مقاله بررسی میزان آمادگی دانش آموزان دوره ی متوسطه برای بکارگیری آموزش الکترونیکی -مطالعه موردی – شهرستان اسلام آباد غرب

word قابل ویرایش
15 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی میزان آمادگی دانش آموزان دوره ی متوسطه برای بکارگیری آموزش الکترونیکی -مطالعه موردی – شهرستان اسلام آباد غرب
چکیده
این تحقیق با هدف کلی زمینه یابی امکان کاربردآموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی- یادگیری دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان اسلام آبادغرب انجام گردید. نمونه آماری مورد مطالعه شامل ١٧۶نفر از دانش آموزان شهرستان اسلام آباد غرب بودکه با روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب گردیدند.ابزار جمع آوری اطلاعات تحقیق یک پرسشنامه بود که پایایی مقیاس های به کار گرفته در آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول برآوردگردید.برایتجزیه وتحلیل داده های تحقیق علاوه برآمار توصیفی ازآزمون هایt وتجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس استفاده گردید.
نتایج نشان می دهد که میزان کاربرد محیط های آموزش الکترونیکی توسط دانش آموزان کاملا پایین ، میزان دانش آنها برای کار با این محیط هاومیزان دسترسی آنها به این محیط هامتوسط ، میزان مهارت آنها برای کار با این محیط هاپایین و میزان اعتقاد و نگرش آنها به ثمربخشی کار برد آموزش الکترونیکی در فرآیند یاددهی -یادگیری بالامی باشد.تحلیل فرضیات تحقیق نشان داد که اگر چه متغیر جنسیت در میزان دانش ، مهارت ، دسترسی و اعتقاد دانش آموزان به آموزش الکترونیکی تأثیر نداشته ولی متغیرهای سواد پدر، سواد مادر، استفاده پدر از رایانه ، استفاده مادر از رایانه ، در آن اثرگذار بوده اند.
واژه های کلیدی
آموزش الکترونیکی –فرایند یاددهی یادگیری –آموزش مبتنی بر رایانه – یادگیری الکترونیکی- تکنولوژی آموزشی

١. مقدمه
نیازهای روزافزون مردم به آموزش با کیفیت وتوان بالای محیط های مبتنی بر فناوری های نوین برای ارتقاء فرآیند یادگیری متخصصان رابرآن داشت که روش هایجدیدیبرای آموزش ابداع نمایندکه هم اقتصادیوهم باکیفیت باشندوهم بتوان بااستفاده ازآن ،به طورهمزمان جمعیت کثیری از فراگیران راتحت آموزش قرارداد.از اوایل دهه ١٩٩٠آموزش تحت وب ارائه گردید و به سرعت خود را به عنوان روش موفق یادگیری در عصر دانش و آگاهی معرفی نمود (جها نگرد، ١٣٨٧).یکی ازاهداف آموزش الکترونیکی فراهم نمودن امکان دسترسییکسان ،رایگان وجستجو پذیردردوره های درسی و ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف درهرنقطه وبهینه سازی شیوه های ارائه مطالب درسی به منظور یادگیری عمیق تر و جدیتراست .درچنین فضای آموزشیبرخلاف آموزش سنتی،افرادبه اندازه توانایی خود از موضوعات بهره مندمیگردند (فرهادی، ١٣٨۴).
آموزش الکترونیکی مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه ، آموزش مبتنی بر وب ، کلاسهای درس مجازیوغیره است ؛ اما در این مقاله آموزش الکترونیکی به استفاده درست و مناسب از رایانه (کامپیوتر)، اینترنت ، انواع نرم افزارهای آموزشی و غیرآموزشی، انواع CD ها و DVD های آموزشی و غیر آموزشی و رسانه های نون آموزشی (وب سایت و وبلاگ ، ویدیو کنفرانس ، بحث مجازی، Podcast(فایل صوتی)، چت و Power point
گفته می شود.
وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی آموزش شاگردان و با وجود خیل عظیم نیروی انسانی آموزشگران و فراگیران ناگزیر ازبه کار بردن روش های نوین در انجام وظیفه خطیر خود یعنی فرایند یاددهی – یادگیری می باشد.با در نظر گرفتن این نکته که روز به روز در اکثر منازل ، ادارات ، بانک ها، مراکز درمانی، مراکز رفاهی، دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر رسوخ کرده و به نوعی خود را بر این مراکز تحمیل نموده میتوان ادعا کردکه بررسی و زمینه یابی کاربرد این تکنولوژیهای نوین که آموزش الکترونیکی نامیده می شود،در فرایند یاددهی – یادگیری از اهمیت بسزایی برخوردار باشد و بهتر است که با تحقیقات بیشتر راه های گسترش و کاربرد این فناوری ها را پیدا نمود.

امروزه پس از راه توسعه شبکه فیبر نوری در سراسر کشور و افزایش پهنای باند اینترنتی در کشورو کاهش نسبی قیمت اینترنت ، اگرچه هنوز با قیمت جهانی فاصله دارد و کاهش نسبی قیمت کامپیوتر و laptop، ایجاد وب سایت های متعدد آموزشی و کمک آموزشی به زبان فارسی و انگلیسی، انقلاب وب لاگ ها، عرضه نرم افزارهای قدرتمندی همچون پاورپوینت و مالتی مدیا بیلدر، اجرای طرح تکفا، راه اندازی شبکه علمی کشور و طرح وزارت آموزش و پرورش در خصوص اتصال کلیه دبیرستان های ایران به اینترنت پرسرعت ،توجیه گر انجام این مطالعات می باشد.
از طرفیمی توان گفت تمامی امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی بکار گرفته شده درفرآیند یادگیری معطوف به دانش آموز میباشد که هم عنصر فعال فرآیند یادگیری بوده وهم یادگیری اوهدف اصلی وزارت آموزش و پرورش می باشدوبراین مبنا میتوان گفت پیش زمینه هر گونه تغییری درنظام آموزشی مطالعه میزان آمادگی دانش آموزان برای مواجهه با آن تغییر می باشد. برای پیاده سازی آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی – یادگیری، دانش آموزان باید از لحاظ ذهنی، نگرش ، دانش ، مهارت ، دسترسی و میزان کاربرد آموزش الکترونیکی آمادگی داشته باشند. به عبارت دیگر صرف نظر از فراهم بودن تجهیزات و پهنای باند، دانش آموزان به عنوان فراگیران و اصلیترین جزء فرایند یاددهی- یادگیری، می باید آماده استفاده از محیط های آموزش الکترونیکی باشند. این آمادگی میتواند میزان دانش و مهارت آنان بوده ، نگرش و باور آنان به سودمندی این محیط ها بوده و همچنین سطح دسترسی و کاربرد آنها در شرایط فعلی از این محیط ها را شامل گردد.با توجه به این موارد سعی شده
است که در مقاله حاضر پاسخی برای سوالات ذیل ارایه گردد:
١-میزان دانش دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان اسلام آبادغرب در خصوص کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی – یادگیری دانش آموزان چقدر است ؟
٢- وضعیت اعتقاد و نگرش دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان
اسلام آباد غرب به اثر بخشی کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی – یادگیری دانش آموزان چگونه می باشد؟
٣- میزان کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی – یادگیری دانش آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان اسلام آبادغرب چقدر است ؟
۴- میزان مهارت دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان اسلام آبادغرب در استفاده از محیط های آموزش الکترونیکی چقدر است ؟
۵- میزان دسترسی دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان اسلام آبادغرب به محیط های آموزش الکترونیکی چقدر است ؟
٢. مواد و روش ها
این مقاله بخشی از نتایج یک تحقیق می باشد که با استفاده ازروش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است و به بررسی وضعیت فعلی کاربرد آموزش الکترونیکی در دبیرستان ها و پیش دانشگاهی های شهرستان اسلام آباد غرب در زمینه دانش ، نگرش و اعتقاد،کاربرد، مهارت ، میزان آمادگی دانش آموزان و دسترسی، دانش آموزان می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان های شهرستان اسلام آباد غرب و حومه و همچنین مقطع پیش دانشگاهی، اعم از دبیرستان های دولتی، غیر انتفاعی، نمونه دولتی، شاهد، فنی و حرفه ای، بزرگسالان و هنرستان ها، در سال تحصیلی ٨٨-٨٧می شود.که تعداد آن ها
١١٧۴٢نفرمیباشدکه در قالب یک روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه ایی١٧۶نفرانتخاب و از آنها خواسته شد که اطلاعات مورد نیاز تحقیق را در قالب یک پرسشنامه که بر اساس ترکیبی از پرسشنامه های پیشین (مهدی زاده و همکاران ، ٢٠٠٨؛چو و لیو،
٢٠٠۵؛گودیار و همکاران ٢٠٠۵؛ ورور،٢٠٠۵)تدوین گردیده بود پاسخ دهند.گویه های این پرسشنامه با میزان آلفای کرونباخ آنها به قرار زیر بوده است . ١-میزان دانش دانش آموزان در خصوص کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی – یادگیری با ٣گویه و میزان آلفای کرونباخ ٢٠.٨۵٩- وضعیت اعتقاد و نگرش دانش آموزان به اثر بخشی کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی – یادگیریبا
۵گویه و میزان آلفای کرونباخ ٣٠.٧۵٣- میزان کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی- یادگیری دانش آموزان با ۶گویه و میزان آلفای کرونباخ ۴٠.٨٨٨- میزان مهارت دانش آموزان در استفاده از محیط های آموزش الکترونیکی با ٢٩گویه و میزان آلفای کرونباخ ۵٠.٩۴٧-میزان دسترسی دانش آموزان به محیط های آموزش الکترونیکی با ۴گویه که به صورت بله و خیر بوده است .
کلیه مراحل اعتبار سنجی با استفاده از راهنمایی صاحب نظران و پایایی سنجی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید.نتایج با توجه به ماهیت داده ها و سؤالات و فرضیات تحقیق و سطوح سنجش متغیرها پس از آزمون پیش فرض های نرمال بودن توزیع داده ها و آمار پارامتریک ،از شاخص های آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، نمودار، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی به منظور دسته بندی و خلاصه کردن داده ها استفاده گردیده است و برای تحلیل فرضیات در حوزه آمار استنباطی از آزمون Tبرای مقایسه دو گروه مستقل و آزمون تجزیه و تحلیل یک سویه واریانس استفاده گردیده است .
میزان ضریب پایایی متغیرهای وابسته در این مقاله در جدول ١ بیان گردیده است .

پدر، سواد مادر، شغل پدر، شغل مادر، استفاده پدر از رایانه ، استفاده مادر از رایانه در متغیرهای وابسته تأثیر دارد یا نه ، مورد مطالعه قرار گرفته اند(جداول شماره ٨و٩).
٣. نتایج تحقیق
همان گونه که درجدول شماره ٢دیده می شود۵۴ درصداز دانش آموزان نمونه آماری مورد مطالعه دختر و ۴۶درصد آنها پسر بوده اندودر حالی که ٣٧.۵درصدآنهادر پایه سوم مشغول به تحصیل بوده اند،١١.٩درصدآنهادر پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل بوده اند.

همانطور که داده های جدول شماره ٣نشان می دهد، میزان دانش حدود ۵١.١درصداز دانش آموزان نمونه آماری در خصوص کامپیوتر (رایانه ) و اینترنت در حد متوسط می باشد و میزان دانش ۴٢درصداز آنها نیز در حد کم ، خیلی کم و هیچ ، می باشد. حدود ۶.٩درصد، از آنان نیز دانشی در حدزیاد و خیلی زیاد داشته اند.
جدول شماره ٣. توزیع دانش آموزان نمونه آماری بر اساس دانش آنها در

همانطور که داده های جدول شماره ۴نشان می دهد، حدود
۴٧.٧درصد، از دانش آموزان نمونه آماری تاحدودی واجد مهارت کار با کامپیوتر (رایانه ) و اینترنت بودند و حدود ١٣.١درصد، از آنان به این مهارت مسلط بودند. به طور کلی ٨۶.۶درصد، از پاسخگویان یافاقد مهارت های مطالعه شده بوده و یاتا حدودی آن مهارت را دارا بودند. جدول شماره ۴. توزیع دانش آموزان نمونه آماری بر اساس میزان مهارت آنها دراستفاده از محیط های آموزش الکترونیکی (میانگین از ٢= ٠.٧٨ و انحراف معیار= ٠.۵٩)
همانطور که داده های جدول شماره ۵نشان می دهد حدود ۵۴ درصد، از دانش آموزان نمونه آماری در مدرسه به محیط های آموزش الکترونیکی دسترسی نداشته و در مجموع ٨٧.۵درصد از آنها به میزان کم ، خیلی کم و هیچ در مدرسه به این محیط هادسترسی داشته و فقط ٣.٩درصد از پاسخگویان به میزان زیاد به آنهادسترسی دارند.
حدود ٢۴.۴درصداز دانش آموزان نمونه آماری به میزان کم ودر مجموع ۶٣.۶درصد، از آنها به میزان کم ، خیلی کم و هیچ در منزل به این محیط هادسترسی دارند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 15 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد