

2-7) بازي هاي مديريت: افراد نقش مديران در سازمان و برخورد با مسائل بازي مي كنند.

3-7) كازيه: ابتدا به شركت كنندگان اطلاعاتي در باره ساختار،تشكيلات و ...سازمان داده ميشود.سپس مسئله اي را مطرح واز افراد مي خواهند نظرات خود را نوشته و تحويل دهند سپس استاد آنها را بررسي و تحليل مي كند.   

اسلاید 4 :

ب )روشهاي انفرادي

آموزش مكاتبه اي : شاخه اي از نظام آموزش از راه دور است كه در آن فرد كه در كلاس حضور نمي يابد و متون آموزشي براي او ارسال مي گردد.

نحوه طراحي متون :

üمشخص كردن اهداف كلي درس

üمشخص كردن اهداف جزيي درس

üانتخاب محتواي مناسب : بيان كليات و ساده و رسا بودن

üارائه خلاصه درس براي هر فصل

üارائه خود آزما براي هر فصل

Øكار آموزي : به آموزش ويژه در ارتباط با حرفه گفته مي شود كه در آن اول به فرد آموزش داده مي شود سپس از او خواسته مي شود عمليات را تمرين كند.

Øآموزش خصوصي : آموزش كارمند در محل كار توسط كارمند ارشد و مجرب

Øآموزش در مشاغل مختلف : گردش و انجام مشاغل مختلف (خصوصاً براي مديران)

Øتجربه برنامه ريزي شده : چون آموزش در مشاغل مختلف از لحاظ اجرايي مشكل دارد فرد در يك شغل باقي مي ماند ولي برخي كارهاي ساير واحدها را بر اساس برنامه مشخص انجام مي دهد .

Øآموزش برنامه اي

 

اسلاید 5 :

  1. مبتني بر نياز سنجي(كاركنان و سازمان)
  2. فراهم آوردن تجربيات يادگيري متنوع : الف) استفاده از رسانه هاي مختلف نظير ويدئو، اورهد ب) استفاده از روشهاي مختلف آموزشي.
  3. درگير كردن افراد در مباحث (فعال بودن شركت كنندگان): الف)كار در گروههاي فرعي ب)نظرخواهي و نقد عيدها و پيشنهادات افراد.
  4. كاهش تنش هاي موجود : الف)معرفي افراد به يكديگر ب)ارائه اهداف وعناوين برنامه.
  5. ارتباط داشتن با تجارب و زندگي كاري افراد
  6. فراهم آوردن فرصتي براي بكارگيري مطالب آموخته شده
  7. تاكيد بر كيفيت به جاي كميت
  8. دارا بودن فعاليتهاي پي گيري
  9. دارا بودن زمان، مكان و امكانات مناسب
  10. وجوه انگيزه

اسلاید 6 :

الگوهای آموزش و بهسازی منابع انسانی.
کارکردهای الگوهای آموزشی و بهسازی.
1) الگوها می توانند توصیفی یا تجویزی باشند.
2) الگوها دارای نقش های متعددی در فرایند برنامه ریزی آموزشی کارکنان هستند.
از جمله:

nکلیه مفاهیم و عناصری که برای درک آموزش ضمن خدمت ضروری هستند، شناسایی و معرفی می کنند.

nموجب می شوند تا از مؤلفه ها یا ابعاد مختلفی که باید مورد توجه قرار می گیرند، غفلت نکنیم.

nزبان فنی مشترک در خصوص عناصر و مفاهیم آموزش ضمن خدمت فراهم می کنند

nارتباط بین اجزای مختلف آموزش های سازمانی را امکان پذیر می کنند

اسلاید 7 :

1 الگوی نظام دار (Systematic model)

متداول ترین الگو در سازمانهای معاصر است. که بر این اولین بار در سال 1960 در ارتش ایالات متحده امریکا طراحی و اجرا شد. مهم ترین مولفه های آن عبارتند از:

1- سیاستگذاری آموزشی

2- شناسایی نیازهای آموزشی

3- تدوین اهداف و برنامه آموزشی

4- اجرای برنامه آموزشی

5- ارزشیابی و بازبینی آموزشی ضمن خدمت

اسلاید 8 :

 تحقیقات نشان داده است که کاربرد این الگو در سازمانها بسیار موثر و اثر بخش بوده است.
شکل زیر عناصر این الگو را نشان می دهد:

اسلاید 9 :

در این الگو، چرخه درونی تقریباً همان الگوی نظام دار است و چرخه بیرونی، تفکر استراتژیک
یبنش: به معنای سناریوی مطلوب در خصوص وضعیت و جایگاه سازمان
مأموریت: بیانیه ای در خصوص فلسفه و علت شکل گیری سازمان
ارزشها: ترجمه و تبدیل بینش و مأموریت سازمانی در قالب نظرات و عقاید
آزمایش اولیه: اجرای مأموریت ها و رسالت ها برای تحقق توسعۀ استراتژیک
درک و تجسم: دستیابی به نظرات و دیدگاههای جدید و اصلاحی و انعکاس آن در بینش ها و ماموریت ها
انتقادات:
 الگو از دو چرخه متفاوت تشکیل شده. چرخه درونی، روشن و آشکار است ولی چرخۀ بیرونی (نگاه، تراتژیک به آموزش) بسیار پیچیده، مبهم و غیر ملموس است و کمتر سازمانی بدین شکل عمل می کند.
چرخه بیرونی راهنمای عملی مناسبی را برای کارشناسان آموزشی فراهم نمی کنند.

اسلاید 10 :

- الگوی آموزش ضمن خدمت انفرادی (Individual-Based Model)
ریشه در آموزش استاد-شاگردی دارد و یا گیرنده در محور آموزش قرار می گیرد. ایدۀ اصلی در اینجا آن است که تفاوت های فردی و نیازهای خاص هر فرد در آموزش و بهسازی لحاظ گردد و نظام آموزش متمرکز بر بر فرد کارکنان گردد. در سایه تحقق بهسازی فردی، اثربخشی سازمانی متحقق می گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید