بخشی از مقاله

چکیده

یکی از دغدغه هاي اصلی بشر در قرن حاضر موضوعات روان شناختی می باشد. که بعد از ناراحتیهاي فیزیکی درصد بالایی از بیماریهاي روحی و روالنی را به خود اختصاص داده است. روان انسانها و سلامتی روان علاوه بر سلامت فیزیکی می بایست در اولویت بحثهاي سلامت پزشکی قرار بگیرد.زیرا روان سالم برابر است با جسم سالم. چه بسا افرادي که با جسمهاي معلول و آسیب دیده پیشرفت زیادي در حوزه علوم و سایر حوزه ها داشته اند و چه بسا افرادي که با داشتن بدنی سالم از انواع ناراحتیهاي روحی و روانی رنج برده اند.

چه بسا خود کشی هایی که فرد با داشتن خانواده و زندگی مرفه انجام داده اند.ه ه هاینجانب هیچ تحقیقی در مورد آمار خود کشیها نداشته و ندارم ولی دو مورد که اخیرا در محل زندگی خود دیده ام اشخاصی بودند که واقعا زندگی مرفهی داشتند و حتی در بهترین مقاطع تحصیلی و دانشگاه معتبر در حال تحصیل بودند. این افراد و سایر افراد مشابه چنانچه به روان شناسی و یا مشاوران اعتماد داشتند شاید الان در بین ما سالم و سلامت زندگی می کردند و دنیا و عقبی خود را به خطر نمی انداختند. هدف ما از نوشتن این مقاله بررسی نقش مشاوره و روان شناسی در زندگی افراد است و سعی می کنیم این دو مورد را طوري در زندگی افراد معرفی می کنیم که اشخاص بتواند با مراجعه به مشاوران و روانشناسان به آلام درونی خود تسکین داده و زندگی بهتري را براي خود رغم بزنند.

مقدمه

اگر چکیده مطالب را خوانده باشید حتما به این نکته رسیده اید که روان شناسان و مشاوران قطعا می توانند نقش مفیدي را در زندگی شخص ایجاد کنند. ما در این مقدمه یک مثال را بررسی می کنیم و در طی آن سعی می کنیم به بررسی نقش و زوایاي روان شناسی و مشاور در زندگی خود پی ببریم. در این مثال که البته و متاسفانه به وقوع پیوست شما را به فکر وادار می کنیم و از شما می خواهم خودتان نقش مشاور را جائز اهمیت بدانید. در این نمونه زنده پدر و مادر با یکدیگر سازگاري نداشته و متاسفاته یک فرزند پسر نیز در این کانون رشد و پرورش یافته است.

زن خانواده جهت مشاوره به خانواده خود و افرادي از قبیل مادر و خاله و ... مراجعه می کند و آنچه که در نتیجه این مشاوره حاصل می شود دعوت به سازش زن و ادامه زندگی است. زن مستاصل و درمانده به خانه برگشته و حتی از پدر و مادر خود می شنود که می بایست تا لحظه آخر به زندگی خود ادامه دهند و طلاق ننگ و عار است و در این خانواده مرسوم نیست. در اینجاست که شخص درمانده شده و در نهایت نا امیدي دست به خود سوزي می زند.

اینجا یک جاي خالی حس می شود و آن نقش مشاور و روان شناسی در این زندگی می باشد. حال در این میان فرزند حانواده در محیطی بزرگ می شود که بدون مادر بوده و در محیطی سنتی به رشد و نمو می پردازد تا به جوانی می رسد.ه ه متاسفانه فرزند خانواده نیز در عنفوان جوانی مثل مادر دست به خودسوزي می زند. حال در این میان این سئوال پیش می آید که فرزندي که شاهد خودسوزي مادر خود بوده نمی بایست در این سالها زیر نظر مشاور و روان شناسی زندگی می کرده است. 

آیا فقط مشاوره و روان شناس می بایست در خانواده هاي امروزي باشد و یا در خانواده هاي سنتی نیز می بایست نقش خود را ایفا کند؟ اینجا یک علاومت سئوال بزرگ پیش می اید که آیا همیشه باید مشاوران با مشاوران خود در ارتباط باشیم و یا فقط در برهه اي از زمان به مراکز مشاوره مراجعه کرد؟ هدف ما از نوشتن این مقدمه بررسی نفش مشاوره در سلامت شخص و خانواده و جلوگیري از بحرانهایی است که سلامت شخص و در نهایت سلامت خانواده را به خطر می اندازد.

تعریف روان شناسی و شاخه هاي آن

زمانی که صحبت از روان شناسی می شود یعنی مطالعه ابعاد وجودي فرد از جنبه هاي روانی. حتی در بعضی از موارد از روان شناسی به رفتار شناسی نیز تعبیر کرده اند.. رفتارهاي هر انسان می تواند انواع مختلفی داشته باشد که از جمله آنها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:رفتار شخصیآرفتار شخصی یعنی رفتارهایی که کاملا جنبه فردي داشته و مختص خود فرد می باشد. مثل اول سلام کردن شخص یا علاقه به رنگ خاصه  رفتار شغلیآهمثل اینکه فرد در محیط کار اخلاقهاي خاصی دارد مثل تایپ کردن با دو انگشت به جاي ده انگشته رفتار تحصیلی –هاین نوع رفتار نیز در مقاطع تحصیلی بروز می کند مثل اینکه شخص عادت دارد قبل از حضور در سر کلاس مطالعه کند یا عادت دارد از نکته هاي مهم درس نطق برداري کند.ه ه رفتار اجتماعی –هتعاملات فرد در معاشرات مثل خوش قولی یا مثلا زودتر سلام کردن... البته بعد از رفتار اجتماعی با توجه به زمان و مکان متغیر می باشد. ه ه از شاخه هاي مختلف روان شناسی نیز می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

-    روان شناسی رشد و کودك

-    روان شناسی شخصیت

-    روان شناسی اجتماعی

-    روان شناسی بالینی

-    روان شناسی مرضی

-    روان شناسی کودکان استثنایی

-    روان شناسی تربیتی

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید