بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • بيان مساله :
 • دانش آموزان در مدرسه نبايد فقط به نوشتن و حساب كردن بپردازند، بلكه آنها علاوه بر يادگيري مهارتهاي فوق بايد براي زندگي اجتماعي، قبول مسئوليت و اشتغال آماده شوند.

اسلاید 2 :

  سوال :

دانش آموزان در مدرسه براي چه كاري آماده مي شوند ؟

الف : حساب كردن و نوشتن

ب   : مهارت هاي اجتماعي

ج   :اشتغال و قبول مسئوليت

د    : همه موارد

اسلاید 3 :

 مشاغل بي نياز از تحصيلات دانشگاهي در دوره ابتدايي 612 بار و در دوره راهنمايي 1583 بار تكرار شده است.

در تمامي پايه هاي دوره ابتدايي روند تأكيد كتب درسي بر معرفي مشاغل روندي رو به تزايد است.

 در كتب دوره ابتدايي بيشترين تأكيد بر مشاغل صنعتي در پايه چهارم و در دوره راهنمايي در پايه دوم بوده است. و در كتب پايه سوم ابتدايي و پايه دوم راهنمايي بيشترين تأكيد بر مشاغل كشاورزي بوده است. ولي در پايه چهارم ابتدايي و سوم راهنمايي بيشترين توجه به مشاغل خدماتي بوده است.

اسلاید 4 :

 • سوال :
 • در كتاب پايه چهارم ابتدائي بيشتر بر چه مشاغلي تاكيد شده است ؟
 • الف : صنعتي
 • ب : كشاورزي
 • ج : خدماتي
 • د : اداري

اسلاید 5 :

 • 10- در كتب دوره ابتدايي و راهنمايي تصاوير مربوط به مشاغل يدي بيشتر از تصاوير مربوط به مشاغل فكري به چشم مي خورد.
 • 11- در دوره ابتدايي و راهنمايي تصاوير مشاغل خدماتي بيشتر از مشاغل كشاورزي و صنعتي مي باشد.
 • 12- بيشترين تصاوير رنگي مربوط به مشاغل فكري در پايه هاي چهارم ابتدايي و دوم راهنمايي مشاهده شده است.
 • 13- بيشترين تصاوير رنگي مربوط به مشاغل يدي در پايه سوم ابتدايي مشاهده شده است.
 • 14- در دوره ابتدايي بيشترين تصوير رنگي مربوط به مشاغل نيازمند تحصيلات دانشگاهي در پايه هاي اول ابتدايي و دوم راهنمايي مشاهده شده است. و در پايه هاي سوم ابتدايي و دوم راهنمايي بيشترين تصاوير رنگي مربوط به مشاغل بي نياز از تحصيلات دانشگاهي مشاهده شده است.

اسلاید 6 :

 • سوال :
 • در دوره ابتدائي و راهنمايي تصاوير مربوط به كدام مشاغل بيشتر به چشم مي خورد ؟
 • الف : مشاغل دانشگاهي
 • ب : مشاغل فكري
 • ج : مشاغل يدي
 • د : كشاورزي

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید