مقاله بررسی عملکرد شهرداری در چهار چوب حکمرانی خوب شهری (نمونه مورد مطالعه : شهر بابلسر)

word قابل ویرایش
42 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
جمعیت شهری به مرحله انفجار رسیده است و با سرعت زیادی، خصوصاً در کشورهای کمتر توسعه یافته رو به افزایش است . در سال ١٨٠٠میلادی، معادل ٢٩میلیون نفر در شهرها زندگی میکرده اند اما در کمتر از ٢٠٠سال این جمعیت شهری بـه ٢.٨میلیـارد نفـر رسیده است . این درحالی است که روز به روز سهم کشورهای کمتر توسعه یافته از این جمعیت شهری بیشتر و بیشتر میشود و جالب تر آن که انفجار شهری در این کشورها درکمتر از١٠٠و حتی۵٠سال اخیر رخ داده است . این فقط یک آمار نیست ، بلکـه نشـان دهنـده ی تغییرات زیادی است که ساختارهای جدید، هویت های جدید و تغییرات بنیادی در ساختار مدیریتی را طلب میکند.
تجربه کشورهای تمرکز گرا نشان داده است که که نگاه یک سونگر و سوژه انگار به شهر مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد که تنهـا راه برای رفع آن ، نظارت عموم (پاسخ گویی) و عمل مشارکتی و با تکیه بر این دو مؤلفه ، بالا بردن سطح کارایی است . هـدف ایـن تحقیـق،تعریف و تحلیلی جامع از حکمرانی خوب شهری و همچنین ارائه مجموعه ای از شاخص ها برای توسعه ی حکمرانی خوب شهری در ایران و بررسی این شاخص ها در مدیریت شهری،شهر بابلسر است .
روش تحقیق و گردآوری مطالب ، پیمایشی، توصیفی، تحلیلی، مبتنی بر پرسشنامه است . فرضیات تحقیق مبتنی بر این است ؛ ٣مؤلفه مشارکت ، پاسخگویی و کارایی در شهر بابلسر در سطح مناسبی قرار ندارد و بین نظرات افراد تحصیل کرده و سایر شهروندان خصوصا در رابطه با مشارکت تفاوت معنیداری وجود دارد. برای بررسی فرضیات بالا از آزمون های سطح معنی داری (ANOVA)و همچنـین روش آمار استنباطی(LSD)استفاده شد.کل جامعه آماری متشکل از ۶۵درصد مرد، ٣۵درصد زن با طیف سنی ١٨سـال بـه بـالا، میـانگین سنی ٣٨.٨و میانگین سواد تقریبی بالاتر از دیپلم بود که در قالب سه گروه.افراد تحصیل کـرده مقـیم بابلسـر.مراجعـه کننـدگان بـه شهرداری بابلسر.کسبه مقیم بابلسر تقسیم و به صورت نمونه گیری ساده انتخاب و بررسی شدند.
کلیدواژه ها: انفجار جمعیت -ساختار مدیریتی -حکمرانی خوب شهری -نظارت عموم -عمل مشارکتی-کارآیی و اثر بخشی .
مقدمه
امروزه ، جمعیت مردمی که در مناطق شهری زندگی میکنند از تمام ادوار تاریخ انسان بیشتر است . روند شهرنشینی غیر قابل بازگشت است . تخمین زده شده است که جمعیت شهری دنیا تا سال ٢٠٢۵دوبرابر شده و به بیش از ۵میلیارد خواهد رسید، که بیش از ٩٠% این رشد در کشورهای درحال توسعه خواهد بود (,UN-HA-BITAT). اما این ها تنها عدد هستند؛ شهرها به عنوان موتورهای رشد و توسعه اجتماعی دارای پتانسیلی باورنکردنی هستند،که بیشک باید مورد توجه قرار گیرند.(,lewis and mioch)مدیریت شهری در آینده به طوراعم و در قرن بیست ویکم به طور اخص مواجه با چالش خواهد بود؛ چالشی که خود برآمده از تغییر و تحولات فناورانه ، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی و بین المللی است .امروزه در دنیا پذیرفته شده است که توسعه پایدار شهرها در صورتی تحقق مییابد که اهداف مردم سالاری، برابری در خدمات رسانی و حفظ محیط زیست با شکل گیری مدیریت واحد شهری و با رعایت اصول علوم روز شهرسازی، حمل ونقل شهری و تقسیم عادلانه منابع و درآمد شهری توامان دنبال شود.(صالحی،۵١:١٣٨١)بیعدالتیهای درونی شهرها بسیار شگرف است . بسیاری از شهرهای کنونی با واقعیت های ویرانگری روبرو هستند، که در میان آن ها: بیکاری، خشونت ، آلودگی، ناامنی، شرایط زندگی زیر استاندارد، و آسیب پذیری دربرابر اثرات انسانی مشهود است .
(,lewis and mioch)
جامعه جهانی نیز به این نتیجه رسیده است که مشکل عمده مدیریت شهری کمبود منابع مالی یا تکنولوژی مدرن و یا نیروی انسانی ماهر نیست بلکه مشکل اصلی در شیوه اداره این عوامل است . با توجه به این که شهرها به عنوان نیروی محرک رشد اقتصادی و نیز کانون کار و فعالیت و موقعیت های اجتماعی، کشورهای جهان محسوب میشوند، در وضعیت موجود شهرنشینی چند سطحی، مدیریت شهری بایستی دارای مؤلفه هایی چون شفافیت ، پاسخ گویی، مشارکت طلبی، قانون مداری، کارآمدی، اجماع گرایی و … باشد تا از فزاینده شهرنشینی بهره گیرد. (ترابی،۶:١٣٨٣)زنان به عنوان یکی از گروه ها و نیروهای رشد اصلی و تاثیرگذاری اجتماعی در حیات مدنی شهرها، امروزه دارای نقشی پررنگ در مقوله های مرتبط با اداره شهرها هستند. هیچ جامعه ای نمیتواند توسعه یافته تلقی شود مگر آن که در آن ، مشارکت همه جانبه و خودآموزی اجتماعی و مدنی کامل انجام پذیرد. (خلیلی،٧:١٣٨۶)وبر این تاکید شده است که توسعه ، باید همه افراد را بگونه ای قادر سازد که تواناییهای خود را تا بیشترین حد ممکن افزایش دهند. این نگاه همه جانبه به توسعه یافتگی اجتماع ، بیش از پیش ضرورت توجه به مشارکت و نقش پذیری مردم در اداره امور شهرها و از طرفی دیگر پاسخ گو بودن مدیریت شهری در قبال نیازهای آن ها در شهرها را، دو چندان میکند.از سویی دیگر با مطرح شدن رویکرد «حکمروایی خوب شهری» در مدیریت شهری طی دهه ی اخیر، اثر گذاری همه ارکان تاثیرگذار شهری بر مدیریت شهر، با تمام سازوکارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند، به طور جدی مورد تاکید قرار گرفته است . (شهیدی، ۴۶:١٣٨۶)محوریت این رویکرد در مدیریت شهری بر مبنای توسعه ای مردم سالار و برابر خواهانه ، برای تاثیرگذاری تمامی نیروهای ذینفغ و ذینفوذ در اداره امور شهرها و همچنین پاسخگویی به تمامی نیازهای این گروهااست .مباحث تجربی و ملاحظات نظری در مورد نقش دولت در اقتصاد، اصلاحات اقتصادی و آزادسازی در دوران جدید، نتایج ارزشمندی را در مورد کیفیت و چگونگی دخالت دولت و سیاستگذاری اقتصادی دولت در اقتصاد و حتی جامعه پیش روی ما قرار داده است .(اکبری،۵:١٣٨۶) طی یک فرآیند طولانی ولی رضایت بخش ، اجماع گسترده ای هم از طرف نهادهای بین المللی و هم از طرف اقتصاددانان در مورد بازتعریف وظایف حاکمیتی دولت شکل گرفت . مجموعه این تلاش ها به این نتیجه منجر شد که برای آن که یک دولت مشخص بتواند وظایف اصلی خود را در زمینه اصلاح نواقص بازار و حذف موارد شکست آن ، افزایش رقابت پذیری، اصلاحات نهادی، دستیابی به بازارهای آزاد و بهبود سرمایه اجتماعی به درستی انجام دهد باید از چندین ویژگی برخوردار باشد که در قالب حکمرانی خوب تعریف میشود.(نقیبی منفرد،١٠٧:١٣٨٩)
برای گریز از مشکلات اداره مناطق شهری نیاز به درک معنای عبارت حکمرانی خوب و توسعه مکانیسم های مرتبط با آن برای ارزیابی کارآیی و ارائه مبنایی (زمینه ای) برای بهبود میباشد.(,lockwood).اصطلاح «حکمرانی» و «حکمرانی خوب » به نحو گسترده ای در ادبیات توسعه رواج پیدا کرده و حکمرانی بد به عنوان یکی از علل اساسی ناکامی جوامع امروزی در دستیابی به توسعه معرفی شده است . این در حالی است که نهادهای مالی بین المللی و کمک کنندگان جهانی نیز وام ها و کمک های مالی خود را معطوف به شرایطی کرده اند که متضمن اجرای مؤلفه های حکمرانی خوب است .از لحاظ تاریخی مفهوم حکمرانی به اندازه تمدن بشری قدمت دارد و بسته به سطح آن (ملی، منطقه ای و محلی) مجموعه ای از بازیگران رسمی و غیررسمی را که بر جریان تصمیم گیری تاثیرگذار هستند دربرمیگیرد. آن دسته از ویژگیها و مشخصه هایی که دولت به واسطه برخورداری از آنها به عملکردهای اقتصادی مطلوبی دست یافته است برحسب مطالعات مختلف با تغییراتی همراه بوده اند اما این تغییرات به هیچ وجه منافی همدیگر نیستند بلکه بعضی از مطالعات نسبت به بعضی دیگر کامل ترند. یک مبنای اساسی برای ویژگیهای حکمرانی خوب ، شاخص های هشت گانه ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی مطرح شده اند. این شاخص ها به ترتیب عبارتند از:
مشارکت ، حاکمیت قانون ، شفافیت ،مسوولیت پذیری ، اجماع سازی ،عدالت و انصاف ،پاسخ گویی ، کارایی و اثربخشی بیان مسأله تحولات دوران حاضر،خصوصاًنیم قرن اخیرشکل جدیدی به جامعه شناسی شهری وهمچنین روابط بین آن داده اسـت .جامعـه نـوین شهری با ویژگیهایی چون ناهمگونی جمعیتی،تحرک اجتماعی بالا،تفکیک وقشربندی گسـترده ، سـازمان دهـی اجتمـاعی و سیاسـی جدید به همراه مطالبات گوناگون و پراکنده سیاسی اجتمـاعی و مـدنی شـهروندان زمینـه ی شـکل گیـری روابـط جدیـد میـان آنـان و حکومت هایمحلی(دولت هـایشـهری) شـده اسـت (اکبـری،٢:١٣٨۶). ایـن تحـولات بـه طبـع زمینـه ی را بـرای دیـدگاهی جدیـد در مدیریت (خصوصاًمدیریت شهری )باز نمود.بر اساس این دیدگاه های جدید،حکمرانی فرایندی اسـت کـه مشـکلات ومعضـلات جامعـه (جامعه شهری وشهر)با تلاش وتکاپوی جمعی وبا اتکا به قدرت عمومی وبه کارگیری آن حل مـیشـود و سـامان مـییابـد و هرگـاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند،مفهوم حکمرانی خوب مطرح میشود. (اکبـری،١۴:١٣٨۶) این واژه شاید برای اولین بار در سال ١٩٧٩توسط ویلیام سون در ادبیات اقتصادی بکار گرفته شد ودر سـال ١٩٨٠بـه بعـد کـاربرد این واژه بیشتر گردیدو هنگامی که بانک جهانی در سال ١٩٨٩گزارش سالانه خود را به حکمرانـی خـوب اختصـاص داد، هـیچکس تصور نمیکرد که حکمرانی خوب جایگاه خود را بدین شکل در ادبیات توسعه گسترش دهد.(ستوده ،٢:١٣٨٧)با پا گرفتن این تئوری و همچنین افزایش چشم گیر جمعیت شهری و بالا رفتن میزان مطالبات شهروندان ،دولت های مختلف که بازخورد سیاست های خـود را در شهر میدیدند،عمیقاًحکمرانی خوب را مورد مطالعه قرار دادند(اکبری،٨۶،٢٢)که نتیجه آن تعریفی بود از کمیته اسکان سـازمان ملـل
متحد.
از نظر این کمیته :«حکمرانی خوب شهری مجموعه ای از افراد،نهادها،بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره مینماید. در واقع فرایندی مستمر از تطبیق و همسو سازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروه هاست .این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیررسمی ونیز سرمایه اجتماعی شهروندان است .حکمرانی شهری پیوند ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد.حکمرانی خوب شهری باید شهروندان رادر دسترسی به مزایای شهروندی یاری رساند». رشد شهرنشینی در ایران طی دهه های اخیر رشدشتابانی داشته است که باعث بروز مشکلاتی چون تمرکز جمعیت ،آلودگی،حاشیه نشینی، کمبود مسکن ، مهاجرت روستاییان و مشکلاتی از این قبیل شده است ،این مشکلات وجود یک سیستم مدیریتی جدید شهری را طلب مینماید که فرایند تدوین و اجرای خط مشیهای عمومی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را با مشارکت سازمان های جامعه مدنی و رعایت اصول مشارکت ، پاسخ گویی و اثربخشی صورت دهد.(رومیانی،٣٠:١٣٨٢)شهرهای ایران خصوصاًدر سال های اخیر رشد شتابان و ناموزونی را تجربه کرده اند. با توجه به این رشد شتابان شهرنشینی و همچنین عدم وجود سیستم مدیریتی کارآمد چه در گذشته و چه در حال به نظر میرسد وجود سیستم مدیریتی جدید که نگرشی پویاتربه شهر و شهروندان داشته باشد لازم است .
شهر بابلسر،شهری با سابقه در مدیریت شهری است ،که تبلور نمادهای شهری در آن به پهلوی اول میرسد.با توجه به اینکه مدیریت شهرهای ایران در سطح پایینی است به نظر میرسد که شهر بابلسر نیز از این قاعده مستثنی نیست ،و نیازمند سیستم مدیریتی جدید و پویاتری است تا بتواند میزان اثر گذاری خود را در شهر افزایش دهد.در این مقاله سعی شده است ،شاخصه های مهم حکمرانی خوب شهری را که حال جایگاه آن در توسعه و مدیریت شهری مورد تایید همگان قرار گرفته است (تا جایی که بعضیها آن را تنها راه توسعه به شمار میآورند) را مورد مطالعه قرار دهیم ، وبا استفاده معرف سازی از مؤلفه های کلان حکمرانی خوب شهری ، میزان رعایت اصول حکمرانی خوب شهری را در شهرداری بابلسر، بررسی کنیم .با توجه به مطالعات انجام شده بر اساس رویکرد حکمرانی خوب شهری سه پارامتر مشارکت ، پاسخ گویی و اثر بخشی مهم ترین شاخص های این مدیریت هستند که در این مقاله سعی شده است به طور اخص مورد مطالعه قرار گیرند. که تا چه حد این پارامترها در مدیریت شهری بابلسر رعایت و به کار گرفته میشوند.
اهداف
بحث پیرامون حکمرانی خوب شهری طی چند دهه ی اخیر در جهان خصوصاًتوسط برنامه توسعه سازمان ملل و همچنین توسط بانک جهانی مطرح شده است .در کشور ما مدت زیادی نیست که این موضوع وارد ادبیات مدیرتی شده است .و بیشتر بررسیها در زمینه ترجمه متون مختلف صورت گرفته است که به مبانی نظری حکمرانی خوب پرداخته شده است .هدف این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری حکمرانی خوب ، خصوصاًحکمرانی خوب شهری سعی شده است که برای این مؤلفه های، معرف سازی بومی صورت گیرد وهمچنین شهر بابلسر را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار دهد تا الگویی برای مطالعه سایر شهرهای ایران باشد.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی :
١.آیا عملکرد شهرداری بابلسر در چهارچوب رویکرد حکمرانی خوب شهری مناسب بوده است ؟
سؤالات فرعی
١.آیا مشارکت و همکاری میان شهروندان و شهرداری در امور مختلف شهری(بابلسر) وجود دارد؟
٢.میزان این مشارکت و همکاری در چه سطحی است ؟
٣.میزان پاسخ گویی مدیران شهری به مردم در چه سطحی است ؟
۴.میزان کارآیی و اثر بخشی شهرداری و همچنین شورایاسلامی شهر در چه سطحی است ؟
۵.میزان رضایت مندی مردم از مدیران شهری در چه سطحی است ؟
۶.آیا بین افراد تحصیل کرده و سایر شهروندان در زمینه های مختلف شهرداری تفاوت نظر وجود دارد؟
فرضیات
فرضیه اصلی
١.به نظر میرسد عملکرد شهرداری بابلسر در چهار چوب حکمرانی خوب شهری مناسب نیست .
فرضیات فرعی
١.به نظر میرسد مشارکت و همکاری بین شهروندان و شهرداری در سطح پایینی است .
٢.به نظر میرسد میزان پاسخ گویی مدیران شهری در سطح مناسبی نیست .
۴. به نظر میرسد میزان کارائی و ا ثربخشی شهرداری بابلسر در سطح مناسبی نیست .
۵.به نظر میرسد بین نگرش افراد تحصیل کرده و سایر شهروندان در زمینه های مختلف ، خصوصاًهمکاری و مشارکت با شهرداری تفاوت معنادرای وجود دارد.
پیشینه تحقیق
در زمینه حکمرانی خوب ،خصوصاًحکمرانی خوب شهری تحقیقات وپایان نامه هایی زیادی کار نشده است .و هیچ گونه پایان نامه ای،مقاله وکتابی در مورد عملیاتی کردن این نوع مدیریت جدید کار نشده است .شاید مهمترین مقاله ای که کار شده است کـه در مبـانی نظـری این تحقیق نیز از آن استفاده شده است ،مقاله دکتر غضنفر اکبری است با عنوان سرمایه اجتمـاعی وحکمرانـی شـهری.در ایـن مقالـه دیدگاه های نظری حاکم بر حکمرانی شهری تشریح و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمرانی شهری را باید نزد نظریـه پـردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمرانی است .به عبارت دیگر شکل گیری حکمرانی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی است و ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمرانی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتمـاعی است .مقالات دیگری در جستارهای شهرسازی در سال های ٨۶شـماره ١٩و ٢٠و همچنـین شـماره ٢۴و٢۵در سـال ٨٧بـه موضـوع حکمرانی خوب ،خصوصاًحکمرانی خوی شهری پرداخته شده است . و تحقق حکمرانی خوب شهری را در گرو تببـین کـاربردی جایگـاه زنان به عنوان نیمی از شهروندان می داند.مقالات دیگری نیز در این زمینه کـار شـده اسـت کـه بیشـتر بـه تعـاریف حکمرانـی خـوب شهری پرداخته اندو در واقع دایره اشتراک بین آن هـا زیـاد اسـت در نتیجـه مهـم تـرین پیـام هـر یـک را بیـان میـداریم : بـرکپـور ناصر،«حکمرانی شهری و نظام اداره شهرها در ایران »،شهیدی محمدحسین ،«شهرسازی وحکمرانـی خـوب شـهری»،ترابـی علیرضـا، «مدیریت پایدار شهری در گرو حکمرانی خوب شهری»،صالحی اسماعیل ،اجلاس سال ٢٠٠٢کشورها در ژوهانسبورگ و اهمیـت آن در مدیریت شهری ،٨١و همچنین دو کتاب قلی پور رحمت الله ،حکمرانی خوب والگوی مناسب دولت ،بـرکپـور ناصـر-اسـدی ایـرج ، مدیریت وحکمرانی شهری در این دو کتاب پس از مرور چالش های مدیریت شهری، مفهوم شناسی مدیریت شهری در قالب عنـاوینی چون زمینه ها ودلایل پیدایش مفهوم مدیریت شهری، ماهیت مدیریت شهری و ارتباط آن با رویکردیکپارچه نگر ارائه میشـود.و پـس از آن مدلهای مدیریت شهری مرور شده است .
مفهوم و معیارهای حکمرانی خوب شهری
هرچه ماهیت اتفاقات در شهرها پیچیده تر میشود، باید مشی مدیریت آن ها نیز نیـز پیچیـده تـر شـود,
lewis and( mioch)
حکمرانی مفهوم جدیدی نیست بلکه پیشینه ی آن به آغاز شکل گیری تمدن بشری میرسد به بیانی ساده مفهوم حکمرانی فرآینـدی از تصمیم سازی، پیشینه ی روندی است که تصمیم ها در آن به اجرا در می آیند(فرزین پاک، ۶٨، ٨٣) از این رو مـیتـوان آن را بـه قـدمت تمدن بشری دانست . به طور خاص یکی از نخستین مطالعات در حوزه ی مسائل شهری و مرتبط به این موضوع را برایـان مـک لالـین در اوایل دهه ١٩٧٠انجام داده است . او حکمرانی را نوعی فرآیند میداند. که متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم «حکومـت » و هم «اجتماع » را در بر میگیرد. افرادی دیگری چون مک کینلی. اتکینسن نیز پـس از او ایـن بحـث را مطـرح کـرده انـد. (بـرکپـور،
۴٩١:١٣٨۵) بانک جهانی در مطالعات سال ١٩٨٩دریافت که حکمرانی -شیوه مدیریت اداره کشور یا رابطـه شـهروندان بـا حکومـت کنندگان -موضوع محوری توسعه است . پس از آن سازمان ملل در دومین کنفرانس مربوط به سکونتگاه انسانی هابیتـات ٢) در سـال ١٩٩۶در استانبول تاکید کرد که در جهت استقرار حکمرانی شهری در شهرهای جهان قدم بردارد و شعار خود را «فعالیت جهانی برای حکمرانی شهری پسندیده » قرار داد. (همان ، ۵٠٠) پس از آن مفهوم جدید حکمرانی خوب در سمینارها و همایش های متعـددی مـورد بررسی قرار گرفت و از سال ٢٠٠٠بانک جهانی هرساله گزارشی در مورد فعالیت ها و همکاریهای این بانـک بـا کشـورهای مختلـف بـا عنوان «اصلاح نهادهای عمومی و تقویت حکمرانی» منتشر کرده است . (عربشاهی، ١٢:١٣٨٣)این حوزه عمدتاً تازه مطرح شـده اسـت و تقاضاهای جدیدی از مؤسسات و سیاست های حکومتی را مطرح میکند. در این بستر، استقرار و برقرار ماندن یک شـیوه ی اداره خـوب تدابیر(قراردادها) گوناگون مسؤولیت و مالکیت ، برای تأثیرگذاری آینده و قابلیت پذیرفته شدن مناطق حفاظت شده را ضروری میداند.
(,lockwood)در مقام تعریف ، حکمرانی شهری نوعی فرآیند و ارتباط میـان حکومـت شـهری و شـهروندان اسـت کـه هـم حکومت شهری و هم جامعه مدنی را در بر میگیرد و بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تاکید دارد.(برکپور،۴٩٨:١٣٨۵) بنـابر نظریـه اکثر صاحبنظران حکمرانی شهری یعنی اثرگذاری همه ارکان تاثیرگذار شهری بر مدیریت شهر، با تمام سازوکارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند، نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شـوند و فقـط عرصـه حکـومتی اختیـار دار آن دو باشد. به عبارتی دیگر منشاء قدرت و مشروعیت درحکمرانی شهری، تمام شهروندان و حضور آن ها در همه ی صحنه ها و ارکـان جامعـه مدنی است . (شهیدی،۴٢:١٣٨۶) حکمرانی در واقع فرآیندی است که دولت آن را هدایت میکند ولـی بـا همکـاری بخـش خصوصـی و جامعه مدنی به پیش میرود. (برآبادی ، ۴۵:١٣٨٣).در حکمرانی خوب قواعد حکومتی که به وسیله آن هـا مـیتـوان کارکردهـای سـنتی حکومت را هدایت کرد بخوبی مستقر و درک شده اند.(,lockwood)به طور کلی از برآیند نظرات مختلـف حکمرانـی خـوب می بایست ٨ویژگی عمده داشته باشد. بر این اساس حکمرانی شهری مشـارکت گـرا، اجمـاع گـرا، پاسـخگو، شـفاف ، کـارا و کارآمـد،در برگیرنده و پیرو قانون است . (فرزین پاک،٧٠:١٣٨٣)این گونه تصور میشود که لازمـه ی مـدیریت شـهری اکنـون وجـود شـاخص هـای حکمرانی خوب است . و یک همبستگی مثبت با توسعه را دارا میباشد.در نتیجه با درنظر گرفتن همکاریهای سیاسی، چهارچوب هـای پاسخ گویی و مشارکت شهروندان برای ادعای مطالباتشان ، به عنوان ارکان کلیدی حکمرانی خـوب معرفـی مـیشـوند.(,roy)
براساس مطالعاتی که در زمینه ی حکمرانی خوب شهری و مطابقت آن با شرایط شهرهای ایران صورت گرفته اسـت . معیارهـایی چـون مشارکت شهروندان ، اثر بخشی و کارآیی، پذیرا بودن و پاسخ ده بودن ، مسئولیت و پاسخ گویی، شفافیت ، قانونمندی، جهت گیری تـوافقی، عدالت ، بینش راهبردی و تمرکززدایی را نام برده اند. که منظور از هر یک از معیارهای فوق به عنوان معیارهای حکمرانی خـوب شـهری در شهرهای ایران به شرح زیر معرفی میگردند. (برکپور، ۵٠١:١٣٨۵)
مشارکت شهروندان :منظور از مشارکت ، قدرت تاثیرگذاران بر تصمیم گیریها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است .
کارآیی :این معیار بر استفاده از منابع موجود برای تامین نیازهای شهروندان ، ارائه خدمات شهری و رضایت مردم استوار است .
پاسخ ده بودن :مسئولان شهری باید خواسته های شهروندان را دریابند و بپذیرند و نسبت به آن هاواکنش مناسب را ارائه دهند.
مسئولیت و پاسخ گویی:این معیار بر مسئول بودن و حساب پس دادن مسئولان و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار است .
شفافیت :شفافیت ، نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم گیری است . پنهان کاری، امکان بروز فساد را افزایش میدهد.
قانون مندی :منظور،مراعات چارچوب های قانونی در تصمیم گیری و دور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیریهاست .
جهت گیری توافقی:منظور از جهت گیری توافقی، تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مختلف است .
عدالت :منظور از عدالت ، ایجاد فرصت های مناسب برای همه ی شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفاهی است .
بینش راهبردی :فرارفتن از مسائل روزمره شهر و پرهیز از غرق شدن در آن ها مستلزم بینشی آینده نگر است .
تمرکززدایی :طی مطالعات بانک جهانی، بیش از ۶٠درصد کشورهای درحال توسـعه در حـال اجـرای برنامـه تمرکـز زدایـی هسـتند.
(شفیعی، ۴٧:١٣٨١) این مفهوم بر واگذاری اختیار به سازمان ها و مراکز مختلف و صلاحیت نهادهـای محلـی بـر انجـام وظـایف تاکیـد میکند. تمرکز زدایی بر اصل تقویت مسئولیت به سطح پایین تراستوار است .
عوامل پیدایش نظریه ی حکمرانی خوب
١)افزایش بحران های مالی
حذف مداخلات دولت در بازارهای مختلف از جمله بازار مالی یکی از توصیه های دولت حداقل بود و از اواخر دهه ی ١٩٧٠آزادسازی بازارهای مالی در درون کشورها و بین کشورها آغاز شد و در کشورهای مختلف تعیین نرخ بهره و سهم بخش های اقتصادی که پس از رکود بزرگ در دست دولت ها بود به عهده نظام بازار گذاشته شد.این تغییرات با افزایش شدید بحران های مالی و پولی در جهان همراه شد. از سال ١٩٧٠تا ١٩٨٠به طور متوسط هر ساله یک بحران بانکی و ۶/۲بحران ارزی در جهان رخ میداد اما از سال ١٩٨١تا
١٩٩٧هرساله ۱/۶ بحران ارزی و ۵/۴بحران بانکی به وقوع پیوست . به عبارت دیگر آزادسازی مالی و مداخله کمتر دولت در نظام پولی و ارزی از دهه ١٩٨٠موجب گسترش شدید بحران های مالی شد.این بحران ها نشان داد که حذف مداخله دولت نه تنها لزوماًمثبت نخواهد بود بلکه میتواند هزینه های جبران ناپذیری بر اقتصاد تحمیل کند.(میدری،٢٧٠:١٣٨٣)
٢)تحول عملکرد اقتصاد جهانی
انتظار میرفت با پذیرش الگوی دولت حداقل در اقتصاد جهانی عملکرد کشورها بهبود یابد اما مطالعات مختلف حکایت از عملکرد ضعیف اقتصاد جهانی در دوره ی ١٩٨٠به بعد (الگوی سیاست گذاری ، به سوی دولت حداقل تغییر یافت ) دارد. مقایسه این دوره با دوره پس از جنگ جهانی دوم تا سال ١٩٨٠میتواند تاثیر این سیاست بر اقتصاد جهانی را روشن سازد. نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی این دو دوره ی نشان میدهد که عملکرد دوره ی دوم بدتر از دوره نخست بوده ، نرخ رشد در اکثر کشورهای جهان کاهش و نابرابری افزایش یافته است .(همان ،٢٧٣)
٣) دیدگاه تکثرگرایی سیاسی و رشد: جامعه مدنی و توزیع قدرت
اندیشه ی تکثرگرایی، تاریخی طولانی و پربار در اندیشه سیاسی امریکا دارد و ریشه های آن را میتوان در نظریه ها و نوشته های رابرت دال جامعه شناس سیاسی آمریکا ملاحظه کرد. دال تکثرگرایی را از یک پارادایم کلی به سوی یک نظریه پخته در عرصه سیاست های شهری هدایت کرد(اکبری،١٣۶:١٣٨۶).دال نظریه خود را به آزمون گذارد و کمابیش نظریه وی تایید گردید: قدرت به طور گسترده میان عموم پراکنده بود احزاب و گروه های سیاسی با گرایش های مختلف با یکدیگر رقابت داشتند و قدرتمندترین و با نفوذترین شخصیت شهردار بود. تعدادی از مطالعات بسیاری در دهه ١٩۶٠به طور کلی نظریه دال را تایید میکنند.این تجربه در امریکا و سایر کشورها خصوصاًبانک جهانی و سازمان ملل را به این راه رهنمون کرد که تکثرگرایی یکی از پیش شرط های توسعه است زیرا از تمرکز گرایی و اعمال قدرت مستقیم و یک جانبه از طرف عده ای اقلیت جلوگیری میکند. (همان ،١٣٨)
۴)عملکرد اقتصادی کشورهای در حال گذر
پس از فروپاشی بلوک شرق ، الگوی اقتصادی این کشورها از برنامه ریزی متمرکز به اقتصاد بازار تغییر یافت . در این کشورها به سرعت شرکت های دولتی به بخش عمومی واگذار شد و مداخله دولت در قیمت ها و سایر امور اقتصادی به شدت کاهش یافت . هر چند انتظار میرفت گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار با مشکلاتی روبه رو باشد، اما آنچه در حوزه اقتصاد در این کشورها به وقوع پیوست به معنای واقعی کلمه یک فاجعه ی اقتصادی بود.آمار و مستندات نشان میدهد تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال ١٩٩٩به سال
١٩٨٩کاهش چشم گیری را نشان میدهد.تحقیقات صندوق بین المللی پول نیز افزایش فقر و نابرابری در کشورهای در حال گذر را تایید میکند.(میدری،٢٧۵:١٣٨٣) الزامات حکمرانی خوب در ابتدا و در تعریف حکمرانی به این نکته اشاره شد که حکمرانی الگویی از تعامل و شراکت سه بخش دولت ، بخش خصوصی و نهادهای مدنی ارائه میکند ، که با همکاری شراکتی این سه حوزه حکمرانی تحقق مییابد. در واقع فعالیت تعاملی این سه بخش نقش پیش برندگی در حکمرانی و تسهیل کننده ی آن خواهد داشت و بستر لازم برای تحقق حکمرانی را فراهم میسازد . در این جا به نقش هریک از بخش های خصوصی ، جامعه مدنی و دولت در تحقق حکمرانی خوب به اجمال سخن خواهیم گفت .(قلی پور ،١١٠:١٣٨٧)
١)نقش بخش خصوصی
رشد عادلانه ، تعادل در جنسیت ، حفاظت محیطی، توسعه ی بخش خصوصی ، مشارکت اثربخش و مسئولانه در تجارت جهانی به وسیله بازار به تنهایی دست یافتنی نیست ، از این رو دولت باید در توسعه پایدار بخش خصوصی از طریق راه های ذیل مشارکت کند.با توجه به نقش تنظیم کنندگی فوق ، بخش خصوصی در فرآیند همکاری، نقش مؤثری در تعاملات اجتماعی برعهده خواهد داشت .(همان ،١١١)
٢)نقش جامعه مدنی
جامعه مدنی نقش مدافع حقوق شهروندان رابر عهده دارد . همان طور که بخش دولتی و خصوصی در عصر حاضر تغییر شکل و نقش داده اند ، در روش های عمل جامعه مدنی نیز تغییر ایجاد شده است . جامعه مدنی افراد را با قلمروعمومی مرتبط میسازد . سازمان های جامعه مدنی مشارکت مردمی را در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی سوق میدهند و آن ها را در گروه های قدرتمند به منظور تأثیر گذاری بر سیاستگذاریهای عمومی برای منافع اقشار آسیب پذیر ، سازماندهی میکنند(،UNDP).
٣)نقش دولت
دولت ها در رویکردهای متفاوت ، نقش های مختلفی برعهده دارند. رویکرد امنیت سبب شکل گیری دولت هایی شده که توجه اولیه و اساسی آن ها به ایفای نقش امنیتی و برقراری امنیت بوده است . رویکرد توسعه اقتصادی سبب شکل گیری دولت هایی شده که توجه و تأکید آن ها برایفای نقش اقتصادی و اجتماعی بوده است . دولت هایی مانند دولت رفاه در این دسته قرار میگیرند که تلاش آن ها ، ایجاد رفاه اجتماعی و تقویت درآمد سرانه بوده است (قلی پور،١١۴:١٣٨٧). به عبارت دیگر باید ثبات و پایداری در جامعه ایجاد کند ، چارچوب های قانونی مناسب و اثربخش برای فعالیت بخش عمومی و خصوصی وضع کند ، ثبات و عدالت در بازار منجر به تغییر نشود ، نقش میانجی در مصالح عمومی داشته باشد و در نهایت در ارائه خدمات عمومی اثربخشی و پاسخ گویی داشته باشد(،UNDP)
مدل شماره ١،الزامات حکمرانی خوب (قلی پور،١١۶:١٣٨٧)
بررسی دیدگاه های نظری سیاست شهری و حکمرانی خوب شهری
بنابر تحلیل نظریه پردازان شهری در اداره امور شهر گروهها و ذینفعان مختلف سهم دارند و بازیگران متعددی در شهر هستند، این بازیگران نهادهای دولتی- غیر دولتی و بخش خصوصی هستند.(اکبری،١۵١:١٣٨۶)نظریه ی رژیم های شهری توسط کلارنس استون ارائه شد.او رژیم های شهری را مجموعه ای از مدیریت های غیررسمی میداند که تصمیمات و کارهای مربوط به مقامات حکومتی را احاطه و به انجام میرساند.(زیاری و همکاران ،١۶٩:١٣٨٨)نظریه سرمایه اجتماعی با تاکید بر برخی متغییرهای خرد چون ارزش ها، هنجارها و نگرش ها از آن ها به عنوان خزانه سرمایه انسانی یاد میکند که سبب افزایش اعتماد بین شهروندان میگردد. علاوه بر این ها بر وجود نهادها وتشکل های عمومی و وجود روابط افقی و عمودی میان آن ها و نهادهای دولتی تاکید دارد که از هم افزایی توان آن ها زمینه توسعه ی پایدار فراهم میگردد. متغییرهای دیدگاه و نظریه سرمایه ی اجتماعی هم در سطح خرد و هم سطح کلان مطرح هستند.(اکبری،١۵١:١٣٨۶)حکمرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری فرآیندی مدیریتی است که به ایجاد و حفظ زیر بناها و خدمات شهری میپردازد، حکمرانی شهری فرایند کاملاً سیاسی است (شریفیان ثانی،به نقل از اکبری،١٣٨٠،۴٩).در حکمرانی خوب نیز سه نوع رژیم یعنی دولت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی با یکدیگر همکاری می کنند.شکل گیری تفاهم ، همکاری بین این نوع رژیم ها و انجام ائتلاف ، بستگی به وجود سرمایه اجتماعی دارد. چارچوب مفهومی ارتباط میان متغیرهای کلان مطروحه توسط نظریه ی رژیم شهری و حکمرانی شهری سرمایه اجتماعی را میتوان به صورت زیر ترسیم کرد.
مدل شماره ٢،ارتباط میان متغیر های سطوح کلان وخرد(اکبری،١۵٢:١٣٨۶)
روش شناسی تحقیق
منطقه مورد مطالعه
قلمرو مکانی این تحقیق شهر بابلسر در استان مازندران است که در ۵٢درجه و ٣٩دقیقه طول شرقی و ٣۶درجه و۴٣دقیقه عرض شمالی واقع شده است .این منطقه از شمال به دریای مازندران ، از شمال شرقی به جویبار ، از جنوب به بابل ، از جنوب غربی به آمل و از شمال غربی به فریدون کنارمحدود میشود.( آقامیری و یزدانیان ،١٣٨٨: ۵٣)از نظر توپوگرافی ارتفاع شهر هفت متر بالاتراز سطح دریای مازندران و ٢١متر پایین تر از سطح دریاهای آزاد قرار دارد. سطح شهر بابلسر را دشت فرا گرفته است و به جز ناحیه ساحلی و اراضی مجاوررودخانه بابلرود سایر اراضی منطقه مورد مطالعه دارای شیب ١ تا٣درصد است .(آقامیری و میرافضل ،١٣٨٨: ١٨)شهر بابلسر در مدار معتدل گرم قرار گرفته و روش ضریب اعتدال این شهر بسیار معتدل است اما بر اساس طبقه بندی دومارتن ، اقلیم آن مرطوب و یا براساس طبقه بندی آمبرژه اقلیم آن معتدل ومرطوب و به اعتقاد گورزینسکی اقلیم آن نیمه بحری ومرطوب وملایم میباشد.(آقامیری و میرافضل ، ٧:١٣٨٨)شهر بابلسربه علت برخورداری از اقلیم ساحلی خزر و موقعیت ویژه ی جلگه ای دارای بارش سالانه ی زیاد است .توزیع زمانی بارش نشان میدهد که در تمام ماه های سال مقداری باران ،هر چند اندک در منطقه فرو میبارد و به این ترتیب فصل یا ماه خشک به معنای واقعی در بابلسر وجود ندارد،با این حال روند تغییرات ماهانه آغاز بارندگیهای خزری مهرماه پرباران ترین ماه سال است ، در مقابل خرداد ماه و تقریباًاردیبهشت ماه کم باران ترین ماه در ناحیه ی خزری میباشند( آقامیری و یزدانیان ، ١٣٨٨: ٨٧)
نقشه ١،موقعیت شهر ستان بابلسر در استان مازندران
تحولات جمعیتی بابلسر
رشد جمعیت اگرچه فیالنفسه علت توسعه نیافتگی وپایین بودن سطح زندگی تلقی نمیشود ، لیکن اگـر جامعـه ای قـادر بـه اجابـت و پاسخ گویی به نیازهای اساسی وتجهیز منابع مادی وانسانی وتأمین نیازهای اساسی ،همچنین ایجاد زمینه های مشارکت فعـال وسـازنده جمعیت نباشد، مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد.افزایش جمعیت قسمت اعظم امکانـات جامعـه را بلعیـده و مـازاد اقتصـادی قابل ملاحظه ای را برای سرمایه گذاری وافزایش سطح زندگی باقی نمیگذارد .درواقع فشار جمعیتی مساله ی سرمایه گذاری جمعیتی را پیش میکشد،به این معنا که در برابر افراد تازه وارد چنانچه قرار باشد همین سطح زندگی وشرایط کار موجود حفظ شـود ،لازم اسـت برای تأمین مسکن ،تهیه ی وسایل ،ساخت تجهیزات زیربنایی،بندر،راه ،مدرسه ،بیمارستان …وسایر کالای مورد نیاز آنان سرمایه گذاری گردد.چنانچه این حالت ، حالت انفجاری جمعیت باشد،قسمت اعظـم درآمـد ملـی را در جهـت تـامین مایحتـاج مصـرفی مـیبلعـد و پس انداز برای سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی واجتماعی باقی نمیگذارد.بـدین سـان افـزایش بـیرویـه جمعیـت مـانعی در برابـر کوشش هایی است که برای بالا بردن سطح زندگی به اجرا درمیآید.
شمار جمعیت شهر بابلسر:
براساس آمار سال ١٣٨۵، ازکل جمعیت ۴٩٠٨٩نفری شهر بابلسر ،٢۴٣٠٣نفر مرد و ٢۴٧٨۶نفر زن میباشد.جمعیت شهر در طـی زمان همواره افزایش یافته است با این تفاوت که شدت افزایش آن در سال های اخیرسیر نزولی را نشان میدهد . در سال های ١٣۴۵- ٧۵نرخ رشد جمعیت شهر بابلسر برابر ١.٢٣درصد بوده است ( آقامیری و یزدانیان ، ١۵۵، ٨٨).جـدول شـماره ١شـمار و نـرخ رشـد جمعیت شهر بابلسر را در سال های ١٣۴۵-١٣٧۵نشان میدهد .
جدول شماره ١،نرخ رشد جمعیت شهر بابلسر را در سال های ١٣۴۵-١٣٧۵

ماخذ:آقامیری و همکاران ،مطالعات GIS شهر بابلسر سال ١٣٨۶
روش پژوهش
روش تحقیق و گردآوری مطالب اسنادی،پیمایشی،توصیفی،تحلیلی،مبتنی بر پرسشنامه است .بدین معنی که با بررسی اسناد ومدارک و نوشته های صاحبنظران مختلف ، سعی شده است که مفهوم صحیح حکمرانی خوب شهری عرضه شود و با اسـتفاده از شـاخص سـازی برای مؤلفه های حکمرانی خوب شهری ارتباط منطقی بین این نوع مدیریت جدیـد جهـانی و مـدیریت شـهرهای ایـران برقـرار شـود.و همچنین شهر بابلسر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته شده است که تا چه حد مؤلفه هـای حکمرانـی خـوب شـهری در مـدیریت شهری شهر بابلسر در سطح قابل قبولی است .
جامعه آماری
بدین منظور کل جامعه ی آماری به سه گروه متفاوت شامل ،افراد تحصیل کرده ساکن بابلسـر(بـالاتر از لیسـانس )،مراجعـه کننـدگان بـه شهرداری و کسبه ساکن بابلسر تقسیم شده است .از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با حجم نمونـه ١٠٠نفـر بـا ترکیبـی از افراد زن ومرد در طیف سنی ١٨سال و بیشتر استفاده شد.پرسشنامه به ۴دسته سوالات تقسیم میشد که ١-ویژگی های اجتمـاعی- جمعیتی افراد(سن ،جنس ،شغل ،تحصیلات و…)٢-نگرش افراد به همکاری و همچنین نحوه ی و میزان مشارکت با شهرداری و شـورای شهر در سال گذشته ٣-پاسخگویی مدیران و کارکنان شهرداری و نحوه رفتار آن ها با مراجعه کنندگان ۴-میـزان کـارآیی و اثـر بخشـی شهرداری و شورای شهر در ادره شهر بابلسر.کل جامعه آماری این تحقیق شامل ۶۵درصد مرد،٣۵درصد زن ،با طیف سنی ١٨سال به بالا،میانگین سن ٣٨.٨و میانگین سواد بالاتر از دیپلم میباشد..با توجه به توضیحات بالا برای هر یک از مؤلفه هـا،معـرف سـازی شـده است .و در ادامه به سنجش هر یک از این معرف ها در قالب طیف لیکرت (٢-=کاملا نامطلوب ،١-=نامطلوب ،٠=بی نظر،١=مطلوب ،٢=کاملا مطلوب ) در شهر بابلسر پرداخت شده است . ودر مرحله بعد با جمع بندی این معرف ها به میزان برقراری مؤلفه های اصلی در شهر بابلسر مورد بررسی گرفته شده است و در آخر با توجه به ارزیابی آنوای یک طرفه و تست LSD فرضیات خود را بررسی کرده ایم .
١.مشارکت
١-١-تعریف مؤلفه :
منظور از مشارکت قدرت تاثیرگذاران بر تصمیم گیریها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است .مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تایید سیاست های آنان محدود نمیشود،بلکه فرایندی است که در آن شهروندان و مسئولان در تصمیم گیری شهری سهیم میشوند.
٢-١-شاخص سازی وتعیین معرف ها:
برای میزان سنجش مشارکت و تعیین سطح آن ها باید در انتخاب معرف دقت نظر داشت ؛زیرا این مؤلف (مشارکت )باید ۴معنای مختلف را مد نظر داشته باشد تا میزان مشارکت با توجه به تعریف بالا اندازه گیری و مشخص شود.(رومیانی،١٢:١٣٨٢)همکاری در زمینه های خاص با شهرداری ، آگاهیدادن به شهروندان از روند طرح ها و تصمیمات در شهرداری،استفاده بالقوه افراد به همکاری ،همکاریهای عام با شهرداری. مانند: پاک نگه داشتن شهر خود و نظافت همان طور که در بالا توضیح داده شد،مشارکت از مقوله های مهم حکمرانی خوب شهری است و برای سنجش این مؤلف باید دقت نظر فراوان داشت .در این کار تحقیقی برای ارزیابی این مؤلف از معرف های زیر
استفاده شده است :
١-٢-١-میزان مشارکت و همکاری با شهرداری
٢-٢-١-رضایت از این همکاری ومشارکت با شهرداری
٣-٢-١-حاضر به همکاری در زمینه کمک مالی
۴-٢-١-حاضر به همکاری در زمینه صرف وقت و زمان برای شهرداری
۵-٢-١-آگاهی از روند تصویب طرح ها و تصمیمات در شهرداری
۶-٢-١-مشارکت در پاک نگه داشتن فضای سبز شهری
٧-٢-١-حاضر به همکاری کلی با شهرداری
جدول شماره ٢، ارزیابی میانگین معر ف های مؤلفه های مشارکت با توجه به طیف لیکرت
(منبع :تحقیقات نگارنده ،سال ١٣٨٩)
تجزیه و تحلیل :
با تعاریفی که از مشارکت ارائه شده است و معناهـایی کـه در آن وجـود دارد،تحلیـل نگارنـده بـا توجـه بـه تعریـف معـرف هـا اینگونـه است :بررسیهای انجام شده با توجه به جدول پاسخ ها و میانگین آن ها مربوط به سوالات مشارکت که با طیف لیکرت کدگـذاری شـده و سنجش شده اند،همکاری با شهرداری در سال گذشته ( ١٩٣-=x)که بسیار پایین ارزیابی شده است .ولی در معرف های دیگر مشـاهده میشود که حضور بالقوه مردم و افراد برای همکاری با شهرداری در ارائه وقت و زمان گذاشتن برای کارهایی کـه برایشـان صـرف وقـت نیاز است (٣٣٨=x) در سطحی خوب و بالاتر از متوسط قرار دارد.ولی در مورد همکـاری مـالی بـا شـهرداری
(٠۶٠-=x)،افـراد تمایـل مثبتی ندارند که دلیل این امر می تواند عدم اعتماد به استفاده صـحیح از ایـن همکـاریهـای مـالی باشـد.آگـاهی از رونـد طـرح هـا و تصمیمات نیز در سطح بالاتر از متوسط (٠٠٨=x) قرار دارد که میتواند نشانگر این باشد شهرداری در ترویج قوانین شهروندی و رونـد اجرای طرح ها در شهرداری تا حدودی موفق عمل کرده است .در معرف احساس مسئولیت در برابر فضای سبز و امکانات شهرداری کـه بیانگر همکاری ومشارکت عام و دوسویه بین شهرداری وشهروندان است (١٣٢=x) بین خوب تا کاملاًخوب ارزیابی شده است .در معرف آخر نیز افراد حضور به همکاری با شهرداری را با میانگین (٠۵۵=x)اعلام داشته اند که نشانگر آن است این توان بالقوه برای همکاری بـا شهرداری وجود دارد. و مدیران شهری برای رسیدن به شهری سالم و توسعه پایـدار بـدون شـک بـه ایـن تـوان نیازمندنـد.در مجمـوع میانگین مؤلفه مشارکت (٠٠٢۴–=x) است که در دامنه ٠تا ١-و در سطح نامطلوب ارزیابی شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 42 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد