مقاله بررسی ارتباط بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی دانشآموزان دختر دبیرستانی

word قابل ویرایش
6 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

بررسی ارتباط بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی دانشآموزان دختر دبیرستانی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش است که بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی دانشآموزان دختر دبیرستانی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان دبیرستانی دختر ناحیه دو کرج در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ که از این تعداد ۱۰۰ نفر دانشآموز دختر دبیرستانی به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای(به دلیل پراکندگی جامعه آماری) انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از خرده مقیاس درگیری تحصیلی در پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پنتریچ و دی گوت((۱۹۹۴ و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران ۱۹۸۲)؛ به نقل از حیاتی، داوود؛ عگبهی، عبدالحسین؛ آهنگری، عابدین؛ ابرقویی، عزیزی((۱۳۹۱ استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره برای بررسی فرضیه ها استفاده شد که نتایج نشان داد بین درگیری تحصیلی و خودکارآمدی رابطه مثبت وجود داشت. می توان نتیجه گیری کرد که با افزایش درگیری تحصیلی خودکارآمدی دانشآموزان افزایش می یابد و برعکس.

کلمات کلیدی:. خودکارآمدی، درگیری تحصیلی، اشتیاق یادگیری، دانشآموزان.

مقدمه

طی دو دهه اخیر مقوله های شناخت و انگیزش از مفاهیم مورد توجه در تعلیم و تربیت بودهاند. نظریه پردازان شناختگرا با اتخاذ رویکرد کل گرایانه در تبیین یادگیری آموزشگاهی و با عنایت به مجزا عمل ننمودن عوامل شناختی از الگوهای انگیزشی، مدلهایی را پیشنهاد کردهاند که طی آن، یادگیری را با توجه ویژگیهای انگیزشی و سبکهای شناختی دانشآموزان توضیح میدهند(خروشی، نیلی و عابدی، .(۱۳۹۳ از جمله مفاهیمی که در سالهای اخیر توسط پژوهشگران مختلف به کار برده شده است مفهوم درگیری تحصیلی است. این سازه به منظور مبنای اصلاحات در حوزه تعلیم و تربیت برای افت و شکست تحصیلی، مطرح و مد نظر قرار گرفت(فریدکسون، بلومندفلد، پریس، .(۲۰۰۴

مفهوم درگیری تحصیلی به کیفیت تلاشی اشاره دارد که دانشآموزان صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشند(آپلتون، کریستنسون، کیم و رسچلی، .(۲۰۰۶ به عقیده لینن برینک و پینتریچ (۲۰۰۳) درگیری تحصیلی دارای سه بعد رفتاری، شناختی و انگیزشی می دانند. درگیری رفتاری(رفتارهای قابل مشاهده

۱

دانشآموزان در برخورد با تکالیفاست و مؤلفه های تلاش، پایداری و درخواست کمک از دیگران را در بر میگیرد)؛ درگیری شناختی(به انواع فرایندهای پردازش که توسط دانشآموزان برای یادگیری مورد استفاده قرار میگیرد اشاره دارد. درگیری شناختی شامل راهبردهای شناختی و فراشناختی است(بارکلی، .(۲۰۰۹ درگیری انگیزشی شامل سه مولفه احساس، ارزش و عاطفه است، برای مثال مؤلفه ارزش تکلیف باورهای دانشآموزان را در این مورد منعکس میکند که چرا مواد و مهارتهایی که یاد میگیرند مفید، مهم و جذاباند(تاکمن، ابری، اسمیت، .(۲۰۰۷ در برخی از مطالعات بیان شده است که عمل یادگیری با درگیری دانشآموزان آغاز می شود(بارکلی، ۲۰۰۹؛ شولمن، .(۲۰۰۲ درگیری دانش آموزان شامل دو مولفه است؛ اول زمانی که دانش آموزان روی مطالعات شان و سایر فعالیت های شکل دهنده موفقیتشان میگذارند و تلاشی که در این زمینه ها میکنند و دوم، راههایی که موسسات آموزشی به منابع اختصاص می دهند و فرصت های یادگیری که سازمان دهی کرده و دانش آموزان را بر می انگیزنند تا در فعالیتهای یادگیری مشارکت کنند و از آنها سود ببرند بارکلی، ۲۰۰۹؛ شولمن، .(۲۰۰۲ بر طبق پژوهشها درگیری تحصیلی را با واژه اشتیاق یادگیری یاده کردهاند(بارکلی، (۲۰۰۹، لذا در این پژوهش مولفه شور و اشتیاق در ارتباط با درگیری تحصیلی استفاده شده است، به گونه ای که در پژوهشها خودکارآمدی دانشآموزان را با مولفههای اشتیاق یادگیری ارتباط دارد. منظور از خودکارآمدی میزان اطمینانی است که هر فرد به توانایی خود در زمینه اجرای مجموعهای از کارها یا انجام یک تکلیف خاص ابراز مینماید. بندورا(نیو و همکاران، ۲۰۱۱ و موریس، (۲۰۰۲، خودکارآمدی به ادراک تواناییها برای انجام دادن عملی که مطابق میل است، اشاره میکند. خودکارآمدی به این معنی است که فرد فکر کند که قادر است پدیدهها و رویدادها را برای رسیدن به وضعیت مطلوب(نیو و همکاران، (۲۰۱۱ با رفتار و کردار مناسب خود سازمان دهد(جین و داوسون، .(۲۰۰۹ به اعتقاد ژائو((۲۰۰۶ خودکارآمدی تعیین کننده مهمی در پیش بینی تدریس کارآمد معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان است و بر توانایی دانش آموزان برای غلبه بر مشکلات(گا و دی، (۲۰۰۷ تاثیر میگذارد.

یافتهها نشان دادهاند که دانشآموزان توانا استفاده بیشتری از راهبردهای شناختی و فراشناختی نموده و پایداری زیادتری نسبت به دانشآموزان بی اعتماد به توانایی خود برای انجام تکالیف نشان میدهند(پنتریج، ۱۹۹۹؛ لینن برینک و پینتریچ، .(۲۰۰۳ بر اساس پژوهشها یک حس خودکارآمدی برای استفاده از راهبردهای رفتاری، شناختی و فراشناختی برای خودنظم دهی در افراد مورد نیاز است. بنابراین برای اینکه یک دانشآموز، خود نظم ده بار آید، باید در تشخیص، انتخاب و استفاده از راهبردهای رفتاری، شناختی و فراشناختی که موجب افزایش کوشش و توجه می شود، توانمند شود(لینن برینک و پینتریچ، .(۲۰۰۳ حتی تعبیرات شناختی افراد از موفقیتها و شکستهایشان بر باورهای خودکارآمدی بعدی آنها تاثیر میگذارد(اسپالدینگ، ۱۹۹۲؛ به نقل از خروشی، نیلی و عابدی، .(۱۳۹۳ این به آن معنی است که باورهای خودکارآمدی دانشآموزان، تلاش، پایداری و منابع شناختی را که آنها برای تعامل با جهان اطراف به کار میبرند، تحت تاثیر قرار میدهد. خودکارآمدی دانشآموزان نیز می تواند به اشتیاق بیشتر و در نتیجه یادگیری و درگیری بیشتر در تحصیل و پیشرفت بهتر آنها بینجامد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش است که چه رابطهای بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی دانشآموزان دختر دبیرستانی وجود دارد؟

روش تحقیق

۲

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان دبیرستانی دختر ناحیه دو کرج در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ که از این تعداد ۱۰۰ نفر دانشآموز دختر دبیرستانی به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای(به دلیل پراکندگی جامعه آماری) انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامههای درگیری تحصیلی و خودکارآمدی به کار گرفته است:-۱ پرسشنامه درگیری تحصیلی: پرسشنامه درگیری تحصیلی شامل۳۲ سؤال است که درگیری تحصیلی را در ابعاد رفتاری، عاطفی، شناختی و فراشناختی اندازه گیری میکند. برای سنجش این متغیر از خرده مقیاس درگیری تحصیلی در پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) که توسط پنتریچ و دی گوت((۱۹۹۴ معرفی شده، استفاده شده است. این پرسشنامه در ایران مورد استفاده قرار گرفته و ضرایب آلفای کرانباخ برای ابعاد رفتاری، عاطفی، راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی به ترتیب برابر ۰/۶۹، ۰/۹۰، ۰/۶۹، ۰/۷۵ گزارش شده است(خروشی، نیلی و عابدی، .(۱۳۹۳ این ضرایب نشان دهنده همسانی درونی پرسشنامه به عنوان شاخصی از پایایی آن است. برای پاسخ به این پرسشنامه از مقیاس پنجدرجه ای کاملاً مخالفم تا املاًک موافقم استفاده شده است. در پژوهش حاضر با اجرای مقدماتی این پرسشنامه در مورد ۵۰ دانش آموز که به گونه تصادفی انتخاب شده بودند، ضریب پایایی آزمون در کل ۰/۸۵۲ به دست آمد. بنابراین می توان گفت که پرسشنامه مورد نظر از پایایی بالایی برخوردار است.-۲ پرسشنامه خودکارآمدی عمومی: این پرسشنامه توسط شرر و همکاران ۱۹۸۲)؛ به نقل از حیاتی، داوود؛ عگبهی، عبدالحسین؛ آهنگری، عابدین؛ ابرقویی، عزیزی((۱۳۹۱ ساخته شده است و دارای ۲۳ ماده است. این پرسشنامه بر پایه مقیاس ۵ درجهای لیکرت تنظیم شده است، بدین صورت که به پاسخ کاملا مخالف نمره ۱، و به پاسخ کاملا موافق نمره ۵ تعلق میگیرد. در نمرهگذاری این پرسشنامه، سوالهای ۳، ۸، ۹، ۱۳، ۱۵در جهت موافق و مابقی سوالها به صورت وارونه نمرهگذاری میشوند. پایایی این آزمون به روش آلفای کرانباخ در پژوهش نریمانی، رفیق ایرانی و ابوالقاسمی(۰/۸۸ (۱۳۸۸ به دست آمد.
یافتهها
شاخص های توصیفی نشان داد که میانگین عامل رفتاری درگیری تحصیلی ۲۴/۱۱، و با انحراف معیار ۴/۰۰۲، میانگین عامل عاطفی درگیری تحصیلی ۲۵/۳۱، و با انحراف معیار ۳/۵۶۷، میانگین عامل شناختی درگیری تحصیلی ۲۴/۵۷، و با انحراف معیار ۳/۱۶۶، میانگین عامل فراشناختی درگیری تحصیلی ۲۴/۳۴، و با انحراف معیار ۲/۴۹۹، میانگین درگیری تحصیلی کلی ۹۸/۳۳، و با انحراف معیار ۱۱/۰۴۳،میانگین خودکارآمدی ۲۵/۰۰، و با انحراف معیار ۳/۲۵۰ بود.

جدول-۱ ضریب همبستگی بین درگیری تحصیلی و مولفه های آن با خودکارآمدی

متغیر خودکارآمدی سطح معناداری تعداد

عامل رفتاری درگیری تحصیلی ۰/۷۸۶** ۰/۰۰۱ ۱۰۰

عامل عاطفی درگیری تحصیلی ۰/۸۰۱** ۰/۰۰۱ ۱۰۰

عامل شناختی درگیری تحصیلی ۰/۷۵۱** ۰/۰۰۱ ۱۰۰

عامل فراشناختی درگیری تحصیلی ۰/۵۳۳** ۰/۰۰۱ ۱۰۰

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد