بخشی از مقاله

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تاثیر8 هفته تمرینات منظم ایروبیک بر میزان قندخون زنان میانسال غیر ورزشکار میباشد.

مواد و روشها: جامعه آماری این تحقیق زنان غیر ورزشکار با محدوه سنی 35 5 و وزن 70 5 ساکن شهر زریندشت بودند. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به صورت نیمه تجربی است که با استفاده از دو گروه 15 نفر کنترل و 15 نفر تمرین، به صورت پیشآزمون و پس آزمون انجام گرفت. برنامهتمرین شامل 8 هفته تمرین ایروبیک، هفتهای 3جلسه، هر جلسه به مدت60دقیقه بود. شدت تمرین در تمام جلسات ثابت و 70 درصد حداکثر ضربان قلب بود. برای اندازه گیری میزان قندخون خونگیری در ساعت 8صبح در شرایط ناشتا صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری استفاده شد.

یافتهها: در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل پس از 8 هفته تمرین، میزان قند خون کاهش داشته است - . - P<0/05

بحث و نتیجهگیری: این تحقیق نشان میدهدکه احتمالا کاهش میزان قندخون، با این مدت و شدت تمرین در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل از عوامل تاثیرگذار بر پیشگیری و بهبود بیماری دیابت باشد.

- 1- 1 مقدمه

زنان نسبت به مردان در معرض خطر بیشتری برای چاقی هستند. یکی از علل محتمل آن سبک زندگی ساکن و بیتحرک زنان می-باشد که در نهایت منجر به کاهش فعالیت فیزیکی نسبت به مردان میشود - مقیمی دهکردی و همکاران، . - 1391 دیابت شبکه در هم پیچیدهای از عوامل خطرزای محیطی و ژنتیکی با پاتوفیزیولوژیهای مختلف است که به دلیل ویژگیهایی نظیر زمینهسازی و همراهی با سایر بیماریها به شدت هزینهبر و ناتوان کننده است. فعالیت بدنی عامل مؤثری درکاهش بروز دیابت است

با توجه به تحقیقات انجام شده، در این تحقیق به بررسی میزان قندخون و تأثیر ورزش بر آن پرداخته شده است.

-2-1 بیشینه تحقیق

در پژوهش انجام شده توسط احمدی زاد و همکارانش - 2007 - ، که آزمودنیهای آن را 24 مرد سالم جوان تشکیل میداد تأثیر تمرینهای مقاومتی در مقابل تمرینهای استقامتی بر سرم آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین سنجیده شد نتیجه تحقیق نشان داد که تمرینهای مقاومتی و استقامتی در مردان سالم باعث بهبود مقاومت به انسولین شد اما این بهبود ایجاد شده با افزایش سطح آدیپونکتین همراه نبود.

کاف و همکارانٌ - 2003 - ، نیز به بررسی و مقایسه تمرینات ترکیبی - مقاومتی و هوازی - با تمرینات هوازی در حساسیت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع 2 پرداختند. برای این منظور 28 نفر از زنان یائسه چاق در سه گروه ترکیبی، هوازی و کنترل برای 16 هفته به تمرینات پرداختند. نتایج نشان دادند دفع گلوکز در گروه تمرینات ترکیبی مقاومتی و هوازی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

-3-1 هدف تحقیق تعیین تأثیر 8 هفته تمرین ایروبیک بر قندخون زنان میانسال غیر ورزشکار
-4-1   روش تحقیق:

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به صورت نیمه تجربی است که دارای دو گروه کنترل و تجربی با اندازهگیری های پیش آزمون، ×پس آزمون میباشد.

-5-1 ابزار گردآوری اطلاعات

-1 پرسشنامه سلامت

-2 ترازوی وزن کشی و خط کش قدسنج جهت اندازهگیری وزن و قد آزمودنیها

-3 سرنگ و وسایل مورد نیاز خونگیری

-6-1 آزمون فرضیه فرض صفر: 8هفته تمرین منظم ایروبیک بر میزان قند خون زنان غیر ورزشکار تاثیر معنیداری ندارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید