whatsapp call admin

مقاله تدابیری جهت طراحی معماری با رویکرد پدافند غیرعامل

word قابل ویرایش
8 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

تدابیری جهت طراحی معماری با رویکرد پدافند غیرعامل

 

چکیده

سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی، زلزله و سیل و تهدیدات انسانساز جنگ قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگینی متحمل شده است. در کشور ما شاهد ساختوسازهایی هستیم که به طور روزافزون آسیب پذیری محیط کالبدی را در برابر انواع بحرانها افزایش میدهند. در پژوهش حاضر ابتدا به تعریف واژه پدافند پرداخته و سپس الزامات و تمهیدات برنامهریزی و طراحی معماری با رعایت اصول پدافند غیرعامل مورد بررسی قرارگرفته و توصیههایی در زمینه فرم ساختمانهای معماری و موقعیت قرارگیری آنها و همچنین تدابیری جهت طراحی داخلی اینگونه فضاهای معماری مطرح شده است. سؤالاتی که در این پژوهش دنبال خواهیم کرد این است که جانمایی ساختمان چقدر در پدافند غیرعامل موثر است؟ چه اصولی در طراحی معماری جهت هم راستا شدن با پدافند غیرعامل وجود دارد؟ پژوهش حاضر سعی دارد با پاسخگویی به این سؤالات برخی از اصول مهم را در حد وسع خود مشخص کند از این رو از روش تحلیل و توصیف منابع موجود و جمعآوری مطالعه اسنادی و کتابخانهای استفاده خواهد شد و در پایان با ارائه کروکیها و آنالیز آنها به ارائه راهکارها پرداخته است. نتایج نشان میدهد که جانمایی دقیق و اصولی و همچنین برخی اصول طراحی معماری داخل ساختمان و خارج ساختمان میتواند معماری را در راستای پدافند غیرعامل قرار دهد.

واژگان کلیدی: معماری، پدافند غیرعامل، راهکارها، مکان یابی

مقدمه

رشد روزافزون و افقی شهرها به همراه افزایش جمعیت آنها موجب بالا رفتن قیمت زمینهای شهری، رشد عمودی آنها. افزایش تراکم جمعیت شهری شده است. توسعه نامتناسب شهرها به همراه این رشد افسارگسیخته در سالهای اخیر و توجه نکردن مدیران شهری به توسعه پایدار، مشکلات عدیدهای را به خصوص برای شهرهای جهان سوم به وجود می آورد و مسئولیت بیشتری بر دوش برنامهریزان شهری مینهد. اهمیت مکانیابی اصولی، کاربریها و خدمات شهری را بارزتر میکند. اغلب نظریه های مکانیابی و مکان گزینی به کاربریهای صنعتی و تجاری توجه نموده و عوامل تولید از قبیل بازار، سرمایه، نیروی کار و فاصله بازار تا محل تولید را متغیرهای اساسی مکان یابی در نظر گرفته و نمونههای خاصی را با اولویت دادن به یک یا چند عامل ارائه دادهاند (فرهادی، (۱۳۸۱ عناصری که در پدافند غیرعامل موثر است وضعیت معابر میباشد که با توجه به مشکلات بافت قدیم وضعیت معابر اهمیت زیادی دارد، از نظر شهرسازی راهها و شبکه های ارتباطی مهمترین و حساسترین فضای عمومی یک شهر را تشکیل میدهند، زیرا علاوه بر این که درصد زیادی از اراضی شهری را به خود اختصاص میدهند، عنصر شکلدهنده شهر و محل فضاها و عناصر شهری میباشند (پریزادیری، .(۱۳۹۰ در مناطق شهری، صدمات جنگی شامل ترکیبی از ویرانههای کالبدی و اختلال در عملکرد عناصر شهری است .انهدام سازهها و ساختمانها، شبکه راهها و دسترسیها، تأسیسات اساسی مخازن آب، نیروگاهها، خطوط ارتباطی تلفن، برق، آب، گاز و …از آن جمله این آسیبها میباشند .با تلفیق هوشمندانه عناصر طبیعی، عناصر معماری و اصول پدافند غیرعامل میتوان این خطرات و تهدیدات را به حداقل ممکن کاهش داد (داعی نژاد، .(۱۳۸۵

روش تحقیق

در این پژوهش ضمن مروری بر تحقیقات انجامشده در زمینه پدافند غیرعامل، به مطالعه و بررسی کتب، استاد و مقالات در خصوص نمونهها و روشهای علمی و مفهومی مکان یابی، مفاهیم و مسائل مرتبط با پدافند غیرعامل و پارامترهای موثر در طراحی ساختمانها و مکانیابی اینگونه ساختمانها پرداخته شده است.

فرضیه تحقیق

میتوان با بررسی و شناخت عوامل موثر بر پدافند غیرعامل این فرضیه را مطرح کرد:
– با به کار بستن اصول پدافند غیرعامل در مکانیابی بناهای معماری با اتخاذ روشی مناسب و هوشمندانه میتوان گزینه های مطلوب و بهینه سایت جهت احداث بنای معماری را شناسایی کرد. با توجه به بیتوجهی و خلأی که در این زمینه وجود دارد پژوهش پیش رو در حد توان خود و به عنوان یک مقاله میتواند الگوهایی جهت هم راستا شدن با فنون پدافند غیرعامل ارائه نماید.

ضرورت و اهمیت پژوهش

ایران کشوری با موقعیت راهبردی در مرکز خاور میانه است و در منطقهای پرآشوب قرار دارد و دارای ذخایر عظیم انرژی میباشد. از طرفی اصل مبارزه با استکبار جهانی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد احتمال ماجراجویی و تعدی قدرت های استکباری جهان را علیه کشورمان افزایش داده است، بنابراین باید برای این موضوع چندید برابر کشورهای دیگر سرمایه گذاری کند. معماری و شهرسازی به عنوان یک واسطه، قدرت دفاعی را بالا میبرد و در ارضای نیاز به امنیت در سلسلهمراتب پلهای مازلو اثر مثبت داشته و باعث بقای انسان می گردد.

پدافند غیرعامل

هر اقدام غیر مسلحانهای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان، تأسیسات، تجهیزات، اسناد و شریانهای کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن شود، پدافند غیرعامل خوانده میشود. به بیان سادهتر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که انجام می شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به حداقل میزان خود برسد. پدافند غیرعامل به عنوان یکی از شاخههای مدیریت بحران با نوع تهدید جنگ و جمله نظامی سختافزاری به مجموعه اقدامات غیر مسلحانهای گفته می شود که وجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات و شریانهای کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن میگردد (پیمان و غضنفری، .(۱۳۸۶ از نظر واژه شناس، واژه پدافند از دو جزء »پد« و »آفند« شده است. در فرهنگ و ادب فارسی »پاد« یا »پد« پیشوندی است که معانی »ضد، متضاد، پی و دنبال « بوده و هرگاه قبل از واژهای قرار گیرد معنای آن را معکوس مینماید. واژه »آفند« نیز به مفهوم »جنگ، جدال، پیکار و دشمنی« است (دهخدا، .(۱۳۵۱ دکتر اصغریان جدی وجه تمایز بین پدافند عامل و غیرعامل را عامل انسان میداند. به این معنا که پدافند عامل را ابزاری میداند که نیاز به مدیریت مستقیم و کاربری انسانی دارد و مشتمل بر ابزار و آلات جنگی، سازماندهی، آموزش مدیریت نیروهاست که در شرایط عدم حضور انسان، آن ابزار به خودی خود فاقد اعتبار است. درحالیکه پدافند غیرعامل را امکانات معماری در زمینه مهندسی جنگ می داند، به گونهای که بدون ابراز و توانمندی، نیروهای رزمی و دفاعی را افزایش دهد؛ مانند پناه گرفتن درون سنگر و یا استقرار در نقاط مرتفع. به نظر وی پدافند غیرعامل نیازی به حضور انسان نداشته و هر کسی آنجا را متصرف شود، راندمان دفاعی بیشتری در جنگ خواهد یافت (اصغریان جدی، .(۱۳۷۴

دیدگاه معاصر جهان در باب پدافند غیرعامل

بررسی دیدگاههای فکری تعدادی از کشورهای پیشرفته در محافظت از غیرنظامیان در برابر تهاجمهای نظامی گویای آن است که از دیدگاه پدافند غیرعامل، یک طرح کارآمد میبایست تلفات جانی را به حداقل ممکن کاش دهد، خسارات زیربنایی را به حداقل برساند و ابعاد و دامنه آسیبها را هرچه بیشتر محدود نگاه دارد (حاجی ابراهیم زرگر و هوشیار، .(۱۳۸۶ در سوئیس مهمترین ابعاد دفاع از غیرنظامیان در برابر تهاجمهای نظامی را میتوان به ترتیب زیر برشمرد:

تأمین فضاهای پناهگاهی در برابر حملت هسته ای برای هر یک از شهروندان سوئیسی و هم برای کارکنان صنایع کلیدی (قبل از بحران).

تأمین فضاهای بیمارستانی زیرزمینی مقاوم در برابر حملات هسته ای (قبل از بحران). هشدار و اعلام خطر مرحلهای، متناسب با اوجگیری تنشهای بین المللی (حین بحران). استقرار دائم در پناهگاه (حین بحران و پس از بحران).

بنابراین اقدامات محافظت از غیرنظامیان در برابر تهاجمهای نظامی در سوئیس محدود به آمادگی غیرنظامی جهت مواجهه با حملات هسته ای از طریق تامی حفاظت پناهگاهی و سپس مقابله با بحران با تاکید بر امدادهای پزشکی است (حاجی ابراهیم زرگر و هوشیار، .(۱۳۸۶ دفاع غیرعامل شامل اعلام خبر، استتار، اخفا، تفرقه، پراکندگی، استحکامات و پناهگاه، تحرک، حیله و فریب، ایجاد سیستم های اطفاء حریق و کنترل خسارات می باشد.

اصول اولیه پدافند غیرعامل

-۱موضع یابی۱ که خود شامل مأموریت، پراکندگی، شکل عوارض و محیط میباشد. -۲ انضباط استتار۲ -۳ احداث و ایجاد استتار۳ (خدابخشی، (۱۳۸۸

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 8 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد