بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تنظیم کننده های رشد: 

اکسین ها

جیبرلین ها

سایتوکنین ها

آبسیزیک اسید

اتیلن

سالیسیلیک اسید

تاخیر دهنده های رشد

اسلاید 2 :

اکسین:

اکسین تولید اتیلن را تحریک می کند.امروزه ثابت شده است که بعضی از واکنش هایی که اکسین را در انجام آن سهیم می دانستند به علت تولید اتیلن میباشد.

 

اسلاید 3 :

سیتوکنین

کار اصلی سیتوکنین ها در گیاهان تسریع تقسیم سلولی  میباشد

سیتو کنین ها پیری را در گل های شاخه بریده به تاخیر میاندازند.

کینیتین سبب افزایش جابجایی وانتقال جهت دار مواد غذایی ومواد آلی در گیاهان بویژه در برگهای بریده است).ماتر وانگلبرت(1961

سیتوکنین های مصنوعی عمدتا پیری را به تاخیر می اندازندواحتمالا علت آن پایداری این ترکیبات ونگهداری ترکیبات کلروفیل و میزان پروتئین وRNA است که تمامی آنها در پیری کاهش می یابند.

اسلاید 4 :

تمام 90 نوعGAشناخته شده در رشد طولی ساقه یا تقسیم سلولی یا در هردو فرایندموثرند.

جیبرلین ها سبب تسریع گلدهی در تعداد وسیعی از گیاهان عالی می شوند

آبسیزیک اسید

ABAنقش مهمی را دربسته شدن روزنه ها در هنگام تنش خشکی بازی می کند.

اسلاید 5 :

در اثر صدمات مکانیکی وصدمات ناشی از حشرات و بیمایها تولید اتیلن تحریک میشود.

اثرات فیزیولوژیکی دیگر اتیلن:اپیناستی)خمیدگی برگها_(ثقل گرایی_ترشح رزین_تشکیل صمغ

برازینواستروئیدها

در زیست سنجی پیری برایGAوBRپیری توسطBRتحریک شده,در حالی کهGAپیری را در گلها به تاخیر می اندازد.

اسلاید 6 :

اتیلن فعال )تیوسولفات نقره (STSیا بازدارنده ی بیوسنتز اتیلن)آمینواتوکسی ونیل گلایسین(AVG  یا) آمینو استیک اسید ها(AOA وسیتوکنین ها در به تاخیر انداختن پیری در گل ها موثر نشان داده شده اند.

مواد تاخیر دهنده رشد گیاهی و سیتوکنین ها در به تاخیر انداختن پیری در گلهای میمون، میخک ، نرگس و شب بو ها موثر نشان داده شده اند.

تیو سولفات نقره یک بازدارنده عمل اتیلن است که برای به تاخیر انداختن پیری در محصولات گل بریده به کار میرود.

اسلاید 7 :

اثر فلورپریمودال به عنوان یک بازدارنده ی رشد گیاهی که باجلوگیری از سنتز GAباعث کاهش رشد می شود.

در حال حاضر_CCC_دآمینوزاید_آنیمیدول_وپاکلوبوترازول ترکیبات اولیه مورد استفاده برای کنترل رشد فرفیون وداوودی می باشد.

گزارش شده که پاکلوبوترازول در بعضی از گونه های گیاهی که مواد تاخیر دهنده ی رشد دیگر موثر نبودند مفید واقع شده است.

اسلاید 8 :

تیمار لحظه ای باBAبرای به تاخیر انداختن زرد شدن برگ وبهبود کیفیت گل در گلهای شاخه بریدهgoldenrod(solidago canadensis)
Sonia Philosoph-Hadas , Rina Michaeli, Yael Reuveni and Shimon Meir(1997)     

BAوSTSبه طور قابل ملاحظه ای زرد شدن  برگهای گلهای شاخه بریده را در طول زندگی گلجایی به تاخیر انداختند و همچنین این تیمار از پیری گل جلوگیری کرد.

ترکیب تجاری TOG_101که محتوی BAاست دقیقاچنین تاثیراتی را دارد.

TOG_101جانشین موثر وبی خطری است که برایSTSپیشنهاد می شود.

اسلاید 9 :

تاثیرتیمار لحظه ای وپیوسته باSTSبر روی میزان تنفس وپاسخ های  مورفولوژیکی در گل های شاخه بریده میخک:
Steven A. Altman , and Theophanes Solomos (2000)                

اسلاید 10 :

تیمار لحظه ای با 1_2 mMتیوسولفات نقره سبب افزایش تنفس در گل ها شد اما هیچگونه تغیییرات مورفولوژیکی با این افزایش تنفس دیده نشد

گل هایی که بطور پیوسته  باSTS,2mMتیمارشده  بودند نشان دهنده ی هیچگونه تغییرات تنفسی ومورفولوژیکی به هیچ غلظتی از اتیلن نبودند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید