مقاله بررسی رابطه خود نظم دهی تحصیلی و اضطراب امتحان با عملکرد زبان انگلیسی دانش آموزان

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان

بررسی رابطه خود نظم دهی تحصیلی و اضطراب امتحان با عملکرد زبان انگلیسی دانش آموزان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه خودنظمدهی تحصیلی و اضطراب امتحان با عملکرد زبان انگلیسی دانشآموزان انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشآموزان متوسطه دختر شهر میاندوآب((۶۲۲۱ بود که در سال ۹۲-۹۳ به تحصیل اشتغال داشتند. جهت اجرای پژوهش ۲۰۰ نفر از دانشآموزان دختر به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. ابزار این پژوهش پرسشنامه ۱۴ سوالی بوفارد((۱۹۹۵، نمرات امتحانی آزمون معلم ساخته و مقیاس اضطراب ۳۷ مادهای ساراسون بود. نتایج پژوهش در بررسی فرضیهها نشان داد که بین خودنظمدهی تحصیلی و عملکرد زبان انگلیسی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد. در بررسی فرضیه دیگر پژوهش نتایج نشان داد که بین اضطراب امتحان و عملکرد زبان انگلیسی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد. بررسی فرضیه سوم پژوهش نشان داد که بین خودنظمدهی تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد(.(P<0/05 با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که اضطراب امتحان و خودنظمدهی یادگیری میتواند عملکرد تحصیلی زبان را پیشبینی کند.

کلمات کلیدی: عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحان، خودنظمدهی، زبان انگلیسی

مقدمه

بهبود و توسعهی عملکرد تحصیلی دانشآموزان، یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها و کششهای این نظام در واقع برای پوشاندن جامهی عمل به این امر است. به عبارتی، جامعه و به طور ویژه آموزش و پرورش، نسبت به سرنوشت فرد، رشد و تکامل موفقیتآمیز وی و جایگاه او در جامعه، علاقهمند و نگران است و انتظار دارد دانشآموز در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز در ابعاد شخصیتی، عاطفی و رفتاری، آن چنان که باید پیشرفت و تعالی یابد(پاییزی، .(۱۳۸۷ از سوی دیگر امروزه نیاز به یادگیری زبان انگلیسی بر کسی پوشیده نیست و متخصصین تعلیم و تربیت درصدد تا با ارایه راهکارهای مناسب به بهبود کیفیت آموزش در این زمینه کمک نمایند. بدیهی است که لازمه یادگیری مناسب و مطلوب در هر زمینهای، شناسایی مولفههای مهم مرتبط با یادگیری است. متخصصان در زمینه

اکتساب زبان دوم، نشان دادهاند که راهبردهای یادگیری خودنظمدهی میتواند نقش مهمی در پیشرفت یادگیرندگان بازی کند و یادگیرندگان ماهرتر زبان نسبت به افراد بامهارت کمتر، تعداد بیشتری از راهبردها را با روشهای مناسبتری به کار میبرند. کاربرد راهبردها، علاوه بر تسهیل اکتساب زبان دوم و بهبود عملکرد فراگیران، خودمختاری اکثر یادگیرندگان را افزایش میدهد تا در قبال یادگیری خود مسئولیت بیشتری داشته باشند(مک مولن۱، .(۲۰۰۹

تحقیقات بسیاری در زمینهی پیشبینی عملکرد تحصیلی انجام گرفته است که این پژوهشها مواردی از جمله: وضعیت اجتماعی – اقتصادی خانواده، اضطراب امتحان و خودنظمدهی، سطح تحصیلات، معدل تحصیلی و نمرات آزمونهای پیشرفت تحصیلی و هوشی را از جمله شاخصهای تاثیرگذار در جهت پیش بینی وضعیت آینده دانشآموزان دانسته اند(فردریکسون۲ و فورنهام۳،۲۰۰۶؛به نقل از فریدونی،.(۱۳۸۸ در میان این عوامل اضطراب امتحان و خودنظمدهی تحصیلی از عواملی هستند که دانشآموزان به طور فراوانی با آنها درگیر هستند. دانشآموزان به طور فروانی در معرض شرایط استرسآمیز زندگی تحصیلی هستند و این استرس و اضطراب در جو تحصیلی رقابتی بیشتر میشود(لاتاس، پانتیک و آبرادوویک۴، .(۲۰۱۰ اضطراب امتحان ممکن است به عنوان یک پاسخ رفتاری، شناختی و طبیعی شخص تعریف شود که تحریک شدن احساسات منفی در امتحانات است(رینگیسن و بوچوالد۵، .(۲۰۱۰ به نظر میرسد که دیدگاههای مختلف به اضطراب امتحان را بتوان در سه طبقه مشخص کرد. نخستین طبقه مربوط به بررسی علل اضطراب امتحان در سطوح شخصی و اجتماعی است. الگوهای بینالمللی استرس و اضطراب فرض میکنند که اضطراب موقعیتی در زمینه سنجش، به وسیله تعامل متقابل صفات شخصی و ویژگیهای موقعیتی تعیین شده است. ثانیا شواهد وسیعی مبنی بر اینکه چه نوع علائم فیزیکی و هیجانی که ممکن است از اضطراب پدیدار شود، وجود دارد، و ثالثا تعداد زیادی از مطالعات بر روشهای بالقوه مقابله با اضطراب امتحان تمرکز دارند(براون و همکاران۶، .(۲۰۱۰

پژوهشهای انجام گرفته درباره اضطراب نشان میدهد که سطح اضطراب امتحان دانشآموزان بر عملکرد و موفقیت تحصیلی آنها تاثیر میگذارد(حسنزاده، ابراهیمی و مهدینژاد، .(۱۳۹۱ بر اساس مطالعات و پژوهشهای قبلی، دانشآموزان دختر سطوح اضطراب بالاتری را از پسران نشان میدهند(چانیوتیس و همکاران۷، .(۲۰۱۳ از عوامل دیگری که ممکن است بر عملکرد تحصیلی زبان تاثیر بگذارد خودنظمدهی تحصیلی میباشد. علیرغم تعدد و تنوع الگوهای مفهومی”خودنظمدهی”، صاحبنظران در این حیطه اتفاق نظر دارند که یادگیری فرایندی فعال و سازنده است و فراگیران، بالقوه قادر به مهار و تنظیم فرایند یادگیری هستند(ولترز، پینتریچ و کارابنیک۸، .(۲۰۰۳ تمامی الگوهای خودنظمدهی، تفاوتهای زیستشناختی، رشدی، بافتی و فردی را مورد توجه قرار میدهند و تاکید میورزند که هر یک از این عوامل میتواند فرایند خودنظمدهی را تسهیل و تسریع نماید(ولترز۹ و

همکاران، .(۲۰۰۳ پژوهشهای متعدد نشان از آن داشته است که فراگیران با مهارتهای بیشتر در خودنظمدهی، تجارب یادگیری خود را فعالانه و از راههایی بسیار متنوع هدایت مینمایند. به نظر میرسد که طبق نظریهی شانک و زیمرمن،( (۱۹۹۴ اساس خودتنظیمی آن است که چگونه دانشآموزان از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری را در خود سامان بخشند. شانک و زیمرمن،( (۱۹۹۴ در مورد رابطه فراشناخت و خودتنظیمی، عقیده دارد خودتنظیمی دانشآموزانی که دچار شکست تحصیلی می-شوند، به فراشناخت و مهارتهای فراشناختی آنان بستگی دارد. همچنین پاریس۱ و همکاران((۲۰۰۱ اشاره میکنند که دانش-آموزان خودنظمده، فرایندهای عاطفی و شناختی لازم را برای بهبود عملکرد تحصیلی رهبری میکنند. تحقیقات نشان داده است که دانشآموزان خودنظمده از لحاظ تحصیلی به مراتب برتر از سایر دانشآموزانی هستند که یادگیریشان خودنظمگرایانه نیست(شانک و زیمرمن، .(۱۹۹۴ با توجه به مطالعات انجام شده و اهمیت خودنظمدهی و اضطراب امتحان در یادگیری و نقش آن در بهبود عملکرد تحصیلی، و نیز با توجه به شیوع اضطراب و اثرات منفی آن بر دانشآموزان و نظام آموزشی، لزوم کمکرسانی برای پیشبرد اهداف بهداشت روانی افراد به منظور پیشگیری از خسارات جسمانی، روانی، تحصیلی و اقتصادی احساس میشود.

روش اجرای پژوهش

این مطالعه از نظر هدف و ماهیت، در قلمرو تحقیقات کاربردی و از حیث روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشآموزان متوسطه دختر شهر میاندوآب((۶۲۲۱ بود که در سال ۹۲-۹۳ به تحصیل اشتغال داشتند. در این پژوهش، روش نمونهگیری خوشهای میباشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه متناسب با مطالعات پیمایشی استفاده شد(سرمد وهمکاران، .(۱۳۸۵ بر این اساس، حجم نمونه برابر با ۲۰۰ نفر مشخص شد.

ابزار گردآوری اطلاعات

-۱ برای ارزیابی خودنظمدهی در یادگیری از پرسشنامه ۱۴ سوالی بوفارد((۱۹۹۵ استفاده شد(نقل از کدیور، .(۱۳۸۰ کدیور((۱۳۸۰ ضریب پایایی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۷۱ گزارش کرده و نشان داده است که این آزمون قادر است ۵۲ درصد واریانس خودنظمدهی را تبیین کند.

-۲ برای ارزیابی عملکرد زبان دانشآموزان از نمرات امتحانی آزمون معلم ساخته استفاده شد.

 

۳ برای ارزیابی اضطراب امتحان، مقیاس ۳۷ مادهای ساراسون مورد استفاده قرار گرفت. این مقیاس به صورت درست- غلط پاسخ داده میشود. نمره گذاری مقیاس اضطراب امتحان ساراسون: نمرهگذاری مقیاس اضطراب امتحان بسیار ساده است . در این مقیاس تعداد مادههایی که آزمودنی به آنها پاسخ نادرست داده است. ماده های ۳ ، ۱۵ ، ، ۲۶ ، ۲۷ ،۲۹ ، ۳۳ و ماده هایی که به آن ها پاسخ درست (سایر ماده ها) داده است ، نمره اضطراب امتحان فرد را تشکیل میدهد. اگر نمره به دست آمده ۱۲ یا کمتر از ۱۲ باشد اضطراب امتحان در فرد در دامنه پایین (خفیف) قرار می گیرد. (ابوالقاسمی، .(۱۳۷۸

تجزیه و تحلیل

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی با استفاده از برنامه SPSS استفاده شد.

جدول:۱آمار توصیفی متغیرها

همانطور که در جدول ۱ مشاهده میگرد، تعداد شرکتکنندگان در پژوهش ۱۶۶ نفر بود و میانگین متغیرهای عملکرد تحصیلی، اضطراب و خودنظمدهی به ترتیب برابر ۱۷/۲، ۸/۵۷ و ۵۱/۱ و نیز انحراف استاندارد آنها برابر ۲/۸۷، ۴/۸ و ۸/۳۳ میباشد.

جدول :۲ رگرسیون

جدول بالا همبستگی بین متغیرها را نشان میدهد. طبق این جدول رابطه هر سه متغیر عملکرد تحصیلی، اضطراب و خودنظم-دهی در سطح ۰/۰۰۱ معنادار میباشد. همچنین همبستگی اضطراب با عملکرد تحصیلی و خودنظمدهی منفی است.

جدول:۳ ضرایب همبستگی

طبق جدول بالا، تاثیر متغیر؛ اضطراب بر عملکرد تحصیلی معنادار میباشد((P≤/۰۰۱، همچنین تاثیر خودنظمدهی بر عملکرد تحصیلی معنادار میباشد((P≤/۰۰۱، اما تاثیر متغیرهای دیگر معنادار نیست(.(P>/05 متغیر اضطراب با ضریب رگرسیونی -۰/۳۶ و خودنظمدهی با ضریب رگرسیونی ۰/۱۶به ترتیب بالاترین تاثیر رگرسیونی را روی متغیر عملکرد تحصیلی داشتهاند. طبق این جدول فرمول پیشبینی عبارت است از:

(خودنظمدهی)-۰/۰۲ * (اضطراب) Y=16/18-0/04 *

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد