بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فصل هفتم: توانمندسازی کارمندان

 • ماده 45: توانمندسازی عبارت است از شناسایی و توسعه قابلیت‌های کارمندان از طریق ارتقای دانش، اصلاح نگرش و بهبود مهارت‌های آنان به نحوی که باعث افزایش کارآیی و اثر بخشی و در نهایت تسهیل در دستیابی به اهداف سازمانی گردد.
 • ماده 46 : موسسه مكلف است به منظور توانمند سازي كارمندان ، نظام آموزش آنان را براساس دستور العملي كه از سوي هيات امناء موسسه تصويب مي شود، به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر ، انگيزه هاي لازم براي مشاركت مستمر آنان در فرايند آموزش را فراهم نموده و رابطه بين ارتقاء و انتصاب كارمندان و مديران با نظام آموزش برقرار شود .

اسلاید 2 :

 • ماده 47: موسسه موظف است به منظور سياستگذاري و مديريت كلان آموزش منابع انساني ، از مصوبات كميته راهبري آموزش و توانمند سازي وزارت متبوع تبعيت نمايد .
 • ماده 48: اعطای ماموریت آموزشی برای انجام تحصیلات تکمیلی دانشگاهی (فوق لیسانس و بالاتر) مستلزم آن است که موسسه با استناد به ماده 30 این آیین نامه نیازهای نیروی انسانی خود را حسب نوع و تعداد رشته و مقطع تحصیلی مورد نیاز استخراج، و با رعایت اولویت‌ها در قالب سهمیه سالانه تعیین، و به تصویب هیات رییسه موسسه برساند و صرفاً بر این اساس نسبت به اعطای ماموریت آموزشی به کارکنان اقدام نماید.

اسلاید 3 :

دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی؛ موضوع ماده 64 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی

مشتمل بر 7 بخش؛ 41 ماده؛ 22 تبصره

اسلاید 4 :

دستور العمل آموزش و توانمند سازي

 • بخش اول : كليات ( تعاريف و اصطلاحات )
 • بخش دوم : ساختار مديريت و راهبري آموزش
 • بخش سوم : فرايند آموزش
 • بخش چهارم : دوره ‌های آموزشی
 • بخش پنجم : شیوه اجرای فرآیندهای آموزشي
 • بخش ششم : امتيازات آموزش و ساز و كارهاي انگيزشي
 • بخش هفتم : مدیریت اطلاعات

اسلاید 5 :

كاركنان مشمول نظام آموزش كاركنان

 • تمامي شاغلين رسمي، پيماني و قراردادي ( اعم از مديران و كاركنان) كه به اختصار كارمندان ناميده مي شوند مشمول نظام آموزش كاركنان می باشند.

اسلاید 6 :

انواع دوره هاي آموزشي

 • دوره آموزشي بلند مدت: آموزشهايي است كه مدت آن بیشتر از يكسال بوده و براي افزايش دانش و مهارتهاي فرد جهت ايفاي نقشهاي جديد ارائه مي گردد.
 • دوره آموزشي كوتاه مدت: آموزشهايي است كه مدت آن كمتر از يكسال بوده و محتواي آموزشی مشخص و از پيش تعيين شده اي با استفاده از امكانات آموزشي به منظور ايجاد مهارت، افزايش دانش و يا تغيير نگرش به فراگيران انتقال داده مي شود.

اسلاید 7 :

 • دوره های آموزشی الزامی: دوره یا پودمانهایی که گذراندن آنها برای کارمندان اجباری است. این دسته از دوره ها تحت عنوان دوره های اصلی نیز نامیده می‌شوند.
 • دوره های آموزشی اختیاری: دوره هایی که کارمندان با توجه به شغل مورد تصدی، علایق، تجارب شخصی یا نیاز سازمان از بین دوره ها یا پودمانهای اعلام شده انتخاب می نمایند. این دوره ها تحت عنوان دوره های مکمل نیز نامیده می شوند.

اسلاید 8 :

 آموزش مداوم جامعه پزشکی

 • مجموعه آموزشهای مورد تایید دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی که به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارتهای شغلی و حرفه ای مشمولین جامعه پزشکی توسط دفاتر آموزش مداوم جامعه پزشکی، موسسات و یا سایر مراکز آموزشی مجاز ارائه می شود.
 • با توجه به اينكه سيستم جامع آموزش مداوم كشور، از تاريخ 1/7/90 راه اندازي گرديده است  گواهينامه هاي آموزش مداوم بعد از تاريخ فوق الذكر ، در صورتي قابل قبول و در سيستم آموزش ضمن خدمت ثبت مي گردد كه صرفا از طريق سامانه مذكور صادر شده باشد ، گواهينامه هايي كه از مراكز آموزش مداوم دانشگاهها و يا انجمن ها صادر مي گردد قابل ثبت در سيستم آموزش ضمن خدمت نخواهد بود.

اسلاید 9 :

شناسنامه آموزشی

 • كاربرگی الكترونيكي است که تمامی اطلاعات آموزشی هر یک از کارمندان موسسه، اعم از اطلاعات پرسنلی، آموزش های مورد نیاز، آموزش های گذرانده شده و معادل سازی فعالیت های علمی مرتبط با شغل کارمند (تالیف، تحقیق، ترجمه، تدریس و ...) در آن ثبت و نگهداری می گردد و در ارتقاء، انتصاب، و ارزشیابی عملکرد کارمندان مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلاید 10 :

گواهينامه آموزشي

 • برگه اي است كه در پايان دوره آموزشي در ازاء كسب نمره قبولي به هر يك از شركت كنندگان اعطا مي‌شود.
 • می بایست حاوی این موارد باشد:

1-اطلاعات شخصي شركت كننده 2- عنوان دوره، سمينار و ... 3- شماره مجوز برگزاري 4- زمان برگزاري 5- مدت دوره 6- نمره كسب شده 7- امضاي بالاترين مقام منابع انساني دانشگاه

درج نمره قبولی در گواهینامه های آموزشی سمینارها و همایش ها الزامی نیست.

 • بر اساس بخشنامه شماره 17950 مورخ 91/1/24 مدير توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه، با توجه به ثبت کلاس‌های آموزشی در کارنامه‌ی الکترونیکی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی در سایت آموزش ضمن خدمت، صدور گواهینامه دستی برای شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی ممنوع می‌باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید