بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

آیا مایل هستید...؟

nدر محیط کار و زندگی فردی موثر باشید؟

nاحساسات خود رادرک کنید و چرائی آن را بدانید؟

nآگاهانه احساس کنید و عمل کنید؟

nدوستان بیشتری داشته باشید؟

nرابطه خوب و نزدیکی با دیگران برقرار کنید؟

nاگر این چنین است...!!!

احساسات خود را مدیریت کنید

n

اسلاید 2 :

n احساسات:

شبکه اطلاعاتی هستند که به صورت ارسال علائم به شما ودیگران اطلاعات می دهند.

اسلاید 3 :

nمحیط اثرگذاری احساسات:

.1رفتار

.2تصمیم گیری

.3کارایی

اسلاید 4 :

nاحساسات مسری هستند.

با ورود فرد شاد به جمع ما، محیط تغییر حالت می دهد احساسلت اکتسابی است و در تمامی دوران زندگی قابل بهبود است.

اسلاید 5 :

nافکار و احساسات:

احساسات به فکر کردن کمک می رساند و افکار برای تجزیه و تحلیل احساسات به کار گرفته می شود.

اسلاید 6 :

nهوش عاطفی:

توانمندی در تشخیص و شناسایی احساسات خود و دیگران در جهت ایجاد انگیزه در خود و مدیریت احساسات خود در ارتباط با دیگران

اسلاید 7 :

عصبانی شدن آسانی است!

اما عصبانی شدن:

از فردی موجه

به اندازه مشخص

زمان معین

هدف معلوم

به روش صحیح ...

کار آسانی نیست

اسلاید 8 :

nاصول مربوط به هوش هیجانی:

.1خودآگاهی: توانایی در شناخت احساسات خودو چرائی آن

.2خویشتن داری: مدیریت احساسات از بروز تا کنترل

.3آگاهی اجتماعی: توانایی در شناخت احساسات دیگران

.4مدیریت روابط: قدرت برقراری و هماهنگی بین احساسات خود و دیگران

اسلاید 9 :

nاحساسات شما می تواند اطلاعات با ارزشی در مورد خودتان ، دیگران و شرایط محیطی شما بدهد.

n

nیک خبر خوش!

هوش احساسی قابل آموزش ، توسعه وافزایش می باشد.

اسلاید 10 :

چگونه می توان خود آگاهی احساسی را افزایش داد؟

.1چگونگی انتخاب معیارهای ارزشی

.2هماهنگی با حواس

.3ارتباط با احساسات

.4آگاهی از افکار

.5توجه به عمل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید