بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

روانشناسی رنگها

nبرخی از روانشناسان عقيده دارند رنگی که برگزيده و دلخواه کسی است ميتواند گويای خصوصيات اخلاقی و روانشناسی او باشد. نوشتار زير چکيده ای است که بر اساس اين نظريه و پس از سالهای پژوهش نگاشته شده:

اسلاید 2 :

قرمز: خوش قلب اما خودپرست

اين رنگ مظهر شدت و زياده روی است که گاهی در جهت مخالف آن است. قرمز رنگ عشق و تنفر و فداكاری و خشونت و خون و آتش. كسی كه به اين رنگ علاقه دارد هرگز نمي تواند در زندگی بی تفاوت باشد.

اسلاید 3 :

 

اين گونه اشخاص تند و سركش و در عين حال فعال و شجاع و کمی عجول هستند. احتمال شكست به خصوص در عشق برای آنها فراوان است.

اسلاید 4 :

nقضاوتهاي عجولانه و ناگهاني در مورد ديگران اغلب سبب از بين رفتن دوستي هايشان مي شود، با آن كه در عشق كاملاً فداكارند اما اگر روزی حوادث بر وفق مراد نباشد بدون تفكر و جويا شدن علت مي جنگند.

اسلاید 5 :

صورتی: مورد علاقه ديگران

nرنگ صورتي درواقع همان قرمز است كه كمرنگ شده باشد.  اگر به اين رنگ علاقه داريد تمام صفات رنگ قرمز را كمی  ملايمتر دارا می باشيد، با گذشت هستيد و در عشق، تندی  نشان نمی دهيد.

اسلاید 6 :

آبی: نظم، پشتكار، تنهايی

nرنگ آبی از رنگهايی است كه طرفداران زيادی دارد. اگر به  اين رنگ علاقه داريد، كاملاً می توانيد هوس و احساسات و  هيجانات خود را كنتر ل كنيد.

اسلاید 7 :

nدر خريد و پوشش لباس قناعت می كنيد و به علت شرم و حيا   و گاه غروری كه داريد ميل داريد اغلب تنها باشيد. حماقت و   عدم فهم ديگران شما را كسل می كند و كسانی كه از نظر  هوش و فهم بر شما برتری دارند شما را ناراحت می كنند!

اسلاید 8 :

ارغوانی: رنگ عارفها و روانگران

nرنگ اسرارآميز و باشکوهی است. دوستداران اين رنگ  پيوسته مجذوب زيبايی ها و ظرافتها مي شوند و مغرور و  اجتماعی هستند. معاشرت با اين دسته لذتبخش است که امور  معنوی بيشتر می پردازند. ارغوانی رنگ مورد پسند عرفا  نيز هست!

اسلاید 9 :

قهوه ای: قابل اعتماد

nاگر رنگ قهوه اي را دوست داريد كاملاً می توان روی شما  حساب باز كرد. باثبات و مقدس، شاعرپيشه وكمی فيلسوف  مآب هستيد.

  به ندرت تغيير عقيده مي دهيد و با آن كه كمتر تصميم می  گيريد اما هر بار كه تصميمی بگيريد آن را به مورد عمل می  گذاريد.

اسلاید 10 :

خاكستری: احساس بی نيازی

nاين رنگ مظهر چشم پوشي از خوشی های دنياست. كسانی  كه به اين رنگ علاقه دارند اغلب در زندگي احساس رضايت  می كنند، خاكستری رنگ عقل است و وانانی كه به اين  رنگ اظهار علاقه می كنند درواقع خود را هم شأن و هم  طراز اشخاص کهنسال ميدانند و در زندگي احساس بی نيازی  می كنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید