مقاله بررسی و ارزیابی جایگاه حسابداری و حسابرسی از دیدگاه اخلاق اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
پیامبراسلام هدف اختصاصی بعثت خود را پایداری غایات اخلاقی دانسته است . اخلاق کسب وکار از منظر اقتصاد اسلامی هم ابزاری است برای افزایش کارایی و هم خود هدفی است که باید محقق شود. زیرا اقتصاد اسلامی ضمن توجه جدی به کارآمدی، نهایتا اخلاق محور است و علاوه بر این که نظارت در مدیریت امروز یکی از ضرورتهای اساسی است ، خداوند متعال نیز همواره بر اعمال و رفتار انسانها دقیقاًنظارت دارد و عملکرد انسان را در مورد ارزیابی و سنجش عادلانه قرار میدهد. اساسا نظارت و بازرسی یکی از سّنت های ثابت الهی است . در این مقاله نیز سعی شده است جایگاه حسابرسی و حسابداری را در اسلام واخلاق اسلامی بررسی نماید و به این نکته توجه دارد که از منظر اخلاق اسلامی، حسابداری و به خصوص حسابداری دارای جایگاه خاص و ویژه است .
کلمات کلیدی: اسلام، اخلاق اسلامی، اقتصاد اسلامی، حسابرسی، نظارت اسلامی
مقدمه
توجه به اخلاق کسب وکار نه تنها در تقویت هنجارهای اجتماعی مؤثر است بلکه میتواند بر کارآمدی عملکرد سیستم های مدیریتی و اقتصادی نیز بیافزاید. اخلاق کسب و کار میتواند نوعی انضباط و اعتماد در سیستم های تصمیم گیری ایجاد کند. در صورت التزام به اخلاق کسب وکار ازمنظر اسلامی فضای آکنده از صداقت ، عدالت ، اعتماد، رعایت استاندارد کالا بر بازار حاکم خواهد شد و این خود تضمین امنیت اقتصادی و در راستای افزایش کارایی در بلندمدت است . محوراصلی در کسب وکار، انسانیت انسان است و سرمایه و سود و تولید در خدمت ارزشهای انسانی هستند. وجود یک نظم نظارتی در سازمان، مدیریت را نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاه ساخته و او را قادر میسازد که پیگریهای لازم را انجام دهد. نظارت و کنترل یکی از وظایف اصلی مدیران در سازمان هاست و موفقیت برنامه های سازمان در گرو داشتن نظام دقیق نظارتی است .
بدون وجود نظارت صحیح و بازرسیهای لازم، فعالیت های سازمان موفق نبوده و به نتیجه نخواهد رسید. مدیران بدون داشتن نظارت کافی بر عملکرد کارکنان و اجرای برنامه ها، به اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده خود دست نخواهند یافت و سازمان بدون داشتن یک نظام دقیق نظارت، نمیتواند به تمام اهداف مورد نظر خود دست یابد و از امکانات و منابع موجود، به نحو مؤثر و درست استفاده کند. اطمینان از این که اجرای برنامه و هدایت آن درست انجام میشود و در صورت مشاهده انحراف، برای تصحیح آن اقدام لازم به عمل میآید، نیازمند یک نظام مؤثر و دقیق نظارتی است .
روش تحقیق
در غرب حداکثرسازی سود، فردگرایی، منافع شخصی زیربنای حرکت های اقتصادی است اما یک مسلمان پایبند به ارزشهای اسلامی در پی سود معقول، منافع جمعی و انصاف و عدالت است . بعضی از رهبران دینی معتقدند، فعالیت های اقتصادی در اسلام بر دو ستون اخلاقی عدالت و احسان استوار است . بنابراین تجارت اسلامی باید برپایه این ارزشها انجام شود. هدف پاسخگویی اسلامی متکی به مفهوم خلافت است . انسان خلیفه الله است و امانت بزرگی به او سپرده شده است که هیچ مخلوقی یارای پذیرش آن را نداشته است . براساس این مفاهیم انسان در نهایت در برابر پروردگار باید پاسخگو باشد، لذا هم باید به حق الله و هم به حق الناس توجه داشته باشد. نحوه پاسخگویی انسان در برابر خدا در قرآن و سنت مشخص شده است . پاسخگویی ثانویه از قرارداد بین سرمایه گذار و مدیر ایجاد میشود. جمع آوری دادههای پژوهش به صورت اسنادی صورت پذیرفته است و روش مورد استفاده در مرحله شناسایی و بیان جایگاه، توصیفی میباشد.
جایگاه حسابداری و حسابرسی در اسلام وقرآن
نوشتن و ویراستن ، مکمل یکدیگرند و نه شاخه ای از یکدیگر هر دو بخشهایی از یک زمینه وسیعترند،و هر دو بخشهایی از تلاش ادبیاند.در مورد حسابداری و حسابرسی نیز وضع به همین گونه است .آنها گرچه مربوط به یک موضوع کلیه یکسان هستند،اما مکمل یکدیگرند،گرچه ابزار و روش کاملا متفاوتی دارند. بنابراین ،نباید انتظار داشت که مبانی، تئوری و فلسفه حسابرسی را با بررسی تئوری و عملکرد حسابداری بیابیم .
قرآن مجید با تأثیر عظیمی که در زندگی مسلمانان داشته ، اما آنگونه که شایسته و بایسته ی مقام قرآن است به آن توجه نشده و در بین مردم مهجور مانده و برخی از مطالب قرآن مورد فراموشی و بیتوجهی قرار گرفته است . قرآن مجید از اول تا آخر حاوی پیامهای گوناگون الهی برای بشر است و آگاهی و آشنایی با تمام این پیامها لازم است ،به ویژه پیامی مربوط به سعادت دنیوی و اخروی انسانها باشد. بنابراین ،تدبر در تمام آیات و مطالب آن لازم است . تفسیر قرآن برای فهم و درک آیات است و در آن منظور هرآیه بیان میشود.کتابهای تفسیر بیشتر به تحقیقات فنی در علوم مختلف پرداخته اند و هر صاحب فنی در دایره ی اطلاع خود و با اصطلاحات رایج آن به بحث پرداخته است .
معنا و تفسیر آیه ی ٢٨٢ سوره ی بقره به حسابداری و دفترداری اشاره دارد. دفترداری و حسابداری نیز یکی
از نیازهای بشر است که خداوند در طولانیترین آیه ی قرآن به آن اشاره کرده است .
استانداردگذاری، در حسابداری امری لازم و غیرقابل اجتناب است و از آنجا که مفاهیم نظری به عنوان یک نظام منسجم از اهداف و مبانی مرتبط ، به منظور تهیه ی استانداردهای حسابداری هماهنگ و تعیین حدود قضاوت حرفه ای در تهیه و ارائه ی صورتهای مالی تدوین میشود میتوان گفت این آیه به تعیین ضوابط شناسایی و اندازهگیری داراییها،بدهیها،سرمایه ،درآمدها و هزینه ها (استانداردهای حسابداری)پرداخته است .
ترجمه ی آیه ٢٨٢ سوره ی بقره: «ای کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامی که بدهی مدتداری(بر اثر وام یا معامله ) به یک دیگر پیدا میکنید آن را بنویسید و باید نویسندهای در میان شما(سند را) به عدالت بنویسد.کسی که قدرت بر نویسندگی دارد،نباید از نوشتن خودداری کند. همانطور که خدا به او تعلیم داده است . پس باید او بنویسد و آنکس که حق بر ذمه ی او(بدهکار) است املا کند و از خدایی که پروردگار اوست بپرهیزد و چیزی از آن فروگذار ننماید و اگر کسی که حق بر ذمه ی اوست ، سفیه یا(از نظر عقل ) ضعیف باشد و یا(به جهت لال بودن ) توانایی به املا کردن نداشته باشد،باید قیم او(به جای او) با رعایت عدالت (مدت و مقدار بدهی را) املا کند و دو نفر از مردات را بر این حق شاهد بگیرد و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از گواهان، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند(انتخاب کنید) تا اگر یکی از آنان فراموش کرد، دیگری به او یادآوری کند و شهود نباید هنگامی که آنها را(برای ادای شهادت ) دعوت میکنند خودداری نمایند و از نوشتن (بدهی های)کوچک یا بزرگ مدتدار، ملول نشوید(هرچه باشد بنویسید) که این در نزد خدا به عدالت نزدیکتر و برای ادای شهادت استوارتر و برای جلوگیری از شک وتردید بهتر است ، مگر این که تجارت و دادوستد، نقدی باشد که در میان خود دست به دست میکنید که ایرادی بر شما نیست که آن را ننویسد و هنگامی که خرید و فروش(نقدی ) میکنید،(بازهم ) شاهد بگیرد و نباید به نویسنده و شاهد(به خاطر حق گویی ) زیانی برسد(و تحت فشار قرار گیرد) واگر چنین کنید از فرمان خداوند خارج شدهاید و از خدا بپرهیزید و خداوند (راه درست زندگی را)به شما تعلیم میدهد و خداوند به هر چیزی داناست در پیامهای این آیه ، ایمان، بستر و مقدمه ی عمل به احکام و خطاب(ای کسانی که ایمان آوردهاید!)، تشویقی برای عمل به احکام است و مدت بدهکاری باید روشن باشد.(هنگامی که بدهی مدتداری(بر اثر وام یا معامله )به یک دیگر پیدا میکنید آن را بنویسید) و این پیام اشاره به اصل افشا دارد، چرا که به معین بودن زمان پرداخت بدهی اشاره دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 14 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد