مقاله بررسی عوامل گرایش جوانان شهرستان دورود به مواد مخدر صنعتی

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی عوامل گرایش جوانان شهرستان دورود به مواد مخدر صنعتی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی علل گرایش جوانان شهرستان دورود به مواد مخدر صنعتی درسال ۱۳۹۲ انجام گردید. جامعه آماری متشکل از ۱۱۰ نفر از جوانان مصرف کننده مواد مخدر صنعتی بوده است که به منظور ترک به انجمن معتادان گمنام (NA)شهرستان دورود مراجعه نموده اند. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS 13 انجام شد. نتایج نشان داد عوامل عمده تأثیرگذار در گرایش به اعتیاد شامل وجود افراد معتاد در خانواده و بستگان، معاشرت با دوستان معتاد، طلاق یا فوت والدین، تحصیلات پایین فرد و والدین، عدم بهره مندی از تفریحات سالم، خانواده پرجمعیت، سهو لت دسترسی به مواد، بیکاری و فقر می باشد. با توجه به آمار اعتیاد و عوامل موثر بر آن انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و همچنین اقدامات فرهنگی به منظور کنترل و کاهش مسئله اعتیاد در شهرستان مورد مطالعه پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی: مواد مخدر صنعتی، جوانان، اعتیاد، عوامل موثر، شهرستان دورود

١

.۱ مقدمه

شیوع استفاده از مواد مخدر در تمام گروههای اجتماعی یکی از مسائل مهم در چند دهه اخیر بوده است. مصرف مواد مخدر تأثیرات زیستی، روانی و اجتماعی فراوانی بر فرد و همچنین اجتماع پیرامون او دارد. ابراز نگرانی از پایین آمدن سن اعتیاد و افزایش روز افزون مصرف مواد مخدر مخصوصا در میان فعال ترین قشر جامعه که نوجوانان و جوانان می باشد و عوارض متعدد جسمی، روانی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از این پدیده نشان می دهد که این مسئله جامعه را با یک فاجعه روبرو ساخته است و زنگ خطر را برای مردم، مسئولان و محققان به صدا درآورده است.

در رابطه با عوامل گرایش به مواد مخدر در قسمت های مختلف کشور ایران مطالعات مختلفی صورت گرفته است. نتایج پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر اعتیاد، نشان داد که اکثریت معتادان از وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایینی برخوردارند. همچنین بین سطح تحصیلات والدین، میزان درآمد، میزان انزواطلبی، میزان ناکامی در زندگی و میزان امید به آینده و اعتیاد رابطه معنی دار وجود دارد[۱] .در پژوهشی دیگر در شیراز، یافته ها آشکار ساخت که بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی معتادان با شدت اعتیاد آنان رابطه معنی دار وجود دارد.[۲] از هم گسستگی خانواده زن و شوهری، از هم گسستگی خانواده پدر و مادری، نابسامانی خانواده زن و شوهری، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، در دسترس بودن مواد مخدر، اعتیاد اعضای خانواده از عوامل موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر بوده است.[۳] در تحقیقی دیگر شرایط خانوادگی مختلف از قبیل سطح سواد، شرایط اقتصادی خانواده و مشکلاتی مانند اعتیاد والدین و عدم انسجام اعضای خانواده با احتمال گرایش جوانان به اعتیاد ارتباط داشته است.[۴] در تحقیقی تحت عنوان “عوامل خانوادگی آموزشگاهی مرتبط با اعتیاد دانش آموزان دراستان ایلام” که در استان ایلام انجام شد، حدود ۷۰ درصد افراد مطالعه شده به ترتیب اولویت دوستان، وجود معتاد در خانه، فامیل معتاد، دسترسی به مواد، کنجکاوی ولذت جویی را عامل اعتیاد خود ذکر کرده اند. نتایج حاصل از تحقیق مذکور بیانگر نقش نهادهای اجتماعی کننده فرد نظیر خانواده، دوستان(گروه همسالان) و محیط آموزشی بعنوان فضاهای کنترل شده و نیز میزان فرصت های کنترل نشده اجتماعی فرد درگرایش به انحرافات اجتماعی و به طورخاص اعتیاد است.[۵] مطالعات نشان داده است بین میزان مصرف سیگار و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه معنی دار وجود دارد .[۶] نتایج پژوهشی در کرمان نشان داد که گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی و جدید با متغیرهای سن شروع مصرف، نوع ماده مصرفی سنتی اولیه و علت اولیه مصرف مواد مخدر ارتباط نزدیکی دارد. به گونه ای که سن شروع مصرف اولیه پایین تر، مصرف مواد سنتی محرک تر و دلایل تفریحی و کنجکاوی و سرگرمی برای شروع مصرف پیش بینی کننده های خوبی برای مصرف موادمخدر جدید و صنعتی هستند[۷]

در سالهای اخیر مواد افیونی صنعتی و توهم زا به دلیل سهولت مصرف و تأثیر سریع تر نسبت به مخدرهای سنتی و همچنین سهولت دستیابی به این مواد باعث افزایش شمار افراد گرفتار در دام این مواد شده است. حال آنکه عوارض و خسارات زیستی و فیزیولوژیکی و هم چنین پیامدهای اجتماعی مواد مذکور به مراتب بیشتر از مخدرهای سنتی است. بررسی های میدانی و تحقیقاتی نشان می دهد شمار جوانان معتاد به مخدرهای صنعتی رو به افزایش است و انجام مطالعاتی در زمینه مذکور ضروری به نظر می رسد. علی رغم مطالعات مختلفی که در زمینه علل گرایش به اعتیاد در کشور صورت گرفته است در استان لرستان در زمینه مذکور و به ویژه مخدرهای صنعتی مطالعات چندانی صورت نگرفته است. شهرستان دورود در این استان که دارای جمعیتی معادل۱۷۰هزار نفر می باشد که از این تعداد، حدود ۳۰هزار نفر جوانان این شهرستان می باشد. به گزارش انجمن معتادان گمنام شهرستان مذکور، تعداد معتادانی که حداقل یکبار به انجمن مراجعه نموده اند، حدود ۶هزار نفر می باشد که نسبت به جمعیت جوانان آمار قابل توجهی است. با توجه به آمار مذکور و با توجه به عوارض سوء مواد مخدر صنعتی، مطالعه حاضر به منظور بررسی علل گرایش جوانان شهرستان دورود به مواد مخدر صنعتی انجام گردید.

.۲ فرضیه های پژوهش

سن در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است.
وضعیت تأهل در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است.

وجود فرد معتاد در خانواده در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است. ارتباط با دوستان و همسالان معتاد در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است.

٢

میزان تحصیلات فرد و هم چنین پدر و مادر در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است. اشتغال فرد در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است.
میزان درآمد در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است.
خانواده های پرجمعیت در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است.
وجود افراد معتاد در خانواده و بستگان در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است.

فوت والدین، اختلافات خانوادگی و طلاق در خانواده فرد در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است. ترک تحصیل در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است.

سهولت دسترسی به مواد صنعتی در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است. عدم دسترسی به تفریحات سالم در گرایش به مواد مخدر صنعتی موثر است.

.۳روش پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع و روش تحقیق برای گرد آوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. به دلیل فقدان پرسشنامه استاندارد شده در ارتباط با موضوع پژوهش، بر مبنای اطلاعات حاصل از منابع مربوط به موضوع ، پرسشنامه ی محقق ساخته ای تنظیم شد.
در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی استفاده شد. جامعه آماری متشکل از ۱۱۰ نفر از جوانان مصرف کننده مواد مخدر صنعتی می باشد که به منظور ترک به انجمن معتادان گمنام((NA شهرستان دورود مراجعه نموده اند.

داده های پرسشنامه در دوسطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS 13 انجام شد. به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از تست کولموگورو اسمیرنو در سطح معنی داری ۰/۲استفاده شد.
در سطح توصیفی از شاخص های فراوانی، درصد فراوانی و درصد تراکمی، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید.

.۴نتایج

از تعداد ۱۲۰ پرسشنامه ای که میان افراد معتاد در انجمن معتادان گمنام((NA توزیع گردید تعداد ۱۱۰ عدد عودت شد و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جدول ۱ توزیع گروههای سنی و وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه را نشان می دهد. بیش ترین تعداد مربوط به گروه سنی بالای ۲۵ سال و متأهلین بوده است. کمترین تعداد مربوط به گروه سنی۱۸ تا ۲۰ سال بوده است. از نظر وضعیت تأهل کم ترین رقم مربوط به وضعیت بدون همسر به دلیل فوت بوده است. نکته مهم اینکه از تعداد کل ۱۷ نفر زن ۶ نفر در وضعیت بدون همسر به دلیل طلاق بوده اند، این در حالی است که فقط ۸ نفر از ۹۳ مرد جامعه آماری در چنین وضعیتی قرار دارند. شکل۱ درصد و ترکیب جامعه آماری را بر اساس وضعیت تأهل و سن نشان می دهد.

جدول -۱ گروههای سنی جامعه آماری بر اساس وضعیت تأهل و جنسیت
گروههای سنی متأهل مجرد بدون همسر به بدون همسر به دلیل تعداد کل
دلیل فوت طلاق
کمتر از ۱۸ مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن –
– – – – – – – – –
۱۸-۲۰ – – ۳ ۱ – – – – ۴
۲۰-۲۲ – – ۵ ۲ ۲ – ۱ – ۱۰
۲۲-۲۵ ۳ – ۱۰ ۱ – – ۱ ۲ ۱۷
بیشتر از ۲۵ ۳۹ ۶ ۲۱ ۱ ۲ – ۶ ۴ ۷۹
تعداد کل ۴۲ ۶ ۳۹ ۵ ۴ – ۸ ۶ ۱۱۰

٣

بدون همسر به دلیلی طلاق بدون همسر به دلیل فوت مجرد متأهل
۱۰۰%
۸۰% تأهل وضعیت
۶۰%
۴۰% اسا بر
در س
۲۰%
دص

۰%
بیش از ۲۵ ۲۲-۲۵ ۲۰ -۲۲ سال ۲۰ – ۱ ۸ کمتر از ۱ ۸
گروههای سنی( سال)
شکل-۱ ترکیب جامعه آماری از نظر وضعیت تأهل و سن

نتایج مربوط به سطح سواد جامعه آماری شامل افراد معتاد و والدین در جدول ۲ آورده شده است. بیش ترین درصد افراد معتاد مورد مطالعه دارای سواد دبیرستانی بوده اند.

جدول -۲ توزیع فراوانی سطح سواد والدین و فرد معتاد در جامعه آماری

سطح سواد پدر مادر فرد معتاد
بیسواد ۴۸ ۵۲ ۱۰
ابتدایی ۲۸ ۳۳ ۱۳
راهنمایی ۱۸ ۱۲ ۲۴
دبیرستان ۹ ۱۲ ۳۹
دانشگاهی ۷ ۱ ۲۴

بیش ترین تعداد افراد مورد مطالعه دارای شغل آزاد و بعد از آن بیکار بوده اند. به طوریکه ۵۲ درصد از افراد دارای شغل آزاد، ۳۵ درصد بیکار، ۷ درصد کارمند و ۶ درصد در حال تحصیل بوده اند. جدول۳ وضعیت جامعه آماری را از نظر اشتغال نشان می دهد.

جدول- ۳ توزیع فراوانی وضعیت اشتغال جامعه آماری
جنسیت وضعیت اشتغال
کارمند آزاد در حال تحصیل بیکار تعداد کل
مرد ۸ ۵۳ ۴ ۲۸ ۹۳
زن – ۳ ۳ ۱۱ ۱۷

نتایج بررسی میزان درآمد جامعه آماری نشان داد که بیش ترین تعداد مردها درآمدی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان در ماه و اکثریت زنها هیچ درآمدی نداشته اند(جدول .(۴

جدول-۴ فراوانی سطوح درآمد در جامعه آماری

جنسیت

میزان درآمد ماهیانه(تومان) مرد زن

صفر ۲ ۸
کمتر از ۲۰۰هزار ۳۰ ۲
۲۰۰-۴۰۰ هزار ۱۵ ۴
۴۰۰-۶۰۰ هزار ۱۴ ۱
۶۰۰-۸۰۰ هزار ۱۳ ۱
بالای ۸۰۰ هزار ۱۹ ۱

نتایج مربوط به بررسی نوع ماده مخدر مصرفی در معتادان مورد مطالعه نشان داد که بیش تر افراد مصرف کننده هروئین و پس از آن شیشه بوده اند. درصد بالایی از مردان و زنان نیز مصرف کننده بیش از یک نوع ماده مخدر بوده اند که یکی از موارد حتما شیشه یا هروئین بوده است. جدول ۵ فراونی و درصد مواد مخدر صنعتی مورد مصرف در جامعه آماری را نشان می دهد.

جدول -۵ فراوانی و درصد نوع مواد مخدر مصرفی در جامعه آماری
جنسیت شیشه کراک کوکائین هروئین اکستاسی بیش از یک نوع مواد

مرد فروانی ۱۵ ۲ ۳ ۳۶ ۲ ۳۵
درصد ۱۶ ۲ ۳ ۳۹ ۲ ۳۸
زن فروانی ۴ ۰ ۰ ۶ ۰ ۹
درصد ۲۱ ۰ ۰ ۳۲ ۰ ۴۷

۷۰ درصد جامعه آماری دارای بیش از ۴ خواهر و برادر بوده اند. در سایر افراد به ترتیب ۱۷ درصد دارای ۳ خواهر و برادر، ۱۰ درصد دارای ۱ یا ۲ خواهر و برادر و ۳ درصد خواهر و برادر نداشته اند. شکل۲ ترکیب جامعه آماری را از لحاظ تعداد خواهر و برادر و با توجه به جنسیت نشان می دهد.

در ۳۳ نفر از ۹۳ مرد موجود در جامعه آماری، شخص معتاد در خانواده و بستگان وجود نداشته است. در بقیه موارد یعنی ۶۰ نفر باقیمانده یک ، دو و یا حتی سه فرد معتاد در خانواده و بستگان وجود داشته است با توجه به نتایج در ۷۰ درصد کل جامعه آماری(مردان و زنان) حداقل یک فرد معتاد در خانواده و بستگان وجود داشته است و در ۳۰ درصد جامعه آماری در خانواده و بستگان فرد معتادی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد