مقاله بررسی و ارزیابی جایگاه حسابداری و حسابرسی از دیدگاه اخلاق اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان

چکيده پيامبراسلام هدف اختصاصي بعثت خود را پايداري غايات اخلاقي دانسته است . اخلاق کسب وکار از منظر اقتصاد اسلامي هم ابزاري است براي افزايش کارايي و هم خود هدفي است که بايد محقق شود. زيرا اقتصاد اسلامي ضمن توجه جدي به کارآمدي، نهايتا اخلاق محور است و علاوه بر اين که نظارت در مديريت امروز يکي از ضرورتهاي اساسي است ، خداوند متعال نيز همواره بر اعمال و رفتار انسانها دقيقاًنظارت دارد و عملکرد انسان را در مورد ارزيابي و سنجش عادلانه قرار ميدهد. اساسا نظارت و بازرسي يکي از سّنت هاي ثابت الهي است . در اين مقاله نيز سعي شده است جايگاه حسابرسي و حسابداري را در اسلام واخلاق اسلامي بررسي نمايد و به اين نکته توجه دارد که از منظر اخلاق اسلامي، حسابداري و به خصوص حسابداري داراي جايگاه خاص و ويژه است . کلمات کليدي: اسلام، اخلاق اسلامي، اقتصاد اسلامي، حسابرسي، نظارت اسلامي مقدمه توجه به اخلاق کسب وکار نه تنها در تقويت هنجارهاي اجتماعي مؤثر است بلکه ميتواند بر کارآمدي عملکرد سيستم هاي مديريتي و اقتصادي نيز بيافزايد. اخلاق کسب و کار ميتواند نوعي انضباط و اعتماد در سيستم هاي تصميم گيري ايجاد کند. در صورت التزام به اخلاق کسب وکار ازمنظر اسلامي فضاي آکنده از صداقت ، عدالت ، اعتماد، رعايت استاندارد کالا بر بازار حاکم خواهد شد و اين خود تضمين امنيت اقتصادي و در راستاي افزايش کارايي در بلندمدت است . محوراصلي در کسب وکار، انسانيت انسان است و سرمايه و سود و توليد در خدمت ارزشهاي انساني هستند. وجود يک نظم نظارتي در سازمان، مديريت را نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عمليات آگاه ساخته و او را قادر ميسازد که پيگريهاي لازم را انجام دهد. نظارت و کنترل يکي از وظايف اصلي مديران در سازمان هاست و موفقيت برنامه هاي سازمان در گرو داشتن نظام دقيق نظارتي است . بدون وجود نظارت صحيح و بازرسيهاي لازم، فعاليت هاي سازمان موفق نبوده و به نتيجه نخواهد رسيد. مديران بدون داشتن نظارت کافي بر عملکرد کارکنان و اجراي برنامه ها، به اهداف و برنامه هاي از پيش تعيين شده خود دست نخواهند يافت و سازمان بدون داشتن يک نظام دقيق نظارت، نميتواند به تمام اهداف مورد نظر خود دست يابد و از امکانات و منابع موجود، به نحو مؤثر و درست استفاده کند. اطمينان از اين که اجراي برنامه و هدايت آن درست انجام ميشود و در صورت مشاهده انحراف، براي تصحيح آن اقدام لازم به عمل ميآيد، نيازمند يک نظام مؤثر و دقيق نظارتي است . روش تحقيق در غرب حداکثرسازي سود، فردگرايي، منافع شخصي زيربناي حرکت هاي اقتصادي است اما يک مسلمان پايبند به ارزشهاي اسلامي در پي سود معقول، منافع جمعي و انصاف و عدالت است . بعضي از رهبران ديني معتقدند، فعاليت هاي اقتصادي در اسلام بر دو ستون اخلاقي عدالت و احسان استوار است . بنابراين تجارت اسلامي بايد برپايه اين ارزشها انجام شود. هدف پاسخگويي اسلامي متکي به مفهوم خلافت است . انسان خليفه الله است و امانت بزرگي به او سپرده شده است که هيچ مخلوقي ياراي پذيرش آن را نداشته است . براساس اين مفاهيم انسان در نهايت در برابر پروردگار بايد پاسخگو باشد، لذا هم بايد به حق الله و هم به حق الناس توجه داشته باشد. نحوه پاسخگويي انسان در برابر خدا در قرآن و سنت مشخص شده است . پاسخگويي ثانويه از قرارداد بين سرمايه گذار و مدير ايجاد ميشود. جمع آوري دادههاي پژوهش به صورت اسنادي صورت پذيرفته است و روش مورد استفاده در مرحله شناسايي و بيان جايگاه، توصيفي ميباشد. جايگاه حسابداري و حسابرسي در اسلام وقرآن نوشتن و ويراستن ، مکمل يکديگرند و نه شاخه اي از يکديگر هر دو بخشهايي از يک زمينه وسيعترند،و هر دو بخشهايي از تلاش ادبياند.در مورد حسابداري و حسابرسي نيز وضع به همين گونه است .آنها گرچه مربوط به يک موضوع کليه يکسان هستند،اما مکمل يکديگرند،گرچه ابزار و روش کاملا متفاوتي دارند. بنابراين ،نبايد انتظار داشت که مباني، تئوري و فلسفه حسابرسي را با بررسي تئوري و عملکرد حسابداري بيابيم . قرآن مجيد با تأثير عظيمي که در زندگي مسلمانان داشته ، اما آنگونه که شايسته و بايسته ي مقام قرآن است به آن توجه نشده و در بين مردم مهجور مانده و برخي از مطالب قرآن مورد فراموشي و بيتوجهي قرار گرفته است . قرآن مجيد از اول تا آخر حاوي پيامهاي گوناگون الهي براي بشر است و آگاهي و آشنايي با تمام اين پيامها لازم است ،به ويژه پيامي مربوط به سعادت دنيوي و اخروي انسانها باشد. بنابراين ،تدبر در تمام آيات و مطالب آن لازم است . تفسير قرآن براي فهم و درک آيات است و در آن منظور هرآيه بيان ميشود.کتابهاي تفسير بيشتر به تحقيقات فني در علوم مختلف پرداخته اند و هر صاحب فني در دايره ي اطلاع خود و با اصطلاحات رايج آن به بحث پرداخته است . معنا و تفسير آيه ي ٢٨٢ سوره ي بقره به حسابداري و دفترداري اشاره دارد. دفترداري و حسابداري نيز يکي از نيازهاي بشر است که خداوند در طولانيترين آيه ي قرآن به آن اشاره کرده است . استانداردگذاري، در حسابداري امري لازم و غيرقابل اجتناب است و از آنجا که مفاهيم نظري به عنوان يک نظام منسجم از اهداف و مباني مرتبط ، به منظور تهيه ي استانداردهاي حسابداري هماهنگ و تعيين حدود قضاوت حرفه اي در تهيه و ارائه ي صورتهاي مالي تدوين ميشود ميتوان گفت اين آيه به تعيين ضوابط شناسايي و اندازهگيري داراييها،بدهيها،سرمايه ،درآمدها و هزينه ها (استانداردهاي حسابداري)پرداخته است . ترجمه ي آيه ٢٨٢ سوره ي بقره: «اي کساني که ايمان آوردهايد! هنگامي که بدهي مدتداري(بر اثر وام يا معامله ) به يک ديگر پيدا ميکنيد آن را بنويسيد و بايد نويسندهاي در ميان شما(سند را) به عدالت بنويسد.کسي که قدرت بر نويسندگي دارد،نبايد از نوشتن خودداري کند. همانطور که خدا به او تعليم داده است . پس بايد او بنويسد و آنکس که حق بر ذمه ي او(بدهکار) است املا کند و از خدايي که پروردگار اوست بپرهيزد و چيزي از آن فروگذار ننمايد و اگر کسي که حق بر ذمه ي اوست ، سفيه يا(از نظر عقل ) ضعيف باشد و يا(به جهت لال بودن ) توانايي به املا کردن نداشته باشد،بايد قيم او(به جاي او) با رعايت عدالت (مدت و مقدار بدهي را) املا کند و دو نفر از مردات را بر اين حق شاهد بگيرد و اگر دو مرد نبودند، يک مرد و دو زن از گواهان، از کساني که مورد رضايت و اطمينان شما هستند(انتخاب کنيد) تا اگر يکي از آنان فراموش کرد، ديگري به او يادآوري کند و شهود نبايد هنگامي که آنها را(براي اداي شهادت ) دعوت ميکنند خودداري نمايند و از نوشتن (بدهي هاي)کوچک يا بزرگ مدتدار، ملول نشويد(هرچه باشد بنويسيد) که اين در نزد خدا به عدالت نزديکتر و براي اداي شهادت استوارتر و براي جلوگيري از شک وترديد بهتر است ، مگر اين که تجارت و دادوستد، نقدي باشد که در ميان خود دست به دست ميکنيد که ايرادي بر شما نيست که آن را ننويسد و هنگامي که خريد و فروش(نقدي ) ميکنيد،(بازهم ) شاهد بگيرد و نبايد به نويسنده و شاهد(به خاطر حق گويي ) زياني برسد(و تحت فشار قرار گيرد) واگر چنين کنيد از فرمان خداوند خارج شدهايد و از خدا بپرهيزيد و خداوند (راه درست زندگي را)به شما تعليم ميدهد و خداوند به هر چيزي داناست در پيامهاي اين آيه ، ايمان، بستر و مقدمه ي عمل به احکام و خطاب(اي کساني که ايمان آوردهايد!)، تشويقي براي عمل به احکام است و مدت بدهکاري بايد روشن باشد.(هنگامي که بدهي مدتداري(بر اثر وام يا معامله )به يک ديگر پيدا ميکنيد آن را بنويسيد) و اين پيام اشاره به اصل افشا دارد، چرا که به معين بودن زمان پرداخت بدهي اشاره دارد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
چکیده: بعد از انتشار بيانيه شماره 20 APB در زمينه نحوه گزارشگري تغييرات حسابداري مباحث متعددي در زمينه كفايت اين استاندارد و توان افزايش قابليت مقايسه صورتهاي مالي واحدهاي تجاري در نتيجه بكارگيري اين رهنمود در مجامع علمي حسابداري مطرح گرديد. برخي از محققان و انديشمندان حسابداري بر اين عقيده بودند كه بكارگي ...

دانلود مقاله بررسی مواردی از دیدگاه های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه سعدی

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان
فهرست:نگاهي بر سعديسعدي وباب تربيت آشنايي با ديدگاه سعدي در ارتباط با تعليم و تربيتولايتعشق تأثير ارتباط و همنشيني با ديگران در انسانهاتمايز و اختلاف ذاتي افراد بشر با يكديگر و نقش آن در تعليم و تربيتمقايسة ديدگاه مولانا با سعدي در زمينة تعليم و تربيتمنابع:www.molananews.comwww.adabiateiranirib.irزندگينامة سع ...

دانلود مقاله بررسی و ارزیابی نظریات جامعه شناسی انقلاب و ارتباط آن با انقلاب اسلامی

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
بررسي و ارزيابي نظريات جامعه شناسي انقلاب و ارتباط آن با انقلاب اسلاميتأليف و گرد آوري:موسي افضليان سلامي مقدمهشايد بتوان انقلاب اسلامي را بزرگترين تحول تاريخي دانست كه از ظهور اسلام درايران به وقوع پيوسته است و اگر دقت كنيم تغييرات بنيادي بسياري در ساختارهاي اجتماعي ايران در نتيجه انقلاب اتفاق افتاده استكه ح ...

دانلود مقاله بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآنبه نظر می رسد که در مقام خلقی و آفرینش پس از حکم امر الهی، زن به عنوان ماهیت برگرفته و با منشاییت مرد پدید آمده است و از نظر خلقی وابستگی تام و تمامی به مرد دارد. آنچه درپی می آید بیان گوشه هایی از حقوق متقابل زن و شوهر از دیدگاه قرآن است. نویسنده در ابتدای مقاله با ...

دانلود مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران

word قابل ویرایش
28 صفحه
21700 تومان
حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایرانكيدهدر این مقاله به بررسی حسابرسی از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. به استناد آیات قران، احادیث و روایات پیامبر اسلام و امامان شیعه نه تنها اسلام بطور کلی ضرورت حسابرسی و نقش آن را در سالم سازی محیط اقتصادی و اجتماعی یاد آور شده است، بلکه بطور صریح به مفاهیمی از قبیل ا ...

دانلود مقاله َارزیابی دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
ارزيابي دارايي¬هاي نامشهود از ديدگاه حسابداري و بازار سرمايهچكيدهدر محيط تجاري مدرن دارايي¬هاي نامشهود از قبيل: نيروي كار ماهر، نرم افزارها، دانش فني، مهارت¬ها، علائم تجاري و فرهنگ، منابع استراتژيك مهمي مي¬باشند. سرمايه¬گذاري شركت¬ها در جنبه¬هاي نامشهود تجارت براي فراهم آوردن كالاها يا خدمات داراي ارزش افزوده ...

دانلود مقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسیدانشگاه آزاداسلامي واحد کرمانشاهموضوع مقاله :حسابداری محیط زیست وتئوری مشروعیت Environmental accounting and Legitimacy theory نگارنده:یعقوب اقدم مزرعه عضوهیات علمیدانشگاه آزاداسلامي واحد صوفیان)گروه حسابداري )چكيده : دراين مقاله به بررسي تئوري مشروعيت ورابطه آن با جايگ ...

مقاله بررسی تطبیقی برخی قراردادهای مالی از دیدگاه مذاهب اسلامی

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده - بانک هاي اسلامي با تجربه بيش از چهل سال ، نشان داده اند، مي توان تمام تقاضاها را از راه عقدهاي غيرانتفاعي و انتفاعي مورد تأييد اسلام پاسخ داد. مقاله پيش رو در صدد است با روش تحليلي و توصيفي و با استفاده از فقه اماميه و مذاهب رسمي اهل سنت ، احکام ثابت مباحث پول و بانکداري اسلامي را استخراج و بيان کند ک ...