بخشی از مقاله

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبانسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. نخست، نمونه آماری با استفاده از جریان نقد عملیاتی، جریان نقد مالی و جریان نقد سرمایهگذاری به شرکتهای در مراحل معرفی، رشد، بلوغ، رکود و پیشرکود طبقهبندی شدند، سپس با استفاده از نرمافزار اسپیاساس وایویوز فرضیات تحقیق بررسی شدند. نتایج حاصل از بررسی 1032 سال-شرکت طی سالهای 1392-1387 نشان میدهد که هزینه حقوق صاحبان سهام در مراحل چرخه عمر شرکت با یکدیگر تفاوت دارند. براین اساس به تحلیلگران مالی توصیه میشود حین ارزیابی عملکرد و ساختار مالی فعلی و آتی شرکتها به مراحل چرخه عمر آنها به عنوان فاکتور کلیدی توجه نمایند.

-2مقدمه

تئوری چرخه زندگی استدلال میکند که شرکتها همانند موجودات زنده از یک سری الگوی قابل پیشبینی توسعه عبور میکنند که منابع، تواناییها، استراتژیها، ساختارها و عملکرد شرکت بهطور قابلتوجهی با مراحل مربوط به توسعه متفاوت است

تئوری چرخه زندگی برای ارزیابی شرکت در عبور از یک مرحله به مرحله بعد برخی پارامترها، دستورالعملها و ابزار تشخیصی فراهم میکند. ازاینرو، درک ماهیت چرخه زندگی به شرکتها در استفاده از منابع باارزش به روشی بهینه نسبت به رقیبان خود - آدیزس5، - 1999 و باقیماندن در مهمترین مرحله زندگی، کمک میکند. تحقیقات اخیر در اقتصاد و حسابداری مالی میکند که مراحل چرخه زندگی، پیامدهای مهمی در درک عملکرد مالی شرکتها دارد.

مفهوم هزینه سرمایه از بالاترین اهمیت در تحقیقات مالی و حسابداری برخوردار است. در اغلب موارد در برآورد ارزش ریسک سهام از ارزیابی شرکت و بودجهبندی سرمایه و مدیریت سرمایهگذاری استفاده میشود 

هو و همکاران، . - 2012 هزینه حقوق صاحبانسهام به اصول اقتصادی شرکت، پویایی صنعت و شرایط اقتصادی ملی بستگی دارد 

گبهاردت همکاران، . - 2001 تحقیقات قبلی نشان میدهد که عوامل تعیین کننده هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت شامل اندازه، اهرم، قدرت مالی، سطح افشاء و ریسک کلی شرکت میشود که مطابق با مزیت رقابتی شرکت در سراسر چرخه زندگی متفاوت است، تقاضای سرمایهگذاران در مورد ریسک میتواند بهطور بالقوه براین اساس متفاوت باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید