مقاله تحلیل و برنامه ریزی فضاهای گردشگری شهرستان لنگرود

word قابل ویرایش
37 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
امروزه صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمدزایی کشورها ویکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان محسوب میشود. الگوهای نوین توسعه بر مدار توسعه محلی و بهره گیری از تنوع مکانی ـ فضایی استوار هستند؛ بنابراین شناسایی ظرفیت ها و توانمندیهای مختلف در سطوح خرد فضاهای جغرافیایی در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار دارد. تحقق اهداف سیاست توسعه گردشگری مستلزم اقدماتی چند است که مرحله گزینش فضاهای واجد ارزش ، جهت زیرساخت های توسعه گردشگری از جمله مهمترین این اقدامات به شمار میرود. بی شک این کار، مستلزم برنامه ریزی و اولویت بندی است . فقدان برنامه ریزی نظامند در تعیین جایگاه مکانی و فضایی کانون های جاذب گردشگری و بالطبع توزیع نامناسب تأسیسات و تجهیزات از جمله کاستیهای بنیادی و مشهود در مطالعات و طرح های توسعه صنعت گردشگری در کشور و بویژه در بخش مورد مطالعه شهرستان لنگرود است . محدوده مورد مطالعه برخوردار از توانمندیهای بالقوه در توسعه گردشگری می باشدکه به دلایل مختلف از جمله عدم مطالعه جامع ، به فعلیت نرسیده است . پژوهش حاضر به دنبال بررسی تواناییهای طبیعی، تاریخی، فرهنگی و برنامه ریزی توسعه گردشگری بوده است .بدون شک بهره مندی از منابع و جاذبه های گردشگری موجود، در پیدایش و توسعه گردشگری نقش اساسی را ایفا میکند .مقاصد گردشگری نیازمند مدیریت و برنامه ریزی میباشد چرا که با توجه به منابع محدود، خواسته ها برای بهره مندی از آنها بسیار میباشد، در صورتی که برنامه ریزی و مدیریت خردمندانه ای در بهره مندی از منابع و جاذبه های گردشگری وجود نداشته باشد، زمینه های بهره مندی از این منابع کاهش مییابد و در برخی موارد موجب اتلاف منابع میشود.
به همین دلیل ضروری است که شناخت عمیق و مبتنی بر واقعیت در رابطه با جاذبه ها و منابع گردشگری داشته باشیم .در این پژوهش ابتدا با مطالعه مقدماتی، فضاهایی با قابلیت گردشگری در شهرستان شناسایی ، وضعیت جاذبه های با هدف جذب توریست و نوع پراکنش فضایی مراکز اقامتی و پذیرایی شهرستان لنگرود مشخص گردیدو سپس بابهره گیری از روش های میدانی، بر اساس مشاهده و مصاحبه با افرادی که به موضوع اشراف داشته و به محدوده مطالعاتی نیز آشنا بودند به تحلیل فضاهای گردشگریپرداخته شد. و در نهایت با توجه به اطلاعات بدست آمده ، برنامه ریزی وارائه راهکار برای توسعه گردشگری در کانون های گردشگری شهرستان لنگرود شده است . نتایج این تحقیق نشان میدهد که قلمرو تحقیق از تنوع جاذبه ها برخوردار است . طبیعت گردی و گردشگری در مناطق ساحلی( شهر ساحلی چاف و چمخاله )از اولویت اول گردشگری برخوردارند اما توزیع خدمات و تأسیسات در کانون های جاذب نامتعادل و نامتناسب با جایگاه مکانی ـ فضایی هر یک بوده است وهمچنین پراکنش فضایی مراکز اقامتی و پذیرایی در این منطقه باعث شده است گردشگران بیشتر به این محدوده هجوم بیاورند که در صورت سرمایه گذاری و برنامه ریزی علمی و هدفمند و به کارگیری شیوه های نوین تبلیغات میتوان گردشگری را در دیگر بخش های جلگه ای و کوهستانی نیزسوق داد. از این رو در جهت توسعه ساختار و سازمان فضایی حاکم بر فضاهای گردشگری پیشنهادهایی ارائه گردید.
واژگان کلیدی : برنامه ریزی، گردشگری ، جاذبه های گردشگری ،فضاهای گردشگری،شهرستان لنگرود
١. مقدمه
در حال حاضر، گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است . منابع و جاذبه های گردشگری در تمامی بخش های برنامه ریزی و مدیریتی صنعت گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است و ویژگیها و مشخصه های منابع و جاذبه ها در یک کشور یا منطقه اساس کار توسعه گردشگری را مهیا میسازد (اینسکیپ ، ١٩٩٠: ٧۵). بدون شک بهره مندی از منابع و جاذبه های گردشگری موجود، در پیدایش و توسعه گردشگری نقش اساسی را ایفا میکند، به کارگیری منابع گردشگری نیز مستلزم نگاهی همه جانبه و علمی به این مقوله میباشد. مقاصد گردشگری نیازمند مدیریت و برنامه ریزی میباشد چرا که با توجه به منابع محدود، خواسته ها برای بهره مندی از آنها بسیار میباشد، در صورتی که برنامه ریزی و مدیریت خردمندانه ای در بهره مندی از منابع و جاذبه های گردشگری وجود نداشته باشد، زمینه های بهره مندی از این منابع کاهش مییابد و در برخی موارد موجب اتلاف منابع میشود. به همین دلیل ضروری است که شناخت عمیق و مبتنی بر واقعیت در رابطه با جاذبه ها و منابع گردشگری داشته باشیم و به منظور تصمیم گیری مناسب در بهره گیری از منابع ، تمامی فاکتورهایی که در تصمیم گیری مؤثر هستند را دخالت دهیم . اصالت و منحصر به فرد بودن منطقه یکی از مهمترین امتیازات رقابتی آن نسبت به مقاصد دیگر بشمار میآید. این مهم هم برای منطقۀ گردشگر فرست و هم گردشگر پذیر واجد اهمیت است .
افزون بر این ، بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به مثابه رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند. در این راستا، میتوان با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های گردشگری ، در توسعه مناطق شهری و روستایی و در نتیجه تنوع بخشی به اقتصاد ملی و توسعه ملی نقش مؤثر برعهده داشته باشد. بر این اساس لازم است تا گردشگری در یک نگرش منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و در برنامه ریزی منطقه ای به عنوان رهیافتی مؤثر در توسعه منطقه ای مدنظر قرار گیرد گردشگری به عنوان پارامتری برای توسعه منطقه ای، توسعه بر پایه جلوه ای از شناختن استعداد و توان منطقه و گسترش خردمندانه برای مناطقی که باید از استانداردهای ویژه توسعه گردشگری بهره مند باشند را در بر میگیرد که در چارچوب منطقه بندی فضاها برای تعیین کاربری زمین اعمال میشود. با منطقه بندی گردشگری ، توسعه فضاهای ویژه و مناسب انجام میپذیرد و در نتیجه اولویت بندی در این مناطق با استاندارها گسترش شکل میگیرد. فقدان رتبه بندی علمی و اولویت بندی نظام مند در تعیین جایگاه مکانی ـ فضایی کانون های جاذب گردشگری و بالطبع توزیع نامناسب تأسیسات و تجهیزات از جمله کاستیهای بنیادی و مشهود در مطالعات و طرحهای توسعه صنعت گردشگری در کشور وبالطبع نقاط جاذب گردشگری شهرستان لنگرود است . از این رو در راستای خط مشی توسعه گردشگری این مقاله با رویکردی جامع و نظام وار، ضمن شناخت و ارزیابی توانها و تنگناهای محیطی موجود در کانون های مستعد و جاذب گردشگری در شهرستان لنگرود به این مهم پرداخته است . . بنابر این شناخت پتانسیل ها و و تواناییها و شناساندن این توان ها و برنامه ریزی استراتژیک از ضروریات اساسی محسوب میشود. بر این اساس در برنامه ریزی به منظور بهره برداری از جاذبه های توریستی میبایست سیاست های کلان دولت و خواسته های مردم محلی مورد توجه قرار گیرد. شهرستان لنگرود به عنوان بخشی از سرزمین پهناور ایران به لحاظ تاریخی دارای سابقه درخشان و دارای عرصه های تاریخی و یادمانی و جاذبه های طبیعی و بکر بسیار غنی است . تاریخ بسیار کهن و آثار و نشانه های متنوعی که از سیر تکوینی فرهنگ و تمدن به جا مانده میتوانند به عنوان جاذبه های توریستی مورد استفاده قرار گیرند. و این شهرستان قادر خواهد بود سهم بیشتری از صنعت گردشگری داشته باشد. در واقع شناخت وبررسی فضای توریستی این شهرستان می تواند نقش مؤثری درساماندهی وبرنامه ریزی فضاهای توریستی متناسب باشرایط اجتماعی،طبیعیوفرهنگی واستفاده ازظرفیتهای موجودداشته باشد و این شهرستان با بهره گیری از انواع جاذبه ها میتواند به عنوان یکی از قطب های گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین شناخت پتانسیل ها و تواناییها و شناساندن این توان ها و برنامه ریزی استراتژیک از ضروریات اساسی محسوب میشود. بر این اساس در برنامه ریزی به منظور بهره برداری از جاذبه های توریستی میبایست سیاست های کلان دولت و خواسته های مردم محلی مورد توجه قرار گیرد(شکل ١).

شکل (١) چگونگی برنامه ریزی به منظور جذب گردشگران (خذرلی، ١٣٨٩)
اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه توریسم فراترازیک صنعت به مثابۀیک پدیدهپویای جهانی واجتماعی دارا ی پیچیدگیهای خاص خویش است (حیدری چیانه ،٢۶:١٣٨٣)
هم اکنون بسیاری از کشورها یپیشرفته جهان ،توریسم رابهترین راه اعتلای فرهنگ ،ایجادتفاهم بین المللی ودستیابی به درآمدهای سرشاراقتصادی می دانند(دخیلی کهنمویی،۴:١٣٨٣)
توسعۀتوریسم درشهرستان لنگرود میتواندمنافع زیررادربرداشته باشد توسعۀزیرساختها،حملونقل ،انرژی وارتباطات؛
فراهم آوردن زمینۀمناسب برای توسعه وحمایت ازصنایع ؛
جذب سرمایه های داخلی وخارجی به صورت مستقیم وغیرمستقیم ؛
هموارسازی بسترمناسب برای افزایش درآمدملی،توسعۀفرصتهای شغلی وایجادتحول مثبت درسایربخشهای اقتصادی؛ بهبوداستانداردهای زندگی
رسیدن شهرستان لنگرود به جایگاه مناسب درتوریسم نیازمندتوجه همۀبخشهای دولتی،سازمانهای مرتبط باگردشگری وبخش خصوصی به این صنعت است لذاتوجه به توریسم ،می تواندنقش مؤثری درتوسعه شهرهاونواحی داشته باشد
٢. اهداف تحقیق
مهمترین اهداف این پژوهش عبارتند از:
١. معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان لنگرود ؛
٢. مشخص نمودن وضعیت جاذبه ها با هدف جذب توریست ؛
٣. شناخت فضای توریستی شهرستان
۴. شناسایی مشکلات ومسائل موجوددرفضای توریستی شهرستان .
٣.مبانی نظری
٣-١.گردشگری :
گردشگری عبارت است از مجموعه فعالیتهای فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت میکنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است .» البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نمیشود. بر این اساس ، کسانی که شامل این تعریف میشوند «گردشگر» نامیده میشوند(حیدری، ١٣٨٧: ٢٢و٢٣). به عبارت دیگر گردشگر یا توریست کسی است که برای خشنودی خود و لذت بردن مسافرت میکند(محلاتی، ١٣٨٠: ٢).
٣-٢.انواع گردشگری :
گردشگری شهری ،روستایی، قومی ، اکوتوریسم ، فرهنگی، کشاورزی ،بوم گرد ی ،مذهبی ،ورزشی، گردشگری سلامت و..
٣-٣.برنامه ریزی گردشگری
برنامه ریزی کارآمد گردشگری آن دسته از مفاهیم عمومی برنامه ریزی را که کارایی آنها برای رفع چالشهای فراروی فرایندهای برنامه ریزی نوین توسعه به اثبات رسیده است ، مورد استفاده قرار داده ، آنها را با مشخصه های خاص گردشگری تطبیق میدهد(ضرغام بروجنی، ١٣٨٩: ٨٢). هدف برنامه ریزی گردشگری، این است که نیازهای تحقق اهداف توسعه گردشگری را شناسایی و آنها را تأمین کند، اثرات منفی را به پایین ترین حد ممکن برساند و از پیامدهای مثبت آن بهره بگیرد.
برنامه ریزی گردشگری باید ویژگیهای زیرا را داشته باشد:
• هماهنگ کننده و یکپارچه کننده عناصر درونی (عرضه و تقاضا) باشد؛
• برنامه گردشگری را با برنامه ها و سیاست های کلان و منطقه ای ادغام و هماهنگ نماید؛
• انعطاف پذیر باشد؛
• بر حفظ جریان توسعه و پایداری آن تأکید ورزد؛
• خلاق ، ابداعی و در عین حال اجرایی باشد(قاسمی، ١٣٨٨: ٢٠٣).
برنامه ریزی گردشگری در کلیه سطوح برای دستیابی به توسعه و مدیریت موفق آن امری اساسی است . تجربه بسیاری نواحی توریستی در جهان این امر را به اثبات رسانیده است که در بلندمدت روش برنامه ریزی شده برای توسعه توریسم میتواند بدون ایجاد مشکلات عمده منافعی را در بر داشته و به حفظ رضایت بازار منجر شود. نخست ، توریسم در سطوح ملی و منطقه ای برنامه ریزی شده باشد. برنامه ریزی در این سطح ، سیاست های توسعه توریسم ، طرح های مربوط به ساختار، معیارها و استانداردهای امکانات ، عوامل نهادی و دیگر عناصر ضروری برای توسعه و مدیریت توریسم را مدنظر قرار میدهد.
از اینرو در چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای تهیه برنامه های تفصیلیتر برای جاذبه های توریستی، گردشگاه ها، شهرها و روستاها میسر است . اکنون شیوه برنامه ریزی شده توسعه توریسم در سطوح ملی و منطقه ای به گونه ای گسترده به عنوان یک اصل پذیرفته شده است اگرچه هنوز اجرای سیاست ها و برنامه ها در برخی مناطق ضعیف است (رنجبریان و زاهدی، ١٣٧٩: ١۴و١٣)
٣-۴ .شیوه های برنامه ریزی توریسم
برنامه ریزی توریسم به عنوان یک سیستم منسجم ، برنامه ریزی برای توسعه پایدار، برنامه ریزی بلندمدت و راهبردی و مشارکت مردمی(رنجبریان و زاهدی، ١٣٧٩: ٢۶-١۶)
٣-۵.جاذبه ها
جاذبه های گردشگری عمده ترین عامل جذب گردشگری و ایجادفضای گردشگری است . حضورجاذبه های گردشگری یکی ازمهمترین دلایل مسافرت مردم به یک مقصدخاص است .جاذبه ها از مهمترین شاخص ها در توسعه گردشگری است . از این رو هر مکانی که دارای ارزش بصری است ، از نظر انسان دارای ارزش دیدن نیز هست . بنابراین وجود مناظر طبیعی یا مصنوعی، از جمله پیش نیازهای جذب گردشگر است . بر این اساس ، محیط های دارای جاذبه های بیشتر دارای ارزش بصری بالاتر و توان بیشتری برای توسعه هستند. کانون های برخوردار از تعداد بیشتر جاذبه گردشگری با حجم تقاضای بیشتری روبه رو هستند. از این رو، این کانون ها از اولویت بیشتری برای توسعه برخوردارند و در رتبه بندی نیز دارای اهمیت بیشتری می باشند.
در شاخص جاذبه ها ،جاذبه های طبیعی درشهرستان لنگرود در اولویت اول گردشگران قرار دارند. جاذبه های گردشگری در عرضه گردشگری به بازار نقش مهمی دارند. بنابراین در عرضه جاذبه های گردشگری علاوه بر جاذبه ها عواملی که باعث ارزش اضافی میشوند مانند مکانهای اقامتی، وسایل جابجایی، فرایند مدیریت گردشگری و مکان و محل جاذبه ها مورد توجه اند. به همین دلیل رضایت یا نارضایتی گردشگران از جاذبه های گردشگری، حامل تجربه و نگرش گردشگران در موارد عرضه شده است (پاپلی یزدی و سقایی، ١٣٨٨: ۶٨ به نقل از روستا، ١٣٨٠: ١۵).
٣-۶.انواع جاذبه ها
جاذبه هارامیتوان دردوسطح موردشناسایی قرارداد ١جاذبه های مهیا ٢جاذبه های نامهیا
جاذبه های مهیاشامل عوامل طبیعی ازقبیل آب وهوای خوش ،مناظرمطلوب ،امکان ماهیگیری،دریانوردی،اسکی روی آب ،آبهای گرم معدنی،امکان کوهنوردی واسکی،شکاروغیره میباشداماجاذبه های نامهیابه عواملی گفته می شودکه به دست بشرساخته می شودوازآنهابرای جلب گردشگران استفاده میشودمانندموزهها،آثارباستانی وتاریخی،نمایشگاههافستیوالهاوغیره (سازمان جهانی جهانگردی،١٣٧٩،١٩)
٣-٧.فضاهای گردشگری
مفهوم فضا در جغرافیا به طور علمی از دهه ١٩۵٠، با مقاله فردکورت شیفردر مورد استثناگرایی در جغرافیا وارد ادبیات جغرافیایی شد (شکوئی ، ٢٨۶:١٣٨۶).فضا یکی از نشانگرها وشاخصهای جغرافیایی است واغلب به عنوان مفهومی کلیدی ازطرف جغرافیدانان مختلف ، اعم ازطبیعی وانسانی به آن نگریسته می شود(پور احمد،٧٧:١٣٨۵)
ژان باستیه وبرناردزر فضای شهری را این چنین تعریف میکنند فضایی است تاریخی با تمام گذشتهای که آثاری ازخود برجای گذاشته نشانه های باستانشناسانه ، مرزبندی اراضی، مسیر راهها، سازماندهی فضا، یادمانها و نقاط نمادین تا خاطرات جمعی، سنتها و پندارها، تمام این میراث با وجود غیرفعال بودنش ، مولد نیروی پایداراست ونقش اساسی بازی میکند( ژان باستیه وبرناردز،١٨:١٣٨٢) اشکال مختلف اجتماعی با فرهنگ آداب ورسوم متفاوت ، جاذبه های مهمی را به وجود می آورند که انگیزه شناخت و دیدن آنها انسان را به محیطهای اجتماعی بکر و جدید میکشاند هرچه فضای توریسم شکل گرفته اصیل وازفرهنگ وآداب ورسوم قدیمی برخوردارباشد، جاذبه بیشتری را برای گردشگران به وجود می آورد یکی ازموارد مورد توجه گردشگران ،فضاها ی تاریخی است .فضایی که باتوجه به بافت آن به عنوان یک چالش بزرگ درجهت توسعۀ شهری ازآن یادمی شود امافضای توریستی بخشی ازفضااست که منابع توریستی درآن وجود دارد والگوی رفتاری گردشگران تابعی ازمنابع گردشگری مانند جاذبه ها، محل اقامت ، امکانات وخدمات است که تبلورآن فضای توریستی را شکل میدهد (شکوئی وموحد، ۵٢:١٣٨١) منابع گردشگری ازسه بخش عمده تشکیل میشود عناصر اولیۀ گردشگری که در واقع عوامل اصلی جذب گردشگر به شمار میآید و شامل مکانهای قابل بازدید، مانند آثار تاریخی، خیابانهای تاریخی، بوستانهاوفضای سبزوغیره است ؛هم چنین مکانهایی که برای فعالیتهای گردشگری ساخته شدهاند،مانند سینما،تئاتر،گنجینه ،گالریهای هنری و بخش دوم ،عناصرثانویه گردشگری شامل تأسیسات اقامتی وفروشگاههاو بخش سوم ،عناصردیگری هستندکه کارراهنمایی وخدمات گردشگری را انجام میدهند؛ ماننداداره راهنمایی گردشگری وغیره (موحد ۴٣:١٣٨۶)
اگر ساختار فضایی توریسم را از نظر چیدمان فیزیکی کاربری زمین یا بعد مکانی بررسی نماییم ، عامل اول و دوم ذکر شده در بالا مهمترین عناصر ساختاری هستند؛زیرا قرارگیری جاذبه هادرفضاهای گردشگری ،کوچکی یاگستردگی فضای توریسم راتعیین می کنندوهمچنین تأسیسات اقامتی درابعاد این فضامؤثراست البته بعد اجتماعی مناطقی که دارای فرهنگ وآداب ورسوم خاص هستند وبه عنوان یکی ازجاذبه هایگردشگری مطرح میگردند،نبایدفراموش گردد(Law،١١٢١٩٩۶)

شکل (٢)الگوی فضای توریستی ترکیب بخش تجاری ،تاریخی ،خدمات و گردشگری(موحد، ١٣٨۶)
۴. روش تحقیق
شیوه تحقیق مبتنی بر روش های کتابخانه ای، اسنادی و بررسیهای میدانی است .
۵. معرفی منطقه مورد مطالعه
شهرستان لنگرود با ۴٣٨ کیلومتر مربع مساحت درناحیه شرقی استان گیلان واقع شده است . این شهرستان دارای ۴۶ روستادرجلگه ، ٨١ روستادرموقعیت پایکوهی و٨۴روستادرنواحی کوهستانی قرار دارد و براساس آخرین تقسیمات کشوری، دارای ٣ بخش ۴ شهر ٧ دهستان و ٢١١ آبادی (٢٠٢ آبادی دارای سکنه و ٩ آبادی خالی از سکنه ) میباشد. ( سالنامه آماری سال ١٣٨۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان )

شکل (٣) جاذبه های شهرستان لنگرود ،ماخذ مطالعات میدانی نویسندگان (١٣٩٣)
۶.یافته های تحقیق
در هر سرزمین و فرهنگی، جلوه ها و عناصر منحصر به فردی به چشم میخورد که برای مردم سرزمین ها و فرهنگ های دیگر تازگی دارد و همین جلوه های ویژه است که بهانه ای میشود برای تحقق فعالیت گردشگری. این عناصر که انها را به نام جاذبه های گردشگری میشناسیم ، در دو دسته کلی جاذبه های طبیعی و انسان ساخت “فرهنگی” قرار میگیرند(قاسمی، ١٣٨۵: ٩٣٣).
جاذبه های تاریخی –مذهبی منطقه
شهرستان لنگرود به لحاظ قدمت تاریخی فرهنگی از معدود شهرستانهای استان گیلان میباشد که دارای بافت تاریخی بسیار ارزشمندیست که بخشی از بناهای قابل توجه آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
جاذبه های مذهبی و مراکز زیارتی
بقعه متبرکه (آقاسیدحسین کیا)این بقعه که در راسته ماهی فروشان و درجنب کوچه سماک درفشکالی محله لنگرود واقع شده است .
بقعه دوازده تن درروستای ملاط :این بقعه مدفن ١٢ تن ازسادات کیایی است که بربخش شرقی گیلان حکومت میکردندبوده که به سادات ملاطی نیزمعروف هستنداین بقعه در۵ کیلومتری شهر لنگرود در روستای ملاط واقع شده است .
بقعه آقاسیدمحمد (معروف به سفیدآستانه )لنگرود:این بقعه شریف درمحله کیاکلایه درمسیرجاده لنگرودبه شلمان قراردارد.
پل خشتی لنگرود
در کتاب (دارالمرز ولایت ،گیلان ،رابینو) در مورد این پل چنین آمده است : پل خشتی لنگرود،پلی که با آجر و ساروج ساخته شده و دارای دو دهانه فراخ برای عبور کشتی است ،٣٧ متر طول و١٢ متر ارتفاع دارد و مربوط به دوران صفویه است ، در بعضی جاها نیز به عهد تیموری و ایلخانیان نسبت می دهند.
کاروانسرای بلور دکان :
از جمله آثار تاریخی که در روستای بلوردکان واقع شده است کاروانسرای بلوردکان می باشد. این کاروانسرا به دستور شاه عباس ساخته شده است و ابعاد هر ضلع آن تقریبا به ۴٠ متر میرسد.
پل خشتی بلور دکان :از دیگر آثار تاریخی روستای بلوردکان که مربوط به دوره صفوی میباشد پل خشتی بلوردکان میباشد . این پل دارای یک دهانه بزرگ و دو دهانه کوچک در طرفین بوده که در حال حاضر یک دهانه کوچک آن باقی مانده است و بقیه آن تخریب شده است که طول آن ۵٠ متر و عرض آن ۵ متر بوده است .
منزل منجم باشی:ازبناهای دوران قاجاریه واززیباترین وبااهمیت ترین ابنیه تاریخی لنگرودبه شمارمی رود. خانه منجم باشی در فشکالی محله جنب سبزه میدان قرار دارد.
خانه دریابیگی
یکی از خانه های قدیم لنگرود، خانه دریابیگی از خانواده های سرشناس گیلان است .این بنا از دو طبقه هم کف تشکیل شده است و اتاقهای طبقه بالای آن ، ارسی های چوبی مشبک است . این منزل درسمت غرب رودخانه ی لنگرودودرمحله راه پشته قرار دارد.
جاذبه های طبیعی محدوده مورد مطالعه
منطقه پایکوهی لیلاکوه : با توجه به ویژگی منحصر به فردی که این منطقه از لحاظ دارا بودن جاذبه های طبیعی دارد میتوان این نواحی را یکی از
بهترین مناطق جاذب گردشگری در این شهرستان به شمار آورد.. ارتفاعات لیلاکوه بهترین گردشگاه ها برای مسیر کوهپیمایی، پیاده روی،دوچرخه سواری کوهستان میباشد و برای آنانکه دوستدار اینگونه فعالیت ها میباشند بسیار دلپذیر میباشد.
جدول (١ ):جاذبه های گردشگری روستای لیلاکوه ،ماخذ: مطالعات میدانی نویسندگان ، بهار ١٣٩١
شهر ساحلی چاف و چمخاله
در بخش مرکزی شهرستان لنگرود واقع شده است . این شهر از دیر باز مورد توجه گردشگران قرار داشته و بعد از شهرستان انزلی دومین قطب توریستی و ساحل فعال در خطه گیلان به شمارمی رود. از مهمترین مراکز سیاحتی این منطقه میتوان تالاب زیبا با پرندگان گوناگون و سواحل آرام و بکر چمخاله را نام برد .از جاذبه های توریستی چاف هم می توان از ساحل زیبای آن و شالیزارهای آن نام برد. که سالانه مقدار زیادی از برنج و هندوانه کشور را تامین می کند. این منطقه از لحاظ ساحلی دارای یکی از بهترین سواحل ماسه ای منطقه می باشد.
بارک جنگلی بلوردکان
این پارک در شرق روستای بلوردکان و در ارتفاع ٢۵۶ متر از سطح دریا قرار دارد و مساحت آن حدود ٧١٠ کیلومتر میباشد. پوشش گیاهی موجود در این پارک جنگلی از درختان ممرز و توسکا میباشد. ورودی شمالی پارک آسفالته و ورودی غربی و راه فرعی خاکی که به نشیمنگاه و رودخانه منتهی میشود که آب این رودخانه به رودخانه شلمانرود میریزد. درروستای بلوردکان دو رودخانه دائمی و پرآب از مسیر کوهستانی و ارتفاعات این روستا سرچشمه میگیرد و ضمن گذشتن از دره ها و اراضی جنگلی منظر اکوتوریستی زیبایی بوجود میآورد.اسامی این دو رودخانه سیاهرود و لیارود میباشند که در نزدیکی محوطه تاریخی روستا همدیگر را قطع میکنند. این دو رودخانه از سرشاخه های اصلی حوضه شلمانرود می باشند.
غار لیاروی(بلور دکان ): این غار در آخرین نقطه مرزی شهرستان لنگرود به املش در ٨ کیلومتری روستای بلوردکان کنار رودخانه ای به همین نام واقع شده است . برای دسترسی به غار باید از یک جاده خاکی عبور کرد. این غار دو دهانه دارد که دو دهانه غار در یک سطح با اختلاف ارتفاع حدود ١٠ تا ٢۵ متر و عرض دهانه غار ٢ متر و با عمق ٩٠ متر تمام فضای داخلی غار از سنگ های طبیعی منطقه و در بعضی قسمتهای آن آثار لایه های آهکی در مسیر طولی غار به خصوص در جاهایی که عرض آن زیاد است قندیل هایی به اندازه ١۵ × ٢٠ سانتیمتر و به فضای درونی غار، زیبایی خاص بخشیده است . غار لیاروی از غارهای باستانی منطقه است . برای اثبات این قضیه بهتر است کاوشهای علمی باستان شناسی علمی صورت گیرد(سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان ).
آبشار چالدشت : درچالدشت ، روستایی از توابع بخش اطاقور در دهستان لات لیل شهرستان لنگرود میباشد.دسترسی به این آبشار زیبا از طریق شهر اطاقور –بلوردکان می باشد. این آبشار در فاصله ٣ کیلومتری از بلور دکان قرار دارد. مسیر آن آسفالته می باشد.
هلو دشت :این منطقه به دلیل موقعیت مکانی و طبیعی خاص دارای چشم انداز قابل توجهی می باشد. آب و هوای مطبوع کوهستانی، پوشش جنگلی توام با فضاهای مرتعی (شبه جنگلی) و زوایای دید گسترده از ویژگیهای خاص این پارک است . این پارک در کیلومتر ١٢ جاده ییلاقی بلوردکان خصیب دشت ، در مناطق کوهستانی و ییلاقی واقع گردیده است . منطقه ای است با وسعت ۴٣۵ هکتار و بخش وسیعی با مشخصات ارتفاعات ییلاقی می باشد.این منطقه در بخشهای جنوبی، غربی و شرقی به ارتفاعات سر به فلک کشیده و جنگلهای سرسبز انبوه و منطق شبه جنگلی و از جهت شمال از طریق یک رشته جاده ماشین رو به طول ٢۴ کیلومتر به زون جنگلی و بافت روستایی مناطق آغوزچال – بلوردکان – پلدره و… و سرانجام به املش ختم می شود.
پارجنگلی خرما در روستای خرمای شهرستان لنگرود واقع می باشد که از طریق جاده ای با داشتن جاذبه های طبیعی جنگل ،رود خانه ، باغات چای و کوهستان محیطی زیبا برای گردشگران فراهم ساخته است
روستای توریستی ملاط
جدول (٢):جاذبه های گردشگری روستای ملاط ماخذ: مطالعات میدانی نویسندگان ، بهار ١٣٩١
پرشکوه :
روستای پرشکوه آرمیده بر دامنه کوهی به همین نام است که در احاطه باغات چای و مرکبات و درختان قرار دارد. این روستا در ٧ کیلومتری جاده لنگرود قرار دارد.جاذبه های این روستا عبارتند از : باغ مرکبات ، سل (استخر طبیعی)، فروش محصولات باغی در کنار جاده .
جدول (٣): جاذبه های گردشگری روستای پرشکوه ماخذ: مطالعات میدانی نویسندگان ، بهار ١٣٩١
تالاب کیاکلایه :تالاب کیاکلایه از جمله آببندانهای شهرستان لنگرود است . تالاب کیاکلایه یکی از غنی ترین تالاب های استان گیلان به لحاظ تنوع گونه های حیاتی بوده و در جذب گردشگر و افزایش درآمد اقتصادی حاشیه نشینان و حفظ محیط زیست طبیعی دارای اهمیت و توان بالایی است . این تالاب از پتانسیل های اکوتوریستی شهر لنگرود است که در شرایط پایکوهی با ظرفیت بالای گردشگری قرار دارد با توجه به جریان طبیعی آب و وجود شرایط تالاب طبیعی از گذشته زمین شناسی ناحیه ، پس روی آب دریای خزر و شرایط تالابی در حال حاضر، واژه تالاب برای این استخر به کاربرده می شود. مساحت این تالاب حدود ٣٠٠ هکتار بوده ولی متاسفانه در سالهای اخیر از مساحت این تالاب روز به روز کاسته میشود و تغییر کاربری های متفاوتی درآن صورت گرفته است و تبدیل به یک منطقه تجاری و اداری شده است .
کومله :شهرکومله درجنوب شرقی لنگرود قرار دارد. فاصله اش با لنگرود کمتر از ۵ کیلومتر است . از مناطق بکر و ارزشمند طبیعت گردی است بام سبز شهر کومله از دیگر جاذبه های این شهر میباشد.
شهر توریستی اطاقور :در واقع در بخش اطاقور می باشد موقعیت مکانی این شهر به طوریست که به ۴ شهر اصلی استان گیلان متصل است . از شمال به شهرستان لنگرود و دریای خزر، از شمال شرق به شهرستان املش و رودسر، از جنوب به رشته کوه های البرز و از شمال غربی به لاهیجان محدود میشود. فاصله این شهر تا دریا حدود ١۶ کیلومتر میباشد
منطقه شکار ممنوع چاف : این آببندان در km ١٠ شمال شرق لنگرود و در مجاورت روستای چاف و در km ٩ جنوب تالاب بین المللی امیرکلایه در مختصات جغرافیایی ٣٢ ١۶ ٣٧ عرض شمالی و ۵١ ١٢ ۵٠ طول شرقی به مساحت ۰۱/۸۰۰ هکتار واقع شده است . این تالاب دائمی همراه با آب شیرین به عنوان مخزن نگهداری آب اراضی کشاورزی در فصول بهار و تابستان بوده و در فصول پاییز و زمستان پرندگان مهاجر زیادی به این آب بندان مهاجرت می کنند که میتوان در راستای فعالیت پرنده نگاری از آن بهره گرفت .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 37 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد