مقاله برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در مناطق روستاییبا استفاده از مدل تحلیلیSWOT نمونه موردی :دهستان سامان

word قابل ویرایش
15 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
مناطق روستایی دهستان سامان در بخش جاذبه اکوتوریستی، دیدنی ها و چشم اندازهای طبیعی زیادی را در خود جای داده که پاره ای از این چشم اندازهای طبیعی موثر در توسعه اکوتوریسم عبارت از پل تاریخی زمانخان ،درختان میوه و جنگلی فراوان و چشمه ها و رودهای زیاد می باشد .با وجود اینکه این منطقه با دارا بودن قابلیت های فراوان و چشم اندازهای جغرافیایی متنوع دارای توان های بالقوه و بالفعل مناسبی برای جذب اکوتوریسم می باشد، متاسفانه بسیاری از این توان ها به فعل در نیامده و مورد استفاده صحیح قرار نگرفته اند .مسلما با شناخت جامع ، طراحی و مدیریت صحیح می توان به برنامه پایدار اکوتوریسم دست یافت و مانع بحرا نهای زیست محیطی که اساسا وجود انسا نها و در واقع اکوسیستم ها را تهدید می کند، گردید .در این راستا تحقیق حاضر، بمنظور توسعه اکوتوریسم تدوین شده و هدف آن نیز شناخت این قابلیت ها و انجام برنامه ریزی برای بهره برداری بهینه از آنهاست .لذا با عنایت به اهمیت موضوع این تحقیق می کوشد تا با استفاده از مدل تحلیلیSWOT استراتژی های چهارگانه رقابتی و تهاجمی یا SO ، تنوع یا ST ، بازنگری یاWO و تدافعی یاWT را در راستای توسعه اکوتوریسم در مناطق روستایی ارائه نماید.
کلیدواژگان : توسعه اکوتوریسم ، راهبرد ، SWOT.
طرح مساله :
گردشگری علاوه بر تبادلات فرهنگی، سبب و عامل ایجاد اشتغال و بهره وری اقتصادی می گردد و کارایی مناسبی را بویژه در نواحی روستایی و دور افتاده ایجاد می کند، چنانکه در سال ١٣٨٢ صادرات صنایع دستی ۶٠ میلیون دلار ارز وارد کشور شده است (مطیعی لنگرودی،١٢٨۴ ) امروزه فعالیت های گردشگری بعنوان بخش چهارم فعالی تهای انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می شود و کارشناسان پی شبینی می کنند در سال ٢٠٢٠ میلادی بعنوان سودآورترین صنعت جهان درآید، بطوریکه از آن بعنوان صادرات نامرئی نام می برند .اکوتوریسم در سطح بین المللی بعنوان مفهومی مطرح است که ریشه در حفاظت از منابع طبیعی و آرمانهای توسعه پایدار دارد .براین اساس تمامی محوطه های جهانگردی اعم از جنگل های طبیعی، پار کهای ملی وحیات وحش ، رودخان هها و طبیعت پیرامون آنها، کوهستانها و آبشارها، چشمه های آبگرم ، چشمه های طبیعی، ییلاق ها و مناطق ویژه شکار و صید ماهی، دریاها ودریاچه ها، سواحل و کرانه های پیرامون آنها، زیستگاه های طبیعی پرندگان مهاجر و بومی، غارهای طبیعی و بویژه طبیعت بکر درونشان گستره اکوتوریسم به شمار می آید.( رضوانی،١٣٧٩ ،٧١)
با وجود اینکه استان چهارمحال و بختیاری و از جمله دهستان سامان با دارا بودن قابلیتهای فراوان و چشم اندازهای جغرافیایی متنوع دارای توانهای بالقوه و بالفعل مناسبی برای جذب اکوتوریسم می باشد، متأسفانه بسیاری از این توانها به فعل در نیامده و مورد استفاده صحیح و اصولی قرار نگرفته اند، از اینرو شناخت جامع ، طراحی و آمایش مناسب و مدیریت صحیح بمنظور تحقق برنامه پایدار اکوتوریسم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .به نحوی که این امر مانع بحرانهای زیست محیطی که اساسا وجود انسانها و در واقع اکوسیستم ها را تهدید می کند، می گردد.
دهستان سامان در بخش جاذبه توریستی دیدنی ها و چشم اندازهایی را از نظر طبیعی و تاریخی در خود جای داده و در بین دهستانهای استان حائز اهمیت است در این راستا تحقیق حاضر، با هدف بررسی و تبیین اثرات زیرساختهای محیطی در توسعه اکوتوریسم در دهستان تدوین شده و هدف از این پژوهش نیز شناخت این مکانها و انجام برنامه ریزی برای بهره برداری بهتر از آنهاست .لذا با عنایت به اهمیت موضوع تحقیق حاضر می کوشد تا به سوال اصلی زیر پاسخ دهد.
کدامیک از عوامل محیطی یا چش ماندازهای طبیعی نقش موثرتری در توسعه اکوتوریسم مناطق روستایی دارند و راهبردهای پیشنهادی جهت توسعه اکوتوریسم چه می باشند؟
منطقه مورد مطالعه :
تحلیل SWOT بمنظور شناسائی و بررسی عوامل موثر درونی(قوتها و ضعفها) و عوامل تاثیرگذار بیرونی(فرصتها و تهدیدها )بمنظور ارائه استراتژیهای توسعه اکوتوریسم بکار برده جدول (١) برای تحقق این امر ابتدا با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات انجام شده فهرستی از نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید مورد شناسائی قرار گرفته و سپس با نظرخواهی از مدیران محلی و همچنین مسئولان و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری و اهمیت دادن به هریک از این مسائل و سپس محاسبه و تحلیل آنها الویت ها را مشخص کرده و جهت برطرف نمودن و تقلیل نقاط ضعف و تهدید و بهبود و ارتقاء نقاط قوت و فرصت در خصوص توسعه اکوتوریسم ، استراتژی های مناسب و کارآمدی ارائه گردید.
ماتریس شماره ١: نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت منطقه گردشگری
میانگین رتبه ها برای هر مولفه (رتبه ١ خیل یکم ، رتبه ٢ کم ، رتبه ٣ تا حدودی، رتبه ۴ زیاد و رتبه ۵ خیلی زیاد)
ماخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطلاعات اخذ شده از پرسشنامه
– تشکیل ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
همانطوریکه پیشتر آمد، پس از شناخت عوامل محیطی و خارجی، پرسشنامه ای با همین فهرست از دیدگاه روستائیان روستاهای مورد مطالعه تکمیل گردید. طیف جوابهای رتبه ای براساس طیف لیکرت بین یک (خیلی کم ) تا پنج ( خیلی زیاد) داده شد. سپس براساس نظر پاسخگویان ، یک ضریب وزنی بین صفر تا یک محاسبه شد. جمع این ضریب می باید ١ شود. در مرحله بعدی طبق نظر کارشناسان ، به هریک از عوامل امتیازی بین ١ تا ۴ بر حسب میزان اهمیت آنها داده شده است و در مرحله بعد، میزان ضریب اهمیت را در مقدار وزنی عوامل ضرب نموده و حاصل جمع این اعداد در ستون امتیازات موزون ثبت می گردد. جمع این امتیاز حداقل ١ و حداکثر ۴ می باشد. این مراحل در جدول شماره آمده است که در نهایت مشخص کننده وضعیت و موقعیت گردشگری در منطقه مورد مطالعه جهت
انتخاب و ارایه راهبردهای مناسب بمنظور دستیابی به توسعه پایدار روستایی می باشد:
جدول شماره ٢: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی موثر بر گسترش موقعیت گردشگری در منطقه مورد مطالعه
یافته های تحقیق
جدول شماره ٣ : ماتریس ارزیابی عوامل خارجی موثر بر گسترش موقعیت گردشگری در منطقه مورد مطالعه
یافته های تحقیق
مطابق ماتریس فوق و همچنین از نتایج بدست آمده مولفه وجود چشم اندازهای طبیعی منحصر به فرد مثل ،
ارتفاعات و قلل مرتفع ، رودهای پرآب ، جنگل های انبوه و . . .در این ناحیه به عنوان نقطه قوت ، مولفه نامناسب بودن امکانات و تجهیزات اقامتی و رفاهی به عنوان نقطه ضعف ، مولفه افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این به عنوان مهمترین فرصت و نیز تغییر کاربری اراضی شهرها و روستاهای اطراف ناحیه مورد مطالعه به عنوان مهمترین تهدید می باشد. همچنین مطابق ماتریس فوق جمع کل عوامل داخلی برابر با ٣.٣٢ و جمع کل عوامل خارجی برابر با ٣.١٩ می باشد.
– تشکیل ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدان استراتژیک :
مرحله دوم روش SWOT تشکیل ماتریس تطبیق سوات است . در آن ماتریس در هر مرحله یک مرحله دو عامل با هم مقایسه شده تا راهبردهای قابل اجرا و ممکن تعیین گردند. این ماتریس متشکل از یک جدول مختصات دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک استراتژی می باشد. این استزاتژی ها عبارتند از:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 15 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد